Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Hakkında Şiirde Ahenk Ses Ritim

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Hakkında Şiirde Ahenk Ses Ritim

  Sponsorlu Bağlantı

  Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Hakkında Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Bilgi Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Nedir?Manzume Ve Şiir Şiirde Ahenk Şiirde Ahengi Sağlayan Öğeler Şiirde Ahenk Unsurları Nelerdir?
  Manzume ve Şiir


  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1- “Ahenk” sözcüğünün taşıdığı anlamı açıklayınız.
  2- Bir nesir parçasını şiir gibi okuyunuz. Metinde ahenk olup olmadığını tartışınız.
  3- Bir şiiri nesre çevirerek şiirle nesir arasındaki farkı tartışınız.

  İNCELEME

  Dua

  Ulu Tanrım, şu karanlık yolları,
  Bizi sana ulaştıran yollar et!
  İhtirasla kilitlenmiş kolları,
  Birbirini kucaklayan kollar et!


  Muhabbetin gönlümüzde hız olsun;
  Güttüğümüz Hakka varan iz olsun,
  Önümüzde uçurumlar düz olsun,
  Yolumuzda dikenleri güller et!

  Dalâlette bırakıp da insanı,
  Yapma arzın en korkulu hayvanı,
  Unutturma doğruldu vicdanı,
  Bizi sana lâyık olan kullar et!

  Orhan Seyfi Orhon

  1. Yukarıdaki şiirde Allah’a yalvarış şeklindeki söyleyiş şiirin ses akışı mıdır? Şiiri, sesli okuyarak cevaplayınız.
  2. Şiirin hangi hece ölçüsüyle yazıldığını bulunuz.
  3. İlk dörtlükte birinci ve üçüncü mısrada yer alan yolları ile kolları arasında yol ve kol sözcükleri se benzerlikleri bakımından hangi ismi alırlar. Aynı işlevi gördükleri için çokluk eki durumundaki “ları”ya ne diyoruz. Araştırınız.
  4. İkinci dörtlükte ilk üç mısradaki hız, iz ve düz sözcüklerindeki ortak sesler hangileridir. “olsun” sözcüğünün görevi nedir?
  5. Son dörtlükte “insan”, “hayvan”, “vicdan” sözcüklerindeki “an” nasıl bir ses benzerliğidir. Bu sözcüklerin sonundaki “ı” sesi, bütün isimlerde aynı görevle mi yer almaktadır?
  6. Şiirin ahenkli olmasında söyleyişin, mısra sonlarındaki ses benzerliklerinin ve hece ölçüsünün rolü nedir? Kendi düşüncelerinizi belirtiniz.


  7. Şiirdeki ses akışını ritim bakımından hece ölçüsü ve mısra sonlarındaki benzerlikleri mi desteklemektedir? Okumada mısra sonlarının yüklendiği ses değerlerini sınıfta birkaç arkadaşınıza sesli olarak okutunuz. Şiirin ritmine bu bakımdan dikkat ediniz. Hece ölçüsünün ve mısra sonlarındaki ses benzerliklerinin rolünü bu bakımdan belirleyiniz.
  BİR TEPEDEN

  Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeye geldin,
  Çok benzediğin memleketin her tepesinde,
  Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin,
  İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde

  Irkın seni iklimine benzer yaratırken,
  Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.
  Tarihini aksettirebilsin diye çehren,
  Kaç fâtihin altın kanı mermerle karışmış.

  Yahya Kemal Beyatlı

  1. Bir Tepeden adlı şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerini belirleyiniz. Bu ses benzerliklerinin redif ve kafiye ayırımını yapınız.
  2. Şiiri sesli okuduğunuzda vurgu ve tonlamaların hangi sözcüklerde yoğunluk kazanıyor? “Rü’yâ”, “kerre” sözcüklerinin şiire ses bakımından kazandırdığı ritmik özellikler olabilir mi? Tartışınız.
  3. Şiirdeki ses akışını, tarihe ve geçmişin değerlerine bağlılık duygusu ile ilişkilendirebilir miyiz? Niçin?
  4. Bir Tepeden adlı şiirde ahenk nasıl sağlanmaktadır? Tema, ses akışı, kafiye ve mısra içindeki ses benzerlikleri bakımdan değerlendiriniz.
  5. Şiirdeki “ç”, “ş” ve “r” seslerinin kullanıldıkları yerleri belirleyiniz. Bu seslerin şiire ahenk bakımından katkısını tartışınız.
  6. Şiirin ölçüsünde ve ses akışında bir farklılık var mıdır?
  7. Orhan Seyfi Orhon ile Yahya Kemal’in şiirini karşılaştırdığınızda ahengi sağlayan unsurlar bakımından benzer ve farklı yönler nelerdir?  ANLATAMIYORUM

  Ağlasam sesimi duyar mısınız,
  Mısralarımda;
  Dokunabilir misiniz,
  Göz yaşlarıma ellerinizle?

  Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
  Kelimelerinse kifâyetsiz olduğunu
  Bu derde düşmeden önce.
  Bir yer var, biliyorum;
  Her şeyi söylemek mümkün;
  Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum.
  Anlatamıyorum.

  Orhan Veli Kanık

  1. Şiirde sağlanan ahenk mısra sonlarındaki ses benzerliğinden mi, iç kafiyelerden mi kaynaklanmaktadır? Veya ses akışının kendiliğinden oluşturduğu bir ahenk mi söz konusudur? Tartışınız.
  2. 1940’lı yıllarda yazılan bu şiirde, Orhan Seyfi Orhon ve Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirinden ahenk bakımından farklı olan neler bulunmaktadır? Karşılaştırınız.
  3. Yukarıda şiirden herhangi bir mısrayı çıkardığınızda ses akışı ve ahenkte bir bozulma meydana geliyor mu? Deneyerek cevaplayınız.
  4. Anlatamıyorum adlı şiirle günlük konuşmalarımız arasında bir farklılık var mı? Farklılık yok ise yukarıdaki iç konuşmayı neden şiir diye adlandırıyoruz? Dönemin şiir anlayışıyla ilişkilendiriniz.


  DEĞERLENDİRME
  1- Üç döneme ait birer şiir örneğinde ses ve ritim unsurlarını bularak bunları karşılaştırınız.


  AÇIKLAMALAR

  Ahenk, şiirin bütün olarak sunduğu sese dayalı armonidir. Her şiirde bütün içerisinde hissedilen bir ahenk vardır.

  Şiirde ahenk ses akışı, söyleyiş, ritim, ölçü ve ses benzerlikleriyle sağlanır.

  Her şiirin kendine özgü bir ses akışı vardır. Şiirin ele aldığı temaya uygun olarak vurgu ve tonlamalar çevresinde okunması, o şiirin kendine özgü ses akışıdır. Yani okuyan kimse, şiire temaya uygun bir ses verir.

  Şiirde ses akışından başka ahengi sağlayan önemli unsurlardan biri de ritimdir. Türk edebiyatındaki şiirlerde, yakın döneme kadar ritim vezin ve kafiye ile sağlanırdı.

  Vezin şiirde mısraların oluşturulmasında hareket noktası alınan ölçüdür. Türk şiirinde aruz ve hece kullanılan iki vezin türüdür.

  Kafiye ise mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. Ses benzerliklerinin işlevlerine göre yarım, tam, zengin, tunç diye çeşitleri bulunmaktadır.

  İşte ritim, ortak ölçü ve mısra sonlarındaki ses benzerlikleri ile oluşturulan bir müzikalitedir.

  Şiirdeki ahenk ögeleri iç içedir. Tema, dil, söyleyiş ve ses ahengi oluşturur. Bundan başka vezin, kafiye, redif, iç kafiye, aliterasyon ve assonans ses benzerlikleri de söyleyişe şiirsellik katan ögeler durumundadır.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Manzume Ve Şiir Şiirde Ahenk Şiirde Ahengi Sağlayan Öğeler Şiirde Ahenk Unsurları

  Manzume Ve Şiir Şiirde Ahenk Şiirde Ahengi Sağlayan Öğeler Şiirde Ahenk Unsurları Nelerdir?
  Manzume ve Şiir

  SİTEM
  Önde zeytin ağaçları arkasında yâr
  Sene 1946
  Mevsim
  Sonbahar
  Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim
  Dalları neyleyim
  Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
  Yâryâr
  Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar
  Değirmen misali döner başım
  Sevda değil bu bir hışım
  Gel gör beni darmadağın,
  Tel tel çözülüp kalmışım
  Yâryâr
  Canımın çekirdeğinde diken
  Gözümün bebeğinde sitem var ( Bedri Rahmi Eyüboğlu )

