Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Deniz Kirliliğinin Hayvanlar Üzerindeki Etkileri

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Deniz Kirliliğinin Hayvanlar Üzerindeki Etkileri

  Sponsorlu Bağlantı

  Deniz Kirliliğinin Hayvanlar Üzerindeki Etkileri

  Deniz Kirliliği ve Canlı Kaynaklar Üzerine Etkileri

  deniz kirliliği hakkında bilgi, deniz kirliliği ile ilgili bilgi, deniz kirliliğinin nedenleri, deniz kirliliğine karşı alınacak önlemler


  Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili olmasının yanı sıra, sayısız iç su kaynaklarına sahip olup, toplam su ürünleri üretimi bakımından, 1997 verilerine göre 500260 ton ile dünya su ürünleri üretim sıralamasında orta sıralarda yer almaktadır (A Özdemir, V Kürüm 26/28 Ekim 1999 Balıkçı Gemileri ve Avlanma Teknolojisi semp)

  Deniz ve iç sularımızda canlı yaşamın sayıca ve türce giderek azalması, kirliliğin, yanlış yapılaşmanın, aşırı avlanmanın, yanlış teknoloji kullanmanın en önemli belirtileridir

  Çeşitli yollardan meydana gelen deniz kirliliği, toplumların korunması ve insanlığın geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir Belli bir sistem içinde yerleşmiş toplumlar,’ üretim teknolojisi sonucu ekolojik dengeyi tahrip etmekte, kısa dönemde geçimlerini sağlama endişesi içinde, uzun dönemin birçok imkanlarını yok etmektedir Kirliliğin en yoğun olduğu sucul kaynaklar, gelecekteki gıda deposu olma özelliğini hızla yitirmektedir Bu kirlilik, besin zinciri boyunca giderek artmakta ve sonuçta tüm canlı sistemler bu kirlenmeden payına düşeni almaktadır

  Deniz ve iç sularımız yanlış yapılaşma, endüstriyel, evsel, komşu ülke akarsuların taşıdıkları atıklarla ve yaşanan kazalarla sürekli kirlenmektedir

  İster sucul kaynaklı olsun, isterse karasal kaynaklı olsun, kirlenmelerin araştırılmasında tek amaç vardır; o da kirliliğin canlılar veya canlı kaynaklar üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilerinin incelenmesi ve elde edilen sonuçlara göre gerekli önlemleri almaktır Bu etkileri saptamak da canlıların fizyolojilerini, histolojilerini ve anatomilerini, davranış biçimlerini ve beslenme alışkanlıklarını bilmekten geçmektedir Bu nedenle Biyologlara çok büyük görevler düşmektedir Çünkü bu konuda tek eğitim alan meslek gurubudurlar

  Kirlilik Çeşitleri üzerine incelemeler
  • Evsel artıklar,; Çöpler, arıtılmadan akarsulara, denizlere verilen kanalizasyon ve pis su atıkları bu başlık altında toplanabilir
  • Endüstriyel atıklar; (örnek olarak; kimyasal kirleticiler, pestisidler, zehirli gaz atıkları, tozlar)
  • Elektrik üretmek amacıyla kurulan termik, nükleer santraller
  • Yanlış yer seçimi nedeniyle tersane, çekek, liman, balıkçı barınakları
  • Erozyon
  • Yanlış sahil dolgu alanları
  • Sanayi tesislerinin dolum, boşaltım, aktarma alanlarında petrol türevlerinden kaynaklanan kirlenmeler
  • Deniz ve iç su taşıtlarının sintine, kirli balast sularından kaynaklanan kirlilikler
  • Gemiler tarafından taşınan balast sularında bulunan yabancı sulara ait canlılar ve kimyasal kirleticiler
  • Ruhsatsız ve yasal olmayan alanlardan kum çekilmesi
  • Kazalar
  • Çarpık kentleşme,
  • Aşırı ve bilinçsizce avlanma,
  • “GMO” Genetik yapıları değiştirilen ve yayılımcı yabani türler (yosun, fito / zooplankton vs)
  • Üretim çiftlikleri
  • Atmosfer kaynaklı kirlilikler (toz, asit yağmurları, dümen, hava taşıtlarının atıkları vs)
  Yukarıda sıralamaya çalışan kirlilik nedenleri, sucul ekosistem (fauna ve flora’nın) içinde yeralan, canlı ve cansız sistemler arasındaki karmaşık ve hassas dengeyi etkilemektedir Ekosistemin bu denge neticesinde madde döngüsü, enerji akışı ve popülasyon denetimi sağlanmaktadır

