Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Kelimede Anlam, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam, Yakıştırma Anlam, Terim Anlam

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Kelimede Anlam, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam, Yakıştırma Anlam, Terim Anlam

  Sponsorlu Bağlantı

  Kelimede Anlam, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam, Yakıştırma Anlam, Terim Anlam, Eş Anlam, Karşıt Anlam, Deyim, Atasözü, Sesteş Sözcükler, Özdeyiş, Yansıma Sözcükler, ikileme, Ad Aktarması, Kök, Ek, Kelime Yapısı


  KELİME ANLAMI  GENEL BİLGİLER

  Sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük
  parçası, diye tanımlanır. Ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna
  örnektir. Bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer
  sözcüklerle bir araya geldiğinde belli bir anlam ifade eder: için,
  gibi, göre vs.

  ÖSS'de sözcük anlamına dayalı sorular değişik soru
  biçimleriyle karşımıza çıkar. Kimileri: "Aşağıdakilerden hangisinde
  altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?" Gibi bilgiye
  dayalı olduğu halde, kimileri: "Aşağıdakilerden hangisinde "gün" sözü
  ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?" Gibi sözcüğün cümle
  içindeki yorumuyla ilgilidir. Hatta yoruma dayalı sorular sözcük
  anlamıyla ilgili soruların çoğunu oluşturur.  GERÇEK, MECAZ VE YAN (YAKIŞTIRMA) ANLAM

  Gerçek anlam, bir sözcüğün temel anlamıdır; buna sözcüğün
  ilk akla gelen anlamı ya da sözlükteki ilk anlamı da denir. Bir
  sözcüğün diğer anlamları gerçek anlamından yola çıkılarak
  oluşturulmuştur. Örneğin "Burun" dendiğinde aklımıza ilk gelen,
  insanın bir organıdır. Öyleyse: "Burnundaki benler onu öyle tatlı
  gösteriyordu ki..." Cümlesindeki "burun" sözü insanın bir organı
  anlamında olduğundan gerçek anlamında kullanılmıştır. Ancak aynı söz:
  "Bugünlerde burnu büyüdü kimseleri gözü görmüyor." Cümlesinde insanın
  bir organı anlamını vermekten çok uzaktır. Temelde bu, gerçek anlamdan
  doğmuş ancak tamamen farklı bir özellik kazanmıştır.

  İşte sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak
  kazandığı bu anlama mecaz anlam diyoruz.

  Bir de sözün, çoğu kaynağın mecaz anlama dahil ettiği ancak
  mecaz anlamdan biraz farklı olması yönüyle yan anlam ya da yakıştırma
  diye de anılan bir anlamı vardır. Yukarıda verdiğimiz "burun" sözünü
  "Ayakkabımı biraz küçük almışım; burnu ayağımı sıkıyor." Cümlesinde
  ele alalım. Buradaki "burun" sözü gerçek anlamda değildir; çünkü
  "insanın bir organı" ifadesini taşımıyor. Tam olarak mecaz anlama da
  girmez; çünkü temelde gerçek anlamla yakın bir ilgisi vardır.
  Ayakkabının o kısmına burun denmesinin nedeni insanın burnuna konum
  itibariyle benzemesindendir. İşte sözcüğün, gerçek anlamında
  karşıladığı varlığa şekil benzerliğinden dolayı başka bir varlığa
  verilmesine yan anlam ya da yakıştırma denir.  SOMUT VE SOYUT ANLAM

  Sözcükler varlıkları ve kavramları karşılar. Varlık, madde
  olarak bulunan yani duyu organlarıyla algılanabilen bir nitelik taşır.
  Örneğin; ağaç, yeşil, kalem gözle; soğuk, ıslak dokunmayla; ses,
  gürültü işitmeyle; koku koklamayla; acı, ekşi tatmayla algılanabilir.
  İşte duyu organlarımız yardımıyla algılayabildiğimiz bu sözcüklere
  somut anlamlı sözcükler denir.

  Oysa üzüntü, sevgi, özlem, hasret, rüya gibi sözcükleri
  herhangi bir duyumuzla algılayamayız; bunların sadece kavram olarak
  var olduğunu kabul ederiz. İşte bu tür sözcüklere de soyut anlamlı
  sözcükler denir.

