Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Biyoloji Biliminin Önemi ve Geleceği - Biyoloji Bilimi Hakkında

 1. #1
  Senior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Biyoloji Biliminin Önemi ve Geleceği - Biyoloji Bilimi Hakkında

  Sponsorlu Bağlantı

  Biyoloji Biliminin Önemi ve Geleceği - Biyoloji Bilimi Hakkında

  Biyolojinin Önemi ve Geleceği

  İnsan biyokültürel ve sosyal bir varlıktır. Bu nedenle insanın başlıca gereksinimi iki grupta toplanabilir.

  1. Fizyolojik Gereksinimler: Vücüdun büyümesi ve dokuların onarımı için beslenme, barınma, korunma, üreme ve dinlenme gibi durumlardır.
  2. Sosyal ve Psikolojik Gereksinimler: Sevme, sevilme, üstün olma, yaşama güvencesine sahip olma, toplumda bir yer (statü) edinme gibi durumlardır.

  Fizyolojik gereksinimler, insanın bir canlı olarak sağlıklı yaşamasını; sosyal ve psikolojik gereksinimleriyle toplumda rahat ve başarılı olmasını sağlamaya yöneliktir.

  Bilimsel ve Teknolojik gereksinimler;

  * Temizlik için kullanılan deterjanların pahalı ve zararlı etkiye sahip olması.
  * elektronik endüstrisinde temizlik için kullanılan HCl'nin zararlı etkisi,
  (-Yüksek enerjli lazer kullanılması çevreye zarar vermekten koruyor)

  Biyolojinin Önemi

  İnsan gereksinimlerini karşılamakta kullandığı bilgi ve becerileri elde etmek için çevreye başvurmak yerine, eğitim köprüsünden yararlanarak istediği bilime ulaşır. Fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerinin en ilgi çeken ve diğerlerine temel oluşturanı da biyolojidir.
  Biyolojinin öneminin giderek artmasının nedeni; çevre sorunları, biyolojik ıslah yöntemleri, biyoteknolojik çalışmalar ve tıp alanındaki gelişmelerdir.
  Örnek: Çevre sorunlarından fosil yakıtları ve getirdiği problemler.

  * "Tatlı Sorgun" bitkisinden yakıt olarak yararlanılmaktadır. (Kolonisi fazla ve kükürt miktarı az)
  * AZ EMEKLE ÇOK VERİM ALABİLMEK
  * SAĞLIK TURİZMİ
  * ORMANLAR (YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI > EROZYON vb.)
  * Yetersiz ve dengesiz beslenme
  * Kalıtsal hastalıklar, akraba evlilikleri
  * Aile planlaması

  Sonuç Olarak; Biyoloji bilgisine sahip olmanın bireyin yaşamına getireceği kolaylıklar ve yararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
  * Kendisini ve çevresini daha iyi tanır.
  * Bilinçli yaşar ve sağlığını korumaya çalışır.
  * Geleceğe umutla bakar
  * Biyolojik zenginlikleri tanır ve onlardan yeterince yararlanmaya çalışır.
  * Canlı yapısını ve özelliklerini öğrenir.
  * Araştırma duygusunu ve kişiliğini geliştirip toplum içinde daha iyi bir yer edinir.
  * Alışverişlerinde ekonomik davranmasını bilir.

  Canlıların yaşamlarının her evresinde bilinçli ve sağlıklı yaşa*ma, ekonomik gelişmeyi sürekli kılma, çevreyi bozulmadan koruma, üretimin kalitesini ve miktarını artırmada biyoloji bili*mi önemli yer futar.
  Doğanın bilinçsiz kullanılması, insan ve diğer canlıların yaşa*mını tehlikeye sokar.

  Çevre kirliliği, erozyon, madde kaybı, yeşil alanların azalması, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme biyolojik zenginliklerin ortadan kalkması önemli sorunlardır.
  Biyoteknoloji alanındaki çalışmalarla, atık maddeleri temel yapılarına kadar parçalayabilen mikroorganizmalar kullanıla*rak daha temiz bir çevre oluşumu sağlanabilecektir.