  Kirlilikler bu ekolojik dengede hasar meydana getirmektedir Bu hasarın giderilmesi için biyolojik bilgi birikimi gerekmektedir Biyologlar kirliliği izlemekte, “biyolojik indikatörler” kullanmaktadırlar Kirleticilerin canlının üzerindeki etkisini subletal ve letal düzeyde incelemek gerekmektedir

  Petrol türevleri, pestisit ve ağır metal gibi kimyasal kirleticiler; sucul canlılarda yarattığı toksik, akut, kronik ve doğrudan etkilerin yanısıra, dolaylı fizyolojik etkileri de olmaktadır Bu tür kirleticiler, canlı kaynakların yumurta, larvalarını ve genç bireylerini çok daha fazla etkilemektedir Canlı kaynakların sürdürülebilir üretimlerinin ve nesillerini devam ettirmeleri tehlikeye girmektedir Fizyolojik etkileri şöyle sıralayabiliriz; Planktonlarda hücre bölünmesinin gecikmesi ve engellenmesi, kabuklularda beslenme alışkanlıklarının değişmesi, balıklarda anormal yumurtlama ve yumurtlama dönemlerinin değişmesi, kanser tümörlerinin oluşumu vb(Walker CH 1992)

  Sucul türleri tek tek korumak mümkün olmadığından, onları habitatları ile birlikte koruma altına almak gerekmektedir Koruma çalışmalarında türü, tür topluluklarını, habitatların özelliklerini, ekolojik döngüleri tanıyan, analiz etme yetkisine sahip meslek guruplarından istifade edilmelidir

  Globalleşen ve AB’ye üye olma yolundaki Türkiye’de, meslek guruplarının sorumlulukları gelişmiş ülke normlarına göre düzenlenmelidir Günümüzde genetik çeşitliliğin azalması dünyadaki en önemli çevre sorunu olarak değerlendirilmektedir Denizlerde yaşayan bakterilerden balinalara kadar çeşitli organizmalardan sadece balıklara, (ekonomik değeri olanlar, nesli tükenmekte olanlar), Deniz kaplumbağlarına ve Deniz memelilerine (foklar, balinalar ve yunuslar), toplumumuz duyarlılık göstermektedir Halbuki besin zinciri düşünüldüğünde, bu canlı guruplarına gelinceye kadar bir çok gurup ve binlerce tür vardır

