Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Finansal Planlama Finansal Planlama Nedir? Finansal Planlama Bütçeleme İlkeleri

 1. #1
  Özel Üye
  Sponsorlu Bağlantı

  Finansal Planlama Finansal Planlama Nedir? Finansal Planlama Bütçeleme İlkeleri

  Sponsorlu Bağlantı

  Finansal Planlama Finansal Planlama Nedir? Finansal Planlama Bütçeleme İlkeleri
  FİNANSAL PLANLAMA NEDİR?
  Finansal planlama, geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeye, politikaları saptamaya ve gözden geçirmeye katkıda bulunan bir finans tekniğidir. Diğer bir ifade ile işletmenin gelecekte ulaşmak istediği hedefe varmasına yardımcı olan bir kararlar sürecidir. Bu açıdan finansal planlama, işletmenin her alanını incelemek durumundadır.
  Finansal planlama, işletmeye giren ve çıkan ödeme akımlarının sistematik bir şekilde tahmini ve hesaplanması işlemlerini konu edinir. Bir üretim biriminin planlanan faaliyetlerinin belirli bir zaman diliminde ortaya çıkmaları nedeniyle planlama, finansal yönetimin çekirdeğini oluşturmaktadır. İşletmelerde finansal planlamanın bir yönetim tekniği olarak kullanılmasının yaklaşık elli yıllık geçmişi olmasına karşın, sağlıklı işletmelerde uzun zamandan beri bir işletme politikasının temel aracı olmuştur. (GÖNENLİ, A.; 1986 )
  Firmanın uzun dönemdeki temel amacı, pazar değerini maksimum kılmaktır. Finansal yöneticiler bu amaca uygun planlar yapar ve sonradan söz konusu planları firmanın gerçek durumuyla karşılaştırırlar. Planlar yapılırken işletmenin temel verilerinden başka işletme faaliyetlerini etkileyen ekonomik durum, işkolundaki rekabet yapısı, finansal kurumların kredi kaynakları, vergi uygulamaları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların davranışları, müşteri talebindeki değişmeler ve satıcıların durumu gibi temel faktörlerden yararlanılarak firmanın rakiplere oranla güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. (BAKIR, P.; 1985)
  PLANLAMA VE BÜTÇELEME İLKELERİ
  1. Bütünlük İlkesi
  Bir işletmede ödeme ve tahsilat konusunun tüm bütçe hazırlama aşamasında dikkate alınması gerekir. Ödeme ve tahsilatların tümünü hesaba katmayan bir bütçeden yönetim aracı olarak yararlanılamaz.


