Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: 8.Sınıf Din Dersi Testler Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni 8.Sınıf Din Dersi Testler Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  Sponsorlu Bağlantı

  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları 8.Sınıf Din Dersi Testler Ve Cevapları
  Hac zamanında farklı ülkelerden, farklı dilleri konuşan, ırkları ve renkleri farklı insanlar bir araya gelirler. Aynı amaç için bir araya gelen bu insanlar arasında bir yakınlaşma ve kaynaşma olur. İnsanlar birbirlerini yakından tanıma imkanı bulurlar, dostluk ve kardeşlik hisleri güçlenir. Bu durum bütün inananların bir arada ve barış içinde yaşama duygularını güçlendirir.
  Bu bilgilerde haccın daha çok hangi yönü üzerinde durulmuştur?
  A) Dünya barışına katkıda bulunması
  B) Sabırlı olma alışkanlığı kazandırması
  C) Yardımlaşma duygularını güçlendirmesi |
  D) Ahlâklı ve erdemli olma şuuru kazandırması
  2. Din seçimi, kişinin özgür iradesiyle vermesi gereken bir karardır. Bu karar zorlamayla verilirse insanları ikiyüzlülüğe, yani inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünmeye sevk eder. Bu ise dinin özüne aykırıdır.
  Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu açıklamayı desteklemektedir?
  A) "İçki, kumar, putlar ve fal okları ancak şeytan işi pisliktir..." (Maide suresi)
  B) "Dinde zorlama yoktur. Doğruluk eğrilik birbirinden ayrılmıştır..." (Bakara suresi)
  C) "İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar... Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?" (Enbiya suresi)
  D) "...Eğer bir kimse bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir; ve bir kimse bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur." (Maide suresi)
  3. Kur'an ve hadislerde emredilen temel ibadetlerden biri zekattır. Zekat; belli bir zenginliğe ulaşan Müslüman'ın kazandığı mal ya da paranın bir kısmını ihtiyaç sahibi ve yoksul insanlara vermesidir.
  Buna göre zekat vermenin aşağıdakilerden hangisini doğrudan artırması beklenmez?
  A) Toplumsal barış ve huzuru
  B) Toplumda birlik ve beraberliği
  C) Yoksul ve tembel insan sayısını
  D) Dayanışma ve yardımlaşma anlayışını
  4. "Allah yeryüzünü sizin emrinize vermiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın ve rızık olmak üzere
  1 verdiği şeyleri elde ederek istifade edin."
  ' (Mülk, 15. ayet)
  j
  Türkçesi verilen ayette Müslümanlardan aşağıdakilerden hangisi istenmiştir?
  A) Sadece ibadet yapmaları
  B) Sadece ticaret ile uğraşmaları
  C) Çalışarak rızıklarının peşinden gitmeleri
  D) Bulundukları konumları değiştirme adına gayret göstermemeleri
  Namaz kılan insan Allah'ın kendisini görüp gözettiğini bilir, kötülüklerden uzak durmaya çalışır. Oruç tutan insan aç ve susuz kalarak yoksulların durumunu anlar. Zekat vermek insana şevkat ve merhamet gibi güzel duygular kazandırır. Hac insanlar arasında kardeşlik duygusunu geliştirir.
  Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmiştir?
  A) İmanın şartları nelerdir?
  B) İbadetler insanların davranışlarını nasıl etkiler?
  C) İslam'ın şartları nelerdir?
  D) Toplumsal dayanışmanın artması için neler yapmalıyız?
  a
  İlköğretim 8 SBS
  6. Bazı ibadetler,
  I. Milletler arasında tanışma ve kaynaşmanın artmasına katkıda bulunur.
  II. insanların temizlik ve zamanı doğru kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağlar.
  III. Toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirir.
  Bu kazanımlar namaz, hac ve zekat ibadetleri ile ilişkisi bakımından, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?
  7.
  8.
