Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Kimyasal Denklemler - BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME - DENKLEM KATSAYILARI

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Kimyasal Denklemler - BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME - DENKLEM KATSAYILARI

  Sponsorlu Bağlantı

  Kimyasal Denklemler - BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME - DENKLEM KATSAYILARI


  • KİMYASAL DENKLEMLER
  İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine kimyasal denklem denir. Kimyasal denklemlerde (®) işaretinin sol tarafında reaksiyona girenler, sağ tarafında da ürünler bulunur.
  Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi
  HCl + NaOH ®NaCl + H2O
  şeklindedir. Bu olayda reaksiyona giren ve çıkan atom sayıları birbirine eşittir.
  Kimyasal reaksiyonlarda değişmeyen bazı özellikler.
  Atom sayısı ve cinsi
  Toplam kütle
  Toplam proton sayısı
  Toplam nötron sayısı
  Toplam elektron sayısı
  Kütle numaraları
  Çekirdek kararlılıkları
  Kimyasal reaksiyonlarda;
  Mol sayısı, molekül sayısı, basınç, hacim, sıcaklık değişebilir.
  BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME
  Karışık redoks reaksiyonlarının dışındaki denklemleri denkleştirmek için atom sayısı en fazla olan bileşiğin kat sayısı 1 olarak alınır. Diğerlerinin katsayısı buna bağlı olarak sayılarak bulunur.


  DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI
  Bir kimyasal denklemde maddelerin baş tarafında bulunan katsayılar mol olarak yorumlanır.
  Şayet reaksiyona giren ve oluşan maddelerin tamamı gaz olursa kat sayılar hacim (lt) olarak da yorumlanabilir.
  N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g) denklemi;
  1 mol N2(g) ile 3 mol H2 tepkimeye girmiş 2 mol NH3 oluşmuştur. Şeklinde yorumlanır.
  Bu denklemde maddelerin tamamı gaz olduğundan 1 hacim N2 ile 3 hacim H2 tepkimeye girmiş ve 2 hacim NH3 oluşmuş şeklinde de yorumlanabilir.
  Ya da 1 lt N2 ile 3 lt H2 tepkimeye girerse 2 lt NH3 oluşur da denilebilir.


  REAKSİYON TİPLERİ
  1. Asit - Baz reaksiyonları
  Asit ve bazların reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Olaya nötürleşme denir. Su oluşurken asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.
  HCI + NaOH ® NaCI + H2O
  Asit ve oksitlerin bazlarla, bazik oksitlerin asitlerle ve asit oksitlerin bazik oksitlerle reaksiyonları da asit baz reaksiyonudur.
  CO2 + 2NaOH ® Na2CO3 + H2O
  Anhidrobaz olan NH2 ün asitlerle reaksiyonundan yalnız tuz oluşur.
  2NH3 + H2SO4 ® (NH4)2SO4
  Na2CO3 ve CaCO3 gibi bazik tuzların asitlerle reaksiyonundan tuz ve su oluşur, CO2 gazı açıga çıkar.
  CaCO3 + 2HCI ® CaCI2 + CO2(g) + H2O
  2. Metallerin asitlerle reaksiyonu
  Hidrojenden aktif metallerin asitlerle reaksiyonundan tuz oluşur. Hidrojen gazı açıga çıkar.
  Mg + 2HCI ® MgCI2 + H2(g)
  Zn + 2HCI ® ZnCI2 + H2(g)
  Soy ve yarı soy metallere oksijensiz asitler etki etmez.
  Cu + HCI ®Reaksiyon vermez
  Ag + HCI ® Reaksiyon vermez.
  Yarısoy metallere (Cu - Hg - Ag) HNO3 ve H2SO4 gibi asitler yükseltgen özellikte etki ederler. Reaksiyon sonucu H2 gazı açıga çıkmaz.
  Derişik H2SO4 kullanıldığında SO2 gazı açığa çıkar. Seyreltik H2SO4 reaksiyon vermez. Derişik HNO3 den NO2(g), seyreltik HNO3 den NO(g) elde edilir.
  3. Metallerin bazlarla reaksiyonu
  Kuvvetli bazlarla yalnızca anfoter metaller (Al, Zn, Sn, Pb ...) reaksiyon verir. Tuz oluşur. Hidrojen gazı açığa çıkar.
  Zn + 2NaOH ® Na2 ZnO2 + H2(g)
  AI + 3NaOH ® Na3AIO3 + 3/2 H2(g)