  Bir sözcük her zaman somut olamayacağı gibi her zaman soyut
  da değildir. Bir cümlede somut olan sözcük başka bir cümlede soyut
  anlam taşıyabilir. Örneğin; "Bu iki çizgi arasındaki açı kırk beş
  derece vardır." Cümlesindeki "açı" sözcüğü ölçülebilen bir değer
  taşıdığından somut anlamlıdır. Aynı sözcük " Sen bu sorunu hangi
  açıdan ele aldın?" Cümlesinde, ölçülebilen bir değer olmaktan çıkmış,
  mecaz anlam kazanarak soyut bir kavramı karşılar duruma gelmiştir.  TERİM ANLAM

  Herhangi bir bilim, sanat ya da meslekle ilgili özel bir
  kavramı karşılayan sözcüklere terim denir. Yeni bulunan bir kavram,
  yeni bir terimle karşılanabileceği gibi, günlük hayatta kullanılan bir
  sözcüğe özel bir anlam verilerek de karşılanabilir. Örneğin "ağız"
  sözü "Adamın ağzında diş kalmamış, hala genç gibi davranıyor."
  Cümlesinde gerçek anlamında ve günlük kullanımıyladır. Aynı söz
  "İstanbul'da büyümüş; ama Karadeniz ağzıyla konuşuyor." Cümlesinde
  dilbilgisinde bir tanım olan "yöresel konuşmalara dilde verilen
  karşılık" anlamına gelerek bir terim oluşturmuş. Ya da "Irmağın ağzı
  toprakla dolmuştu." Cümlesinde olduğu gibi "ırmağın denize karıştığı
  yer" anlamında kullanılarak coğrafi bir terim olmuştur.  EŞ ANLAM

  Aynı kavramı karşılayan farklı sözcükler eş anlamlıdır.
  Örneğin "ayakkabı" sözü ile "kundura" sözü aynı nesneyi karşıladıkları
  için eş anlamlı sayılır. Ancak bir sözcük daima başka bir sözcükle eş
  anlamlı olmaz. Bazen aynı sözcük farklı cümlelerde eş ya da farklı
  anlamlar da taşıyabilir. Cümlenin gelişine göre eş anlamlılık durumu
  değişir. Örneğin; "Çocuğun kara gözleri, büyüleyiciydi." Cümlesindeki
  "kara" yerine "siyah" diyebiliriz. Ancak "Ah alnımın kara yazısı!"
  Sözündeki "kara" yerine "siyah" getirilemez. Çünkü "kara" sözü
  cümlelerin ikisinde de farklı anlamlar veriyor. Dolayısıyla ikinci
  cümlede mecaz anlama geldiği için yerine "siyah" sözcüğünü
  getiremiyoruz.  KARŞIT (ZIT) ANLAM

  Birbirine karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir. Karşıt
  anlamlı sözcükler iki zıt noktayı belirtirler. Örneğin; "güzel"
  sözcüğünün karşıtı "itici" olamaz çünkü iticilikte sevimsizlik anlamı
  da vardır. Oysa "güzel" sözü sevgiyi beraberinde ifade etmez. Bunun
  karşıtı ancak "çirkin"dir. Aynı durum eylemlerde de görülür. Örneğin;
  "sevmek" eyleminin karşıtı "sevmemek" değildir. Çünkü "sevmek" iyi bir
  duygunun varlığını bildirir. Sevmemekte ise bu duygunun bulunmadığı
  anlamı vardır. Oysa karşıtlıkta, olan duygunun tam karşıtı olmalıdır;
  bu da "nefret etmek"tir. Bu nedenle karşıtlıkla olumsuzluğun farkını
  görmek önemlidir.  DEYİM

  En az iki sözcükten meydana gelen, sözcüklerden en az birisi
  mecaz anlamıyla kullanılan, cümlede eylem bildiren söz öbekleridir.
  Deyimi oluşturan sözcükler çoğu zaman kendi anlamlarından uzaklaşmış
  görülürler. Örneğin: "Haberi duyunca etekleri zil çaldı." Cümlesinde
  "etekleri zil çalmak" çok sevinmek anlamına gelen bir deyimdir. Ancak
  burada etek, zil, çalmak sözlerinin sevinmekle bir ilgisinin olmadığı
  açık.