  2. Birlik İlkesi
  Tüm sorumluluk merkezleri ya da kar merkezleri için birer bütçe hazırlanır. Bu bütçelerin bir ana bütçede birleştirilmesi gerekir. İşletme yönetimi hakkında tüm bilgiler ancak ana bütçeden elde edilebilir.
  3. Merkezcilik İlkesi
  Bu ilkeye göre krediler dahil tüm girişler harcamaları karşılamada kullanılır. Böylece işletmenin finansal dengesi bir bütün olarak güvenceye alınmalı ve bu denge orta ve uzun dönemde sürekli korunmalıdır.
  4. Şeffaflık İlkesi
  Bütçeler ilgilenenlerin gerekli bilgileri kolaylıkla alabilecekleri nitelikte hazırlanmalıdır. bu ilkeye göre bütçeler işletme çalışanlarını belirlenen hedeflere ulaşılması için motive etmelidir.
  5. Kesinlik İlkesi
  Planlanan faaliyetler ve gelecekteki nakit giriş çıkışları gerçekçi varsayımlara dayanmalıdır. Bu ilke hatalı kararlardan kaçınmayı sağladığı gibi kontrol mekanizmasını da kolaylaştırır.
  6. Uzmanlaşma İlkesi
  Bu ilke ödeme tahsilatların türlerine ve kaynaklarına göre kesin bir biçimde belirlenmesini özendirir. Bununla hangi finansal kaynakların hangi sorumluluk ya da kar merkezlerine aktığı ve hangi amaçlarla kullanıldığı belirlenebilmelidir.
  7. Dönemsellik İlkesi
  bütçeler periyodik olarak düzenlenmelidir. Dönemsellik çeşitli bölümlerin
  bütçelerine göre değişmelidir. Gereksinimlere göre haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık ya da birkaç yıllık bütçeler hazırlanabilir.
  8. Maddi Önem ve Ekonomiklik İlkesi
  1, 5 ve 6. ilkelerin sınırsız uygulanması bütçelerin kesinlik ve güvenilirliliğini arttırırken maliyetleri de yükseltmektedir. Bu nedenle maliyet ve yararların bütünlük ve kesinlik ilkelerine uygun olarak dengelenmesi, optimum bir çözümün bulunması gerekir.
  FİNANSAL PLANLARIN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER
  1. Proforma Tablolar
  Proforma tablo, cari satış ve giderlerin öngörüsünü yansıtan projekte edilmiş ya da tahmini bir mali tablodur. Firmanın gelecekteki mali durumunu sezinlemede ve firmanın faaliyetlerini planlamada yararlı bir araçtır. Örneğin, gelecek yıla ilişkin bir proforma gelir tablosu cari satış ve gider tahminlerinin karşılanması halinde firmanın performansını özetleyecektir. Gelecek yılın proforma bilançosu ise ilgili tarih itibariyle firmanın beklenen mali durumunu özetleyecektir.
  Proforma finansal tabloları bir tahmin aracı olarak kullanmanın yanı sıra firma bunları yönetim aracı olarak da kullanır. Eğer yönetim bunları cari satış ve masraf tahminlerine dayanarak hazırlarsa ve sonuç tatmin edici olmaz ise o zaman yönetim daha iyi bir sonuç sağlamak için mevcut planlarını değiştirme ihtiyacı duyacaktır.
  1.1. Proforma Bilanço
  Proforma bilançonun hazırlanması önceki bilanço ile proforma gelir tablosu dahil olmak üzere değişik kaynaklardan bilgi gerektirir. İsminin de ifade ettiği gibi, temel gereksinim bilanço denkliğidir. Yönetim bu denkliği gerçekleştirmek için birçok varlık ve pasif hesaplarını değiştirebilir. Örneğin bilançonun aktif tarafını dengelemek için pazarlanabilir menkul kıymetler hesabını düzeltmeyi planlayabilir. Firma kendisine lazım olandan fazla nakit bakiyesine sahip olursa, bu fazla kısmı pazarlanabilir menkul kıymetlere yatırabilir. Tersi durumda ise menkul kıymetlerden yeterli miktarda satılacaktır.
  Proforma bilanço hazırlanmasında genellikle şöyle bir sıra izlenmektedir:
  i.Firmanın faaliyetini planladığı şekilde yürütülmesi için gerekli iktisadi değerlerin gelecek dönemlerdeki tutarlarının tahmini, diğer bir deyişle firmanın planladığı satış hacmine ulaşabilmesi için dönen ve duran varlıklara yapılacak yatırım tutarının belirlenmesi (aktifin tahmini).
  ii.Firmanın iş hacminin genişlemesine bağlı olarak kendiliğinden oluşan finansman kaynaklarının tahmin.
  iii.Firmanın öz sermayesinin tahmin (proforma gelir tablosunun göstereceği kar dahil).
  iv.Aktif ve pasif kalemlerin dengelenmesi.

  1.2. Proforma Gelir Tablosu
  Normal olarak pazarlama departmanı tahmini satışların makul olup olmadığını belirlemede önemli bir işleve sahiptir. Gelecekteki gider ve gelirleri tahmin etmenin bir yolu geleceğin geçmişe benzeyeceğini varsaymaktır. Proforma gelir tablosunda bunun anlamı geçmişteki masrafların satışlara olan oranının gelecekte de devam edeceğidir. Firmanın faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olmaz ise bu makul ve kabul edilebilir bir varsayımdır.

