Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Hidrojeoloji Hidrojeoloji Nedir? Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir? Hidrojeoloji Bilgi

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Hidrojeoloji Hidrojeoloji Nedir? Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir? Hidrojeoloji Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Hidrojeoloji Hidrojeoloji Nedir? Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir? Hidrojeoloji Hakkında Bilgi
  Hidrojeoloji; yeraltı sularının araştırılmasını (özellikler, köken, yüzey sularıyla olan etkileşim) ve elde edilmesini inceleyen yer bilimi (jeoloji) koludur. Yer altı sularının akış yönünün ve hızının bulunması, *akifer ve sığ yer altı çökellerindeki kirliliğin, yer altındaki birikmiş suyla (rezerv) olan etkileşimini inceleyerek temizlenmesi için yöntem geliştirir.
  Hidrojeoloji Mühendisliği; istenilen miktar ve kalitede yer altı suyunun sağlanması, yer altı su kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yer altı suyundan kaynaklanan akaçlama (direnaj) problemlerinin çözümler. İçme suyu, kullanma suyu, sulama suyu, su tedavisi (hidroterapi), hidrolik** ve jeotermal enerji*** üretimi amacıyla islenilen miktar ve kalitede yer altı suyunun kirletici etkilerden korunması konularında teknik insan gücünü ile yetişir ve bu konular üzerine araştırma yapar.
  Bu bölüm Türkiye’de sadace Hacettepe Üniversitesi’nde bulunmaktadır.
  *İçlerine suyun serbestçe girebileceği veya hareket edebileceği boyutta ve miktarda birbiriyle bağlantılı boşluk içeren kayaçlardan oluşmuş geçirimli kesimler. (Hoşgören, M.Y., 1992, Hidrografyanın Ana Çizgileri. İst. Ün. Yay. No: 2619, İstanbul
  **Suların akışına uygulanan yasaları, suyun dağıtılması sırasında ortaya çıkan sorunları inceleyen bilim ve teknik.
  ***Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharından elde edilen enerji.
  Kaynakça:
  Yolcubal, İ. 2004. Hidrojeoloji Ders Notları mf.kou.edu.tr/jeoloji/yolcubal
  Vikipedi, 2006. Hidrojeoloji Mühendisliği, tr.wikipedia.org
  Hidrojeologlar*
  Profesyonel hidrojeolog, çok çeşitli işlerden seçim yapabilme yeteneğine sahip olup; federal daireler, Birleşmiş Milletler grupları, eyalet daireleri ve yerel hükümetlerde iş bulabilir. Enerji ve madencilik şirketleri gereken yerlere su sağlamak ve belki de gerekmeyen yerlerdeki suları uzaklaştırmak konusunda yardım etmeleri için hidrojeologların desteğine ihtiyaç duyabilir. Özel müşavirlik firmaları da hidrojeoloji konusunda eğitimli pek çok kişiyi çalıştırmaktadır. Su kaynak yönetimi ve planlama bürosu personeli arasında çok defa hidrojeolog da bulunur. Hidrojeoloji çok disiplinli bir alandır. Hidrojeolog genelde jeoloji, hidroloji, kimya, matematik ve fizik konusunda eğitimlidir. Hidrojeologlar bilgisayar bilimi kadar akışkanlar mekaniği ve gözenekli ortamlardaki akış gibi mühendislik alanlarında da eğitilmiş olmalıdırlar. Böyle bir eğitim, hidrojeologların mühendisler, planlamacılar, çevre bilimciler, kaynak yöneticileri ve diğer meslek sahipleriyle etkili iletişim kurabilmeleri için şarttır. Aynı nedenle, hidrojeolojinin temel ilkelerinin anlaşılabilmesi zemin bilimciler, mühendisler, planlamacılar, ormancılar ve benzer alanlarda çalışan diğer kişiler açısından da yararlıdır. Örneğin, hidrolojik sistemlerin modellenmesi pek çok disiplin bilgisini gerektiren bir alandır.
  Uygulamalı Hidrojeoloji
  Pek çok konu hidrojeolojinin genel başlığı içerisinde yer almaktadır. Bunlar, faylanmış kayaların kıvrımlanmasında akışkanların rolü, hidrotermal akışkanlar ve maden yataklarının oluşumu, sübsidans, jeotermal enerji, mağara ve karst oluşumu ve doğal bir kaynak olarak su gibi konulardır.
