Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: 10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart 10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

  Sponsorlu Bağlantı

  10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

  1. I. Fe - Mg alaşımı, II. N2 - CH4 gazları karışımı,
  III. Propil alkol.

  Yukarıdakilerden hangileri çözeltidir?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  ÇÖZÜM:
  I. Alaşımlar katı-katı çözeltidir.
  II. Kapalı bir kapta bütün gaz karışımları homojen
  olduğundan çözeltidir.
  III. Propil alkol bir bileşiktir ve saf maddedir.

  Cevap (
  B)


  Yukarıdaki sıvılar aynı ortamda kaynamaktadırlar.
  I. İkisinin de buhar basınçları birbirine eşittir.
  II. Tuzlu suyun sıcaklığı yükselir.
  III. Tuzlu suda özkütle artar.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  ÇÖZÜM:

  I. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir.
  II.Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerden çözelti ısıtıldıkça sıcaklığı yükselir.
  III.Tuzlu suda buharlaşma olacağından tuz oranı artacağın-dan öz kütle artar.

  Cevap (
  E)

  3. 1 litre suda bir miktar tuz çözünmek isteniyor;
  I. Karıştırmak.
  II. Suyu ısıtmak.
  III. Tuzu toz haline getirmek.
  işlemlerinden hangileri çözünen tuz miktarını artırır?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III

  ÇÖZÜM:
  I. Karıştırmak çözünme hızını artırır.
  II.Isıtmada hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır.
  III.Maddeyi toz haline getirmek çözünme hızını artırır.
  Cevap (
  B)

  4. Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

  A)Kolonya B) 18 ayar altın bilezik C) Hava
  D) Ayran E) Gazoz

  ÇÖZÜM:
  Ayran süspansiyon, diğerleri çözeltidir.
  Cevap (
  D)

  5. 1 litre suda 0,5 mol NaCl çözünürse suyun kaynama noktası 100°C�den 104°C�ye çıkıyor. 2 litre suda kaç gram Mg(NO3)2 çözünürse kaynama noktası 112 °C olur? (Mg= 24, N= 14, O= 16)

  A)74 B) 148 C) 220 D) 296 E) 320

  ÇÖZÜM:
  NaCl(k)
  0,5 mol 0,5 mol 0,5 mol

  1 L suda 1 mol iyon 4°C artar
  1 L suda x 12°C artar
  x = 3 mol iyon

  1 L suda 3 mol iyon
  2 L suda 6 mol iyon olmalı

  Mg(NO3)2 Mg+2 + 2
  1 mol = 148 g 1 mol 2 mol

  3 mol iyon

  148 gramda 3 mol iyon
  x 6 mol iyon
  x = = 296 gram

  Cevap (
  D)

  6. Çözüneni katı olan doymamış sulu çözeltilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğru olamaz?

  A)Homojen karışımlardır.
  B)Kaynama noktaları saf çözücüden yüksektir.
  C)Donma noktaları saf çözücüden düşüktür.
  D)Öz kütleleri saf çözücüden yüksektir.
  E)Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.


  ÇÖZÜM:

  Çözeltinin özkütlesi çözenin özkütlesi ile çözünenin özkütlesi arasında olmak zorundadır. Çözünenin özkütlesi çözücününkinden düşükse çözeltinin özkütlesi saf çözücüden düşüktür.
  Çözünenin özkütlesi, saf çözücüden büyükse o zaman karışımın kütlesi çözücüden büyük olur.
  Cevap (
  D)

  7. I. Saf alkol,
  II. Alkollü su çözeltisi,
  III. Saf su,
  Yukarıdaki maddelerin aynı sıcaklıktaki
  buhar basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A)I > II > III B) I = II = III C) II > I > III
  D) II > III > I E) III > II > I


  ÇÖZÜM:
  Sıvıların kaynama noktaları buhar basınçları ile ters orantılıdır.
  Kaynama noktaları arasında; III > II > I
  Buhar basınçları arasında; I > II > III
  ilişkisi vardır.
  Cevap (
  A)