  Biyoloji; uygulama alanları olan tıp, tarım, hayvancılık, orman*cılık, endüstri ve diğer alanlardaki çalışmalar sayesinde gele*ceğin bilim dalı olmuştur. Biyoloji bilimi ile bireyin kendisini ve çevresini tanıması, çevreyi koruma bilinci kazanması hedef*lenmiştir.

  Biyoloji bilimine önem verilmemesi sonucu ortaya çıkan so*runlar:

  1. Çevrenin Bozulması İle İlgili Sorunlar:

  Erozyon, sulak alanların kuruması, deniz, göl ve derelerin kir*lenmesi, orman ve meraların tahrip edilmesi, birçok canlı çe*şidinin yok olması ile biyolojik dengenin bozulması, doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması ve tahrip edilmesidir.

  2. Sağlık İle İlgili Sorunlar:

  Yanlış ve sağlıksız beslenmeden oluşan rahatsızlıklar, çevre kirlenmesi ile vücudun sağlığının bozulması, akraba evlilikle*rinden oluşan anormalliklerin artması, kalıtsal bozulmalarla sağlıksız nesillerin oluşmasıdır.

  3. Ekonomi İle İlgili Sorunlar:

  Kültür bitki ve hayvanları ile ıslah çalışmalarının yapılmama*sı, tarım ve hayvancılığın bilinçsiz yapılmasıdır.

  4. Sosyal Yapı İle İlgili Sorunlar:

  Çevrenin bozulması ile çocukların bedensel ve ruhsal yönden yetersiz yetişmesi, bireylerin yaşanabilir alanların azalması ile göçe zorlanmasıdır.

  Biyolojinin Geleceği


  Biyolojik çalışmalar, giderek genetik, moleküler biyoloji ve biyokimya gibi alt bilimler üzerine yoğunlaştırılıyor.

  * Önemli çalışmalardan biride KOLONLAMA dır.
  - Önümüzdeki yüzyılın başında şu gelişmelerin olması beklenmektedir:

  * Kalıtsal hastalıklara neden olan genler (kanser, g. tansiyon, düşük tansiyon vb.)

  * Canlının ömür uzunluğunu kalıtsal olarak kanıtlayan genlerin kontrol altına alınması.

  * Bir canlıda önemli bir özelliği ortaya çıkaran genler, diğer canlıların kalıtsal yapısına eklenerek bazı eksikliklerin tamamlanması.

  * Bitki ve hayvan ıslahı, birçok maddenin sentezinin mikroorganizmalara yaptırılabileceği.

  * Genlerdeki değişikler sonucu yeni hayvan ve bitki türlerinin ortaya çıkması sağlanacaktır.

  * Yenilenme > Doku ve organ nakli vb.
  * Gen haritaları vb.

  Önümüzdeki yüzyılda şu gelişmelerin olması beklenmektedir.
  Kalıtsal hastalıklara neden olan genler, ***lenme sırasında sağlamları ile değiştirilerek kanser, yüksek ve düşük tansiyon, cücelik v.s. hastalıklar önlenebilecektir.

  Genetik bilimindeki gelişmelerle insanın ömrünün uzunluğu artırılabilecektir. Doku ve organ nakilleri ile sağlıklı yaşam im*kanı artacaktır. Kopyalama yöntemiyle istenen özellikteki bi* reylerin devamlılığı, böylece sağlıklı nesillerin oluşması sağ*lanabilecektir.


  Bir canlıda önemli bir özelliği açığa çıkaran gen ve genler, başka bir canlının kalıtsal yapısına eklenerek bazı eksiklikler giderilebilecektir. Örneğin; C vitamini karaciğerde sentezlettirileceği için vitamin olmaktan çıkacaktır.


  Gen değişmeleri ile yeni özelliklere sahip bitki ve hayvanlar oluşacaktır. Bitki ve hayvan ıslahındaki gelişmelerle verim ar*tırılacaktır.

