Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Ekonomik Sosyal Yaşam Türkiye'de Ekonomik Sosyal Yaşam Ekonomik Sosyal Yaşam Tanımı

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Ekonomik Sosyal Yaşam Türkiye'de Ekonomik Sosyal Yaşam Ekonomik Sosyal Yaşam Tanımı

  Sponsorlu Bağlantı

  Ekonomik Ve Sosyal Yaşam Türkiye'de Ekonomik Ve Sosyal Yaşam Ekonomik Ve Sosyal Yaşam Tanımı
  Ekonomi: Bir toplumun geçimini ve yaşamı¬nı sürdürmesi için yapılan işlerin tamamıdır. Eko¬nomik faaliyetler arasın-da tarım, hayvancılık, ma¬dencilik, sanayi, ticaret, turizm sayılabilir. 1. Tarım Türkiye, çeşitli iklimlere ve yer şekillerine sahip olduğu için çok çeşitli ürünler yetiştirebilen önemli bir tarım ülkesidir. Yurdumuz yetiştirdiği ürünler nedeniyle, dünyanın kendi kendini besle¬yebilen sayılı ülkeler arasında yer alır. Ülke-mizde, nüfusun yarısı kırsal kesimde yaşar ve aktif nüfu¬sumuzun da yarısı geçimini tarımdan sağlar. Tarımın ülkemiz ekonomisindeki bir diğer önemi ise çeşitli sanayi kollarının ham maddesini oluşturması ve ihraç e-dilmeleridir. ihraç ettiğimiz tarım ürünleri arasında fındık, zeytin, üzüm, incir, turunçgiller, tütün, pamuk sa¬yılabilir.


  2. Hayvancılık Ülkemizde, kırsal kesimde çeşitli tarım ürünlerinin yetişti-rilmesinin yanı sıra hayvancılık da yapılır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sert tabiat şartları nedeniyle hayvancılık en önemli ekonomik faaliyeti oluşturur. Hayvanların et ve sü-tünden yararlanıldığı gibi deri ve yünü de sanayide ham madde olarak kullanılır. Hayvancılıktan daha fazla verim alabilmek için hayvan soy-larının ıslah edilmesi, çayır ve me¬ra hayvancılığı yerine modern ahır hayvancılığının yapılması gerekir. Büyükbaş hayvancılık: Çayır ve otlakların geniş yer kap-laması nedeniyle daha çok Karade¬niz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum - Kars Bölümü'nde yapılır. Küçükbaş hayvancılık: Ülkemizde genelde küçükbaş hayvancılık yapılır. Bozkır (step) bitki örtüsünün görüldüğü, düzlük veya hafif eğimli yamaçlar küçükbaş hayvancılık i-çin elverişlidir. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölge¬si'nde Er-gene havzası küçükbaş hayvancılığın yapıldığı en önemli yerlerdir. Arıcılık: Ülkemizde çeşitli bitki örtülerinin gö¬rülmesi nede-niyle arıcılığa elverişlidir. Arıcılık bü¬tün bölgelerimizde ya-pılmakla birlikte Ege Bölge¬si'nde daha yoğun ve modern olarak yapılır. Balı il ünlü yerler arasında; Muğla, Antalya, Rize, Kars, Erzurum, Konya, Hakkari sayılabilir. İpek böcekçiliği: ipek böceği denilen tırtıl, dut ağacının yaprağı ile beslenir, ipek böcekçiliği en çok Marmara Böl-gesi'nin Güney Marmara Bö¬lümü'nde (Bursa, Gemlik, Balı-kesir, Bilecek) ve İstanbul’da yapılır. Kümes hayvancılığı: Ülkemizin kırsal kesi¬mindeki hemen her yerinde ekonomik değeri ol¬mayan kümes hayvancılığı yapılır. Fakat önemli olanı son yıllarda gelişen büyük şehir-lerin yakı¬nında kurulan tavuk çiftlikleridir. Bunlar büyük kentlerin hem et hem de yumurta ihtiyacını sağlar. Kümes hayvancılığı en çok Marmara ve Ege Böl¬gesi'nde yapılır. 3. Su Ürünleri Ülkemiz üç tarafının denizlerle çevrili olması, birçok sayıda göl ve akarsuya sahip olması nede¬niyle zengin bir su ürün-leri potansiyeline sahiptir. Ancak balıkçılık gelişmemiştir. Balıkçılığın gelişmesini engelleyen nedenler; 1- Açık deniz balıkçılığının yapılmaması, 2- Denizlerimizin kirlenmesi, 3. Yanlış avlanma nedeniyle balık miktarı ve cinslerinin azalması, 4. Balıkçılıkla uğraşan nüfusun azlığı, 5. Pazarlama ve değerlendirme için yeterli tesislerin ol-mamasıdır. Balıkçılık bakımından en verimli denizimiz Karadeniz'-dir. Denizlerimizde en çok avlanan ba¬lıklar arasında ham-si, istavrit, palamut yer alır. Son yıllarda ülkemizde, çeşitli büyüklükte bulunan tesisler-deki havuzlarda balıkların çoğal¬tılması yoluyla yapılan kül-tür balıkçılığı da geliş¬mektedir. 4. Orman Ürünleri Türkiye'nin sahip olduğu tabiat şartları nede¬niyle % 80'den fazlasının ormanlarla kaplı olması gerekirken bu oran % 25'tir. Türkiye'de ormanların az olmasının nedenle¬ri şunlar-dır; 1- Türkiye'nin eski bir yerleşim alanı olması nedeniyle sa-vaşlar ve göçler sırasında ormanların tahrip edilmesi. 2. Tarla açmak, hayvan otlatmak ve odun ihtiyacını karşı-lamak için ormanların tah¬rip edilmesi. 3- Orman yangınları.

