Sponsorlu Bağlantı

3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: İşletme Türleri

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart İşletme Türleri

  Sponsorlu Bağlantı

  İşletme Türleri

  İŞLETME TÜRLERİ


  1.Tek Kişi İşletmeleri (Tacirler)  Tek kişi işletmelerinde sermaye sahibi ve idarecisi aynı kişidir. İdarenin sorumluluğu kişiseldir. İşletmede meydana gelen bütün kar ve zarardan girişimci sorumludur.

  Tek Kişi İşletmelerinin özellikleri:

  1.Girişimci çabuk karar verme özelliğine sahiptir.

  2.Teşebbüsün büyümesi ve gelişme kaydetmesi halinde çalışma kapasitesi belli bir seviyeden yukarıya çıkamaz.

  3.Teşebbüsün varlığı girişimcinin varlığına, kazanç kabiliyetine ve sağlığına bağlıdır.

  4.Girişimcinin işletmeden çekebileceği parada sınır olmadığı için servet oluşturması kolay olur. Ayrıca girişimcinin kendi giderlerinde yaptığı kısıtlamalar krediye olan ihtiyacı azaltır.  2.Şirketler

  Bir işletmenin ortaklık olabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:

  1.Ortaklığı kuran kişilerin sayısı birden fazla olmalıdır.

  2. Ulaşılmak istenen ortak bir amaç olmalıdır.

  3. Amaca ulaşmak için ortaklar arasında bir anlaşma yapılmalıdır.

  4. Belirlenen amaca ulaşmak için para mal emek ve sermaye harcanmalıdır.  Adi Şirket  İki veya daha çok kişinin para, mal veya emek olarak bir sermaye koymaları ile oluşur. Adi şirketin kuruluşu kanunca özel bir biçimde bağlanmıştır. İster gerçek kişi ister tüzel kişi olsun , ortakların şirket kurmak için sözlü olarak veya kapalıca anlaşmalarıyla adi şirket kurulmuş olur.

  Adi şirkette, şirketin kararları tüm ortakların oy birliği ile alınır. Bununla beraber sözleşmeye, çoğunlukla karar verileceği de konulabilir. Şirket karları bütün ortaklar arasında ve belirtilen oranlarda veya eşit olarak dağıtılır. Ortakların sorumlulukları sınırsız olup her ortak şirketin tüm borçlarından kişisel varlığıyla sorumludur. Her ortağın şirketin yönetiminde yetkisi vardır. Yönetim yetkisi ortaklardan birine, birkaçına veya dışardan birine bırakılabilir.

  Ticaret Şirketleri  Ticaret şirketleri şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır. Şahıs şirketleri genellikle birbirlerini iyi tanıyan ve birbirlerine güvenen kişiler tarafından kurulur. Bu nedenle ortakların sayısı azdır ve ortaklığın devri güçtür. Bu şirketlere örnek olarak kollektif şirketleri gösterebiliriz.

  Ticaret şirketleri sermayeye olan ihtiyacın fazlalığından doğmuştur. Büyük işlerde çok kazanma imkanı ve zarar etme riski yüksek olduğundan şirketin geniş bir bilgiye ve teşkilatlanmaya ihtiyacı vardır.

  Özellikleri:

  1. Kredi temini için esas olan şirketin kapitali ve girişimcilerim kişisel servetleridir. 2. Şirketin aktif kıymetleri kredi verenlere karşı garanti olarak gösterilebilir.

  3.Ortakların kişisel harcamalarının toplamı kazançlarının toplamından fazla olmamalıdır.  Kollektif Şirket  Ticaret kanunumuzun 153’üncü maddesinde kollektif şirket şöyle tanımlanmaktadır: Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından her birisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirketlerdir. Bu tanıma göre ticarethane, fabrika vey benzeri kurumları işletmek amacıyla kurulan kollektif şirketlerin başlıca özellikleri şunlardır:

  1.Şirket gerçek kişiler arasında yapılan bir sözleşmeye dayanmalıdır.

  2.Ortakların sorumlulukları sınırsızdır ve şirket borçlarından dolayı zincirleme sorumludur. Adi şirketlerden farklı olarak kollektif şirketlerin ayrı bir varlığı vardır. Kazançlar şirket sözleşmesinde belirtilen biçimde dağıtılır.