  Birçok maddenin sentezi veya artıkların ayrıştırılması mikroorganizmalarla sağlanacaktır.


  Ülke savunmasında birçok mikroorganizma kullanılarak bi*yolojik savaş alanında çalışmalar artacaktır.
  Biyoteknoloji yöntemleri kullanılarak birçok ilaç ucuz ve hız*lı olarak üretilebilecektir.


  Alg, bakteri, maya ve küflerin büyük miktarda üretilip kuru*tulması ile (tek hücre proteini) hazır yemeklerde katkı madde*si olarak kullanımı artacaktır.

  Diğer gezegenlerde ekolojik alanların yapılmasıyla ilgili ça*lışmalar hızlanacaktır.

  Biyoloji gelecekte neler ile uğraşacak?

  Kalıtsal hastalıklara neden olan genler, ***lenme sırasında sağlamları ile değiştirilerek kanser, yüksek ve düşük tansiyon,şeker hastalığı, cücelik v.b. hastalıklar önlene bilecektir.
  Canlıların ömür uzunluklarını kalıtsal olarak denetleyen genler kontrol altına alınarak ya da değiştirilerek uzun bir yaşam sağlana bilecektir.
  Bir canlıda önemli bir özelliği ortaya çıkaran gen ya da genler, diğer canlıların kalıtsal yapısına eklenerek bazı eksiklikler bu yolla giderilebileceği gibi fazladan bazı özelliklerinden kazanılması sağlana bilecektir. Örn: Karaciğerin C vitamini ürete bilmesi sağlana bilecektir.
  Bitki ve hayvan ıslahında verim artırılacak, bir çok maddenin sentezi özellikle büyük miktarda mikroorganizmalara yaptırıla bilecektir.
  Genlerdeki değişmeler sonucunda yeni hayvan ve bitki ırkları elde edile bilecektir.
  Yenilenmenin mekanizması çözülecek ve kısmi doku ve organ yitirilmeleri yerine konula bilecektir.
  Canlılardaki genlerin tümü kataloglanabilecek, bunlarla ilgili bankalar kurulacak.
  Biyoteknolojik metodlarla üretilen ilaçların verimi daha yüksek maliyeti daha ucuz olacak.
  Biyoloji bilimindeki gelişmelerin insanlığa katkıları

  Günümüzde bir çok ülke seralarında tozlaşma görevi Bombus terresteris denen arılara yaptırıyor. Verimi artırdı.

  Biyoteknolojik yöntemlerle:
  Tıbbi bitki ve hayvanların üretimi
  Antibiotik
  Aşı
  İnterferon
  Çeşitli pestisitlerin üretimi
  İnsanda zararlı genlerin ayıklanması yapılmaktadır.
  Gen teknolojisinin sağladığı imkanlarla tıpta:

  Aşılama yapılmadan da vücudun antikor ürete bilmesi sağlanır. Böylece vücut aşılarla vücuda verilen virüslerin yan etkilerinden korunur.
  Lösemi ve hemofil hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan enzimler kolaylıkla üretilebilmekte.

  ÖRN: Hemofili: Kanın pıhtılaşmasında etkili olan faktör VIII ve X’un kalıtsal olarak üretilememesi sonucu ortaya çıkan kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Önceleri kanın pıhtılaşması için gerekli olan bu faktörler kandan temin ediliyordu. Ancak bu durumda hepatit C ve HIV’ın kan yoluyla hastaya bulaşma ihtimali vardı. Özellikle yüksek ısıya dayanıklı olan prionlar çok tehlikeliydi. Örneğin Jakob-Crautzfeld (deli dana) hastalığı. Bu faktörleri sentezleyen genlerin bakterilere transferi ile problem çözülmüştür.

  Bakteri DNA’sı yardımıyla hormonlar üretile bilmektedir:
  Diabet hastalığı tedavisinde kullanılan insülin
  Cücelik tedavisinde kullanılan büyüme hormonu: Bu hormon eskiden kadavraların hipofiz bezlerinden elde edilmekteydi.