  Bazı deyimlerde ise sözcükler gerçek anlamlarını tamamen
  yitirmemiş olabilir. Örneğin: "Yükte hafif pahada ağır ne varsa
  getirin." Cümlesindeki altı çizili deyimde "yük" ve "paha"
  sözcüklerinin gerçek anlamlı olduğu açıktır.

  Deyimler genellikle bir eylem bildirir. Bu nedenle bir eylem
  gibi çekimlenebilir. Bu yönüyle atasözlerinden farklılık gösterir.
  Atasözleri daima cümle halinde bulunup yargı bildirirlerken, deyimler
  mastar olarak da kullanılabilir. Örneğin "küplere binmek" deyimdir ve
  "sinirlenmek" anlamındadır. Mastar halinde de anlamlıdır. Ancak bu
  açıklamaya uymayan deyimler de vardır. Örneğin, "Dün az kalsın kaza
  yapıyordum." Cümlesinde altı çizili söz deyim olarak verilmiş. Biz bu
  deyimi "az kalmak" şeklinde mastar olarak kullanamayız. Aslında bir
  eylem de bildirmeyen bu tür sözler, deyimlerin genel niteliklerine pek
  uymaz.  ATASÖZÜ

  Yıllar önce söylenmiş, dilden dile aktarılarak günümüze
  kadar gelmiş, öğüt bildiren, genel kural niteliği taşıyan söz
  öbekleridir. Genellikle kesin bir yargı bildiren cümleler biçiminde
  görülür.

  Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Sadece mecaz anlam
  veren atasözü olabileceği gibi, sadece gerçek ya da hem gerçek hem
  mecaz anlam taşıyanlar da vardır. Örneğin; "Tatlı dil yılanı
  deliğinden çıkarır." Atasözü sadece mecaz; "Dost ile ye iç, alışveriş
  etme." Sadece gerçek"; "Taşıma su ile değirmen dönmez." Hem gerçek hem
  mecaz anlam verir.  SESTEŞ (EŞSESLİ) SÖZCÜKLER

  Yazılışları aynı, anlamları arasında hiçbir ilgi bulunmayan
  sözcüklerdir. Örneğin:

  Bir gül de içimiz aydınlansın.

  Bu gül bahçesini çok severim.

  Cümlelerinde altı çizili sözlerin yazılışları aynıdır. Ancak birincisi
  eylem, diğeri çiçek ismi olan bu sözler arasında hiçbir anlam ilgisi
  yoktur. Öyleyse bunlar sesteş sözcüklerdir.  ÖZDEYİŞ (VECİZE)

  Kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlerdir. Genellikle
  evrensel nitelikler gösterir.

  Düşünüyorum, öyleyse varım.

  Descartes  YANSIMA SÖZCÜKLER

  Doğada duyulan seslerin taklit edilmesiyle oluşan
  sözcüklerdir. Bu sözcüklerde ses-anlam ilişkisi güçlüdür. Bu tür
  sözcükler sese dayalı olduğundan çoğu dilde benzerlik gösterir.

  Çalılıktan çıtır çıtır sesler geliyordu.

  Köpek acı acı havlıyordu.

  Su şırıl şırıl akıyordu.

  Cümlelerinde altı çizili sözler yansımadır.

  Yansıma sözcüklere benzeyen ancak ses ilgisi bulunmadığından
  yansıma denmeyen sözcükler de vardır.

  Güneş pırıl pırıl parlıyordu.

  Işıl ışıl bir güne merhaba dedik.

  Cümlelerinde altı çizili sözler sese dayalı olmadığından yansıma değildir.  İKİLEME

  Sözün anlamını pekiştirmek, onu zenginleştirmek ya da
  değişik anlam ilgileri oluşturmak için iki sözün bir araya
  getirilmesiyle oluşan söz öbeğidir. İkilemeler yapıca ve anlamca
  farklılıklar gösterir.


  A. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılabilir.