  Finansal yönetici bir finansal tabloyu hazırlarken satışların yüzdesi yöntemini kullanmada çok dikkatli olmalıdır. Çünkü bazı hesaplar satışlarla doğru orantılı olarak artmayabilir. Örneğin amortisman masraflarının toplam masraflar içerisindeki oranının sabit kalacağını varsayan bir yönetici, fabrika kapasite artırımına giderse büyük bir yanılgıya düşer.
  2. Tahmin Yöntemleri
  Finansal planlama için gelecekteki ödeme ve tahsilatlar, bilançoda değişikliğe yol açan kalemler, satışlar ve başarıyı etkileyen diğer unsurların tahmin edilmesi gerekir. Bütçelerde yer alan gelecekteki değerler, geçmişteki ve şimdiki değerlerden türetilir.
  Finansal planın ancak kısa süreli bir planlama döneminde yeterli derecede güvenilir bilgiler verebileceği belirtilmelidir. Özellikle bir yılı aşan tahminlerin gerçekleşme olasılığı azalmaktadır. Bu yüzden bu tür planların her yıl yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Finansal planın tahmininde kullanılan bazı yöntemler aşağıda verilmiştir:
  1.Satışların Yüzdesi Yöntemi
  2.Oranlar Yöntemi
  3.Hareketli – Tartılı Hareketli Ortalama Yöntemi
  4.Trend Hesaplama Yöntemi
  5.Regresyon Yöntemi
  Bu çalışmada sadece birinci ve beşinci yöntemlere yer verilecektir.
  2.1. Satışların Yüzdesi Yöntemi
  Firmanın gelecek dönemlerdeki finansman gereksinmesini saptamada kullanılan yöntemlerden biri, başlıca bilanço kalemlerini yıllık satış tutarının yüzdesi olarak tahmin etmektir. Bunun için öncelikle, satışlarla doğrudan ilişkili olarak değişim gösteren bilanço kalemlerini belirlemek gerekir. Dönen varlık kalemlerinin hepsinin satışlarla doğru orantılı değiştiğini kabul etmek pek hatalı olmayacaktır. İşletme halen tam kapasitede çalışıyorsa satış artışı duran varlıklarda da artış gerektirecektir. Sonuç olarak, çok basitleştirici varsayımlar altında, bilançonun tüm aktif kalemlerinin satışlarla orantılı değiştiğini kabul etmek mümkündür. Pasif tarafında ise kısa süreli ticari borçların, ödenecek işçilik, vergi gibi kalemlerin satışlara bağlı olarak değişmesi beklenirken, tahvil, ödenmiş sermaye, yedek akçeler gibi kalemlerdeki gibi kalemler şirketin uzun vadeli finanslama kararlarına göre belirlenirler ve bilançodaki yerlerini alırlar. Neticede aktifin pasifi aşan kısmı, firmanın finansman gereksinimini gösterecek, aksi taktirde, firmanın kullanılabilir fon fazlasına sahip olacağı anlaşılacaktır.
  Yöntem bir yıl içindeki çeşitli satış düzeylerine göre finanslama problemini cevaplamada kullanılabilir ise de, uzun dönem üzerinden yapılacak analizlerde kullanılması pek doğru olmayan bir tekniktir. Bu gibi uzun vadeli planlamalarda regresyon analizine başvurulması daha yerinde olacaktır.
  2.2. Regresyon Yöntemi
  Geleceğe yönelik bütçelerin hazırlanmasında satışlar önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte diğer bilanço kalemleri satışa bağımlı olarak görülebilir. Satışa bağımlı bilanço hareketlerinin tahmini, satışların sabit bir yüzdesi olarak hesaplanabilir. Geçmiş dönemlere ait yeterli sayıda bilançonun olması halinde ise regresyon yöntemi daha uygundur. Ancak gerçekte ilişki çoğu kez doğrusal değildir. Maddi duran varlıklar ani bir sıçrama gösterebilir ya da stoklar satışlara oranla daha az bir artış kaydedebilir. Bu yüzden regresyon yöntemiyle bilanço kalemlerinin gelecekteki değerlerinin bulunması global bir yaklaşım olabilir. Farklı bir yaklaşım ise karmaşık regresyon yöntemlerinin kullanımını gerektirir. Satışlardan bağımsız bilanço kalemlerinin dikkate alınmasıyla sermaye gereksinmesi, aktifin pasifi aşan tutarı olarak ortaya çıkar.
  Regresyon yönteminin hareket noktasını, satışların yüzdesi yönteminde olduğu gibi gelecek dönem satışlarının tahmini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile satışlar (x) bağımsız değişken, tahmin edilmek istenen bilanço kalemleri (y1,y2,….yn) ise bağımlı değişkendir. Söz konusu yöntemle, satış gelirleri ile bilanço kalemleri arasındaki ilişkinin doğrusal ya da eğrisel olmasına göre regresyon doğrusu veya eğrisi üzerinde çeşitli bilanço kalemleri belirlenebilir. İlişkinin doğrusal olması halinde;
  Y = a + bX formülü kullanılır.
  Formülde yer alan diğer sembollerden (a); sıfır satış düzeyinde bulunması istenen bilanço kaleminin alacağı değeri göstermektedir, (b) ise satışlarda meydana gelecek bir birim artışın ilgili bilanço kaleminde neden olacağı değişiklik miktarıdır. İlişkinin eğrisel olması durumunda ise x ve y aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
  Y = a + bX + cX2 (bilanço kalemi satışlardaki artışlarla aynı oranda artıyorsa)
  Y = a + bX - cX2 (bilanço kalemi satışlardaki artışa göre daha az oranda artıyorsa)
  NAKİT BÜTÇESİ
  Proforma bilanço, firmanın uzun süreli finansman gereksiniminin saptanması açısından elverişli bir araç olmasına karşılık, kapsadığı dönem içerisindeki nakit akışlarını göstermez. Örneğin proforma bilançoya göre, bir firmanın belirli bir dönem sonunda ek finansman gereksinimi olmamasına karşın söz konusu dönem içerisinde önemli tutarlara ulaşan fon açıkları veya fazlaları olabilir. Nakit bütçeleri, finansman ihtiyacının zaman içerisindeki dağılımını ortaya koyarak, zamanlama sorununun çözümüne katkıda bulunur.
  Nakit bütçesi, ileriki dönemlerde yapılacak nakit tahsilat ve ödemelerinin bir tablo halinde gösterilmesidir. Dönemlerin uzunluğu genellikle 1 ay, gerektiğinde ise daha kısa, örneğin 1 hafta veya 1 gün alınabilir. Toplam planlama dönemi ise 3 ay, 6 ay ya da en fazla 1 yıldır. Nakit bütçelerinde, ilgili dönemlerde firmada meydana gelecek tüm nakit giriş ve çıkışları dikkate alınır, ayrıca firmanın elde bulundurmayı düşündüğü minimum bir nakit miktarı varsa bu da göz önünde bulundurularak nakit fazlaları ve açıkları hesaplanabilir.