  Bu kitapta, su konusunu doğal bir kaynak olarak ele aldık. Hidrojeolojideki klasik çalışmalar ya gözenekli ortamdaki akışın matematiksel davranışı ya da yeraltı suyunun bulunduğu kayaların genel jeolojik dağılımı üzerine odaklanmıştır. Doğada bulunmayan ideal bir gözenekli ortamdaki akışkanların akışını teorik olarak tanımlayan bir makaleye bile arada bir rastlamak olasıdır. Benzer şekilde, bir alanın yeraltı suyu jeolojisini anlatan pek çok rapor bu alandaki suyun ne kadarının kullanılabileceğine dair bilgi içermemektedir. Bu tür bir çalışmanın uygulama açısından fazla bir değeri yoktur. Uygulamalı hidrojeoloji, suyun jeolojik olarak açığa çıkma şartları ile suyun hareketinin matematiksel tanımlamasını ve kimyasal özelliklerini birleştirir. Uygulamalı hidrojeoloji incelemelerinin tipik sonuçları, yeraltı suyu teminini geliştirme planları, bir kuyu sahasının kirlilikten uzak kalabileceği koruma kuşağının belirlenmesi, bir madenden suyun tahliye planının yüzeydeki su kütlelerine etkisinin değerlendirilmesi veya kirlenmiş yeraltı suyu napının ortaya konulmasıdır.
  Hidrojeologlar problem çözücü ve karar verici kişiler olup, bir problemi tanımlar, hangi verilere gerek duyulduğunu belirler, verileri toplamak için bir arazi programı tasarlar, probleme ilişkin değişik çözümler önerir ve tercih ettikleri çözümü uygularlar
  Hidrojeolojinin Sosyal Konulara Uygulanması
  Uygulamalı hidrojeologların yaptıkları iş üç bölüme ayrılır: araştırma, yeraltı suyunun sağlanması ve kontrolüne ilişkin problemlerin çözümü ve yeraltı suyu kirlenmesine dair problemlerin çözümü.
  Araştırma
  Araştırmada ilk adım olarak, akışkanın akışına yönelik denklemler ve gözenekli ortamda kirleticilerin hareketi gibi hidrojeolojinin temel ilkeleri açıklanmıştır. Üniversitelerdeki profesörler ve lisansüstü öğrencileri ve A.B.D. Jeoloji Kurumu gibi kâr amaçlı olmayan kuruluşlarda çalıştırılan hidrojeologlar temel araştırmayı yaparlar. Temel araştırma, hazır veya görünür uygulamaya sahip olabilen veya olmayabilen birinci ilkelerin araştırılmasını kapsar. Uygulamalı araştırma ile özel bir problemin çözümü gerçekleştirilir. Uygulamalı araştırmacı, temel bir araştırmada uygulanan aynı araştırma tekniklerini kullanır. Ancak, araştırma programının planlanmış sonucu, belirli problemlerin çözümü için anında uygulanabilen bilgi gelişimidir. Uygulamalı araştırma üniversiteler ve kâr amaçlı olmayan kuruluşlar tarafından yürütülürken uygulamacı araştırmacılar kâr amaçlı kuruluşlarda da çalıştırılabilir. Kâr amaçlı bir kuruluş bir bilgisayar programı veya kuyudan su çekmek için yeni bir düzenek gibi pazara yönelik bir ürünü geliştirmek için uğraşıyor olabilir. Bu tür kuruluşlarla belirli hidrojeolojik şartlar altında zemin kirlenmesinin keşfedilmesini sağlayacak yeni bir yöntemin geliştirilmesi gibi uzmanlık isteyen bir hidrojeoloji probleminin çözümü konusunda anlaşma yapılmış da olabilir. Hem temel hem de uygulamalı araştırmanın sonuçları kâr amaçlı olmayan örgütlerin dergilerinde ve resmî raporlarında yayınlanabilir. Araştırma sonuçlarının sunumları da profesyonel toplantılarda yapılabilir.