  Biyolojik savaş: Zararlı canlı türleri ile mücadelede bu canlıya zarar veren canlı türlerinin etkin kullanımıdır.
  Daha ucuz ,kolay ve verimlidir.
  Bazı bakteri türleri kullanılarak böceklere karşı dirençli domates, tütün, pamuk gibi bitkiler elde edilmiştir.
  Tek hücre proteini: Alg, bakteri, maya ve küflerin büyük miktarlarda üretilmesinden ve bu canlı türlerinin kurutulmasından oluşan biokütleye verilen addır.
  İnsanlar besinlerinde katkı maddesi olarak kullanılır.
  İlerde besin problemi bu yola çözüle bilecek.
  Örn:Yonca bitkisine aminoasit sentezine yardımcı olan bir gen aktarılarak bitkinin protein değeri yükseltilmiştir.
  Genetik ikiz:Bir canlının vücut hücresinin çekirdeğinin, aynı tür başka bir canlıdan alınan yumurta çekirdeği ile değiştirilerek yerleştirilmesi sonucu canlının kopyasının elde edilmesidir. Bu iki canlının fiziksel özellikleri aynıdır. Ancak biyolojik özellikleri aynı mı?

  İnsan genomu projesi: İnsandaki yaklaşık yüz bin genin diziliminin saptanarak arşivlenmesidir. Bu sayede kanser, kalıtsal hastalıklar gibi bir çok hastalığın çözümüne ulaşıla bilecek, hücrenin konuşma dili anlaşılabilecektir.

  Örn: Tatlı sorgun bitkisi,
  –Yakıt olarak yararlanılır.
  -Normal kömüre göre dört kat daha fazla ısı verir.
  -Kükürt oranı düşük olduğu için çevreye daha az zarar verir.
  -Verimsiz topraklarda bile kolayca yetişmektedir.

  Transplantasyon ( organ nakli )

  İnsan ve sperm yumurtasından zararlı genlerin nasıl ayırt edilebileceği bulundu. Böylece bazı kalıtsal hastalıklar yumurtaların ***lenmesinden önce değiştirilecek genlerle yok edilebilecek.

  Öğrenme ve hatırlamanın artırılması için kullanıla bilecek ilaçlar araştırılıyor.
  Sirke sineğinin genleri değiştirilerek ömürleri uzatıldı. Diğer canlılar içinde denemeler yapılıyor.


  Yapay insan derisi üretildi. İnsandan alınan 1cm2 lik deri özel besi ortamı içerisinde , 10 gün de 1 m2 alanı kaplayacak kadar ürüyor. Bundan sonra yara yada yanık izi kalmaması hedefleniyor.

  Gebelik süresi ortalama 20 hafta olan bir keçi yavrusu 17. haftada keçinin rahminden alındı. Yapay rahime konularak gelişmesi tamamlandı. Yapay uterus içerisinde prematüre ( erken doğan ) bebeklerin geliştirilmesi hedefleniyor.


  Biyoloji bilimindeki gelişmelerin insanlığa katkıları:

  1. Günümüzde bir çok ülke seralarında tozlaşma görevi Bombus terresteris denen arılara yaptırıyor. Verimi artırdı

  2. Biyoteknolojik yöntemlerle:
  a. Tıbbi bitki ve hayvanların üretimi
  b. Antibiotik
  c. Aşı
  d. İnterferon
  e. Çeşitli pestisitlerin üretimi
  f. İnsanda zararlı genlerin ayıklanması yapılmaktadır.

