Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Hz Muhammedin Savaşları - Hz Muhammedin Savaşları ve Antlaşmaları

 1. #1
  lug
  lug çevrimdışı
  Moderator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Hz Muhammedin Savaşları - Hz Muhammedin Savaşları ve Antlaşmaları

  Sponsorlu Bağlantı

  Hz Muhammedin Savaşları


  Peygamber Efendimizin Katıldığı Savaşlar

  Hz Muhammed S.A.V. in Savaşları


  İslâm tarihçilerine göre Hz. Peygamberin emir ve kumandasında yirmi yedi gazve gerçekleşmiştir. Bunlar Ebvâ, Buvât, Bedrul ûlâ Sefevân, Zül Uşeyre, Bedir, Benî Kaynukâ, Sevîk, Karkaratülküdr, Gatafân, Benî Süleym, Uhud, Hamrâülesed, Benî Nadîr, Bedrul Mevid, Zâtür Rikâ, Dûmetülcendel, Müreysî Benil-Mustalik, Hendek, Benî Kurayza, Benî Lihyân, Gâbe, Hudeybiye, Hayber, Mekkenin Fethi, Huneyn, Taif ve Tebüktür. Bu gazvelerden sadece dokuzunda çarpışma meydana gelmiştir.


  Bedir Savaşı (624)


  Müslümanların, hicretten sonra Mekkeli müşrikler tarafından el konulan mallarına karşılık, Mekkeli müşriklere ait kervana el koymak istemeleri savaşın sebebidir. Savaş İslam ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zafer İslam Ordularının ilk zaferi olmasından dolayı büyük önem taşır. Ayrıca Bedir Zaferi İslamiyet'in tanınmasında ve yayılmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Hz. Muhammed'in ganimetin bölüşülmesi, esirler ve düşman yaralıları hakkındaki kararları İslam savaş hukukun temellerini atmıştır.


  Uhud Savaşı (625)


  Savaşın sebebi Mekkeli müşriklerin Bedir'de uğradıkları mağlubiyetin acısını çıkarmak ve ticaret yollarını güven altına almak için harekete geçmesidir. Savaş Müslümanların üstünlüğüyle devam ederken bazı askerlerin Hz. Muhammed'in emirlerine itaatsizlik edip tuttukları mevzileri boşaltmaları nedeniyle üstünlük müşriklerin eline geçmiş ve İslam Ordusu mağlup olmuştur. Bu savaş müşriklerin üstünlüğüyle sonuçlanmış olsa da müşrikler esasında bir kar elde edememişlerdir. Ayrıca bu savaş Mekkelilerin Müslümanları tek başlarına yok edemeyeceklerini göstermiştir. Mekkeliler, Hz. Muhammed’in etkisini ortadan kaldıramadıkları gibi Müslümanların kendilerine denk bir kuvvet olduğunu da anlamışlardır.


  Kuran-ı Kerim'de Uhud Savaşıyla İlgili Olan Ayetler


  * "Hani sen mü’minleri savaş mevzilerine yerleştirmek için, sabah erken ailenden ayrılmıştın. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." (ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ/121) *

  *
  * "Eğer siz (Uhud'da) bir acıya uğradınızsa, (Bedir'de de düşmanınız olan) o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasip ederiz.) Ta ki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez."(ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ/140) *
  *
  * "(Bedir'de) iki katını (düşmanınızın) başına getirdiğiniz bir musibet, (Uhud'da) kendi başınıza geldiği için mi «Bu nasıl oluyor!» dediniz? De ki: O, kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. " (ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ/165) *


  Hendek Savaşı (627)


  Uhud Savaşı Mekkeli müşriklerin galibiyetiyle sonuçlanmış olsa da müşrikler Müslümanlar karşısında kesin bir zafer elde edememişlerdi. Ayrıca ticaret yolları da Müslümanlar tarafından tehdit ediliyordu. Müslümanların karşısına tek başına çıkamayacak durumda olan müşrikler bazı Arap kabilelerinden paralı askerler kiraladılar. Bu ittifaka bölgede yaşayan Yahudiler de destek verdiler. Müslümanlar için savunma savaşı niteliğinde gerçekleşen bu savaşta savunmayı kolaylaştırmak amacıyla Selman-ı Farisi'nin tavsiyesi üzerine Medine'nin bazı önemli noktalarının etrafında hendekler kazıldı. Müşriklerin tüm girişimlerine rağmen Müslümanlar başarılı bir savunma gerçekleştirdiler. Müşriklerin kuşatması yaklaşık 1 ay sürdü. Ancak müşrikler istedikleri başarıyı elde edemeden kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar.