  Yeraltı Suyu Sağlanması ve Kontrolüne İlişkin Problemlerin Çözümü
  İkinci adım, bazı ekonomik kârlar elde etmek amacıyla hidrojeoloji ilkelerinin uygulanmasıdır. Bu tür uygulamalar bazan “temiz su” projeleri olarak anılmakta olup, yeraltı suyunun sağlanmasına ve kontrolüne yöneliktir. Örnek vermek gerekirse, bir topluluk veya sanayi kuruluşu, yeraltı suyu kaynağını bulmada ve geliştirmede hidrojeolog çalıştırabilir. Böyle bir proje ekonomik amaçlı olarak yürütülür. Eğer hidrojeolog yeterli miktarda kaliteli bir yeraltı suyu kaynağı bulursa, maliyet hesaplarını bir mühendisle birlikte yapar. Birden fazla potansiyel yeraltı suyu kaynağı bulunması durumunda hidrojeolog ve mühendis yeterlilik, kalite ve maliyet açısından en uygun kaynağı belirleyeceklerdir. Bu tür bir başka proje ise, yeraltı suyunun kontrolüne yöneliktir. Bazı yapı ve madencilik faaliyetlerine ait kazı çalışmalarının su tablasının altında gerçekleştirilmesi gereklidir. Kuyulardaki su seviyelerini daha da düşürerek susuz bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla su tahliye kuyuları proje alanı çevresinde yer alırlar. Projenin ekonomik açıdan değerlendirilmesinden sonra su tahliye projesinin maliyet hesabının yapılması gereklidir. Hidrojeolog, kaç tane kuyunun açılması gerektiğini, kuyuların nerelerde açılacağını, bunlardan ne kadar suyun çekileceğini, bu kuyulardan su çekilmesi durumunda çevredeki yeraltı suyu kullanıcılarının kuyularının kurumaya yüz tutması gibi arzu edilmeyen sonuçların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini saptamalıdır.Hidrojeologlar akiferin korunması ve suyun muhafazası konuları ile de ilgilenirler. Bir akiferin kirletilmemesinin kirletilmiş bir akiferin temizlenmesinden çok daha iyi olduğu açıktır.
  Bir belediye veya özel bir şirketin hidrojelojik çalışmayı gerektiren pek çok projesinin bulunması durumunda, hidrojeologların sürekli personel olarak çalıştırılması gerekmesine rağmen, uygulama farklıdır. Çünkü, belediye başkanı veya özel şirket sahibi, hidrojeolog veya mühendislerin çalıştığı bir danışmanlık şirketine işi havale ettikten sonra şirketin çalışanları işi yaparlar, danışmanlık şirketi hidrojeolojik çalışmayı kendi çalışanlarına, fakat deneme amacıyla ve sürekli ılışacak kuyuların açılması işini ise, bir alt sözleşme ile sondaj şirketine yaptırır. Halka su sağlayacak bir kuyunun açılması gerekiyorsa, eyalet dairesinde görevli bir hidrojeolog, projenin ivlet standartlarına uygun olup olmadığını dikkate alarak yapılan ön saha çalışmaları ve son sarımını dikkatli bir şekilde inceleyecektir.
  Bir hidrojeolog tarafından gerçekleştirilen çalışma tipini ortaya koymak için, yeni bir su kuyusuna ait bir araştırmanın nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Böyle bir proje için hıdrojeolog, öncelikle kuyu loğları, basılmış jeoloji ve su temin raporları gibi alanın hidrojeolojisine yönelik mevcut tüm bilgileri çeşitli kaynaklardan toplar. Jeolojik haritalama ve hava fotoğraflarının incelenmesi ise mevcut verilerin yeniden gözden geçirilerek ek bilgiler elde edilmesini sağlar. hidrojeolog, potansiyel uygun kuyu sahasını belirlemek için proje sahipleriyle birlikte çalışır, sonra bir deneme kuyusu ve kuyuyu açacak olan sondajcılardan gelecek tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak olan şartnameyi hazırlar. Hidrojeolog, deneme kuyusunun açılması sırasında kuyuyu denetlemek ve sondaj sırasında alınan jeolojik numuneleri ayrıntılı olarak incelemek için kuyunun başında bekler; numuneleri tanımladıktan sonra tahmin edilen akiferi belirlemek amacıyla bu numuneler üzerinde gerekli laboratuvar deneylerini gerçekleştirir. Bir deneme kuyusu jeolojik numunelere dayanılarak tasarlanıp hidrojeoloğun arazideki gözetimi altında açıldıktan sonra akifer testi deneme kuyusu (test vvell) ve yakında bulunabilecek gözlem kuyuları kullanılarak yapılır.