  Ormanların faydaları: 1. Hava kirliliğini önler. 2. Erozyonu engeller. 3. Ürünlerinden yararlanılır. Kağıt, selüloz ve kereste gibi çeşitli sanayi kollarında kulla¬nılır. Ayrıca reçine, sığla yağı, kozalak vb. çok sayıda yan ürünleri bulunur. 4. Çeşitli hayvanlara barınak oluşturur. 5. Yüzeysel akışı ve selleri engeller. 6. Yer altı su miktarını arttırır. Ormanların korunması için alınması gere¬ken önlemler: 1. Orman yangınları önlenmelidir. 2. Usulsüz ağaç kesimlerine engel olunmalıdır. 3. Ormanlara zarar veren hayvanların (özel-likle, kıl keçileri) ormanlardan uzaklaştı-rılması gerekir. 4. Yanan veya kesilen ağaçların yerine ye¬nilerinin dikilmesi gerekir. 5. Yakıt olarak odun kullanımı azaltılmalıdır. 6. Çocuklarımız başta olmak üzere herkes orma-nın yararları ve korunması gerektiği konusunda bilinçlenmen ve gerekli eğiti¬mi almalıdır. 5. Madenler ve Enerji Kaynakları Maden: Yer altından çıkartılan ve ekonomik değeri olan yer altı zenginlikleridir. Ülkemizde bulunan başlıca madenlerimiz ve çıkartıldığı en önemli yerler şunlardır: Demir: Sivas (Divriği), Malatya (Hekimhan, Hasan Çelebi), Balıkesir (Eymir). Bakır: Artvin (Murgul) Kastamonu (Küre), Elazığ (Maden). Krom: Fethiye - Marmaris arasındaki Dala¬man çevresinde Ergani Maden arasındaki Guleman havzasında Kütahya - Bursa arasında. Türkiye krom üretiminde dünya genelinde önemli bir yere sahiptir. Dünya'nın diğer önemli krom üreten ülkeleri Gü-ney Afrika Cumhuriyeti, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hindistan'dır. Boksit: Konya (Seydişehir). Bor mineralleri: Susurluk havzasında (Kü¬tahya, Balıkesir, Bursa çevresi). Ülkemiz bor mi¬nerali üretiminde dünya bi-rincisidir. Kükürt: Isparta (Keçiborlu). Zımpara taşı: İzmir, Muğla, Aydın. Tuz: Tuz gölü, İzmir Çamatlı tuzlası, Erzin¬can - Tercan, Kağızman. Cıva: İzmir (ödemiş, Çeşme), Konya (Sarayönü), Niğde. Manganez: Karadeniz Ereğlisi, Ankara (Ça¬yırlı), Denizli. Türkiye'de en çok bulunan radyoaktif mineral uranyum ve toryumdur. Uranyum; Manisa, Aydın, Çanakkale, Giresun, Uşak, toryum ise; Eskişehir çevresinde bulunmaktadır. Enerji Kaynakları Enerji kaynağı: Enerji üretiminde yakıt ola¬rak kullanılan kaynaklardır. Ülkemizde bulunan başlıca enerji kaynakları ve çıkartıldığı en önemli yerler şunlardır: Tas (maden) kömürü: Zonguldak ve çevre¬sinde çıkartılan taş kömürü demir-çelik endüstri¬sinde kullanılır. Linyit: Kütahya (Tavşanlı, Tunçbilek, Değirmisaz), Amas-ya (Çeltek), Manisa (Soma), Kahramanmaraş (Afşin - El-bistan). Linyit termik santrallerde hammadde olarak ve ev-lerin ısıtılma¬sında kullanılır. Petrol: Batman, Raman, Garzan, Adıyaman, Diyarbakır. Petrol önemli bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra hemen bütün endüstri kollarının on önemli ham maddelerinden bi-ridir. Ülkemizde ham petrolü işlemek için; Bat¬man, İzmir (Alia-ğa), Mersin (Ataş), İzmit (İpraş), Kırıkkale (Orta Anado-lu)'de petrol rafineleri kurul¬muştur. Türkiye, petrolün önemli bir bölümünü ithal etmektedir. Doğal gaz: Ülkemizin birçok yerinde doğa1 gaz bulunmak-la birlikte çıkarıldığı en önemli yer Trakya'dır. Türkiye doğal gaz ihtiyacının önemli bölümünü ithal etmektedir. Su gücü (Hidrolik enerji): Akarsular ve çağlayanlardan