  Kuran-ı Kerimde Hendek Savaşı'yla İlgili Ayetler


  · Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. ( Ahzab Suresi/9) *


  · Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan (vâdinin üstünden ve alt yanından) üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman;İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. ( Ahzab Suresi/10-11)*


  · Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: Meğer Allah ve Resûlü bize sadece kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı. ( Ahzab Suresi/12) *


  Hudeybiye Barışı (628)


  Kâbe’yi Ziyaret etmek isteyen Müslümanlarla Müşrikler arasında yapılmıştır. Antlaşmanın şartları şöyleydi;


  * Müslümanlar bu sene Kâbe'yi ziyaret etmeden dönecekler, bir yıl sonra ziyâret edecekler.

  *
  * Müslümanlar Kâbe'yi ziyaret için geldiklerinde, Mekke'de üç günden çok kalmayacaklar ve yanlarında birer kılıçtan başka silah bulundurmayacaklar.
  * Müslümanların Mekke'de bulunduğu günlerde, Kureyşliler Mekke dışına çıkacaklar, Müslümanlarla temâs etmeyecekler.
  * Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa, Müslüman bile olsa, geri verilecek; fakat Müslümanlardan Mekkelilere sığınan olursa, geri istenmeyecek.
  * Kureyş dışında kalan diğer kabileler, iki taraftan istediklerinin himayesine girmekte ve anlaşma yapmakta serbest olacaklar.
  * Bu anlaşma on yıl geçerli olacak, bu müddet içinde iki taraf arasında saldırı ve savaş olmayacak.

  Antlaşma şartları Müslümanların aleyhine gibi görünse de durumun böyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmıştır. Bu antlaşmadan sonra Fetih Suresi indirilmiştir. Esasında ziyaretten alıkonma karşısında Müslümanlara savaş ve fetih izninin verilmeyiş sebebi, Mekke’de bulunan ve henüz imanını açığa vuramamış müminlerin varlığı idi. Müminler, Kureyşli kâfirlerden seçilip ayrılamadıkları için fetih ertelenmişti.


  * Onlar, inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer (Mekke'de) kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı (Allah savaşı önlemezdi). Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. ( Fetih Suresi/25) *  Hayber Kalesi’nin Fethi (629)


  Hayber Kalesindeki Yahudilerin müşriklerle işbirliği yapmaları ve Müslümanların Şam ticaretini engellemelerinden dolayı kale Müslümanlar tarafından kuşatıldı. Hayberliler Müslümanlara direnmeden teslim oldular.  Mekke’nin Fethi (630)


  Savaş müşriklerin Hudeybiye Barışı'na uymamaları ve Müslümanların Kabe'de bulunan putları kaldırmak istemelerinden dolayı çıktı.Yapılan savaşta Müslümanlar müşrikleri bozguna uğrattılar. Savaş neticesinde;


  * İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmıştır.

  * Müslümanların ekonomik gücü arttı.
  * Kabe, putlardan temizlenmiştir.
  * Arap yarımadasında siyasi birlik sağlandı.
  * Mekke’nin fethi bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç oldu.  Huneyn Savaşı (630)


  Mekke’deki putların kırılması İslamiyet'i kabul etmeyen Araplar arasında büyük tepkiye neden oldu. Bunun üzerine komşu kabileler, kendi putlarının kırılmasını önlemek ve Mekke’yi geri almak için harekete geçtiler. Yapılan savaşı Müslümanlar kazandı. Mağlup olan Araplar Taif'e sığınmak zorunda kaldılar.


  Taif Seferi (630)


  Huneyn savaşında kaçan kabileler Taif şehrine sığınmışlardı. Hz. Muhammed’in bu şehri almak istemesi ile şehir kuşatıldı. Ancak bölgenin dağlık ve ağır coğrafi durumu nedeniyle kuşatma kaldırıldı. Bu bölge ahalisi 1 yıl sonra İslam dinini kabul ettiklerini duyuran bir elçi heyeti göndermişlerdir.  Tebük Seferi (630)


  Bizans İmparatoru Herakleios’un Arap yarımadasına saldıracağı haberlerin gelmesi üzerine kuzey bölgesine hareket eden İslam Orduları haberlerin asılsız çıkması üzerine seferi yarıda bıraktı. Bu seferin en önemli sonucu Gassaniler'in İslamiyet’i kabul etmeleridir. Ayrıca bu sefer sonucunda Tebük'teki kaleler alınmış, ileride Suriye ve Filistin'e yapılması planlanan seferler için ön hazırlıklar yapılmıştır. Bu sefer Hz. Muhammed’in son seferi olma özelliğini de taşır.