  Usul usul sınıfı terk etti.

  Koşa koşa geldi.


  B. Yakın anlamlı sözcüklerin tekrarıyla yapılabilir.

  Yalan yanlış sözlerle ortalığı karıştırdı.

  Artık kimsede ar namus kalmadı.


  C. Karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla yapılabilir.

  Aşağı yukarı iki aydır kimse uğramadı buraya.

  İşin aslını er geç öğreneceğim.


  D. Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle yapılabilir.

  Eğri büğrü yollardan denize ulaştık.

  İçeriye ufak tefek bir adam girdi.


  E. Her ikisi de anlamsız sözcüklerle yapılabilir.

  Ivır zıvır eşyaları tavan arasına kaldırdık.

  Böyle eften püften sebeplerle oyalama beni.


  F. Sözcüklerden biri ya da her ikisine ekler getirilerek yapılabilir.

  Beni baştan aşağı şöyle bir süzdü.

  Onunla başa baş mücadele etti.

  Her ikileme cümleye değişik bir anlam katar.

  Yüzüme acı acı gülümsedi. (kuvvetlendirme)

  Gideli aşağı yukarı iki gün oldu. (ihtimal)

  Ivır zıvır eşyaları atın. (değersiz)

  Caddede sıra sıra ağaçlar vardı. (çokluk)  AD AKTARMASI

  Benzetme ilgisi kurmadan bir sözün başka bir söz üzerine
  kullanılmasıdır. Bunda, parça söylenip bütün, genel söylenip özel
  çağrıştırılabilir.

  "Biz hilale şan arayan gemicileriz."

  Dizelerinde "hilal" sözü bayrak yerine kullanılmıştır.

  "Bu derste Fikret'i okuyacağız."

  Sözünde "Fikret" sözü Fikret'in şiirleri anlamında kullanılmıştır.  KÖK - EK- KELİME YAPISI


  KÖK : Bir kelimenin, daha küçük parçalara ayrılmayan,
  anlamlı en küçük parçasına denir. Kelime kökü, kelimenin tamamı ile
  ilgili olmalıdır.
  Örnek:
  "Okul" kelimesinin kökü, "oku" fiilidir. Fakat bu kelimede "ok" kısmı
  da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.

  Kökler dilin ana malzemesi olup bilemediğimiz zamanlardan
  beri vardır.Sonradan yapılmazlar.İhtiyaç duyduğumuz kelimeler bu
  köklerden faydalanılarak yapılır.

  Kökler iki çeşittir:


  1. İSİM KÖKLERİ
  Bir varlığı, niteliği, ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde
  tanıtan köklere denir. Dört çeşittir:

  a) Varlık kökleri : Çöl, yol, sıra, ev...
  B) Nitelik kökleri : İyi, güzel, kötü...
  C) Duygu kökleri : Ah, vah, tüh, ey...
  D) İlgi kökleri : Ben, sen, o, ile, için...

  İsim kökleri cümle içinde "isim, zamir, zarf, sıfat, edat,
  bağlaç ve ünlem" göreviyle kullanılabilir. Dilimizde isim kökleri en
  fazla üç heceden oluşur.
  Örnek: Karınca, kelebek, araba...

  İsim kökü içine "yansıma kök" dediğimiz doğa ses ve
  görüntülerinden esinlenerek yapılmış kökler de girer.
  Fış – kır-
  miyav-la-
  çıt-ırtı
  fıs- ılda-


  2. FİİL KÖKLERİ
  İş, oluş,hareket ve durum bildiren köklere fiil kökleri denir.
  Örnek: Gel-, otur-, ver- ...


  Dilimizde hem fiil hem isim kökü olarak kullandığımız
  kelimeler de vardır. Bunlara " ortak kök" denir.Bu kelimeler tek anlam
  taşımalarına rağmen diğer köklerin tersine hem isim hem fiil eklerini
  alabilirler.Bu kökleri sesteş (eş sesli) kelimelerle karıştırmamak
  gerekir.Sesteş kelimeler, iki ayrı kelimedir, ortak kök ise tek bir
  anlamı olan, kullanıldığı yere göre fiil ya da sim olan kelimedir.

