Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Duaların Fazileti Hakkında Bilgi

 1. #1
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Duaların Fazileti Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Duaların Fazileti Hakkında Bilgi

  Duaların Fazileti,duaların faziletleri,duanın faziletleri

  EL-AHKAF SURESİNİN SIRLARI


  Allah'ın Rasulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:

  "Bir kimse el-Ahkaf suresini baştan sona kadar okursa, Cenabı Hak o kimseye dünyada olan bütün varlıkların adedinin on misli sevap verir Ayrıca on misli kadar günahını bağışlar On misli kadar da derecesini yükseltir"
  * Bir kimse bu sureyi bir kağıt üzerine yazıp, sağlam bir sargı içerisine aldıktan sonra boğazına takarsa, cinnilerin şerrine karşı korunmuş olur Gerek uykuda iken, gerekse uyanık bulunurken her şeye karşı himaye altında bulunur Bir kimse, bu surenin yazılmışını başına giydiği şeyin altına koyup, başında taşırsa, Cenabı Hakk o kimseyi hırsız, dolandırıcı ve bunlara benzer sahte insanların şerrinden korur Bu kimse böyle yapmakla kendisini hem insanlara hem de cinnilere karşı himaye altında bulundurur


  AKŞAM EZANI İŞİTİLİNCE OKUNACAK DUA


  Allâhümme hazâ ıkbâlü leylike ve idbâru nehârike ve asvâtü düâtike fağfir lî


  Manası: Ey Allah'ım, bu ezan gecenin geldiğini, gündüzün gittiğini ve Zatı Ecelli Ala'na dua edenlerin seslerinin yükseleceği anın geldiğini bildiriyor Beni bağışla, Allah'ım

  Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:
  "Akşam ezanı sırasında (bu duanın) okunmasını Allah'ın Resulü bana talim buyurdu"

  AKŞAM NAMAZINDAN SONRA NAFİLE NAMAZININ FAZİLETİ


  Resulü Ekrem (sav) buyurdu:

  "Her kim akşam namazından sonra günahı icap ettirir bir kelime konuşmadan altı rekat namaz evvabin kılarsa, Allah katında on iki senelik ibadet yerine geçer"
  Diğer rivayette:
  "Günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur"

  ALLAHU TEALANIN DUA ETMEMİZİ EMRETTİĞİ AYETİ KERİME


  "Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin Çünkü Allah Teala haddi aşanları sevmez"

  "Korku ve ümit halinde Rabbinize dua ediniz Şüphesiz ki, muhsinlere Allah'ın rahmeti yakındır"
  "Çaresiz kalan kimse dua ettiği vakit onun duasını kabul eden, feryada geldiği belayı gideren ve sizi yeryüzünde her şeye hakim kılan kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah var mıdır? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz?"
  "Habibim! Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben çok yakınımdır Bana duada bulunanların duasını kabul ederim"
  * Hadis-i kudside Allah Teala buyuruyor: "Bana dua etmeyene gazab ederim" "Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele
  ederim Kulum bana dua edince onunla beraberim,"

  AMENER RASULUNUN FAZİLETİ


  Bismillâhirrahmânirrahıym

  Âmener rasûlü bi mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih Lâ nüferriku beyne ehadin min rusülih Ve kâlû semı'nâ ve eta'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs'ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesiynâ ev ahta'nâ Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alelleziyne min kablinâ Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ takate lenâ bih, va'fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ Ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfiriyn

  Manası:

  O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti Mü'minler de (onlardan) her biri Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı "O'nun (Allah'ın) peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik (kabul ettik; emrine) itaat ettik Ey Rabbimiz, mağfiretini (isteriz) Son varışımız ancak Sana'dır" dediler Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez Herkesin kazandığı hayır kendi faydasına, yaptığı şer kendi zararınadır "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut

  yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma Bizden sadır olan günahları sil, bağışla Bizi yarlığa, bizi esirge Sen Mevlamız'sın bizim Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et


  Fazileti:

  Bu ayet-i kerimeler hakkında Resulü Ekrem (sav) buyuruyor ki:
  "Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti bana indirdi Allah (cc) mahlukatı yaratmazdan ikibin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı Kim o iki ayeti yatsıdan sonra okursa gece ibadetinden ona kafi gelir"
  "Kim Sure-i Bakara'nın son iki ayetini geceleyin okursa, onlar ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder"
  "Cenabı Ecelli Ala, Sure-i Bakara'yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi Bunları öğreniniz Kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz Çünkü bunlar hem salattır, hem Kur'an'dır"
  "Sure-i Bakara'nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazinelerden verildi Onlar benden evvel hiçbir nebiye verilmemişti "
  * Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece ve gerek gündüz olsun, devam edilmelidirbaşkaları konuşamazlar O da doğruyu söyler
  İşte bu, hak gündür Artık dileyen Rabbıne doğru bir yol edinirBiz, sizi yakın bir azabla uyardık O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak Ve kafir: "Keski ben toprak olsaydım" diyecektir.