  Akifer deneyinden elde edilecek veriler incelenerek akiferin hidrolik parametreleri saptanır. Açılacak sürekli kuyu veya kuyu sahası yeterli ve istenilen miktarda su verimine sahip olacaksa, hidrojeolog akiferi tanımlayan bir bilgisayar modeli hazırlar ve proje sahiplerine sürekli kuyuya ilişkin çalışmanın sonuçları ve önerilerini içeren yazılı bir rapor takdim eder. Aynı raporun uygun devlet dairesine sunulup onaylaması durumunda, iş sahiplerinin sürekli kuyu açtırıp açtırmayacaklarına karar vermeleri gerekir. Karar olumlu olursa, hidrojeolog yeni kuyuya ilişkin plan ve ayrıntıları hazırlar ve pompa seçimini, kuyunun yeryüzündeki borulanmasını ve kuyu başı binasının tasarımlarını yapan mühendisle birlikte çalışır. Bu tasarımın eyalet dairesinde çalışan hidrojeolog veya mühendis tarafından kabul edilmesi gerekir. Son adımlar ise, yüklenicinin izlemesi gereken plan ve ayrıntıları kontrol etmek amacıyla tamamlanmış kuyunun inşaatını incelemek ve performans deneyini gerçekleştirmektir.
  Yeraltı Suyu Kirliliğine İlişkin Problemlerin Çözümü
  Hidrojeoloğun üçüncü ve son zamanlarda geliştirdiği adım, bazı düzenleyici veya meşru ihtiyaçları gidermek amacıyla hidrojeoloji uygulamasıdır. Genelde “kirli su” projeleri olan bu çalışmalar, kirletilmiş sahalara yöneliktir. Yeni federal ve eyalet yasaları ve bazı yönetmelikler, hidrojeologlar tarafından yürütülecek çalışmaları ve eyalet daireleri veya federal hükümete sunulmak üzere hazırlanacak raporları gerektirmektedir. Örneğin, Federal Doğal Kaynakları Koruma ve Yeniden Kazanım Kararnamesi (Federal Resource Conservation and Recovery Act) (RCRA) tehlikeli atıkların iyileştirilmesi, depolanması veya bertarafı faaliyetlerini gerçekleştiren iş sahipleri veya işletmecilerin arazide yeraltı suyu gözlem planı yapmalarını da zorunlu kılmaktadır. Yeraltı suyu numuneleri üç ayda bir toplanmalı ve EPA veya EPA’ya uygun çalışacak şekilde tasarlanmış bir eyalet dairesi kanalıyla yıllık bir rapor hazırlanmalıdır. Yeraltı suyu numunelerinin toplanması ve raporların hazırlanması çoğu zaman hidrojeologlar tarafından yapılır. Yeraltı suyu gözlemi, tehlikeli atık veya tehlikeli atık bileşenlerinin yeraltı suyuna ulaşarak serbest bir şekilde hareket ettiğini gösterirse, saha sahibi veya işletmecisi, nitelikli bir jeolog veya jeoteknik mühendisi tarafından onaylanmış bir yeraltı suyu değerlendirme programını içeren bir plan sunmalıdır. Söz konusu plan, önce düzenleyici dairede çalışan bir hidrojeolog veya mühendis tarafından onaylanmalı ve sonra yerleşim yeri sahibi veya işletmecisi tarafından sözleşmeli bir danışmanlık şirketinde çalışan hidrojeologlarca yürütülmelidir.
  RCRA, hidrojeologlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken çalışmaya ilişkin eyalet ve federal hükümetin pek çok düzenlemelerinden yalnızca bir tanesidir. Böyle bir çalışma, yürürlükteki yasaların özel hükümlerine bütünüyle uyumlu hareket eden bir hidrojeoloğa ihtiyaç duyar. Çalışmanın bilimsel olarak tamamen doğru ve düzenleyici yasayla da harfi harfine uyumlu olması gerekir. Bu yasalar; madencilik posaları, radyoaktif madenlerin öğütülmesi, tehlikeli ve radyoaktif atıkların iyileştirilmesi, depolanması ve bertarafı; belediye atıklarının bertarafı; sıvı atıkların derin enjeksiyon kuyularına verilmesi; terkedilmiş tehlikeli atıkların bulunduğu yerleşim yerlerindeki kirletilmiş zeminlerin araştırılması ve iyileştirilmesi ve yeraltı depolama tanklarının tahliyesi gibi eylemleri kapsamaktadır.