  Hz. Muhammed 632 yılında Mekke’ye veda haccı yapmış aynı yıl vefat etmiştir. 2. #2
  Moderator

  Standart Cevap: Hz Muhammedin Savaşları - Hz Muhammedin Savaşları ve Antlaşmaları

  Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatı Savaşları ve Antlaşmalarla ilgili test soruları
  1- Hicretin 4. yılında Necid Kabilesi Reisi Ebu Berâ birçok hediye ile Peygamberimize gelerek “kendisiyle birkaç sahabinin gönderilmesi halinde kavminin Müslüman olacağını bildirir. Necid halkı kendilerine gönderilen 40 veya 70 civarındaki sahabiyi dinlemeyerek, Beni Süleym’e ait bir su kuyusu” kenarında şehid ederler.
  Peygamberimizin çok üzülüp Necid halkını lanet ettiği olayın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Harre Vak’ası b) Bedir Savaşı c) Bi’r-I Maûna Faciâsı d) Cemel Vak’ası


  2- Aşağıdaki hangisi Hicri 4.yıldan sonra meydana gelen olaylardan değildir ?
  a) İçkinin Haram Kılınması, b) Hendek Savaşı c) İfk Hadisesi d) Bedir Savaşı

  3- Beni Mustalik Gazvesi dönüşünde gerdanlığını kaybeden Hz. Aişe validemiz ordudan geride kalan, ordudan orda kalan levazımatı kontrolle görevli Saffan b.Muattal, Hz. Aişe Validemizi orduya yetiştirir. Münâfıklar bu olayı kötüye yorarlar ve Validemize iftira atarlar. Başta peygamber ailesi olmak üzere tüm Müslümanları bir ay boyunca derinden etkileyen ve Hz. Aişe Validemizin masumiyetine dair ayetlerin inmesiyle son bulan hadisenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İfk Hadisesi, b) Rec’i Vakası, c) Rıdvan Biatı d) Hakem Olayı

  4- Hendek Savaşıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  a) Milâdi 627 yılında vukû bulmuştur.
  b) Müslümanların savunmada kaldığı son savaşta
  c) Müslümanlar Medine’nin etrafına hendek koymak suretiyle şehri müdâfâ etmişlerdir. d) Ebu Sufyan’ın müslümanın olmasına sebep olmuştur.

  5-Hendek Savaşında takip edilecek stratejiyi peygamberimize teklif eden sahabi aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) Hz. Ali b) Selmân- ı Farisi c) Musâb b. Umayr d) Hz. Ömer

  6- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının maddelerinden değildir ?

  a) Peygamberimiz ve Müslümanlar bu yıl değil gelecek yıl Umre yapacaklar.
  b) Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar geri verilmeyecek, Mekke’den Medine’ye sığınanlar istendiği takdirde geri verilecek.
  c) Medine Yahudilerine karşı ortak mücadele edilecek.
  d) 10 yıl süreyle iki taraf savaşmayacak.

  7- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşmasının sonuçlarından biridir ?
  a) Müslümanlar bu maddeleri olumlu karşılamışlardır?
  b) Böylece Kureyş Müşrikleri, Medine İslam Devletini resmen tanımışlardır.
  c) Bu anlaşma Yermûk Savaşına zemin hazırlamıştır.
  d) Müslümanlar dönüşte birçok ganimet elde etmişlerdir.

  8- Hudeybiye Antlaşmasının aleyhte görünen maddelerinden dolayı; Peygamberimize ; “Sen Peygamber değil misin, biz hak onlar batıl değil mi, neden bu antlaşmayı imzalıyoruz” diyen ve bu çıkışından dolayı hayatı boyunca pişmanlık duyan Sahabi kimdir ?
  a) Hz. Ebu Bekir b) Hz. Osman c) Halid: b. Velid d) Hz. Ömer

  9- Hz. Osman’ın müşrikler tarafından sehid edildiği haberi üzerine müslümanlar “bir ağacın altında “toplanarak intikamını alacaklarına dair yemin ettikleri olayın ismi nedir ?
  a) Beni Kureyza Kazası b) Akabe Bratı c) Rıdvan Bratı d) Umre Seferi

  10- Hudeybiye Antlaşması sonrası müsait ortamdan yararlanmak isteyen Peygamberimiz çevre ülkelerin hükümdarlarını İslama davet etmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu hükümdarlardan değildir ?
  a) Hereklius b) İran Kısrâsı c) Mısır Hükümdarı d) Nebat Hükümdarı

  11- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşma sonrası olaylardan değildir ?
  a) Çevre ülke hükümdarları İslama devet edildi.
  b) Amr B. As ve Halid b. Velid müslüman oldu.
  c) Akabe biatları gerçekleşti.
  d) Hayber fethedildi.