elektrik enerjisi elde edilmesidir. Ülkemiz akarsular bakı-mından zengindir. Bu ne¬denle elektrik enerjisinin büyük bölümü barajlar üzerine kurulan hidroelektrik santrallerden elde edilir Jeotermal enerji: Yerin içinde bulunan sı¬cak su veya bu-hardan elde edilen enerjidir. Ülke¬mizde volkanik faaliyetle-rin yeni sönmüş olması ve kırıklı (faylı) bir yapıya sahip bu-lunması nede¬niyle birçok Jeotermal kaynak bulunmaktadır. De¬nizli (Sarayköy) de bir Jeotermal enerji santrali bulun-maktadır. Atom enerjisi: Radyoaktif minerallerden el¬de edilen ener-jidir. 6. Sanayi Sanayi: işlenmemiş (ham) veya yarı işlen¬miş maddelerin işlenerek kullanılır hale getirilme- . sidir. Sanayinin kurulabilmesi için gerekli şartlar: 1. Sermaye 2. Hammadde 3. Enerji 4. iş gücü 5. Ulaşım 6. Pazarlama Ülkemizde sanayi gelişmektedir. Ülkemiz sanayinin geliş-mesi için gerekli olan her türlü hammadde (tarımsal, hay-vansal veya çeşitli yer altı zenginlikleri) ile enerji ve işgü-cüne sahiptir. Ancak ülkemizde sanayinin kurulmasını ve geliş¬mesini geciktiren en önemli neden sermaye azlığı ol-muştur. Bölgelerimize göre sanayinin geliştiği mer¬kezler: Marmara Bölgesi: Ülkemizde sanayileşme¬nin en çok ol-duğu bölgemizdir. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa. Ege Bölgesi: Sanayileşmede 2. sırada yer alır. İzmir, Ay-dın, Denizli, Manisa. Karadeniz Bölgesi: Zonguldak, Ereğli, Ka¬rabük. Akdeniz Bölgesi: Adana çevresi. iç Anadolu Bölgesi: Ankara, Kırıkkale, Es¬kişehir, Kayseri, Konya, Sivas. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, Diyarbakır. Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya, Elazığ. Türkiye'de Kurulan En önemli Sanayi Kolları ve Bulunduğu Yerler Besin Endüstrisi 1. Un ve unlu ürünler endüstrisi: Buğdayın en çok yetiştiği İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile diğer bölgelerimizde yay-gındır. 2. 2. Yağ endüstrisi: Ayçiçeği, mısır, zeytin, susam, haşhaş, soya fasulyesi, keten, kenevir, ceviz, fındık ve pamuktan bitki¬sel yağ elde eden fabrikalar vardır. Marmara ve Ege Böl-gesi yağ endüstrisi¬nin en çok geliştiği iki bölge-mizdir. 3. Süt ve süt ürünleri endüstrisi: Hayvancı¬lığın ge-liştiği Doğu Anadolu Bölgesi (Er¬zurum, Kars) ile Marmara Bölgesi'nde (Trakya, Bursa çevresi) süt ve süt ürün¬leri endüstrisi gelişmiştir. 4. 4. Konserve endüstrisi: Türkiye'de her za¬man taze meyve-sebzeyi bulmak müm¬kün olduğun-dan konservecilik fazlaca gelişmemiştir. Kon-serveciliğin yanı sıra salça, meyve suları ve re-çel yapımı en çok Marmara Bölgesi'nde geliş-miştir. 5. 5. Şeker endüstrisi: Şeker yapımında kulla¬nılan şeker pancarı, ülkemizin hemen her tarafında yetiştirilebilmektedir. Bu nedenle şeker fabrika-ları da ülkemizin her tarafında bulunmaktadır. 6. 