  Namaz
  Hac
  Zekat
  A) 1 II III
  B) II III 1
  C) III II 1
  D) II 1 III
  Yüce Allah'ın koymuş olduğu emirleri yapmak ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu olan kimselere mükellef denir. Bir kişinin mükellef olabilmesi için akıllı olması ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mükellef sayılmaz?
  A) Deliler C) İhtiyarlar
  B) Erkekler D) Kadınlar
  insan yaratılış bakımından diğer varlıklardan farklıdır. Özellikle tercih hakkı onu diğer varlıklardan farklılaştırır. Kendi isteği doğrultusunda seçim yapabilen insan, bundan dolayı işlediklerinden sorumlu tutulmuştur.
  Bu bilgilerde insanın diğer varlıklardan hangi yönüyle ayrıldığı vurgulanmıştır?
  A) Doğup, büyümesi
  B) İrade sahibi olması
  C) Toplum içinde yaşaması
  D) Doğa koşullarından etkilenmesi
  Peygamberimiz bir hadisinde, "Ey iman edenler, Allah size haccı farz kılmıştır. O hâlde haccediniz." buyurmuştur.
  Buna göre hac ibadeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Hacca giden insanlar günah işlemezler.
  B) Müslüman olmak için hacca gitmek gerekir.
  C) Hac ibadeti Müslümanlar için dinsel bir görevdir.
  D) Müslümanlar birbirlerini tanımak için hacca gitmelidir.
  10.
  8
  11.
  I. "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz."
  II. "İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede
  bulursa alsın." III. "Alimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar
  nasıl karanlıkta yol gösterirse, alimler de
  yeryüzünde rehberdirler."
  Yukarıdakilerden hangileri, Peygamberimizin bilgiye verdiği önemi gösteren sözlerin-dendir?
  A) I ve II C) II ve II
  B) I ve III D) I, II ve
  "...iyilik edin, şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.", "...onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükâfat vardır.", "Biz insana da anne babasına iyi davranmasını emrettik."
  Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu ayetlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
  A) İnsanları iyi ve doğru davranışlara yönlendirmeye
  B) Sadece yakın akrabaya iyilik etmeye
  C) Anne ve babanın her dediğinin yapılmasını sağlamaya
  D) İnsanların mülk edinmelerini engellemeye


  İlköğretim 8 SBS
  DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ
  1.
  Dünya özerinde ^ yapılan arkeolojik kazılarda en eski toplumlarda bile belli bir din ve tanrı anlayışının var olduğu görülmüştür. İnsanlar, keder, hastalık, üzüntü, korku gibi durumlarda yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu nedenle tarih boyunca din var olagelmiştir,
  -yi
  •ftı.
  Mehmet Dede'nin okuduğu bu bilgilerin, aşağıdakilerden hangisinin bir açıklaması olduğu ileri sürülebilir?
  A) Bütün dinlerin tek tanrılı olduğunun
  B) Dinin evrensel bir gerçeklik olduğunun
  C) Geçmişten günümüze yaklaştıkça insanların dinlerine bağlılığının güçlendiğinin
  D) İnsandan güçlü olan bütün varlıkların kutsal sayıldığının
  a
  •3
  -#
  • "(O müminler), yalan yere şahitlik etmezler..."^. Kerim)
  • "Komşuna karşı yalan yere şahitlik yapmayacaksın." (Tevrat)
  • Zina etmeyeceksin, katletmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan şehadet etmeyeceksin." (incil)
  Verilenlere bakılarak ilahi dinlerin insanları,
  I. Mahkemede şahitlik yapma
  II. Başkaları hakkında yanlış bilgiler verme
  III. insanlar hakkında yanlış kanaatlere neden olacak tavırlar sergileme
  tutumlarından hangisi ya da hangilerinden kaçınmaları konusunda uyardıkları savunulabilir?
  A) Yalnızl C) II ve III
  B) Yalnız II D) I, II ve III

  İslam dininin bölgesel ve sosyal koşullara uygun bir şekilde yaşanmasını kolaylaştırıcı yorumlar yapılmasıyla insanlar, kendi koşullarına uygun olanı seçip uygulama şansı elde etmişlerdir.