  3.Ortaklardan her birinin ayrı ayrı şirket yönetme hak ve görevi vardır. Ancak şirket sözleşmesiyle, şirketin yönetimi tek bir ortağa veya birden çok ortağa bırakılabilir.

  4.Şirketin sermaye gücü ortakların varlığına bağlıdır.

  5.Ortaklar arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayandığından ve ortaklar tüm varlılarıyla sorumlu bulunduklarından ortaklar arasında değişiklik yapılması zorlaştırılmıştır.  Anonim Şirket

  Anonim şirket; kurulması izne ve bir takım biçimlere bağlı olan en tipik sermaye şirketidir. Ticaret Kanunumuzun 269. maddesinde Anonim şirket şöyle tanımlanmaktadır: Bir ünvana sahip, ana sermayesi belli ve paylar bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız varlıkları ile sorumlu bulunan şirkettir.

  Bir anonim şirketin kurulması için en az beş kurucunun bulunması ve ana sermayesinin de beş milyar Türk Lirasından aşağı olmaması gerekir. 1995 yılında tekrar düzenlenen kanun göre bakanlar kuruluna bu miktarı 10 katına kadar çıkarabilme yetkisi verilmiştir.

  Ortaklar şirketin yönetimiyle ilgilenmezler. (Çoğu kez şirketin yönetimi profesyonel yöneticilere bırakılır). Şirketin yönetimini yönetim kurulu denetleyebilir. Yöneticiler yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Yönetim kurulunu, ortaklardan oluşan şirket genel kurulu seçer.

  Hisse veya pay senetlerinin satışıyla ortaklık kolaylıkla devredilebilir. Ortakların ölümü veya ortaklıktan çekilmeleri şirketi etkilemez.

  Anonim şirketler büyük sermaye toplama yeteneğine sahip olduklarından, büyük işletmeler daha çok anonim şirket biçiminde kurulurlar. Şirketler büyük ve ortak sayısı fazla olduğundan anonim şirketlerin yönetimi zordur. Her türlü yeniliğe ve genişlemeye uygun olan anonim şirketlerin ülke ekonomisindeki etkinlikleri fazladır.  Limited Şirket

  Ticaret Kanunumuzun 503. maddesine göre limited şirket, iki veya daha çok gerçek veya tüzel kişice bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve ana sermayesi belirli olan şirket olarak tanımlanır.

  Limited şirket ortaklarının sayısı ikiden az ve elliden az olamaz ve bu şirketin ana sermayesinin en az beş yüz milyon Türk Lirası olması zorunludur.

  Ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Bu açıdan, limited şirket ortak sayısı pek fazla olmayan bir anonim şirkete benzer. Kanundaki şirkete ilişkin bazı hükümler bu şirkete de uygulanır. 2. #2
  Senior Member

  Standart Cevap: İşletme Türleri

  İşletmelerin Çeşitleri
  İşletmeler üç ana açıdan çeşitlendirilir:

  1-Faaliyet Konularına Göre: Ürün üreten işletmeler, hizmet üreten işletmeler.

  2-Mülkiyet ,Bakımından İşletmeler:

  A-Özel işletmeler (Şahısların kurduğu işletmeler)

  B-Kamu işletmeleri (Devletin kurduğu işletmeler)

  C-Karma işletmeler (Hem şahıs hem de devletin beraber kurduğu işletmeler)

  3-Büyüklüklerine göre: Büyük, orta, küçük ölçekli işletmeler olarak ayrılırlar.

 3. #3
  Senior Member

  Standart Cevap: İşletme Türleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ
  ___________________________________________  TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir.

  GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzakyol vardiya zabiti veya uzakyol vardiya mühendisi olarak da deniz ticaret filosunda çalışır ve şu görevleri yapar; - Gemilerin güvenli bir biçimde çalıştırılmasını ve işletilmesini sağlar, - Yüklerin ilgili limana teslim edilmesini sağlar, - Limanda deniz ticareti ile ilgili (brokerlik, forvarderlik, acentelik, sigorta, gümrükler vb.) işleri yürütür, - Teknik kadrolar ile yönetim kadroları arasında iletişimi sağlar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER Harita, Meteoroloji aletleri, Gemi makineleri, Radar, cayro pusula, manyetik pusula, GPS vb. gibi seyir aletleri, Bilgisayar ve diğer büro malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi olmak isteyenlerin; · Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, · Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne, · Sayısal düşünebilme yeteneğine, · Mekanik yeteneğe sahip, · Göz ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen, · Bir işi planlayan ve uygulamaya koyabilen, · Fen bilimlerine, özellikle matematiğe ve mekaniğe ilgili, bu alanlarda başarılı, · Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen ve çizebilen, · Dikkatli ve sorumluluk sahibi, · Uzak görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Deniz ulaştırma işletme mühendisi, resmi ve özel deniz taşımacılık şirketlerinde, gemilerde ve limanlarda çalışır. Denizde açık havada çalışabileceği gibi büro ortamında da çalışır. Çalışma ortamı; büro olduğu zaman temiz, gemilerde çalıştığı zaman sıcak, soğuk, nemli, tozlu, gürültülü, sarsıntılı, ıslak, ani ısı değişimi olabilmektedir. Çalışırken birinci derece verilerle (sayılarla) ilgili olmakla birlikte, gemi makineleriyle de ilgilidir. Ancak işi gereği insanlarla da iletişim halindedir. Emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketi elemanlarıyla, yerli ve yabancı işletmelerin elemanlarıyla iletişim halindedir. Düşme, boğulma, mali kayıp gibi işin tehlikeleri olabilir. İşin gereği denizaşırı ülkelere seyahat söz konusu olabilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Resmi ve özel deniz ticaret firmalarında, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acenta ve şirketlerde, denizcilikle ilgili sigorta ve finans kuruluşlarında, kaptan veya gemi makine mühendisi olarak gemilerde çalışabilirler. Günümüz dünya ticaretinin % 85'inin denizyoluyla gerçekleştirilmesi, üç yanı denizlerle çevrili ve denizciliğin gelişmesine uygun şartlara sahip olan ülkemizin ekonomik kalkınmasında denizcilik sektörünün önemini ortaya çıkarmaktadır. Deniz sektörü, deniz yoluyla yapılan bir taşıma faaliyetinin ötesinde, limancılık, işletmecilik, gemi yapımı, uluslararası anlaşmalar ve pazarlamalar, deniz sigortacılığı ve hukuku, makinecilik vb. bir çok faaliyetleri içermektedir. Uluslararası düzeyde çok yönlü rekabet ve çalışma şartları altında bulunan denizcilik sektöründe gerek kara ve gerekse denizde çalışabilecek üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Özellikle son yıllarda denizciliğe yapılan teşviklerle, uluslararası katkılarla, uluslararası düzeyde gelişmelere açılan denizcilik sektörümüz, mezunlara geniş çalışma alanı vermektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği" Bölümünde verilmektedir.
  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Bu okula girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği programı, denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi kurabilecek donanımdaki yönetim elemanları yetiştirme amacına yöneliktir. Uluslararası STCW sözleşmesi gereği her ülke aynı konuları okutur. Öğrencilere eğitimleri süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Statik, Ekonomi, İşletme, Deniz Hukuku, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Malzeme Bilgisi, Denizde Güvenlik, Navigasyon, Gemi İnşa ve Stabilite, Gemi Manevrası, Deniz Meteorolojisi ve Oşinografi, Vardiya Esasları, Yöneylem Araştırması vb. dersler verilir.

  MESLEKTE İLERLEME
  - Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler . - Karada çalışanlar, çalıştıkları işyerlerinde yöneticilik, müdürlük, işletme ya da şirket müdürlüğüne kadar yükselebilirler. BENZER MESLEKLER: Makine Mühendisi, İşletme Mühendisi, Gemi İnşaatı Mühendisi, Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi, Denizcilik İşletmecisi, Güverte Zabiti, Makine Zabiti.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Öğrencilikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün tüm yüksek öğrenim öğrencilerine verdiği kredi haricinde herhangi kazanç söz konusu değildir. Başarılı öğrenciler çeşitli kurumların burslarından yararlanabilirler. Mesleki eğitimin tamamlanmasından sonra denizcilik sektöründe işe giren elemanlardan denizde çalışanlar en az 1200, karada çalışanlar ise en az 600 (dolar) kazanç elde ederler.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER - İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İşletme Türleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.03.14, 10:27
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 21:47
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.03.10, 21:47
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.02.10, 16:49
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.05.09, 12:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.