6. Çay endüstrisi: Çay üretiminin en yoğun ol-duğu Rize'de çay fabrikaları kurul¬muştur. Dokuma Endüstrisi Dokumacılık, pamuklu, yünlü, sentetik ve ipekli dokumacı-lık olarak gruplandırılablllr. Pamuklu dokuma: İstanbul, Adana, Tarsus, İzmir, Malat-ya, Kayseri, Manisa, Uşak. Yünlü dokuma:İstanbul, Hereke, Bursa, Kayseri, İzmir, Kula, Isparta, Uşak, Gördes. ipekli dokuma: İstanbul Bur-sa Gemlik. Kimya Endüstrisi Rafineriler, plâstik, lastik, sentetik eşya ve madde üretimi kimya sanayini oluşturmaktadır. Makine Endüstrisi Otomotiv, elektronik ve elektrikli eşya endüst¬risinden mut-fak eşyası yapımına kadar olan çeşitli araçlar makine en-düstrisinin kapsamındadır. Makine üretim tesislerinin kurulduğu şehirler arasında İs-tanbul, Bursa, Adapazarı, İzmit, İzmir, Denizli, Adana, G. Antep, Eskişehir ve Manisa sayılabilir. Çimento, Cam ve Seramik Bu sanayi kolunu; tuğla, kiremit, çimento, se¬ramik, fayans gibi inşaat sektöründe kullanılan malzemeler oluşturur. Bunlardan, çimento fabri¬kaları ülkemizin hemen her tara-fında mevcuttur. Seramik endüstrisi; Çanakkale (Çan), Bi-lecik (Sö¬ğüt, Bozüyük), Kütahya,- Tekirdağ, Bursa (İz-nik)'de yaygındır. Cam endüstrisi ise İstanbul (Paşabahçe), Trakya, İzmir, Kırıkkale, Adapaza¬rı,Gebze'de kurulmuştur. Orman Ürünleri Endüstrisi Ormanın hammadde olarak kullanıldığı en önemli endüstri kolu kağıt endüstrisidir. İzmit, Zonguldak (Çaycuma), Gire-sun (Aksu), İçel (Taşucu), Muğla (Dalaman), Afyon (Çay), Kasta¬monu (Taşköprü) da kağıt fabrikaları bulunmaktadır. Ulaşım Haberlerin, insanların ve malların bir yerden diğer bir yere ulaşmasını sağlayan faaliyetlerin bütünüdür. Türkiye'de ulaşımı etkileyen tabiî (doğal) ve beşerî fak-törler; 1- iklim (buzlanma, fazla kar yağışı, kar fır¬tınası (tipi), sis, rüzgârlar). 2- Yüzey şekilleri (dağ sıraları, yükselti). '• Sermaye, kalifi-ye eleman. Türkiye'de Kara Ulaşımı A. Kara Yolları Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülke¬mizde kara yolu yapımına ağırlık verilmiştir. Ancak ülkemizde yükseltinin fazla olması (1132 m) ve yeryüzü şekillerinin çeşitliliği yol yapımını güçleş¬tirmektedir. Kara yolu yapımının ve taşımacılığının en kolay yapılabil-diği bölgelerimiz iç Anadolu, Mar¬mara, kıyı Ege ve Güney-doğu Anadolu'dur. Buna karşılık Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da dağların yüksekliği ve uzanış doğrultusu yol ya¬pımını ve taşımacılığı olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde kara yolu yapımı ile bakım ve onarımından Ka-ra Yolları Genel Müdürlüğü so¬rumludur. Kara yolu yapımı hızla devam eden ülkemizde, nüfus artışı ve taşıt sayısın-daki artış trafiği olumsuz etkilemekte, trafik kazalarının sa¬yısını arttırmaktadır. Bu nedenle trafik kazalarının önlen-mesi için sürücülere ve halka trafik ile ilk yardım konusun-da gerekli eğitim verilmelidir. Demir Yolları Demir yolu ulaşımı daha çok yük taşımacılı¬ğında kullanılı-yordu. Ancak son yıllarda konforlu trenlerin yapılmasıyla yolcu taşımacılığı da artış göstermiştir. Ayrıca yurt savunmasında demiryol¬larının ayrı bir önemi vardır. Türkiye'de Deniz Yolu Ulaşımı Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili ol¬ması nedeniyle deniz yolu ulaşımı gelişmiştir. 1926 yılında çıkarılan Kabo-taj Kanunu ile kara sularımızda yük ve yolcu taşıma hakkı ülkemize verilmiştir. ithalat ve ihracatta deniz taşımacılığı çok önemlidir. Önemli limanlarımız arasında İstanbul, İzmir, İzmit, Sam-sun, Bandırma, Zonguldak, Ereğli, İskenderun, Antalya, Mersin sayılabilir. Türkiye'de Hava Yolu Ulaşımı Ülkemizde hava yolu ulaşımı hızla ilerle¬mektedir. Modern yeni uçaklar alınmış, yurt içi ve dışı sefer sayıları arttırılmış ve hava alanlarının sayısı arttırılmıştır. En