  Yalnızca bu bilgilere bakılarak,
  I. Müslümanlar, karşılaştıkları toplumların kültürlerinden etkilenmemişlerdir.
  II. Din anlayışındaki farklılıklar, insanların dinin gereklerini yaşamalarında kolaylıklar sağlamıştır.
  III. Dünyada en hızla yayılan din, islamiyet olmuştur.
  yorumlarından hangileri yapılabilir? s
  A) Yalnızl C) Yalnız II
  B) Yalnız II " D) II ve III
  f Bizimle yaşayan ^N
  Müslüman olmayan unsurları
  aynı hak ve yetkilere sahip
  kabul ediyoruz. Müslüman
  olmayan unsurlarıyla hepimiz,]
  bir devletin aynı şekilde
  vatandaşıyız. Ve bu nedenle
  Vhepimizin hukuku birdir^-
  Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
  A) Milli bağımsızlık ilkesinin
  B) Cumhuriyet rejimini korumanın
  C) Dinin evrensel bir gerçeklik olduğunun
  D) Başkalarının inançlarına saygılı olmanın

  İlköğretim 8 SBS

  5. Yüce Allah, insanların dünya ve ahiret mutluluğu için onlara peygamberler aracılığıyla emir ve yasaklarını bildirmiştir. Buna rağmen zaman içerisinde ilahi dinden uzaklaşan toplumlarda, kaynağı ilahi olmayan çeşitli dinler ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı dinler, ilahi dinler
  ~f ve ilahi olmayan dinler olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir.
  Buna göre, bir dinin ilahi olabilmesi aşağı-dakilerden hangisine bağlıdır?
  ,ı A) Eşitliği savunmasına
  B) Bilimle çelişmemesine
  C) Ahlâk kurallarını kapsamasına
  D) Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilmiş olmasına
  Atalarımız, muhtaç olanlara iyilik ve yardım etme konusuna önem vermişlerdir. Bu tür hayırlarını kurumsallaştırarak kalıcı hale getirmişlerdir. Bu hizmetlerini sadece insanlara özgü kılmamış, hayvanları da kapsayacak şekilde genişletmişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu tür kurumlara örnek olarak gösterilemez?
  A) Danıştay C) Darülaceze
  B) Kızılay D) Aşevleri
  7. İslam dininde bazı ibadetler beden ile bazı ibadetler ise mal ile yapılmaktadır.
  Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılmaktadır?
  A) Hacca gitmek
  B) Namaz kılmak
  C) Zekat vermek
  D) Kelime-i şehadet getirmek
  8. Hristiyanlık ve Müslümanlık dinlerinin dünyanın her yerinde, her ırktan insan arasında yayılmasına karşılık, Musevilik çok az yayılma alanı bulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olabilir?
  A) Musevilikte tek tanrı inancının olması
  B) Musevilerin Kudüs'ü kutsal şehir saymaları
  C) Museviliğin, İsrailoğulları tarafından milli bir din haline dönüştürülmesi
  D) Musevilerin, Hz. isa ve Hz. Muhammed'i tanımamaları
  §
  Din kavramı insanlık tarihiyle yaşıttır. Tarihin bütün dönemlerinde insanlar dine ilgi duymuştur. Din en ilkelinden en ilerisine kadar her toplumda varlığını sürdürmüştür.
  Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Din bütün toplumları etkilemiştir.
  B) Herkes tek bir tanrının varlığına inanmıştır.
  C) İnsanlar çok eski çağlardan beri, üstün güçlere sahip bir varlığa inanmıştır.
  D) İnsanların büyük çoğunluğu bir dine inanmıştır.
  10. Peygamberimiz : "Tehlike görseniz bile, doğruyu söyleyiniz, doğruyu seçiniz. Çünkü onda kurtuluş ve selâmet vardır. Selamet görseniz de yalandan sakınınız; zira onda tehlike vardır." diye buyurmaktadır.
  Bu hadis aşağıdaki güzel huylardan hangisini anlatmaktadır?