  Örnek:
  eski - y – en giysi
  fiil kökü
  eski
  ortak kök


  eski -ci
  isim kökü

  ağrı - lar
  isim kökü

  ağrı
  ortak kök


  ağrı - yor
  fiil kökü  taş- taş – kın su
  fiil kökü fiil kökü

  sesteş
  kelimeler

  taş taş – lık arazi
  isim kökü isim kökü


  Kelime obekleri (bilesik kelime, coklu kelime, kelime grubu
  da denilebilir, bu konuda tem bir isimlendirme var mi bilemiyorum.
  Tankut ve Mert obek demislerdi, begendim, genellikle onu kullaniyorum)
  uzerinde epeydir calismak istiyordum, ancak islerden ne yazik ki ancak
  biraz zaman ayirabildim. Oncelikli amac kelime obeklerinin cumle
  icerisinden tespiti. Bunu yapmak aslinda zor degil, ancak her NLP
  konusunda oldugu gibi, gene kayaya bilgi eksikligi konusunda carptim.
  Elimizde var olan obeklerin isaretlenmis bir derlemesinin bulunmasi
  gerekiyor.
  Onceden de bahsi gecmisti, kelime obeklerinin farkli yapilari var. En
  cok karsilasilani genellikle kendi baslarina ayrik bir kavrami ifade
  eden ( Kok+ek kalibi, Kok+ek kalibi... ) seklindeki yapilar. Ornegin
  "abayi yakmak" -> ( aba AD + belirtme(yukleme) eki, yak FIIL + genel )
  seklinde. Bu sekilde farkli ek gruplari ile kelime obeklerinin buyuk
  kismi isaretlenebilir. Kotu olan sey ise 40-50 bin civarinda (daha da
  fazla olabilir) bu sekil obegin bulunmasi. Bunlarin tamaminin elle tek
  kisi tarafindan isaretlenmesi mumkun degil. Bu isin bilgisayar
  tarafindan yari otomatik olarak koklerin tespiti ve ek kaliplarinin
  elle secilmesi bu konudaki izlenecek yontem olabilir. Hatta isin
  basinda sadece koklerin tespiti yeterli olacaktir.
  Elimde dogru durust bilgi olmadigindan cok hos olmasa da TDK
  sitesinden bu bilgileri cekecek minik bir orumcek mekanizmasi yazmaya
  karar verdim. Cektigim bilgileri sadece deney amaciyla kullanacagimdan
  umarim darilmazlar. Zemberek , Http Client ve Java 5 threadpool
  yapilarini kullanarak sozlukteki tum kokler icin sirayla ilgili URL'yi
  olusturup surekli olarak ayni anda 30 gorevi isletecek sekilde
  mekanizmayi baslattim (daha fazlasini isletseydim dos saldirisi
  yapiliyor sanabilirlerdi belki). Gelen HTTP cevabindan bilesik
  kelimeleri ayiklama kolay olmadi, ama sonucta TDK sitesinden tum
  koklere karsilik dusen bilesik kelime deyim ve atasozlerini 3 saat
  gibi oldukca iyi oldugunu dusundugum bir surede indirdim.

  Tabi is bitmiyor burada. Gelen bilesik kelimelerin bir
  depoya atilmasi gerekiyor. Dosyadan bu bilesik kelimeleri okuyup kok
  bulucu ile koklerini kestirdim. Birden fazla sonucun ciktigi
  durumlarda hangisinin secilmesi gerektigini kestirmek tam olarak
  mumkun degil. Simdilik balta bir sekilde en uzun boylu koku sectim. Bu
  sekilde elimde tum kelime obeklerinin oldugu bir depo oldu. Depo
  icinde istenilen bir ya da birden fazla kokun icinde gectigi tum
  obekleri bulacak baska bir mekanizma daha koydum ama henuz
  kullanilmiyor.. Normalde gercek uygulamada bellek tuketimi nedeniyle
  kelime obeklerinin nesne ya da ogmulu iliskisel bir veri tabaninda
  saklanilmasi daha mantikli . O konuda da denemem oldu ama lafi cok
  uzatmayayim.