  8. I. 1 mol şeker ile hazırlanmış sulu çözelti,
  II. 1 mol NaNO3 ile hazırlanmış sulu çözelti,
  III. 1 mol Mg(NO3)2 ile hazırlanmış sulu çözelti
  Yukarıdaki çözeltilerin eşit hacimlerinden alınarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir. (t : Sabit )

  Grafiklerinden hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Bir çözeltide çözünen atom, iyon ya da molekül sayısı arttıkça çözeltinin kaynama noktası yükselir. Buhar basıncı ve donma noktası düşer. Şeker moleküler yapıdadır. İyonlarına ayrışmaz. NaNO3ün 1 molünden 2 mol iyon oluşur. Mg(NO3)2 ise 1 molünden 3 mol iyon oluşur.
  Cevap (
  E)
  9. Grafikte sıcaklık zaman ilişkisi verilmiştir.
  Buna göre bu grafik aşağıdakilerden
  hangilerine ait olabilir?
  I. Saf bir katının erimesine,
  II.Saf bir sıvının kaynamasına,
  III.Alkollü suyun damıtılmasına.

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Saf maddelerin hal değişim noktaları sabittir. Alkollü suyun damıtılmasında da sıcaklık alkolün kaynama noktasında sabit kalır.
  Cevap (
  E)
  10. Doymamış tuzlusu çözeltisi ağzı açık bir kapta sürekli kaynatılıyor. Kaynama süresince;
  I. Sıcaklığı artar.
  II. Buhar basıncı değişmez.
  III. Çözeltinin kütlesi azalır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Çözelti ısıtılınca su buharlaşacağından sıcaklığı artar, kaynama süresince buhar basıncı değişmez. Kütlesi azalır.
  Cevap (
  E)

  11. Saf suyun kaynama noktasını yükseltmek için;
  I. Isıtıcıyı güçlendirmek.
  II. Dış basınç yükseltilmeli.
  III. Su içerisinde su da çözünen yabancı madde atılmalı
  işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

  A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) Yalnız III

  ÇÖZÜM:
  I. Isıtıcı gücünü değiştirmek ısınan maddenin kaynama noktasını değiştirmez. Kaynama süresini değiştirir.
  II.Dış basınç artarsa sıvının kaynama noktası yükselir.
  III.Suda çözünen yabancı madde arttıkça sıvının kaynama noktası artar.
  Cevap (
  C)

  12. Aynı ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarından X�in buhar basıncı Y�den büyükse;

  I. Xin kaynama noktası, Yden küçüktür.
  II.Xin molekülleri arasındaki çekim gücü, Y�ninkinden büyüktür.
  III.Ynin donma noktası, Xinkinden küçüktür.
  yargılarından hangileri kesin doğrudur?

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  ÇÖZÜM:

  I. Kaynama noktası buhar basıncı ile ters orantılı oldu-ğundan X�in kaynama noktası Yden küçüktür.
  II.Sıvının molekülleri arasındaki çekim gücü artarsa kaynama noktası artar. II. bilgi yanlış
  III.Sıvıların donma noktası için kesin bir şey söylenemez.
  Cevap (
  A)

  13. Doygun NaNO3 çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su katılırsa;
  I. Çözünürlük.
  II. Elektrik iletkenliği
  III. Çözeltinin buhar basıncı,
  niceliklerinden hangileri değişmez?

  A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  Çözünürlük madde miktarına bağlı olmadığından çözünürlük değişmez.
  Cevap (
  A)
  14. Katısıyla dengede bulunan KNO3 çözeltisi aynı ortamda biraz ısıtılıyor.
  I. Kütlece % derişim.
  II.Elektrik akımı iletkenliği
  III.Katı KNO3 kütlesi,
  niceliklerinden hangileri artar?
  (Çözünme olayı endotermiktir.)