  A) Cömertliği C) Doğruluğu
  B) Sevgiyi D) Kardeşliği
  İlköğretim 8 SBS
  11. Kur'an-ı Kerîm'de, "Yiyiniz içiniz, fakat savurganlık etmeyiniz; çünkü Allah savurganları sevmez." buyurulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bir savurganlık hareketi kabul edilebilir?
  A) Okulda temiz elbiseler giymek
  B) İhtiyacı olan kitapları satın almak
  C) Ederinden fazla ücretle giysi almak
  D) Öğle yemeği yemek için okula beslenme çantası ile yemek getirmek
  12. İnsanlık kavramı barış, hoşgörü, sevgi, eşitlik, kardeşlik, dayanışma, özgürlük, yardımlaşma gibi düşüncelerin ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanlık adına yapılmış bir görevdir?
  A) Trafik kurallarına uymak
  B) Geçimini sağlayabileceği bir iş edinmek
  C) Otobüs bileti almak için sırada beklemek
  D) Bir hastanın hayatını kurtarmak için yardım kampanyası düzenlemek
  13. Gerek din gerekse ahlâk kuralları toplumda barış, huzur ve güven ortamı oluşmasını amaçlar. İnsanın kendine, topluma ve çevresine zarar vermesini önlemeye yönelik ilkeler içerir. Buna yönelik ilkeler ortaya koyar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi din ve ahlâk kurallarından biri olamaz?
  A) Yalan söylememek
  B) Hırsızlık yapmamak
  C) Ağaçları ve hayvanları korumak
  D) Başkalarının başarılarını kıskanmak '"*
  İlköğretim 8 SBS
  S
  14. Aşağıdakilerden hangisinin, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunun artmasına doğrudan katkıda bulunduğu söylenemez?
  A) Zekat vermek
  B) Namaz kılmak
  C) Sadaka vermek
  D) Kurban kesmek
  15. "Kişinin kazandığı iyilik lehine, işlediği kötülük aleyhinedir." (Bakara, 286. ayet)
  Bu ayet aşağıdaki güzel huylardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?
  A) Sabır ve şükür
  B) Hoşgörü ve sabır
  C) İyilik ve dürüstlük
  D) Yardımlaşma ve dayanışma
  16. Aşağıdakilerden hangisi, ağırbaşlı ve ölçülü hareket eden insanların davranışıyla bağdaşmaz?
  A) Hiçbir işe karışmamak
  B) Her türlü aşırılıktan kaçınmak
  C) Güçlükler karşısında sabırlı olmak
  D) Herhangi bir sorun yaşandığında olayları yatıştırmak
  17. "... Sizden, iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük bir mükâfat vardır." buyrulmaktadır. (Hadid, 7. ayet)
  Bu ayet daha çok aşağıdaki güzel huylardan hangisini teşvik edicidir?
  A) Yardımlaşmayı C) Hoşgörüyü
  B) Ağırbaşlılığı D) Doğruluğu
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 2. #2
  Mavi Admin

  Yeni Cevap: 8.Sınıf Din Dersi Testler Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  CIKMIS SORULAR
  DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ
  »•¦
  Hz. Muhammed, Medine'ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır.
  Buna göre, Hz. Muhammed, aşağıdakiler-den hangisine öncelik vermemiştir?
  A) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine
  B) Dinî inançlara önem verilmesine
  C) Toplumsal dayanışmanın artırılmasına
  D) Ticarî ilişkilerin yaygınlaştırılmasına
  (1998 -OKS)
  Dini bayramlarda ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yapılan yardımlar, aşağı-dakilerden hangisinin işleviyle benzerlik gösterir?
  A) Haccın C) Namazın
  B) Orucun
  D) Zekatın
  (1999
  OKS)
  • İnsanca yaşama
  • insanlığa faydalı olma
  • Ulusal kalkınmaya katkıda bulunma
  Yukarıda verilen durumlara ulaşmanın «t mel koşulu aşağıdakilerden hangisidir? »
  A) Çalışkan olmak
  B) Alçakgönüllü olmak
  C) Hoşgörülü olmak
  D) Savurganlıktan uzak durmak
  Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?