  AĞRILARA VE SITMAYA KARŞI MANEVİ REÇETE

  Bismillâhil kebiyri neûzü billâhil azıymi min şerri ırkın ne'ârin ve min şerri harrin nâr'

  Peygamber Efendimiz çeşitli ağrılara ve sıtmaya karşı manevi tedavi olarak bu duayı öğretirlerdi


  'Rabbünallâhüllezî fıs semai tekaddesesmüke, emruke fıs semai vel ardı kemâ rahmetüke fıs semâ' fec'al rahmeteke fil ardığfir lenâ havbenâ ve hatâya n â ente rabbüt tayyibine enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike alâ hâzel veceı


  Peygamberimiz (sav) buyurdu:

  "Sizden birine herhangi bir kimse veya kardeşi bir ağrıdan ötürü şikayette bulunursa, bu duayı onun üzerine okusun, şifa bulur"

  ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR


  Allâhümme a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hısâben yesîrâ

  Manası: Ey Allah'ım, amel defterimi sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle * Sol kol yıkanırken:
  Allâhümme lâ tü'tınî kitabî bi şimalî ve lâ min verâi zahrî
  Manası: Ey Allah'ım, amel defterimi solumdan ve arkamdan verme
  Başa mesh ederken:Allâhümme harrim şa'rî ve beşerî alen nâr, ve ezıllenî tahte arşike yevme lâ zille illâ zıllük
  Manası: Allah'ım, kıllarımı ve derimi cehenneme haram kıl Arşının gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde beni Arşının gölgesinde gölgelendir
  Kulaklara mesh verilirken:

  Allâhümmec'alnî minellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh

  Manası: Ey Allah'ım, sözü işitip de sözün en doğrusuna tabi olanlardan eyle

  Ayaklar yıkanırken:

  Allâhümme sebbit kademeyye ales sırat
  Manası: Ey Allah'ım, ayaklarımı Sırat üstünden kaydırma

  ADEM AS DUASI


  Adem (as) cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekilde duada bulundu:Rabbena zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhanınâ le nekûnenne minel hâsiriyn


  "Ey Rabbimiz! Yazık ettik, bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız"

  Allah Teala onun duasını kabul etti ve şöyle buyurdu:
  "Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı Ona yalvardı O da tevbesini kabul etti "
  "Sonra Rabbi yine onu (Adem'i) seçti de tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi "


  ADİYAT SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER


  Bismillâhirrahmânirrahım

  Vel âdiyâti dabhâ Fel mûriyâti kadhâ Fel müğıyrâti subhâ Fe eserne bihî nak'â Fe vesatne bihî cem'â İnnel insâne li rabbihî lekenûd Ve innehû alâ zâlike le şehiyd Ve innehû li hubbil hayri le şediyd E fe lâ ya'lemü izâ bu'sira mâ fil kubur Ve hussıle mâ fıs sudur İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habiyr

  Manası:

  Andolsun o harıl harıl gazâ yolunda koşan atlara, o tırnakları ile çakarak ateş çıkaranlara, sabahleyin baskın yapanlara, derken orada ayakları ile toz koparanlara, kopardığı tozla bir topluluğun düşmanının ortasına girenlere yani atlara ki, muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür Hiç şüphesiz Allah Teala buna hakkıyla şahiddir Gerçek o, insan mal sevgisinden dolayı pek katıdır Hâlâ o, hakikati görüp bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler eşilip çıkarıldığı zaman, göklerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığı zaman hakikat, o gün Rabbleri onların her halinden elbette tamamıyla haberdardır
  Fazileti:
  * Resulü Ekrem (sav) buyurmuştur:
  "İzâ zülzilet Kur'an'ın yarısına muâdildir Vel fıdiyât Kur'an'ın yarısına denktir"
  Kim bu mübarek sure-i celileyi yazar da üzerinde-taşırsa, Cenabı Ecelli Alâ o kimseyi korktuklarından emin kılar, rızkı da kendisine kolaylıkla verilir