önemli hava li-manlar ara¬sında Atatürk (İstanbul), Esenboğa (Ankara), Adnan Menderes (İzmir), Dalaman, Antalya, Bod¬rum, Ada-na hava limanları sayılabilir. Türkiye'de Ticaret Ticaret: Her türlü mal ve hizmetin kâr ama¬cıyla el değiş-tirmesidir. Ticaret toptan ve pera¬kende yapılabilir. iç ticaret: Bir ülkenin sınırları içinde yapılan ticarettir. Dış ticaret: Ülkeler arasında yapılan ticarettir. İthalat: Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasıdır. ihracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasıdır. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler: Çeşitli ta¬rım ürünleri (fın-dık, incir, üzüm, pamuk, tütün, çeşitli meyveler vb., hay-vansal ürünler, bitkisel yağlar, konfeksiyon ürünleri, beyaz eşya ve çeşitli madenler (özellikle krom ve bakır). Türkiye'nin ithalat ürünleri: Ham petrol, çeşitli makineler ve kimyasal maddeler, motorlu taşıtlar, kahve, kakao, baharat vb. Türkiye'nin dış ticaret yaptığı ülkeler: ABD, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Rus¬ya Federasyonu, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cum¬huriyeti) ve Türk Cumhuriyetleridir. Türkiye'de Turizm Türkiye turizm açısından çok zengin bir po¬tansiyele sahip-tir. Türkiye'nin turizm değerleri; A. Doğal güzellikler: iklimin elverişli olma¬sı, uzun kıyılara sahip olması, su kay¬naklarının bolluğu (akarsular, kaplıca-lar vb.), kış sporlarına elverişli dağların var¬lığı, millî parklar ve çeşitli yüzey şekille¬rine sahip olmasıdır. B. Tarihî güzellikler: Çeşitli kültür ve sanat zenginlikleri turizmi canlandırmaktadır. C. YURDUMUZ'DA EĞİTİM, SANAT VE SPOR Ülkemizde eğitim kalitesinin yükselmesi, il¬kokul sonrası okullaşma oranının arttırılabilmesi için sekiz yıllık zorunlu eğitime geçilmiştir. Eğitim bir toplumun kalkınma ve geliş-mesinde çok önemli bir yere sahiptir. Okullarımızda Türk millî eğitiminin genel amaçları çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir nesil yetiştirilmeye çalı¬şılmaktadır. Bir toplumun gelişmesinde güzel sanatların ayrı bir yeri vardır. Atatürk sanata ve sanatçıya her zaman önem ver-miş ve ülkemizde sanatın gelişmesi, sanatçının yetişmesini sağlamıştır. Günümüzde sanatın her dalı (resim, müzik, sinema, tiyatro vb.) ilgili üniversite veya konser¬vatuarlarda gerekli eğitim verilmektedir. • Sağlıklı gelecek nesiller oluşturulmasında spor önemli bir yere sahiptir. Spor aynı zamanda insanlar arasında kay-naşmayı sağlar. Ülkemizde sporun her dalını (futbol, bas-ketbol, voleybol, gü¬reş, okçuluk, yüzme vb.) görmek müm-künd.alıntı • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Ekonomik Sosyal Yaşam Türkiye'de Ekonomik Sosyal Yaşam Ekonomik Sosyal Yaşam Tanımı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.10.12, 11:54
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.07.12, 08:51
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.09, 00:40
 4. Gaziantep Kültür`ü ,Sosyal Yaşam,Sanayii
  By ѕυρєяisi in forum Gaziantep
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.04.09, 23:15
 5. Burdur Ekonomik ve Sosyal Yapısı
  By ѕυρєяisi in forum Burdur
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.03.09, 02:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.