  4. Organik bileşiklerin yanma reaksiyonu
  Hidrokarbon; yapısında C ve H atomu bulunduran bileşiklerdir. Bazı organik bileşiklerin yapısında C - H - O atomları bulunur. Organik bileşiklerin yanmasından CO2 ve H2O oluşur.
  C3H6 + 9/2 O2 ® 3CO2 + 3H2O
  C2H5 OH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O


  5. Yer değiştirme reaksiyonları
  Aktiflik: Metallerin elektron verebilme, ametallerin elektron alabilme kabiliyetine aktiflik denir.
  Aktif olan bir metal daha pasif olan metal katyonu ile yer değiştirir.
  Fe(k) + 2AgNO3(ag) ® Fe(NO3)2(ag) + 2Ag(k)
  Aktif olan bir ametal daha pasif olan ametal anyonu ile yer değiştirir.
  2NaI + Br2 ® 2Na Br + I2
  Anyon ve katyon her ikisi de yer değiştirir.
  AgNO3 + NaCI ® AgCI + NaNO3
  6. Aktif metallerin su ile reaksiyonu
  Li K Ba Sr Ca Na gibi aktif metallerin su ile reaksiyonundan hidrojen gazı açıga çıkarken metal hidroksit oluşur.
  Na + H2O ® NaOH + 1/2 H2(g)


  7. Analiz (Ayrışma) Reaksiyonları
  Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmasına analiz denir.
  Aşağıdaki denklemler analiz reaksiyonlarına örnek olarak verilebilir.
  CaCO3 + ısı ® CaO + CO2(g)
  elektroliz
  H2O ¾¾¾® H2 + 1/2 O2


  8. Sentez (Birleşme) reaksiyonları
  Birden fazla maddenin birleşerek yeni özellikte yeni bir madde oluşturması olayına sentez denir.
  H2 + 1/2 O2 ® H2O
  N2 + 3H2 ® 2NH3


  Redoks Reaksiyonları
  Kimyasal reaksiyonların birçoğunda reaksiyona giren maddeler arasında elektron alışverişi olur. Böyle reaksiyonlara redoks reaksiyonları denir.
  Redoks, yükseltgenme (elektron verme) ve indirgenme (elektron alma) olaylarının birleşimidir.
  Elektron veren atom kendisi yükseltgenirken karşısındakini indirgediğinden dolayı indirgendir. Elektron alan atom kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltgediği için yükseltgendir.


  Yükseltgenme (Elektron verme)
  Al0 ® Al+3 + 3e-
  3e- vermiş, ya da 3e- ile yükseltgenmiş
  Cl-1 ® Cl+7 + 8e-
  8e- vermiş, ya da 8e- ile yükseltgenmiş
  2Cl ®Cl2 + 2e-
  2e- vermiş, ya da 2e- ile yükseltgenmiş
  S3-2 ® 3S+6 + 24e-
  24e- vermiş, ya da 24e- ile yükseltgenmiş


  İndirgenme (Elektron alma)
  Mg+2 + 2e- ® Mg0 2e-
  almış ya da 2e- ile indirgenmiş
  P+5 + 2e- ® P+3 2e-
  almış ya da 2e- ile indirgenmiş
  N2 + 6e- ® 2N-3 6e-
  almış ya da 6e- ile indirgenmiş