  Şiirde, duygu ses akışıyla birlikte verilmiştir. "Yar" sözcüğünün sık tekrarı, -ar ve -ım uyaklarının değişik aralıklarla kullanılması ses akışını sağlamıştır. Sözcüklere yan anlamlar yüklenmiştir. Bireysel duyguların yansıtıldığı bir gerçeklik vardır. Bu gerçeklikte çağrışım ön plandadır. Bu sebeple metin yapı bakımından "şiir" özelliği taşımaktadır.
  Dizeleri cümleler şeklinde yazıp şiiri düz yazıya çevirmeye çalışalım:
  "Önde zeytin ağaçları, arkasında yâr var. Sene 1946, mevsim son*bahar. Önde zeytin ağaçları neyleyim, dalları neyleyim, yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim."
  Görüldüğü gibi ses akışıyla ve çağrışımlarla sağlanan duygu yönü, şiir, düz yazıya çevrilince bozuluyor. Çağrışım yönü güçlü olan şiirlerin düz yazıyla ifade edilmesi zordur ve anlam kaybına sebep olur. Sitem adlı şiirin olay örgüsünü çıkaramayız. Çünkü şiirlerde olaylar değil, olayların karşısındaki bireysel seziş, duyuş ve hayal dile getirilir. Bu şiirde amaç, bireysel duygunun anlatılmasıdır.
  Şiirde, duygu anlatıldığı için soyut yönü ağır basar, çağrışım yönü güçlüdür, anlam çok yönlüdür.

  Şiirde Ahenk

  Şiirde ahengi sağlayan öğeler şunlardır:
  -Ölçü (Hece Ölçüsü, Aruz Ölçüsü)
  -Uyak/Redif/İç uyak
  -Aliterasyon
  -Asonans
  -Ses akışı
  -Vurgu ve tonlama (Söyleyiş tarzı)

  Şiirde ahenk unsurları nelerdir?

  AHENK UNSURLARI
  1.Şiirde şekil ve muhtevanın ideal uyumudur.
  2.Dizeleri oluşturan kelimelerdeki şiiri oluşturan dizelerdeki seslerin uyumu demektir.
  3.Şiirle düz yazıyı birbirinden en önemli özellik ahenktir.
  4.Ahenk unsurları armoni ve ritm olmak üzere iki başlık altında ele alınır.

  ARMONİ
  1.Ard arda gelen dizelerdeki seslerin uyumu demektir.
  2. Bu uyum birbirine yakın ünlü ve ünsüz seslerin tekrar edilmesiyle sağlanır.
  Aliterasyon: ünsüz seslerin ard arda tekrar edilmesiyle elde edilir.
  Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
  Canımdan canına nice can aksın ey can
  Asonans: ünlü seslerin ard arda tekrar edilmesiyle elde edilen armonidir.
  Ayağın sakınarak basma aman sultanım
  Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun

  RİTM
  1.Şiirde uyak ve ölçünün ustalıklı kullanılmasıyla elde edilen ahenktir.
  Târik-i gülzâr-ı âlem / mâlik-i mülk-i âdem
  Münkirine mahz-ı mâtem / müminine sûrsun (Itrî)

  Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim
  Gündüzler size kasın verin karanlıkları
  Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim
  Örtün üstüme örtün serin karanlıkları (Necip Fazıl Kısakürek)


  Yukarıdaki birinci şiirde ritim hem iç uyakla hem de aruz ölçüsüyle ikinci şiirde ise ritim hem uyakla hem de hece ölçüsüyle sağlanmıştır.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 3. #3
  Junior Member

  Standart Cevap: Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Hakkında Şiirde Ahenk Ses

  ya kardeş anlıyozda buda hem uzun hemde herkes bunu koymuş

 4. #4
  ModeratoR

  Icon14 Cevap: Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Hakkında Şiirde Ahenk Ses

  Şiir Nedir? Şiir Ahengi Hakkında Bilgiler - Şiirde Ahenge Ve Ritme Örnekler Nelerdir?


  Şiirde Ahenk Öğeleri (5)

  Şiirdeki ahenk unsurlarından biri de rediftir. Redifin ne olduğunu, redif ile kafiye arasındaki farkları daha önce vurgulamıştık. Redifleri kafiye zannederek şiir yazanları eleştirip onları acemilikle suçlamıştık.

  Edebiyatımızda redifi ahenk öğesi olarak kabul etmeyen, rediflerden olabildiğince kaçınan şairler de olmuştur. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar böyle bir anlayışa sahiptir. Ona göre rediften yararlanmak zayıf şairlerin işidir, kulağa hoş gelecek kafiye bulamayanların başvurduğu bir yoldur. Fakat gelmiş geçmiş şairlerimizin yüzde doksan dokuz diyebileceğimiz ezici çoğunluğu redifi benimsemiş, ahenk öğesi olarak kullanmayı bilmişlerdir.