  A) Düşkünlere yardım etme
  B) Toplumsal suçları bağışlama
  C) Farklı düşüncelere saygı gösterme
  D) Duygu ve düşünceleri paylaşma
  (1999-OKS)
  6.
  (1999-OKS)
  Olduğundan fazla para harcayan insanlara "savurgan" denir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisini yapan bir kişinin savurgan davrandığı söylenebilir?
  A) Sıkıştığı durumlarda borç para alan
  B) Gereksiz biçimde tüketim yapan
  C) Takside dayalı alışveriş yapan
  D) Modaya uygun giyinen
  (2000 - OKS)
  Doğruluk, insanın sözü ve özünün bir olmasıdır. Bu, ticaret ve iş yaşamında da önemlidir. Doğruluk, kalpte, sözde ve davranışlarda oluşur. Doğruluktan sapanlar toplumdaki karşılıklı güveni de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler güvenilir, saygın ve onurlu kimselerdir.
  Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
  A) Bazı zorunlu davranışlarda yalan söylenebilir.
  B) Doğru sözlü bireylerden kimseye zarar gelmez.
  C) Doğruluğumuzu davranışlarımız belirler.
  D) Doğruluktan ayrılanlar güvensizlik yaratır.
  (2000 - OKS)

  İlköğretim 8 SBS
  7. Bir toplumda güven duygusunun yerleşmesi, insanların göründüğü gibi olmalarına ya da oldukları gibi görünmelerine bağlıdır.
  Buna göre, toplumda güven duygusunun gelişmesi, bireylerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
  8.
  A) Cesaret C) Kararlılık
  B) Doğruluk D) Azim
  (2001 - OKS)
  Din bir vicdan sorunudur. Herkes, vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve düşünmeye karşı değiliz. Biz yalnızca din işlerini ulus ve devlet işlerine karıştırmamaya çalışıyoruz.
  Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
  A) Dine saygının, dinin emirlerine uymakla gerçekleşeceğini
  B) Din kurallarının bireye ve topluma göre değişiklik göstermeyeceğini
  C) Dinin, Tanrı ile kul arasında kurulan bir bağ olduğunu
  D) Din, ulus ve devlet kavramlarını kendi içinde değerlendirmek gerektiğini
  (2002 - OKS)
  Toplumsal yaşamda görüş ve inançlara hoşgörüsüzlük üzücü olaylara neden olur. "Hep ben bilirim; benim dediğim olacak." diyerek başkaları üstünde egemenlik kurmaya çalışmak, çatışmalara yol açar. Buna yol açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine koyarak düşünmesi gerekir. İşte ahlakın özü budur.
  Buna göre, ahlaklı bir toplum oluşturmada bireylere hangi ilkenin kazandırılması gerekir?
  A) Çatışmadan kaçınmalı, sessiz kalmalısın
  B) Çevrendeki olaylara diğer insanların gözüyle de bakmalısın
  C) Gücü elinde tutmak için bilgilerini artırmalısın
  D) Toplumda çoğunluğun kabul ettiklerini benimsemelisin
  (2002 - OKS)
  10. Zekat veren insanlar hem Tanrı'ya hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekat ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?
  A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması
  B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi
  C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması
  D) Toplumdaki statü farklarını koruması
  (2003 - OKS)
  11.Hırsızlık yapan bir kişiye neden hırsızlık yaptığı sorulduğunda: "Ben kader mahkumuyum, kaderim böyle yazılmış ki bu işi yaptım, elimden bir şey gelmez." demiştir.
  Parçada sözü edilen kişi için, aşağıdakilerden hangisi daha çok söylenebilir?
  A) Yaptıklarından hoşnut olmadığı
  B) Sorumluluğu kendinde aramaktan kaçındığı
  C) Davranışlarına yön veren etkilerin farkında olduğu
  D) Değişmek için içinde bulunduğu durumu anladığı
  (2003 - OKS)
  12.