  3. Gen teknolojisinin sağladığı imkanlarla tıpta:

  a. Aşılama yapılmadanda vücudun antikor ürete bilmesi sağlanır. Böylece vücut aşılarla vücuda verilen virüslerin yan etkilerinden korunur.

  b. Lösemi ve hemofil hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan enzimler kolaylıkla üretilebilmekte.
  ÖRN: Hemofili: Kanın pıhtılaşmasında etkili olan faktör VIII ve X’un kalıtsal olarak üretilememesi sonucu ortaya çıkan kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Önceleri kanın pıhtılaşması için gerekli olan bu faktörker kandan temin ediliyordu. Ancak bu durumda hepatit C ve HIV’ın kan yoluyla hastaya buulaşma ihtimali vardı. Özellikle yüksek ısıya dayanıklı olan prionlar çok tehlikeliydi. Örneğin Jakob-Crautzfeld ( deli dana ) hastalığı. Bu faktörleri sentezleyen genlerin bakterilere transferi ile problem çözülmüştür.

  4. Bakteri DNA’sı yardımıyla hormonlar üretile bilmektedir:

  a. Diabet hastalığı tedavisinde kullanılan insülin

  b. Cücelik tedavisinde kullanılan büyüme hormonu: Bu hormon eskiden kadavraların hipofiz bezlerinden elde edilmekteydi.

  5. Biyolojik savaş: Zararlı canlı türleri ile mücadelede bu canlıya zarar veren canlı türlerinin etkin kullanımıdır.

  a. Daha ucuz ,kolay ve verimlidir.

  b. Bazı bakteri türleri kullanılarak böceklere karşı dirençli domates, tütün, pamuk gibi bitkiler elde edilmiştir.

  6. Tek hücre proteini: Alg, bakteri, maya ve küflerin büyük miktarlarda üretilmesinden ve bu canlı türlerinin kurutulmasından oluşan biokütleye verilen addır.

  a. İnsanlar besinlerinde katkı maddesi olarak kullanılır.

  b. İlerde besin problemi bu yola çözüle bilecek.
  Örn:Yonca bitkisine aminoasit sentezine yardımcı olan bir gen aktarılarak bitkinin protein değeri yükseltilmiştir.

  7. Genetik ikiz:Bir canlının vücud hücresinin çekirdeğinin, aynı tür başka bir canlıdan alınan yumurta çekirdeği ile değiştirilerek yerleştirilmesi sonucu canlının kopyasının elde edilmesidir. Bu iki canlının fiziksel özellikleri aynıdır. Ancak biyolojik özellikleri aynı mı?

  8. İnsan genomu projesi: İnsandaki yaklaşık yüzbin genin diziliminin saptanarak arşivlenmesidir. Bu sayede kanser, kalıtsal hastalıklar gibi bir çok hastalığın çözümüne ulaşıla bilecek, hücrenin konuşma dili anlaşılabilecektir.

  a. Örn: Tatlı sorgun bitkisi,
  b. –Yakıt olarak yararlanılır.
  c. -Normal kömüre göre dört kat daha fazla ısı verir.
  d. -Kükürt oranı düşük olduğu için çevreye daha az zarar verir.
  e. -Verimsiz topraklarda bile kolayca yetişmektedir.

  9. Transplantasyon ( organ nakli )

  10. İnsan ve sperm yumartasından zararlı genlerin nasıl ayırd edilebileceği bulundu. Böylece bazı kalıtsal hastalıklar yumurtaların ***lenmesinden önce değiştirilecek genlerle yok edilebilecek.

  11. Öğrenme ve hatırlamanın artırılması için kullanıla bilecek ilaçlar araştırılıyor.

  12. Sirke sineğinin genleri değiştirilerek ömürleri uzatıldı. Diğer canlılar içinde denemeler yapılıyor.

  13. (1997) Yapay insan derisi üretildi. İnsandan alınan 1cm2 lik deri özel besi ortamı içerisinde , 10 gün de 1 m2 alanı kaplayacak kadar ürüyor. Bundan sonra yara yada yanık izi kalmaması hedefleniyor.

  14. Gebelik süresi ortalama 20 hafta olan bir keçi yavrusu 17. haftada keçinin rahminden alındı. Yapay rahime konularak gelişmesi tamamlandı. Yapay uterus içerisinde prematüre ( erken doğan ) bebeklerin geliştirilmesi hedefleniyor.