  12- Aşağıdakilerden hangisi Hayberin fethinin sebeplerinden değildir ?
  a) Medine’den sürgün edilen Yahudilerin bir nevi merkezi haline gelmesi
  b) Peygamberimiz hakkından Yahudilerin menfi propaganda yapmaları
  c) Yahudilerin Müslümanlara savaş ilan edilmesi
  d) Şam yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip değildir .

  13- Hayberin fethinden İslam sancaktarlığını yapan, akılları hayrete düşüren. kahramanlıklar gösteren fetih sonrası 40 kişinin kaldıramadığı kale kapısını Allah’ın izniyle tek başına kaldıran şanlı sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Halid b. Velid b) Amr b. As c) Ebu Eyub El Ensari d) Hz. Ali

  14- Aşağıdakilerden hangisi Hayber’in fethinin sonuçlarından biri değildir ?
  a) Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi oldu.
  b) Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı
  c) Müslümanlar önemli bir güç haline geldi.
  d) Taif halkı müslüman oldu.
  15- Aşağaki tarih - olay eleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  a) Mekkenin fethi - 630 b) Hendek - 627 c) Bedir - 625 d) Hayberin fethi - 628

  16- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin zevcelerinden değildir?
  a) Hz. Sümeyye b) Aişe c) Zeynep Binti Cahş d) Hz. Ümmü Seleme

  17- Aşağıdaki sahabilerden hangisi hudeybiye And. Dan önce Müslüman olmuştur.
  a) Amr b. As. b) Bilal -ı Habeşi c) Halid b. Velid d) Osman b.Talha

  18- Uhud Şavaşnda müslümanlara büyük kayıplar verdiren Daha sonra İslam saflarına katılan
  Allahın kılıcı (Seyfullah) lakabını olarak İslama büyük hizmetleri bulunan sahabi aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) Hz. Osman b) Ebu Süfyan c) Halid b. Velid d) Amr.b. As

  19- Mute Şavaşı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  a) Müslümanlarla Bizans arasında olmuştur.
  b) Zeyb. B. Harise, Cafer b. Tayyar, Abdullah b. Revaha sahip olmuştur.
  c) Müslümanlar 3000 / Bizans 100.000 kişiydi.
  d) İslam ordusu kesim bir yenilgi almıştı.

  20- I- Hendek Savaşı
  II- Hayberin Fethi
  III- Hudeybiye Ant.
  IV- Halid b. Velidin müslüman olması
  Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi şekilde doğru verilmiştir ?
  a) I-II-III-IV b) II,I,III,,IV c) I, III,II,IV d) IV-III-II-I

  21- Mekke Fethi ile bilgilerin hangisi yanlıştır ?
  a) Fetihten sonra Ebu Süfyan Müslüman Olmuştur.
  b) Kabe pultlardan temizlenmiştir.
  c) Mekkeliler (topluca ) Peygamberimize biat etmişlerdir.
  d) Müslüman olmayan kabilelerin İslamiyete girişi hızlanmıştır.

  22- Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mekke fethinden sonra olmuştur ?
  a) Mute Savaşı b) Huneyn Savası c) Uhud Savaşı d) Bedir Savaşı

  23- Aşağıdakilerden hangisi Huneyn Savaşı ile ilgilidir ?
  a) Müslümanlarla İran arasında yapılmıştır.
  b) Mekke ve çevresindeki müşriklerin İslamiyeti yok etmek için yaptıkları son bir hamledir
  c) Müslümanlar 20.000 kişiydi - müşrikler 10.000 kişiydi
  d) İslam ordusu büyük kayıplar vermiştir.

  24- Aşağıdaki Mekke Fethi ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır?
  a) Mekkenin fethiyle Kabe müslümanlarının koruması altına girmiştir.
  b) Mekkenin fethiyle İslamiyet yayılma imkanı bulmuştur
  c) Müslümanlara hep zulmeden müşriklerle fatih sonrası affedilmiştir.
  d Peygamberimiz Mekkeye yerleşmiştir.