  Daha sonraki konu ise asil analiz. Sorun su. Elimizde bir
  dizi kelime olsun: (w1, w2, ..., wn) bunun kok cozumlenmesinden
  elimizde en kotu ihtimalle ( (k11, k12.. K1m), (k21, k22...
  K2m),....,(kn1,kn2,..,knm) ) seklinde bir diziler dizisi ortaya
  cikacaktir. Sonrasi tum olasi ardisil kok dizilimlerinin kelime
  obekleri olusturup olusturmadigi akillica yazilmis bir algotma ile
  depodan bulunmasina bakiyor. Simdilik sadece en uzun kokleri secerek
  (k1, k2,..., kn) diziside yer alabilecek kelime obeklerini bulan basit
  bir metod yazdim. Deney dizinindeki basit kelime öbegi bulucu sinifini
  isleterek ornek cumlelerdeki obeklerin bulunmasini gozleyebilirsiniz.
  Tabiki cok fazla eksik var,yanlis kokler secildiginden obekleri tam
  bulamiyor.

  Abuk subuk bir ornek:
  "Van kedisi tuhaf tuhaf bakıp postu sererek tası tarağı toplayan adama
  yardım etti."
  Bulunan obek adaylari: [van|kedi , post|ser , tas|tarak , yardım|et]

  Eksiklikler

  Oncelikle obeklerin,v ozellikle koklerin isaretlenmesi (etiketleme)
  Ek sablonlairninv yapilairnin ortaya cikarilmasi. Ve analizdeki
  gorevlerinin belirlenmesi.
  Analizde koklerin tamaminin testi gerekiyor.v
  v Sozlukte yer almayan bilesik kelime yapilarinin incelenmesi .
  (tekrarlama, fiil obekleri gibi. Ornegin: "abuk subuk", "gelip
  gelmedigini" gibi.)
  v Obeklerin disk uzerinde saklanmasi ve sorgusu.
  İcinde bir kelimesi ayriv olan ama ayni anlama gelen obekler (abayi
  sermek, postu sermek.. Gibi)
  Bu noktada durup asil sorunumuz olan bilgi girisi konusunda
  tekrar dusunmek istiyorum. Bilgi olmadan algoritmaniz ne kadar sahane
  olursa olsun bir ise yaramiyor. Biliyorum akademide bunun tersi
  gecerli ama bana gore algoritma NLP'de bilgiden sonra geliyor. Cok
  karmasik olmayan ve kelime obeklerinin isaretlenmesini kolaylastiracak
  cok katilimli bir mekanizmayi yapmak zor degil. Ama isler ve zaman
  aleyhimize. Bakalim, zaman dar ama bakarsiniz bir seyler cikar ortaya.
  BU KONUYU ÖĞRENCİLERE NASIL ÖĞRETEBİLİRİZ?
  Kelimede anlam, kelimenin yapısı ve kelime öbekleri gibi
  konuları çocuklara şu şekilde öğretebiliriz:ilk önce bu konuları
  çocuklara düz anlatım yolunu kullanarak anlatırız;fakat bu konular
  içerisinde verilen her bir türden hemen sonra o türün tanımını,
  özelliklerini çocuklara da sorar ve anlatılan türle ilgili örnekler
  vermelerini isteriz. Bu metodla konunun tüm türleri bittikten sonra
  uygulama bölümüne geçeriz. Bu bölümdeanlattığımız konuyu
  tablolaştırırız. Yani anlattğımız konuyla ilgili iki tablo
  oluştururuz. Bu tablolardan birinde anlatılan konularla ilgili
  örnekler, diğer tablodaysa bu örneklerin hangi türe ait olduğu yer
  alır ve çocuklardan bunları eşleştirmeleri istenir. Bu bölüm başarıyla
  gerçekleştirildikten sonra ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada ise tek
  bir tablo oluşurulur ve bu tablo içerisinde sadece konuyla ilgili
  türlerin örnekleri yer alır. Çocuklardan ise ikinci bir tablo
  oluşturmaları ve oluşturdukları tablo içerisine verilen örneklerin
  hangi türe ait olduklarını yazmaları istenir. Bu aşamada konunun
  mantığının öğrenilip öğrenilmediği dolaylı yoldan ölçülmüş olur. Bu
  bölümde başarıyla gerçekleştirildikten sonra son aşamaya geçilir. Bu
  aşamada da anlatılan konuların türleri verilir ve çocuklardan bu
  türlerin tanımlarını yazıp söylemeleri istenir. Bu aşamanın da
  başarıyla gerçekleştirilmiş olması gerekir. Böylece bu aşamada da
  konunun mantığının öğrenilip öğrenilmediği doğrudan ölçülmüş olur.
  Sonuç olarak şu söylenmelidir ki:gerçekleştirilen tüm bu aşamalar
  sayesinde konunun öğrenciler tarafından tam anlamıyla öğrenilmesi
  sağlanır. Ayrıca öğrenilenlerin aha kalıcı olması sağlanmış olur.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada
  verilmemiştir?