  Biyoteknoloji

  Biyoloji biliminin en son geldiği nokta biyoteknolojidir. Biyoteknoloji ile genetik mühendisliği yakın ilişki içindedir. Genetik mühendisliği yöntemleri, biyoteknoloji tarafından araç olarak kullanılmaktadır. Kısaca Biyoteknoloji, yaşayan hücre, doku ve organları kullanarak, uygun teknik ve yöntemlerle istenilen ürünün elde edilmessidir. Biyoteknoloji bir çok bilim dalıyla iç içedir.

  Biyoteknolojik çalışmalara bazı örnekler verirsek;

  İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi
  Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi
  Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak,tuzlu...) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılması
  Yeni sebze ve meyve üretimi
  İnsandaki zararlı genlerin elemine edilmesi
  Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimi.
  Hızla artan dünya nüfusunun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanılan zorluklar, insanlara ulaşan gıda zincirindeki olumsuzluklar çağımız bilim adamlarının kafasını çok meşgul etmiş ve çeşitli arayışlara itmiştir. Gün geçtikçe azalan doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi mümkün olsa bile, dünya nüfusunun artış hızı karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu durumda mevcut potansiyelin rasyonel kullanımı yanında yeterli ve dengeli beslenme için uygun gıda maddelerinin sağlanması insanlığın geleceği için vazgeçilmez olmuştur. Bu günümüzde bir çok ülkede çok daha acı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden gıda maddelerinin sağlanması insanların temel sorunlarından biri olmaya her zaman olduğu gibi devam etmektedir.

  Beş milyarı aşan dünya nüfusunu beslemek için, 10 yıl içinde gıda üretiminin bugünkünün 1.5 kat artırılması beklenmektedir. Tarım alanında basit biyoteknolojik uygulamalarla sağlanan önemli üretim artışlarının, çağımızdaki teknolojiye uygun metotlarla daha da artırılabileceği ileri sürülmektedir. Biyoteknoloji alanındaki uygulamaların tarım alanındaki artışları insanların açlık sorununa kalıcı çözümler getirecektir. İnsan gıdalarının çoğu yaklaşık 30 çeşit tarımsal üründen sağlanmakta, bunları da tahıllar, şekerli bitkiler, baklagiller, yağlı tohumlar, meyve ve sebzeler oluşturmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında, insanların temel gıdalarını oluşturan, tarımsal ürünlerin üretiminde olduğu kadar, ürünlerin işlenmesi ve istenilen özellikte gıdalar elde edilmesi gibi bir çok sahada uygulama imkanı bulan biyoteknolojinin önemi daha da artmıştır.

  Biyoteknolojik uygulamalar James Watson ve Fransis Crick adlı araştırıcıların canlılardaki karakterlerin ***den ***e aktarılmasında rol oynayan DNA molekülünün yapısını belirlemeleriyle hayata geçmiştir. Bu molekülün yapısındaki değişmelerle canlılardaki karakterlerin farklılaştığının anlaşılması bu tür uygulamalarla istenilen özellikte bitki ve hayvan elde etmeyi planlayan Gen Mühendisliği bilim dalının doğmasını sağlamıştır.

  Teorik olarak çok geniş uygulama alanı olan biyoteknolojik yöntemlerle grip, tetanoz, kuduz, kızamık gibi aşılar yanında istenilen özelliklere sahip bitkiler, hayvanlar ve yararlı mikroorganizmaların da üretilmesi mümkündür. Biyoteknolojik uygulamalarla gelecek yıllarda bol, ucuz, kaliteli ve besleyici özelliği daha çok olan gıda maddeleri elde edilebilecektir. Bunların hayata geçirilebilmesi için genetik mühendisliği ile biyoteknolojinin ortak olarak çalışması gerekecektir. Çünkü biyoteknolojinin ortaya çıkmasında en önemli faktör, hücrenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirli kurallar dahilinde işlev yapması olmuştur. Biyoteknolojik uygulamaları sağlık, tarım, enerji sağlama, tür ıslahı ve çevre olmak üzere gruplandırabiliriz.