  25- Aşağıdakilerden müslümanların Mekkelilerle mücadelesine örmek olarak gösterilemez?
  a) Hayberin fethi b) Hudeybiye barışı c)Hendek savaşı d)Uhud savaşı

  26- Peygamberimiz zamanında Bizansa yapılan sefer aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Huneyn b) Hayber c) Tebuk d) Kadisye
 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Hz Muhammedin Savaşları - Hz Muhammedin Savaşları ve Antlaşmaları

  Hz. Muhammed’in yaptığı savaşlar

  BEDİR SAVAŞI (624)
  Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke’de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi
  Sonuçları:
  1Bedir savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir
  2Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır
  3Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir
  4Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenler 10 Müslüman’a okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar

  UHUD SAVAŞI (625)
  Nedenleri:
  1Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri
  Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya geldiler Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştır
  Sonuçları:
  1Mekkeliler savaştan galip gelmelerine rağmen kesin bir sonuç elde edemediler
  2Okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştı Bu durum Peygamberin emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi

  HENDEK SAVAŞI(627)
  Nedenleri:
  1Uhud savaşından sonra Medine ‘den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları
  2Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma istekleri
  Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine şehrinin savunulmasına karar verildi Salman-ı Farisi adında bir İranlı Müslüman’ın önerisi ile şehrin etrafına hendekler kazıldı Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler
  Sonuçları
  1Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yaptıkları son saldırı olmuştur Bundan sonra Müslümanlar saldırı, Mekkeliler savunma konumuna geçmiştir
  2Medine çevresindeki bir çok Arap kabilesi Müslüman olmuştur

  HUDEYBİYE BARIŞI(628)
  628 yılında Müslümanlar Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret etmek istedilerMekkeliler bu durum karşısında tedirgin oldular ve ziyarete izin vermek istemediler Bunu üzerine taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı
  1Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler Ancak askeri yardım yapmayacaklardı
  2Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret yapacaklar
  3Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti
  4Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı
  ÖNEMİ: Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular

  HAYBER’İN FETHİ (629)
  Hayber’de yaşayan Yahudiler Müslümanlar aleyhine işler yapıyorlar, İslam’ı kötülüyorlardı Bunun üzerine Buranın fethine karar verildi Hayber kalesi Yahudilerden alındı
  ÖNEMİ : Hayber’in fethi ile Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçmiş ve güvenliği sağlanmıştır

  MUTE SAVAŞI (629)
  Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır Çok kalabalık olan Bizans ordusu karşısında Müslümanlar bir sonuç elde edemediler

  MEKKE’NİN FETHİ (630)
  Mekkelilerin Hudeybiye Barışını bozmaları üzerine Mekke’nin fethine karar verildi Mekke şehri hiçbir karşı koyma görmeden kısa sürede ele geçirildi Mekke’nin fethi ile Arap yarımadasının tamamı kısa sürede Müslümanların kontrolüne girdi

  HUNEYN SAVAŞI (631)
  Mekke’nin fethinden sonra İslam’ı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke’nin dışında toplandılar Müslümanlar ve Putperest Arap kabileleri arasında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve ardından Ta’if şehri de kuşatıldı ancak alınamadı Bir süre sonra Ta’if halkı kendi istekleri ile Müslüman oldular

  TEBÜK SEFERİ (631)
  Bizans İmparatoru Heraklius’un büyük bir ordu ile Arabistan’a geldiği haberi üzerine Hz Muhammed Tebük’ e doğru sefere çıktı Ancak haberin doğru olmadığı anlaşıldı Tebük Seferi Hz Muhammed’in son seferi olmuştur

  HzMuhammed son bir kez Mekke’de kalabalık bir Müslüman kitlesine VEDA HUTBESİNİ söyledi 632 yılında Medine’de vefat etti HzMuhammed vefat ettiği yere gömüldü Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına “Ravza-i Mutahhare” denir

  Kaynak: Hz. Muhammed’in yaptığı savaşlar | HAYTA.NET

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Hz Muhammedin Savaşları - Hz Muhammedin Savaşları ve Antlaşmaları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Hz Muhammedin Savaşları
  By Hırs Adamı in forum Hz.Muhammed (SAV)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.04.12, 00:17
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.06.10, 01:50
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.04.10, 01:44
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.03.10, 23:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.