  A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III


  ÇÖZÜM:
  I. KNO3�ın çözünürlüğü endotermik olduğun- dan daha çok KNO3 çözünür, derişim artar.
  II.Sıcaklık artarsa iletkenliği artar.
  III.Yeniden KNO3(k) çözüneceğinden katı KNO3ın kütlesi azalır.

  Cevap (
  E)

  15. Doymamış tuz çözeltisine aynı sıcaklıkta sürekli tuz ekleniyor.
  Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?

  A)Yalnız I B) II ve III C) I ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  ÇÖZÜM:
  I. Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir.
  II.Çözelti kütlesi doygunluğa ulaşıncaya kadar artar.
  III.Çözelti doygunluğa erişinceye kadar kaynama noktası artar. Sonra sabite yaklaşır.
  Cevap (
  B)

  16. Suda çözünen N2 gazının derişimi hangi durumda en yüksektir?

  A)Yüksek basınç, düşük sıcaklık
  B)Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
  C)Düşük basınç, düşük sıcaklık
  D)Düşük basınç, yüksek sıcaklık
  E)Normal basınç, yüksek sıcaklık


  ÇÖZÜM:
  Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters, basınçla doğru orantılıdır.
  Cevap (
  A)


  17. Aynı ortamda bulunan tuzlu su, şekerli su ve arı su için;
  I. Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır.
  II.Kaynama süresince sıcaklıkları eşit olur.
  III.Kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  (ÖSS-90)
  ÇÖZÜM:
  Yalnızca kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
  Cevap (
  B) 2. #2
  Misafir
  Guest

  Standart Cevap: 10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

  grafıkler nerede caba ?

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: 10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

  Alıntı Misafir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  grafıkler nerede caba ?
  araştırdım ama birtürlü bulamadım silinmiş grafikler üzgünüm :(

  Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

  Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır.

  Atom Ağırlığı : 12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin, H=1 O=16 N=14 S=32

  1 Atomik Kütle Birimi (a.k.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır.


  Molekül Ağırlığı : Bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin topl***** denir.

  Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1)

  = 72 gram C
  = 12 gram H
  = 96 gram O

  180 gram


  Bir Tane Molekülün Kütlesi : Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının Avagadro sayısına bölümüyle bulunur .

  1 tek molekülün kütlesi = MA/6,02.1023


  Örnek : 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16)


  1 tane H2O = 18/ 6.1023 = 3.10-23 gramdır.


  Bir Tane Atomun Kütlesi : Atom ağırlığının Avagadro sayısına oranıdır.  1 tek atomun kütlesi = A.A./ 6,02.1023


  Örnek : 1 tane C atomu kaç gramdır ? (C=12)


  1 tane C atomu = 12/6.1023 = 2.10-23 gramdır.


  N.Ş.A' da Hacim : Bütün gazların bir molü N.Ş.A'da ( 0 0C ve 1 atmosfer de) 22,4 litredir.  Mol Hesaplama Yöntemleri :  m Verilen Litre Verilen tanecik Sayısı
  n= n= n=
  MA 22,4 6,02.1023  Örnek : 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)

  MA = 2.12 + 6.1 + 16.1= 46 gram/mol

  n=23/46 = 0,5 mol

  Örnek : N.Ş.A'da 2,8 litre olan CO2 gazı kaç mol ve kaç gramdır ?(C=12 O=16)

  n=2,8/22,4 = 0,125 mol.

  1 mol CO2 44 gram olduğuna göre 0,125 mol CO2 0,125.44= 5,5 gramdır.


  22,4 litre = 1 mol : 11,2 litre= 0,5 mol : 5,6 litre = 0,25 mol : 2,8 Litre = 0,125 mol  Örnek : 3,01.1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1)

  n=3,01.1023/6,02.1023= 0,5 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 0,5 mol C2H4 14 gram olur.