  Redoks Denklemlerinin Denkleştirilmesi
  Sırası ile şu işlemler yapılmalıdır;
  Değerlik değiştiren elementler tespit edilerek her iki taraftaki değerlikleri bulunur.
  Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri ayrı ayrı yazılır.
  Verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşit olması gerektiğinden uygun katsayılar kullanılarak elektron eşitliği sağlanır.
  Reaksiyon, iyon reaksiyonu ise (asidik ortamda ya da bazik ortamda gerçekleşen bir tepkime ise) H+ ya da OH- iyonları ekleyerek veya denklem üzerinde H+ ya da OH- iyonları gözüküyorsa bunların katsayıları değiştirilerek yük denkliği sağlanır. Gerekli tarafa H2O yazılır.
  Reaksiyona giren atomların cins ve sayısı, reaksiyondan çıkan atomların cins ve sayısına eşit olması gerektiğinden dolayı atom eşitliği sağlanmamış atomlar uygun katsayılarla eşitlenir.
  Örnek - 1
  KMnO4 + HCI ® KCI + MnCI2 + CI2 + H2O
  denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.


  Çözüm
  Elementlerin denklemde değerliklerini bulalım.


  Değerlik değiştiren elementler Mn ve CI dir. Mn+7 den Mn+2 ye indirgenmiş, CI- den CI20 a yükseltgenmiştir. indirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonlarını yazalım.
  Mn+7 + 5e- ® Mn+2 (indirgenme)
  2CI- ® CI02 + 2e– (yükseltgenme)
  Elektron sayılarını eşitlemek için indirgenme yarı reaksiyonunu 2, yükseltgenme yarı reaksiyonunu 5 ile çarpalım.
  2/ Mn+7 + 5e- ® Mn+2 (indirgenme)
  5/ 2CI- ®CI2 + 2e– (yükseltgenme)


  2Mn+7 + 10CI– ® 2Mn+2 + 5CI2
  ürünlerin katsayılarını esas denkleme yazalım.
  KMnO4 + HCI ® KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + H2O
  Sağ tarafta 2 tane Mn vardır. KMnO4 ün katsayısı 2 olursa sol taraftaki Mn’de 2 tane olur.
  Solda 2K vardır, sağdaki KCI nin katsayısı 2 olmalıdır.
  Klor atomları sağ tarafta toplam 16 tane vardır. HCI nin katsayısı 16 olmalıdır.
  Solda 16 tane H atomu varsa, H2O nun katsayısı 8 olmalıdır.
  Denklemin denkleştirilmiş hali;
  2KMnO4+16HCI ® 2KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + 8H2O
  şeklinde olur.


  Örnek - 2
  Asidik ortamda gerçekleşen


  tepkimesini en küçük katsayılarla denkleştiriniz?


  Çözüm
  Elementlerin değerlikleri bulunur.


  Değerlik değiştiren elementler Sb, S ve N’dur.
  Sb ve S yükseltgenirken verdikleri elektronları N alarak indirgenmiştir.


  N+5 + e– ® N+4
  Elektron sayılarını eşitlemek için yükseltgenme yarı reaksiyonlarını 1 ile, indirgenme yarı reaksiyonunu 28 ile çarpalım.
  1/Sb2+3 ® Sb2 + 4e’. (Yükseltgenme)
  1/S2-2 ® 3.S+6 + 24e (Yükseltgenme)
  28/N+5 + le’ ® N+4 (İndirgenme)
  _______________________________
  ürünlerin kat sayılarını esas denkleme yazalım.


  İyonik olduğu için yük denkliği eşitlenmeli. Soruda verilen iyonlar esas alınarak asitli ortam olduğu için H+ ve H2O yazılacak. Girenlerin yük toplamı (– 28), çıkanların yük toplamı (–6). Yükleri eşitlemek için girenler tarafına 22 H+ yazılmalıdır. 22 H+ yazılınca H eşitliğini sağlamak için çıkanlar tarafına 11 H2O yazılmalıdır.
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kimyasal Denklemler - BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME - DENKLEM KATSAYILARI


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.03.11, 22:12
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.03.10, 20:05
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.01.10, 13:06
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.05.09, 19:41
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.04.09, 01:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.