  A) O, okulu bitirince ben işe başladım.

  B) Onları yerdikçe, kendisi övülüyordu.

  C) Burada onun üzüldüğünü görüyor umursamıyordu.

  D) Bu tembel adam, nasılsa çalışkan oldu.

  E) Burumu iyi değerlendirip kötüleri cezalandırdı.  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ağız" sözcüğü, temel (ilk)
  anlamında kullanılmıştır?

  A) Bu duruşmada da ağız değiştirdi.

  B) Anadolu ağzıyla Rumeli ağzı arasında ses farkı çoktur.

  C) Mağazanın ağzı ormanlık bir yere açılıyordu.

  D) Ağzında dişleri kalmadı hep çektirdi.

  E) Bu iş kesenin ağzını açtı.  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, özelliğini belirttiği
  varlığa küçültme anlamı katmamıştır?

  A) Mavimsi giysi ona yakışmıştı.

  B) Kısacık boyuyla ortalıkta dolaşıyor.

  C) Ona güzelce bir ev aldık.

  D) Biricik kızını çok özlemişti.

  E) Ufacık kedi duvarı bir sıçrayışta aştı.  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" sözcüğü "ölçüsünde,
  derecesinde" anlamına gelmektedir?

  A) Konferansa yüz kadar öğrenci gelmişti.

  B) Dün gece sabaha kadar uyumamış.

  C) On beş yaşına kadar Ankara'da oturmuş.

  D) Bu yaşta onun kadar kuvvetli çocuk görmedim.

  E) Anlatılanlardan ben de filmi görmüş kadar oldum.  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" kelimesi neden – sonuç
  ilişkisi kurmaktadır?

  A) Üç gün için İstanbul'a gidecekmiş.

  B) Sorun bugün için çözülmüştür.

  C) Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.

  D) Bu gezi için ayrılan para azdır.

  E) Bu armağanı sizin için almıştım.  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ce" eki, geldiği ada "görelik"
  anlamı kazandırmıştır?

  A) Bu bilgice bizden daha iyiydi.

  B) Kanımca bu konu açıklama ister.

  C) Buraya gelen yaşça büyük olanıydı.

  D) Senin yanında bunca yılım geçti.

  E) Adamca bir davranıştı, doğrusu.  7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş
  ikileme yoktur?

  A) Türlü türlü yemekler sundular.

  B) Vıcık vıcık bir çamur vardı.

  C) Püfür püfür rüzgar esiyordu.

  D) Kütür kütür erikler yedik

  E) Çağıl çağıl sular geçtik.  8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek
  anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Yazarın eserlerinin, pürüzlü bir anlatımı var.

  B) İyi yazar, okuyucusu ile sıcak bir diyalog kurar.

  C) Bu hikayenin ağır, anlaşılmayan bir konusu var.

  D) Yazar eserde, çevre betimlerine yer vermiş.  9. "az daha" söz grubu, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
  farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) Ağaca tırmanırken ayağı kaymış, az daha düşüyormuş.

  B) Peşimden koşan küçük köpek az daha ayağımı ısırıyordu.

  C) Annesi yetişmeseydi küçük çocuk az daha camdan düşecekti.

  D) Okula ulaşmak için az daha yürümemiz gerekiyor.  10. "susmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda
  kullanılmıştır?

