Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Destan Destan Nedir? Destan Çeşitleri Sözlü Destan Edebi Destan Türk Edebiyatında

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Destan Destan Nedir? Destan Çeşitleri Sözlü Destan Edebi Destan Türk Edebiyatında

  Sponsorlu Bağlantı

  Destan Destan Nedir? Destan Çeşitleri Sözlü Destan Edebi Destan Türk Edebiyatında Destan Destanlar
  Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Yunanca "espos" sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji efsane folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. *

  Destanların ortak özellikleri:
  Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel çok yönlü bir dünyadır. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler olaylar doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hâkimdir. Destanlar temel olarak iki gruba ayrılır.

  Sözlü destanlar

  * Yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğan ve kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilen destanlardır. Ozan ve şarkıcıların değişik zamanlarda söylediği şarkı ve şiirlerin bütünleşmesi ve işlenmesiyle oluşturulurlar. Örnekler:
  * Gılgamış: MÖ 3000 yıllarında Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır. Bilinen en eski destandır. Babil ve Akad toplumlarınca da benimsenmiştir. Ama bugüne kalan en eksiksiz biçimi Sümer toplumunda ortaya çıkmıştır. Zalim Uruk kralı Gılgamış’in ölümsüzlük arayışını anlatır. Gılgamış ve arkadaşı Enkidu ile birlikte uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulur ama bir yılana kaptırır.
  * İlyada ve Odysseia: MÖ 11-12’nci yüzyıllarda geçtiği sanılmaktadır. Homeros destanları olarak bilinirler. Yunan Yarımadası’ndaki Akhalar’ın Anadolu’daki İon krallıklarına saldırısı ve Akha kral ve prenslerinin daha sonraki serüvenleri anlatılır. Özellikle Odysseia Yunan Tragedyası ve Batı edebiyatının önemli bir kaynağıdır.
  * Diğerleri: Eski İngilizce halk destanı Beowulf Eski Almanca Heldenlieder (kahramanlık türküleri) Almanca Nibelungenlied Kudrunlied Fransa'da Chanson de Geste (kahramanlık şarkısı) Chanson de Roland (Frank kralı Charlemagne’ın savaşlarını anlatır) İspanya’da El Cantar de Mio Cid Hindistan'da Mahabharata Ramayana Japonya’da Heike Monogatari.

  Edebi destanlar

  * Belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır.
  Örnekler:

  * Vergilius’un Aeneis’i: MÖ 29-19’uncu yüzyılları kapsar. Troyalı Aeneias’in uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Latin ülkesine gelerek Lavinium kentini kurması anlatılır. Lavinium sonradan Alba Langa ve Roma kentlerinin yerine kurulan ilk kenttir.
  * Milton’un Paradise Lost’u: İnsanın cennetten kovuluşu ve tanrının şeytanla mücadelesini anlatır.
  * Dante’nin La Divina Commedia ’sı (İlahi Komedya) MS 1310-1321 Ariosto’nun Orlando Furioso’su (Çılgın Orlando) 1532 Camoes’in Os Lusidas’ı 1572.