  Redif tek harften oluşacağı gibi dizelerin hemen hemen tümü rediften ibaret de olabilir. Köroğludan aldığım Bizim yaylanın uşağı / Belinde Aydın kuşağı dizelerinin sonundaki -ı- ekleri tek sesten ibaret rediftir. Nedimden aldığım aşağıdaki dizelerde kafiyeler, redifin baskısıyla ezilmiş, ikinci plana itilmiştir:

  Safa-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim
  Vefa-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim

  Bu beyitte safa ve vefa sözcüklerindeki fa hecesi kafiye, diğer sözcükler rediftir.

  Biz dünyaya veda ettik
  Kalanlara selam olsun
  Bizim için hayır dua
  Kılanlara selam olsun

  Yukarıdaki dörtlük Yunus Emreye aittir. Dörtlüğün 1. ve 3. dizelerinde kafiye yoktur; 2. ve 4. dizelerde ise kal- ve kıl- fiil köklerindeki l ünsüzü yarım kafiye -anlara selam olsun ek ve sözcükleri rediftir. Bu dörtlüğe ahenk katan öğe hiç şüphesiz ki bu güzel rediflerdir.

  Gül yüzünde göreli zülf-i semensay gönül
  Vay gönül vay bu gönül vay gönül eyvay gönül

  Divan edebiyatı şairlerinden birine ait yukarıdaki dizelere gönül redifinin kattığı ahengi ve güzelliği anlatmaya gerek yok sanırım.

  O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün
  Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün
  Bu beyitteki redifler de ustaca bulunmuş, şiire ahenk katan öğelerden biri haline gelmiştir.

  Halk şairleri kafiye konusunda daima rahat olmuşlardır. Öyle ki Divan şairleri asla yarım kafiye kullanmamışlar, kafiyelerinin en az iki sesten oluşmasına dikkat etmişlerdir. Halk şairleri ise tek sesten ibaret kafiyelerle yetinmişlerdir. Hatta en usta Halk şairleri bile bazı dörtlüklerinde kafiye kullanmamış, rediflerle yetinmiştir. Mesela Karacaoğlan dan aldığım aşağıdaki dörtlük böyledir:

  Aradılar bir tenhada buldular
  Yaslandılar şivgalarım kırdılar
  Yaz bahar ayında bir od verdiler
  Yandım gittim ala dağlı kar iken

  Bu dörtlükte kullanılan _buldular, kırdılar, verdiler sözcüklerindeki -dular, -dılar, -diler ekleri rediftir; bul-, kır-, ver- köklerindeki r yarım kafiyedir ama ilk dizedeki fiil kökünde kafiye yoktur. Yine Karacaoğlan meşhur bir semaisinden bir dörtlük:

  Bana kara diyen dilber
  Gözlerin kara değil mi
  Yüzünü sevdiren gelin
  Kaşların kara değil mi

  Bu dörtlüğün 2. ve 4. dizelerinde kullanılan göz ve kaş isim kökleri kafiyeli değildir. -lerin kara değil mi ek ve sözcükleri rediftir. Kısaca bu dörtlükte kafiye yoktur, şiire ahenk katan öğe rediflerdir. Bu şiir ve şairi için Kafiye kullanmamış, redifleri kafiye gibi kullanmış; kötü şiir, kötü şair. demek mümkün müdür?
  Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Ustaca kullanılmış redifler şiire en az ölçü ve kafiye kadar ahenk katar.
  2- robotun konuşmasında vurgu ve ahenk olmadığı için akıcılık yönünden tutuk kalır.
  3-kafiyeli ve ses ahengi şiiri kolay ezberlenebilir kılar
  4-çünkü tören geçitlerinde belli bir düzen,uyum ve ahenk söz konusudur  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Şiirde Ahenk Ses ve Ritim Hakkında Şiirde Ahenk Ses Ritim

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 1,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Şiirde Ahenk Unsurları
  By MaqiwoL in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.05.12, 14:09
 2. Şiirde Ahenk ( Ritm ve Ses )
  By MaqiwoL in forum Şiir Köşesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.04.12, 23:25
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.06.11, 17:31
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.11, 21:41
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.11.10, 15:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.