  Her gün bu sureyi (3) üç defa okuyan nazardan korunurbr> "Bu mübarek sure tekrar tekrar okunup ihtiva ettiği mesajlar ciddi bir biçimde düşünülmelidir


  AHİRET ALEMİNİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN


  Rüyada ahireti görmek isteyen kimse taze bir abdest alır Yatsıdan sonra iki rekat istihare namazı kılarak şöyle dua eder:

  "Ya Rabbi! Bana ahireti göster, ölülerimi benimle konuştur Kabir aleminde kendi halim nasıldır ve benim müslümanlığımın derecesi nedir? Bana göster, Allah'ım" diye dua eder
  Cenabı Hakk böyle dua edenlerin dualarını boşa çıkarmaz, ahiret alemini gösterir Buna istihare denir İstihare; her şeyin hayırlısını Allah'tan sormak ve istemektir Bu ise kuvvetli bir sünnettir  AMME(NEBE) SURESİ

  NEBE' SURESİ'NİN MANASI

  Bu sure, Mekke döneminde inmiştir Kırk ayettir Nebe'haber demektir Sure kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir


  Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

  Birbirlerini hangi şeyden koruyorlar?
  Büyük haberden mi?
  Ki onlar onda ayrılığa düşmüşlerdir (Kimiona inanmış, kimi de inanmamıştır)
  Hayır! Anlayacaklar!
  Yine hayır, onlar gerçeği anlayacaklar!
  Biz, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
  Dağları da birer kazık
  Ve sizi çift çift yarattık
  Uykunuzu dinlenme kıldık

  Geceyi bir örtü kıldık

  Gündüzü geçimlik kazanma vakti kıldık
  Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik
  Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık
  Sıkışan bulutlardan şarıl şakıl su indirdik
  Ki onlarla bitkiler ve taneler çıkaralım,
  Ve sarmaş dolaş bahçeler yetiştirelim,
  Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir
  vakittir
  O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz
  Gök açılmış, kapı kapı olmuştur

  Dağlar yürütülür, serap haline gelir

  Şüphesiz ki cehennem, bir gözetleme yeridir
  Azgınların varacağı yerdir
  Orada çağlar boyu kalacaklardır
  Orada ne bir serinlik, ne de içecek bir şey tatmazlar
  Sadece kaynar su ve irin içerler
  Yaptıklarına uygun bir ceza olarak
  Çünkü onlar bir hesap günü olduğunu ummuyorlardı
  Bizim ayetlerimizi yalanladıkça
  yalanlamışlardı
  Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır
  Şimdi azabı tadın Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız
  Şüphesiz ki Allah'ın yasak kıldığı şeylerden sakınanlar için kurtuluş vardır

  Bahçeler ve bağlar;

  Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar;
  Ve dolu kâseler vardır
  Orada yalan ve boş söz işitmezler
  Rabbından bir mükafat ve bağış olarak;
  Göklerin, yerin ve ikisi arasında
  bulunanların Rabbi Rahmân'dan ki, O'na hitapta
  bulunmaya kimse muktedir olamaz
  O gün, Ruh ve melekler saf halinde
  duracaklardır Rahmân'ın izin verdiklerinden

  başkaları konuşamazlar O da doğruyu söyler

  İşte bu, hak gündür Artık dileyen Rabbına doğru bir yol edinir
  Biz, sizi yakın bir azabla uyardık O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak Ve kafir: "Keski ben toprak olsaydım" diyecektir

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyorlar:

  "İkindi namazından sonra bu sureyi okuyan kimsenin Allah (cc) azabım hafifletir"
  "Nebe' suresini baştan sona kadar okuyan kimseye Cenabı Hakk cennette şarâb-ı tahûr (cennet şarabı) ikram edecektir"
  Bu sureyi herhangi bir şeyin üzerine okuyup, o şeyi bir yere emanet etmek, çalınıp kaybolmaması için her şeye kafidir
  Her sıkıntının yok olması için bu sure okunmalıdır Neticede ferahlık görülecektir. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Duaların Fazileti Hakkında Bilgi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Orucun Fazileti ve Ramazan Ayının Fazileti
  By cohndoe in forum Ramazan & Oruç
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.06.12, 00:53
 2. Dua Etmek ve Duaların Kabulü
  By mavi_su in forum Dua ve Sureler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.06.12, 16:51
 3. Duaların Gücü ve Esrarı
  By mavi_su in forum Dua ve Sureler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.06.12, 21:53
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.08.11, 17:07
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.03.11, 23:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.