  Firmanın olağan faaliyetleri sonucu nakit giriş kaynakları şunlar olabilir:
  -Satışlardan peşin tahsilat,
  -Alacaklardan tahsilat,
  -Esas faaliyet gelirleri dışında, faiz, kar payı veya kira geliri olarak ya da sabit varlık satışından sağlanan gelirler.
  Nakit çıkış kaynaklarından başlıcaları da şöyle sıralanabilir:
  -Hammadde alışlarında peşin ödeme,
  -Ticari borçlardan ödeme yapılması
  -Banka borcu veya uzun vadeli borç ödemeleri,
  -İşçilik ödemeleri,
  -Genel imalat giderleri için yapılan ödemeler,
  -Satış ve yönetim giderleri için yapılan ödemeler,
  -Faiz ödemeleri,
  -Vergi ödemeleri,
  -Kar payı ödemeleri,
  -Yatırım harcamaları,
  Nakit bütçelerin hareket noktası da, proforma bilançolarda olduğu gibi gelecek dönemler için yapılacak satış tahminleridir. Ancak proforma bilanço hazırlanırken yıllık satış tahmini yeterli olmasına karşın, nakit bütçesi için yapılacak satış tahminleri, seçilen dönemlerin uzunluğuna göre, aylık, haftalık, ya da günlük olabilecektir. Sonuç olarak, sağlıklı bir nakit bütçesinin çıkartılabilmesi için öncelikle sağlıklı satış tahminlerinin yapılması veya satış bütçesinin hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca;
  -Üretim bütçesi,
  -Hammadde tedarik bütçesi,
  -İşçilik bütçesi,
  -Genel imalat giderleri bütçesi,
  -Satış ve yönetim giderleri bütçesi,
  -Yatırım bütçesi
  nakit bütçesinin hazırlanmasına yardımcı olacak bütçelerdir. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Finansal Planlama Finansal Planlama Nedir? Finansal Planlama Bütçeleme İlkeleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Planlama Hastalığı - Herşeyi Planlama Hastalığı
  By MyLoVe in forum Ruh Sağlığı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.07.12, 00:12
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.09.11, 01:58
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.02.10, 23:02
 4. Finansal Formüller Finansal Formüller Nelerdir? Finansal Formüller Tanımı
  By Sword_of_HeLL in forum Ekonomi & İktisat & Finans
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.09, 02:04
 5. Finansal Strateji
  By MaqiwoL in forum İşletme
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.01.09, 22:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.