  Kendi işlerinde veya danışmanlık şirketlerinde çalışan hidrojeologlar arazi çalışmalarını yürütür, arazi ve laboratuvardan elde ettikleri verileri analiz eder ve sonuç raporlarını yazarlar. İdareci kurumlarda çalışan hidrojeologlar yasaya uygun tesisleri sahada denetlerler ve teslim edilmiş raporları dikkatle inceleyerek uygun olanlarını onaylarlar. İş çoğunlukla resmî izinle yasal belgenin gerektirdiği gizlilik içerisinde yapılır. Böyle bir belge, işin faaliyet alanını, uygulanacak işlemleri ve izlenmesi gereken planı tayin eder. Başarısızlık halinde, saha sahibine belgeye uygun şekilde para cezası ve diğer cezalar verilebilir. Bu durum hidrojeoloğun daha etkili ve verimli çalışabilmesi için özendirici bir ortam doğurur. Zemin ve yeraltı suyu kirlenmesi gibi olayların açığa çıkması halinde dava açılabilir. Kirletilmiş bir sahanın temizlenmesini zorunlu hale getirmek için federal hükümet veya devlet tarafından dava açma işlemi başlatılabilir. Özel bir kişi/şirket zemine veya yeraltı suyuna atılan zehirleyici ve tehlikeli maddeler nedeniyle uğramış olduğu zararlarının karşılanması amacıyla dava açabilir. Davacının malına veya sağlığına zarar gelmiş olabilir. Böyle davalarda iki taraf da hidrojeologların uzman olarak şahitliğine güvenmek durumundadır.
  Bir İş Kolu Olarak Hidrojeoloji
  Yukarıda tanımlanan işlerden herhangi birisini yapan hidrojeologlar harcadıkları zamana karşılık yeterli ücreti alacaklarını umarlar. Hidrojeologların ücretlerinin ödenebilmesi için bir fonun bulunması gereklidir. Proje sahibi için çalışan hidrojeoloğun maaşı işten elde edilen gelirden ödenir. Danışmanlık şirketinde çalışan hidrojeoloğa, sözleşmeli iş için proje sahibine ödenmiş ücretlerle oluşturulan fonlar kullanılarak şirket tarafından ödeme yapılır. Eyalet inceleme dairesinde çalışan hidrojeoloğun ücreti, vergi gelirlerinden veya vergi gelirleri ile incelenmek üzere vergi dairesine planları teslim etmiş proje sahibince ödenen ücret ve eyalet veya hükümetin çevreyi kirletenlere açmış olduğu davalardan alınmış mahkeme harçlarının bir araya getirilmesiyle oluşan paralardan ödenir.
  Bir danışmanlık şirketince yürütülmekte olan her projeye ilişkin çalışma zamanının izlenerek bir veya iki haftalık çizelgelere günlük olarak işlenmesi için hidrojeoloğa ihtiyaç duyulur. Danışmanlık işinin pazarlığı birkaç yolla yapılabilir. Birinci yöntem projenin tüm maliyetidir. Bir başka yöntem ise, ücret, seyahat bedelleri ve sondaj alt sözleşmeleri artı doğrudan giderler için harcanan toplam saate dayalı olabilir. Toplam maliyete dayalı projelerde, danışmanlık şirketi yönetimi, projenin kazancını veya kaybını belirlemek için projedeki işçilerin harcamış oldukları toplam saati; saatlik ücrete dayalı projelerde ise, yönetim ücreti saptamak için projede kaç saatin sarf edildiğini bilmeye ihtiyaç duyar. İşçiye saatlik ücret ödemesi genellikle farklı zamanlardaki net saat başı ücreti şeklinde yapılır. Bunun nedeni söz konusu Ödemenin, sigorta, sosyal güvenlik, bayram ve tatil ödemeleri gibi işçi çıkarlarını; kira, sigorta, sosyal güvenlik ve genel hizmetler gibi sabit genel harcamaları; büro mefruşatı, bilgisayarlar, arazi aleti, fotokopi makinesi, sekreterlik hizmeti gibi genel büro giderlerini; yönetimin maaşlarına ait genel giderleri; yeni iş önerilerinin hazırlanması ve muhtemel müşterilerin aranması için personelin harcamalarına ilişkin zamana bağlı genel satış giderlerini; işçilerin hem güvenlik eğitimi hem de üst düzey eğitim almaları için maaş ve harcamaları içeren eğitim maliyeti ve son olarak, şirket sahiplerinin alacağı bazı kârları da kapsaması gerektiğidir.