  Kur'an, insanları düşünüp araştırmaya teşvik etmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) de herhangi bir konudaki değişik düşünce ve yorumlara daima açık olmuştur.
  İslâm'ın bu bakış açısı aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
  A) Bağnazlığın artmasına
  B) Bilimsel çalışmaların gelişmesine
  C) Din anlayışında farklılıkların doğmasına
  D) Hoşgörünün yaygınlaşmasına
  (2004 - OKS)
  İlköğretim 8 SBS
  13. ".....yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır..."
  (Âli imran, 97)
  Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  'A A) İnsanların Allah'ın emirlerine uymak zorun-"' da olduğu
  B) Allah'ın insanlar üzerinde hakkı olduğu
  C) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
  D) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu
  (2005 - OKS)
  14. • "Ey iman edenler!... Doğrularla beraber olun" K.Kerim
  • "... Hile Yapmayın." Tevrat
  • "Ne mutlu yüreği temiz olanlara!" İncil r"
  • "Nirvanaya ulaşmanın ilk şartı doğruluktur." Budizm
  • "Doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt!" 1 Konfüçyanizm
  Yukarıda verilenlerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğruluk İslam'ın prensiplerindendir.
  B) Kalp temizliği Hristiyanlığın bir özelliğidir.
  C) Doğruluk evrensel bir ilkedir.
  D) Aldatmamak Tevrat'ın emirlerindendir.
  (2006 - OKS)
  15. İnsan doğum, yaşam, ölüm ve tabiat olaylarındaki düzeni düşündüğü zaman, bunların bir rastlantı sonucu olmadığını anlar. Kendini güçsüz hissettiği anlarda bir Yüce Varlığa inanma ihtiyacını fark eder.
  Bu açıklamalar ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?
  A) insan yaşamı ve doğada bir düzen vardır.
  B) Üstün bir güce inanma insanın doğası gereğidir.
  C) Evrenin yapısı yaratıcının varlığını gösterir.
  D) Ahlaklı yaşam, Allah inancının gereğidir.
  (2006 - OKS)
  S
  16. Dünya üzerinde bulunan eski yerleşim birimlerinde yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole rastlanmıştır.
  '& Bu durum dinin en çok hangi özelliğini gös--' termektedir?
  A) Uygarlıkların yükselmesini sağlama
  B) Farklı şekillerde ortaya çıkma
  C) Örf ve âdetleri biçimlendirme (; D) Evrensel bir gerçeklik olma
  (2007-OKS)

  Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını görmüş, çocuğu çağırarak "Niçin taş atıyorsun?" diye sormuştur. Çocuğun "Hurma toplamak için, canım çok hurma yemek istedi." cevabı üzerine de "Yavrum, sakın taş atarak hurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al ve ye." demiştir.
  Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı aşağıdaki tutumlardan hangisi söz konusu değildir?
  A) Düzeltmeye çalışma
  B) Ceza verme
  C) Seçilebilecek bir başka yol gösterme
  D) Nedenini sorma
  (2007 - OKS)  CEVAP ANAHTARI
  Testi :1-A 2-B 3-C 4-C 5-B 6-D 7-A 8-B 9-D 10-D 11-A a ' *;
  Test 2 :1-B 2-B 3-C 4-D 5-D 6-C 7-A 8-C 9-B 10-C 11-C 12-D 13-D 14-B 15-C 16-A 17-A
  ÇIKMIŞ SORULAR : 1-D 2-D 3-A 4-C 5-B 6-A 7-B 8-D 9-B 10-D 11-B 12-A 13-D 14-C 15-D 16-D 17-B
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

+ Cevap Ver
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  8.Sınıf Din Dersi Testler Ve Cevapları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.11.11, 13:39
 2. Kaza Ve Kader İnancı [8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ]
  By LaDyRoSe in forum Performans Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.11.11, 12:55
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.10.11, 22:44
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.02.11, 18:04
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.01.11, 02:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.