  A) Saatlerce konuştuktan sonra bir süre sustuk.

  B) Tatlı tatlı öten bülbül biraz sonra susmuştu.

  C) Susarsanız ben de derse başlarım

  D) Parasal nedenlerle bir sanat dergisi daha sustu.  CEVAPLAR: 1.c 2.d 3.d 4.d 5.c 6.b 7.a 8.d 9.d 10.d


  1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

  A) Ressam doğaya bakar ve güzellikleri tuvaline aktarır.

  B) Yazar, romanları ile okuyucusunun gönlünde taht kurdu.

  C) Ocak ayında gerçekleşen Ay tutulmasını izlediniz mi?

  D) Bizler sorumluluklarımızın bilincinde olursak yaşamı kolaylaştırmış oluruz.  2) "Düşmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Bu mallar elimize çok ucuza düştü, diyebilirim

  B) Eskiden büyüktü, şimdi düştü ve fakirleşti.

  C) Bir anlık dalgınlığından yaralanıp onu da tongaya düşürdük.

  D) Çocuk, vazoyu da düşürüp kırmasın mı?  3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamı
  diğerlerinden farklıdır?

  A) Bazen şakaları bile kaldıramam.

  B) Kimi zaman ayın hareketlerini izlerdik.

  C) Ara sıra okula gitmediğini babası da biliyordu.

  D) Sık sık güreşlere katılması, kendini yorgun düşürmüştü.  4) "yanık" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla
  kullanılmıştır?

  A) Sofrada bir dilim yanık ekmek vardır.

  B) Kulağımıza bir ozanın yanık sesi geliyordu.

  C) Ocaktaki odunlar hala yanık durumdaydı.

  D) Burnuma yanık koksusu geliyor, dedi.  5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcülerden hangisi "terim" değildir?

  A) Yazının önemli bir bölümünü onun portresine ayırmıştı.

  B) Yeni çıkan kitabımla ilgili eleştirileri okudum.

  C) Olayları hikaye etme, üstün bir yetenek işidir.

  D) Edebiyat sanatı insanlardaki ruh inceliğini ortaya çıkarır.  6) "ince" kelimesi hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Kızlar halı dokurken ince düşüncelere dalmışlardı.

  B) İnce ipek ipliklerle halılar daha güzeldir.

  C) Halı dokumak, herkesin beceremeyeceği ince bir iştir.

  D) Hali satıcısının ince davranışı müşteriyi etkiledi.  7) "yarın" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
  farklı anlamada kullanılmıştır?

  A) Tören yarın erken başlayacak.

  B) Her insan yarını düşünmelidir.

  C) Size yarından önce gelemez.

  D) Seyahatini yarına erteledi.  8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü diğerlerinden
  farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) Terliyken soğuk bir şey içme.

  B) Bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı.

  C) Önerilerimizi soğuk karşılayacağını sanmıyordum.

  D) Soğuk sütten yoğurt yapılmaz.  9) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek
  anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Bana karşı davranışları oldukça soğuktu.

  B) Ceyhan'ın tatlı suyu Akdeniz'in tuzlu sularına karışır.

  C) Tatlı bir gülümseme gönül kazandırır.

  D) Yalnız kalınca gurbet acı geldi.  10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?

  A) Petrol ürünlerinden benzine zam geldi.

  B) Türk tarihinde, Çanakkale Savaşı'nın yeri önemlidir.

  C) Alfabenin yirmi dördüncü harfi t'dir.

  D) Çocukluk günlerim ömrümün en güzel dönemidir.  CEVAPLAR: 1.d 2.d 3.d 4.b 5.d 6.b 7.b 8.c 9.b 10.d
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kelimede Anlam, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan Anlam, Yakıştırma Anlam, Terim Anlam


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Test Soruları
  By MaqiwoL in forum Dil Bilgisi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.12.12, 22:44
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.12.12, 22:39
 3. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Örnekleri
  By MaqiwoL in forum Dil Bilgisi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.12.12, 22:32
 4. Mecaz Anlam, Gerçek Anlam ve Yan Anlam‎
  By MaqiwoL in forum Dil Bilgisi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.12.12, 22:30
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.01.11, 22:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.