  Yeni iş gelişimi ve eğitim için şirket işçilerinin harcamış oldukları saatlerin çoğu, proje yönetimi istemese de, genel şirket yönetimi kararıyla müşteriye fatura edilemez. Ancak, danışmanlık şirketinin başarılı olması halinde, yılda belirli süreler için işçilere ödeme yapılmalıdır. Kâra geçmek için şirketin uygun fiyatta yeterli iş alması ve dolayısıyla işi bütçesi içinde tamamlayabilmek için işçilerin daha çok çalışması şarttır. Şirket yeterince yeni iş alamazsa, mevcut ödemeleri yapamaz ve bu durum sonuçta şirket sahiplerinin kayıplara uğramasına ve işçilerin çıkarılmasına yol açar.
  Eğer işçiler beklentilere cevap vermezse, pek çok proje malî kayıpla sonuçlanarak şirket işsiz kalabilir. İşçilerin işlerinde doğru ve titiz olmaları da şarttır. İşlerin dikkatsizce yapılması durumunda, şirket görevi kötüye kullanma yüzünden dava açabilir. Söz konusu davaya karşı savunmanın yasal maliyeti büyük olabilir ve firma davayı kaybederse ödenecek zarar nedeniyle işin ekonomikliği anlamında tehlikeye girebilir. Pek çok şirket kötüye kullanım davasına karşı kendisini korumak için hata ve ihmal sigortası yaptırmaktadır. Bu tür sigortayı yaptırmak pahalı olup, sigortadan para kazanmak da zordur. Burada, hesaptan düşme (davanın kaybedilmesi durumunda şirket en az parayı ödemelidir) ve en fazla miktar ödetme (en büyük miktarı sigorta şirketi ödeyeceği için, davacının lehine hükmedilen miktar ne kadar yüksek olursa olsun önemsizdir) yöntemi izlenmelidir. Eğer şirketin geçmişte kötüye kulanım ve kaybetme şeklinde açılmış olan bir davası varsa, sonradan böyle bir sigortayı yaptırmak mümkün değildir.
  Etik Açıdan Hidrojeoloji
  Hidrojeologların işverenlere, müşterilere ve halka karşı sorumlulukları vardır. Bir işçi olarak hidrojeolog, her zaman işini en iyi şekilde yapma, kişisel iş alışkanlıkları bakımından çalışkan olma, işverenle parasal konularda uyumlu olabilme sorumluluğuna sahiptir. Danışmanlık şirketlerinde çalışan hidrojeologlar müşterilere malî konularda iyi davranmalı ve işini mümkün olabildiğince doğru ve eksiksiz yapmalıdır. Proje bütçesinde yeterli para varsa, sözleşmeden doğan yükümlülükler gereğince işin tamamlanması gereklidir. Beklenmeyen veya değişen şartlardan dolayı sözleşmeli iş mevcut bütçe ile tamamlanamazsa, müşteriye sözleşmedeki şartların biraz değiştirilmesi yönünde yaklaşım sergilenmelidir.
  Şirketin sabit fiyat sözleşmesine veya maksimum ödenebilir miktara saatlik ücret artı harcamalar şeklinde bir sözleşmeye sahip olması durumunda, işçiler açısından potansiyel olarak etik problemleri artabilir. Tüm proje fonları iş tamamlanmadan önce kullanılırsa ve projedeki işçiler çalışmayı sürdürürlerse, daha fazla para kaybı gerçekleşecektir. Danışmanlık şirketinin görevi para kaybetmek değil para kazanmak olduğundan, yukarıda açıklanan durum işçiler açısından iyi olmaz. Zarar eden bir projede çalışmaya devam edilmesi iş düzenini bozabilir (temptation), fakat halen bazı fonlara sahip olan bir projede işçinin zamanını harcamak mümkün olabilir; ancak, bu durum etiğe uygun olmayan hileli bir uygulamadır. Danışmanlık projesinin müşterisi konumundaki federal hükümette böyle durumlarda kullanılan yalan makineleri tarafından suçu tespit edilen danışmanlık projesinin yöneticisi federal cezaevine gönderilmiştir.