  Türk edebiyatında destan

  * Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları arasında zengin bir destan geleneği vardır. Bilinen Türk destanları arasında en eskisi Yaratılış Destanı’dır. Altay Türkleri arasında söylenmektedir. V. Radlov tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir.
  Saka Destanı İskit Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmud’u Divanü Lugati-t-Türk adlı eserinde yer almıştır.
  Oğuz Kağan Destanı 14’üncü yüzyılda derlenmiş özet nitelikte bir metindir. Oğuz Kağan’ın doğumu ve üstün nitelikleri askeri başarıları ve ülkeyi oğulları arasında pay edişi anlatılır.
  Oğuz Türkleri’nden günümüze gelen tek destan metni ise
  Dede Korkut Kitabı’dır. Bayındır Han soyundan geldikleri sanılan Akkoyunlular’ın egemen olduğu Kuzeydoğu Anadolu’daki olaylar ve Müslüman Oğuzlar’ın yaşamı anlatılır. Göktürk Destanları çeşitli parçalardan oluşmuştur. Bozkurt parçasında Göktürkler’in bir boz kurdun soyundan geldikleri Ergenekon parçasında ise Ergenkon’a sığınmaları çoğalıp buraya sığmayınca dağı eriterek dış dünyaya çıkmaları anlatılır. Köroğlu parçasında göçebe Oğuzlar’ın Horasan ve Hazar’da İranlılarla savaşlarından sözedilir.
  Manas Destanı’nda Kırgız Türkleri'nin putperest Kalmuk ve Çinliler’le savaşları vardır.
  Cengiz Han Destanı Moğol istilasından sonra Kıpçak bozkırlarında ve eski Uygurların yaşadığı bölgelerdeki olayları anlatır.
  Timur Destanı Timur’un savaşları ve kişiliğine yer verir. Danişmend Gazi Destanı’nda Türklerin Anadolu’yu ele geçirmeleri anlatılır.
  Battal Gazi Destanı’nda da Anadolu’daki Türk-Bizans savaşları yer alır.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Cevap: Destan Destan Nedir? Destan Çeşitleri Sözlü Destan Edebi Destan Türk Edebiyatı  Destanlar, kahramanlıkları, olağanüstü olayları, törensel estetiksel biçimde anlatan törensel maznum eserlerdir. Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılırlar. Sözlü destanlar ağızdan ağıza aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bilinen en eski edebi türlerden biridir.Eski çağlardaki nesillerin yaşadıklarını, kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak amaçtır.
  Destanlarda Tanrısal yada metafiziksel öğeler göze çarpar ve diğerlerin ayrılan, sivrilen bir kahramandan söz edilir.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 3. #3
  Mavi Admin

  Cevap: Destan Destan Nedir? Destan Çeşitleri Sözlü Destan Edebi Destan Türk Edebiyatı

  Destan Nedir?
  Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir.

  Destanlar, Araplar'da "esatir", Batı'da "myth" olarak adlandırılır. Destanlar ikiye ayrılır; Yapay ve Doğal Destanlar. Yapay Destanlar: yazarı belli olan,daha yakın zamanda YAZILAN ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken, Doğal Destanlar: anonim( yazarı belli olmayan),ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve SÖZLÜ destan türüdür. Destanlar İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler. Ayrıca da çok uzun yazılardırlar. Destanlar 3 safhadan oluşur:

  1. Halkın benliğinde iz bırakan olaylar ve bunda rol oynayan kahramanlar,
  2. Olayın ağızdan ağıza aktarılması,
  3. Yazıya daha sonradan geçirilmesidir.

  Milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihi önem arz eden önemli olaylarını (doğal afetler, savaşlar, göç, yangın vb.) konu edinirler. Çoğu kez manzum olurlar. Tarih, etnografya, folklor gibi bilimler destanlardaki bilgilerden yararlanır.

  Türk Destanları


  Türk Destanları, Efsane ve Mitleri

  Türk destanları, Türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı; Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş, gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır. Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır
  Sözlü Edebiyat

  * Sagu
  * Koşuk
  * Sav
  * Destan

  İslamiyet'ten Önceki Destanlar


  1. Altay - Yakut

  Yaratılış destanı

  2.Sakalar Dönemi

  a.Alp Er Tunga Destanı
  b.Şu Destanı

  3.Hun Dönemi

  Oğuz Kağan Destanı
  Atilla Destanı

  4.Gök Türk Dönemi

  a.Bozkurt Destanı
  b.Ergenekon Destanı

  5.Uygur Dönemi

  a. Türeyiş destanı
  b. Göç Destanı

  İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Destanlar

  1.Karahanlı Dönemi

  Satuk Buğra Han Destanı

  2.Kazak-Kırgız Kültür Dâiresi

  Manas destanı

  3.Türk-Moğol Kültür Dâiresi

  Cengiz-name

  4.Tatar-Kırım

  Timur ve Edige Destanları

  5.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri

  a. Seyid Battal Gazi Destanı
  b. Danişmend Gazi Destanı
  c. Köroğlu Destanı
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Destan Destan Nedir? Destan Çeşitleri Sözlü Destan Edebi Destan Türk Edebiyatında


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Türk Edebiyatında Destan
  By Hırs Adamı in forum Edebiyat Köşesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.12, 23:13
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.02.12, 18:13
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.07.11, 12:07
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 17:40
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.10.09, 23:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.