  Kütlece yüzde = (Elementin bileşikteki kütlesi/toplam kütle)x100

  elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen gramı
  =
  II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen gramı

  elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen yüzdesi
  =
  II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen yüzdesi

  ÇÖZÜMLÜ TEST


  *1
  . I- 16 gram oksijen gazı
  3,01.1023 tane He gazı
  6 gam C içeren CO2 gazı

  yukarıdaki gazların N.Ş.A.' da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak
  verilmiştir ?(C=12 O=16) A)I>II>III B) I=II>III
  C) I=II=III D) II>III>I
  E) I=III>II

  Çözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol
  0,5. 22,4 = 11,2 litre
  3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litre
  6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre

  Cevap C

  *3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)

  74 B) 32 C) 40
  D) 56 E) 14

  Çözüm : n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol

  0,05 mol 3,7 gramsa

  1 mol X

  X= 74 gram/ mol

  X+32+2= 74 Ş X=40 gr/mol
  Cevap C

  *8 gram oksijen gazında kaç tane atom
  vardır ? (O=16)

  A) 3,01.1023 B) 6,02.1023
  12,04.1023 D) 1,505.1023
  24,08.1023

  Çözüm : n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı

  1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa

  0,25 mol O2 de X

  X= 3,01.1023 tane atom Cevap A

  *0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

  2/3 B) 3/2 C) 1
  D) 3/7 E) 7/2

  Çözüm :

  0,2 mol 32 gramsa

  1 mol ?

  ?= 160 gr/mol

  2.X + 3.16 = 160 Ş X= 56 gr/mol

  X/Y = 56/16 Ş X/Y= 7/2 Cevap E  *2XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
  XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

  Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

  24-32 B) 14-12 C) 12-16
  D) 32-23 E) 12-14
  Çözüm :

  2 X + Y = 28
  X + 2Y = 44

  X= 12 Y= 16 Cevap C

  *Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ?

  12 B) 14 C) 23
  D) 27 E) 40

  Çözüm :

  2.X / 6.1 = 80/20 Ş X= 12 Cevap A


  *NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ?
  ( C=12 O=16 N=14 H=1)

  20 B) 40 C) 60
  D) 80 E) 90

  Çözüm :

  NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür.

  0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram
  X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.

  0,5 molde 0,3 mol CO varsa

  100 molde X

  X= 60 Cevap C


  *1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ?

  6,72 B) 22,4 C) 2,24
  D) 1,68 E ) 4,48

  Çözüm : n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom

  1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa

  X mol 0,3 mol atom

  X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre

  Cevap D

  *3,01.1023 tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ?

  14 B) 21 C) 22
  D) 28,5 E) 32,5

  Çözüm :

  CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol .28 = 14 gr

  N2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol . 28=7 gr
  = 7,5 gr

  NO= 7,5 gr

  Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr. Cevap D

  *Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1)

  A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4
  D) 1,12 E) 11,2

  Çözüm :

  C2H6= 15/30 = 0,5 mol

  Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır.

  0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4 Cevap E

  *X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

  12 B) 14 C) 16
  D) 32 E) 40

  Çözüm :

  Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.

  2.X + 4.1 = X+16 Ş X= 12 Cevap A

  *XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24)

  12 B) 16 C) 23
  D) 24 E) 40

  Çözüm :

  (32 + 3.Y) = 2.(24 + Y) Ş Y = 16 Cevap B

  *0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ?

  XY B) XY2 C) X2Y3
  D) XY3 E) X2Y

  Çözüm :

  1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.
  Cevap C


  *0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

  2 B) 3 C) 4
  D) 5 E) 6

  Çözüm :

  0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise

  1 mol ?

  ? = 250 gram

  CuSO4XH2O = 250 Ş 64 + 32 +64 + 18.X = 250

  X= 5 Cevap D


 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 10 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 2,60 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.12.10, 23:07
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 22:59
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 22:37
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.10, 20:13
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.12.09, 22:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.