  Hidrojeolog, temizlenmesi gerektiği düşünülen bir sahanın kirlenmesi gibi müşteriyi kötü bir şekilde etkileyebilecek özel bir durumu saptarsa, bu durum müşteriye derhal bildirilir. Hidrojeologdan bu uyarıyı alan mal sahibi, yasal zorunluluk gereği uygun bir idareci makama kirlilik raporunu hazırlatmalıdır.
  Hidrojeoloğun dikkatli olup, herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınması gereklidir. Örneğin, eyalet dairesinde çalışan bir memur devletteki projelerle ilgili olarak veya eyalet tarafından düzenlenmiş şirketlerden gelecek devlet projesinin dışındaki iş için bile olsa, kişisel danışmanlıkları hiç kabul etmemelidir. Yerleşim alanı dışında kalan yakın alana kadar yayılmış olan bir kirlenme napına sahip bir müşteriye hizmet eden danışmanlık şirketi her iki sahayı içine alan bir tek çalışmanın yapılması konusunda iki taraf anlaşmadığı sürece yakın parsel sahibi için çalışma yapmamalıdır. Hidrojeolog, bir müşteri veya işverenin yasa veya yönetmeliklere karşı bir karar veya hareketinin farkına varırsa, o zaman bu hareket veya karara karşı çıkarak kişileri uyarmalıdır. Bu ihlalin devam ederek halkın sağlığını, güvenliğini ve refahını etkileyici sonuçlar vermesi halinde, hidrojeolog gecikmeksizin yetkililere haber vermelidir (uygulamada böyle bir hareket, yasal olmasa da, hidrojeoloğun işine son verilmesine yol açabilir. Etiğe uygun davranmanın sonucunda bazan bir bedel ödenebilir). İdareci daireye teslim edilmek üzere bir rapor hazırlanırsa, müşterinin isteğine uygun olmayan bölümleri olsa bile, rapor çalışmada elde edilen tüm bulguları doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Asıl rapor teslim edilmeden önce taslak rapor çoğu zaman ön inceleme amacıyla müşteriye verilir. Böyle bir durumda, hidrojeolog doğru bir raporda yer alması gereken verileri veya sonuçları silme veya değiştirme önerilerine karşı direnmelidir; çünkü hidrojeoloğun, çevre gibi insan sağlığını korumak, güvenliğini ve refahını sağlamak için halka karşı etik açıdan sorumluluğu bulunmaktadır.
  Kontrol dairelerinde çalışan hidrojeologlar etik açıdan incelemelerine mesnet olarak sadece bilimsel kriterleri alma sorumluluğuna sahiptirler. Böyle daireler siyasete bulaşmış olabilir ve incelemeciye bilimsel temelden çok siyasî karar vermesi konusunda baskı yapabilirler. Müşteri adına çalışan hidrojeoloğun raporunu dürüst bir şekilde yazması kadar, raporu okuyan incelemecinin de aynı şekilde ahlakî sorumluluğa sahip ve dürüst olması gereklidir. Düzenleyici dairelerinde çalışan hidrojeologlar genelde zaman çizelgelerini de tutarlar. Belirli yaptırım faaliyetleri, düzenleyici dairelerin işçilerin maaş ve kârlarını içeren bedellerini kirleticilerden almalarına izin verirler. Düzenleyici hidrojeolog, önceden belirlenmiş bedelin alınmasına yönelik özel yaptırım faaliyetlerinin kararlaştırılan sürede gerçekleştirilmesine mümkün olduğu kadar uyma konusunda ahlakî sorumluğa sahiptir.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!



 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Hidrojeoloji Hidrojeoloji Nedir? Hidrojeoloji Mühendisliği Nedir? Hidrojeoloji Bilgi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.03.10, 17:43
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.02.10, 22:11
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.02.10, 09:01
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.01.10, 11:30
 5. Hidrojeoloji mühendisliği-Hidrojeoloji mühendisliği Hakkında
  By angelsss_aylisss in forum Mühendislik Bilimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.08, 17:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.