  Kirliliğin Önlenmesi için Çözüm Önerileri:
  * Endemik ve nesli tehlikede türler tespit edilerek yaşam alanları (habitatları) koruma altına alınmalıdır
  * Biyolojik çeşitliliği tehdit eden risk faktörleri ile biyolojik indikatörler belirlenmelidir
  * Sucul fauna ve flora envanter çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir
  * Deniz kirliliği ile mücadelede ilgili bakanlık, kamu kuruluşu ve meslek örgütleri ile halkın da katılacağı bir organizasyon tarafından, acil müdahale ve master programlar hazırlanmalıdır
  * Son derece verimsiz ve deniz kıyılarında bulunan maden sahalarının yarattığı jeolojik, biyolojik sorunlar nedeniyle su ürünleri avlanma alanları yok olmakta, doğal denge bozulmaktadır Ruhsatlandırma işlemleri esnasında o bölge için kesinlikle ÇED istenmelidir ÇED ‘in olumsuz olması halinde bu tür işletmelere ruhsat verilmemelidir ÇED raporlarının bağımsız örgütler tarafından denetlenmesi sağlanmalıdır
  * Su havzalarına kaçak inşaat yapılması kesinlikle önlenmelidir Oturma izni ve iskan verilmemeli, belediye tarafından bu yerleşim alanlarına hiçbir hizmet götürülmemelidir
  * Yılda 60000 den fazla geminin geçiş yaptığı Denizlerimizde ve boğazlarımızda, gemilerin ve diğer deniz ve içsu taşıtlarının sintine, kirli balast sularını boşaltabileceği alanların (Liman Atık Alım Tesisleri) yapılmasına hız verilmelidir
  * Akdeniz Ekosistemine dahil olan ülkemizden yük almak için, kara sularına girecek olan açık deniz taşıtlarının, denge amacıyla aldıkları balast sularını, daha karasularımıza girmeden değiştirmelerinin sağlanması; genetik yapısı değiştirilmiş ve yayılmacı türlerin kendi ekosistemimizi tehdit etmesinin önüne geçmek için bir araçtır
  * İç sularımızda kirlilik, uluslararası standartların çok üzerindedir Bunların önlenebilmesi için Arıtma sistemlerinden ödün verilmemelidir
  * Deniz ve içsulardaki kirlilik envanterlerinin en kısa sürede çıkartılarak, kamuoyuna ve ilgili kuruşlara ulaşması sağlanmalı ve bu konudaki projelere mali destek sağlanmalıdır
  * Sucul canlı kaynakları, suyu süzerek beslendikleri veya süzerek beslenen canlılarla beslendikleri için, kirlilik etkenleri bu canlıların bünyelerinde birikmektedir (Zehirli kimyasallar-ağır metaller- kanserojenler-)Bu içsularda ve denizlerimizden elde edilen canlı kaynaklardaki kirlenme sınırları sürekli takip edilmeli ve bu sınırların uluslararası sınırları aşması halinde, ihracatçı ve tüketiciler uyarılmalıdır, (mesela yengeç, karides, ıstakoz gibi bazı bentik organizmalarda 1-10 ppm, midye gibi çift kabuklularda ve balıklarda 5-50 ppm, gastropoda’lar da, 10-100 ppm ‘e kadar duyarlıdır)
  * Ötrofıkasyon ve diğer etkiler, sularımızdaki biyolojik zenginliklerimiz üzerinde olumsuz etki yaptığından, tür çeşitliliği azaldıkça veya üreme alanları terk edildikçe fırsatçı türler veya başka ekosistemlerden balast suları vasıtasıyla veya başka bir yolla taşınan türler üreyebilecekleri uygun ortamı kolaylıkla bulabilmektedir (Red- tide olayı ve ABD kökenli Mnemiopsis leidy bir örnektir)
  * Deniz taşıt trafiğinin çağdaş düzeyde planlanması ve verilmekte olan kılavuzluk hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, deniz kazalarını asgariye indirecektir
  * Denizlerimizden geçiş yapacak olan gemilerin uluslararası standartlara uygunluğu denetlenmelidir
  * Deniz kazaları için acil müdahale birlikleri ve planı hazırlanmalıdır Böylece yetki karmaşası ve karışıklıklar en minimum düzeye inecektir
  * Sağlık Bakanlığına bağlı hudut Sahilleri Genel Müdürlüğünün kontrolündeki sağlık merkezleri günün koşullarına göre dizayn edilmelidir
  * Karasularımızda sefer yapan tüm gemilerin (yerli/yabancı) doğal, tarihi kültürel ve ekonomik çevreye verebilecekleri zararların giderilmesi ve tazmini konusunda bu gemilere yasal düzenlemeler gözden geçirilmelidir
  * Kirlenmenin önlenmesi için Ulusal ve uluslararası mevzuatta bir çok yasanın bulunmasına rağmen, bu yasaları uygulamada zorluk çekildiği bilinmektedir Yetki ve sorumluluk tek bir organizasyonda toplanmalıdır Uygulayıcı konumunda olan, üreticiler ve sivil toplum örgütleri için hizmet içi eğitimler yapılmalıdır

  deniz kirliliği
  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Deniz Kirliliğinin Hayvanlar Üzerindeki Etkileri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Deniz Kirliliğinin Etkileri
  By RedBuLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.05.12, 15:13
 2. Hava Kirliliğinin Hayvanlar Üzerindeki Etkileri
  By RedBuLL in forum İlköğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.04.12, 23:45
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.01.12, 23:43
 4. Hava Kirliliğinin Hayvanlar Üzerindeki Etkileri
  By Di@ßLeSsE in forum Coğrafya
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.07.11, 03:39
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.10, 18:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.