  Tıpta biyoteknoloji, anne yada babaya ait veya her ikisinin hatalı bir gen taşıması ve bunların oğul ***lere geçmesi şeklindeki hastalıkların giderilmesi esasına dayanmaktadır. Bu çeşit rahatsızlıklar hatalı genin teşhis ve tedavisi ile ortadan kalkabilecektir. Genetik orijinli rahatsızlıkların önlenebilmesi için hastalığın daha embriyo safhasında tespit edilerek, erken dönemde tedavi edilmesi gerekir. Deneysel olarak oluşturulan zigotta, 8 hücreli safhada iken içerdiği hatalı genleri belirlemek mümkündür. Hastalık sebebi olacak genlerin yerine hatalı olmayanların yerleştirilmesi amaçlanan tedavi yöntemidir. Sağlık alanına biyoteknolojik diğer önemli bir katkısı da rekombinant DNA teknolojisi uygulamasıyla elde edilen ve canlı tarafından sentez edilemeyen yada yetersiz üretilen protein ve enzimlerin yerine geçebilecek yapay ürünlerle tedavinin kolaylaşmasıdır. Örneğin bu yolla insülün hormonu ve bazı aşılar elde edilmektedir

  Biyoteknoloji, bitkisel ve hayvansal üretim alanında da önemli uygulama alanı bulmuştur. Sağlıklı bir ürünün iyi ve kaliteli hammaddelerden elde edilebileceği düşünülürse biyoteknolojik yöntemlerle yetiştirilen soğuğa, sıcağa, kuraklığa ve fazla tuza dayanıklı bitkilerin ürünleri hem üretim kaybını en aza indirecek hem de tüketicinin istediği tipteki gıdanın yapımını sağlayacaktır. Örneğin; insanların temel gıda maddesi olan buğdayın protein oranının artırılması yapay bir DNA parçası aktarılarak sağlanmış, aynı tür uygulamalarla hastalık ve zararlılara dayanıklı buğdaylar elde edilebilmektedir.

  Biyoteknolojik yöntemlerle hayvan hastalıklarına etkili aşılar yapılması kullandığı yemlerden daha çok faydalanabilen verimli ve kısa sürede gelişen hayvan ırkları geliştirilmiştir. Örneğin, bir araştırma projesinde, embriyosuna gelişimi artırıcı gen aktarılan sazan balıkları, atalarına göre %30 oranında daha ağır oluşlardır. Bu şekilde özellikte hayvan ırklarının yetiştirilmesi konusunda biyoteknolojik yöntemler oldukça başarılı olmuştur.

  Şeker kamışı ve mısır gibi yakıt alkol (etanol) üretimi için uygun bitkilerin devreye sokulması, biyogazların işlenir hale getirilmesi, petrol kaybının engellenmesinde mikro organizmaların kullanılması ile gerçekleşmektedir. Böylece insanların petrole olan bağımlılığı azalacaktır.

  Maalesef biyoteknolojik yöntemlerle, bazı biyolojik maddelerin süper silahlara dönüştüğü de bilinen bir gerçektir. Biyolojik silah olarak tarif edilen gözle görünemeyen bu yaratıklar kısa sürede çok çabuk çoğalır ve 24 saat içinde sadece bir virüsten 250-300 trilyon öldürücü virüs üreyebilmektedir. Biyolojik silahlar üretilip kullanıldığında ayrım yapmadan tüm insanları yok edebilecektir. Belkide insalığın sonu bu şekilde olacaktır. Bu da bilimin yanlış kullanılması ile doğacak kötü neticelerden biridir. Geleceğin çehresini değiştirecek olan biyoteknoloji yerinde kullanılırsa insanlık için büyük bir nimet, yerinde kullanılmazsa insanlık için büyük bir felaket olabilir • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Biyoloji Biliminin Önemi ve Geleceği - Biyoloji Bilimi Hakkında


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.01.11, 04:03
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.03.10, 21:07
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.04.09, 01:40
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.04.09, 01:18
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20.01.09, 19:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.