Sponsorlu Bağlantı

5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları

  1. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kongreler ve mitingler düzenlemek

  B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak

  C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek

  D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak

  E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak  2. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?

  A) Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek

  B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak

  C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak

  D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak

  E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmak  3. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.

  Bu karar;

  I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri

  II. İstanbul hükümeti

  III. İtilaf Devletleri

  IV. Kuva-i Milliye birlikleri

  gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV  4. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?

  A) Manda ve himayenin reddedilmesi

  B) Geçici bir hükümet kurulması gerektiğinin vurgulanması

  C) Doğu Anadolu'daki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

  D) Vatanın bölünmezliğinin kabul edilmesi

  E) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararının alınması  5. Erzurum Kongresi'nde alınan;

  - Manda ve himaye kabul edilemez.

  - Azınlıklara milli bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez.

  - Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

  - Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

  gibi kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez?

  A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir.

  B) Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasına karşı çıkılmıştır.

  C) Ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşen görüşler reddedilmiştir.

  D) Ermenilerin isteklerine tepki gösterilmiştir.

  E) Halkın egemenliğinin esas alınması kararlaştırılmıştır.  6. Sivas Kongresi'nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan farklıdır?

  A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.

  B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz.

  C) Manda ve himaye kabul edilemez.

  D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

  E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder.  7. Sivas Kongresi'nde alınan;

  I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür.

  II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder.

  III. Manda ve himaye kabul edilemez.

  IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır.

  gibi kararlardan hangileri "tam bağımsızlık" fikrinin benimsendiğini göstermektedir?

  A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV

  D) II ve III E) I ve IV  8. Mustafa Kemal'in Amasya Görüşmesi'nde Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasını sakıncalı bularak, Anadolu'da toplanmasını istemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Anadolu'da düzenli bir ordunun bulunması

  B) Temsil Heyeti'nin Ankara'da olması

  C) Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması

  D) Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'da başlaması

  E) İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin etkili olması  9. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri'nin Mebuslar Meclisi'nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır.

  Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

  A) Meclis'in İstanbul’da toplanacak olması

  B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması

  C) Meclis'in toplanmasının kesinleşmesi

  D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması

  E) Sonuçların padişahı memnun etmesi  10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli'yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?

  A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri

  B) Amasya Görüşmeleri'nin kararlarına karşı çıkmamaları

  C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri

  D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri

  E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları  11. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin kararları arasında yer almaz?

  A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.

  B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır.

  C) Batı Trakya'da halkoylaması yapılmalıdır.

  D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

  E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır.

  12. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır.

  İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri

  B) Padişahı korudukları

  C) Meclisin açılmasına karşı oldukları

  D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri

  E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları  CEVAP ANAHTARI

  1. E 2. D 3. B 4. C 5. A

  6. E 7. A 8. E 9. B 10. C

  11. A 12. D

 2. #2
  AdministratoR

  Cevap: Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları

  1. Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna, "Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir." İlkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirmek

  B) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak

  C) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak

  D) Yönetim şeklini değiştirmek

  E) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak  2. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  A) İstanbul hükümetinin kurtuluş için harekete geçmesi

  B) Saltanatın kaldırılması

  C) TBMM'nin açılması

  D) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması

  E) Ayaklanmaların bastırılması  3. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

  A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur.

  B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır.

  C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir.

  D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir.

  E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır.  4. TBMM'nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?

  A) TBMM'nin üstünde güç yoktur.

  B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.

  C) Hükümet kurmak gereklidir.

  D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.

  E) Geçici kaydıyla hükümet başkanı tanımak doğru değildir.  5. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

  A) TBMM'nin yetkilerini artırmak

  B) .Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak

  C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek

  D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak

  E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak  6. 1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi Kanunu) aşağıdaki maddelerinden hangisi, yönetim şeklinin "Cumhuriyet" olacağının bir göstergesidir?

  A) Dine ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi TBMM'nin görevidir.

  B) Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ye aittir.

  C) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır.

  D) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.

  E) Hükümet işleri meclisin kendi içinden seçeceği Bakanlar kurulunca yerine getirilir.

  7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin TBMM'nin açılmasını önlemek ve etkinliğini yok etmek amacına yönelik uygulamalarından biri değildir?

  A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamak

  B) İşgalcilerle işbirliği yapmak

  C) Ayaklanmaları desteklemek

  D) Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarmak

  E) Hilafet ordusu kurmak  8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketini durdurmak veya işgalleri kolaylaştırmak değildir?

  A) Kuva-i İnzibatiye ayaklanması

  B) Anzavur ayaklanması

  C) Çerkez Ethem ayaklanması

  D) Afyon ayaklanması

  E) Yozgat ayaklanması  9. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yaptı.

  Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul hükümetinin karşı çıkması veya engellemeye çalışması söz konusu olmamıştır?

  A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

  B) Erzurum Kongresi'nin toplanması

  C) Sivas Kongresi'nin toplanması

  D) Amasya Görüşmesi'nin yapılması

  E) TBMM'nin açılması  10. TBMM'nin açılmasından kısa bir süre sonra alınan;

  - İstanbul’dan gelen resmi yazıların geri gönderilmesi

  - Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması gibi kararlar aşağıdakilerden hangisini önleme amacına yöneliktir?

  A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkmasını

  B) Damat Ferit'in sadrazam olarak atanmasını

  C) Düzenli ordunun kurulmasının engellenmesini

  D) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasını

  E) Başkomutanlık yasasının kabul edilmesini  11. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir?

  A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak

  B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak

  C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak

  D) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek

  E) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak  12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir?

  A) Mudanya-Lozan

  B) Ayastefanos-Sevr

  C) Atina-Sevr

  D) Gümrü-Kars

  E) Berlin-Mondros

  CEVAP ANAHTARI

  1. D 2. C 3. E 4. B 5. E

  6. B 7. A 8. C 9. D 10. A

  11. E 12. B

 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları

  1. Amasya Genelgesi'nde İstanbul hükümetinin görevinin gereklerini yerine getirmediği" bildirilmişti.

  Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin görevini yapamamasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?

  A) Brest Litowsk Antlaşması'nın yürürlükten kaldırılması

  B) Kuva-i Milliye'nin kurulması

  C) Mebuslar Meclisi'nin çalışmalarının durdurulması

  D) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ortaya çıkması

  E) Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkması  2. Erzurum Kongresi'nde dış politikayı da ilgilendiren kararların alınması bu kongrenin meclis gibi hareket ettiğini göstermektedir.

  Kongre kararlarının hangisi dış politika ile ilgili değildir?

  A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

  B) Azınlıklara siyasal egemenliğimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

  C) Manda ve himaye kabul edilemez.

  D) Uygun koşullarda ekonomik yardım alınabilir.

  E) Temsil heyeti Doğu illerini temsil edecektir.  3. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada; milletin içine düştüğü tehlikeyi belirterek, hakkımızda verilen haksız hükümlerin muhakkak iflas edeceğini söyledi. Bunun için de ulusal iradeye dayanan bir yönetimin kurulmasını ilk amaç olarak gösterdi.

  Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde bu amaçtan söz edildiği savunulabilir?

  A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

  B) Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

  C) Doğu illerindeki dernekler birleştirilmiştir.

  D) Manda ve himaye kabul edilemez.

  E) Hıristiyanlara siyasal hakimiyetimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.  4. Erzurum Kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstanbul hükümetine yardımcı olmak

  B) Mebuslar Meclisi'ni toplantıya çağırmak

  C) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek

  D) Azınlıkların çalışmalarına engel olmak

  E) Doğu Anadolu'yu saldırılara karşı korumak  5. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde "Manda ve himaye kabul edilemez." kararı alınmıştır.

  Bu bilgiye bakılarak;

  I. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır.

  II. Saltanatın kaldırılması düşünülmektedir.

  III. İstanbul hükümeti ile işbirliği yapılmaktadır.

  IV. Ulusun gücüne güvenilmektedir. yargılarından hangilerine varılabilir?

  A) I ve III B) Yalnız II C) II ve III

  D) I ve IV E) Yalnız IV  6. Kurtuluş Savaşı'nın tek elden yönetilmesi başarının kazanılmasında etkili olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi, .Kurtuluş Savaşı'nda birlik ve beraberliği sağlamak amacına yönelik olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?

  A) Sivas Kongresi'nin toplanması

  B) Manda ve himayenin savunulması

  C) Mustafa Kemal'e meclis yetkilerini kullanma hakkı verilmesi

  D) TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulundurması

  E) Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kuva-i Milliye komutanı olarak tayin edilmesi  7. Mondros Ateşkesi'nden sonra yapılan işgaller üzerine Balıkesir, Alaşehir, Erzurum ve Sivas kongreleri toplandı.

  İstanbul hükümetinin isteği dışında yapılan bu kongreler, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olarak gösterilemez?

  A) Halkın işgallere karşı olduğu

  B) Halkın çözüm arayışı içinde olduğu

  C) Anadolu'da işgallere karşı tepki oluştuğu

  D) İstanbul hükümetinin görevini yapmadığı

  E) Halkın saltanat yanlısı olduğu  8. I. Erzurum Kongresi

  II. Sivas Kongresi

  III. Amasya Görüşmesi

  IV. Misak-ı Milli

  V. Amasya Genelgesi

  Yukarıdakilerden hangilerinde Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla ilgili kararlar alınmıştır?

  A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III ve V

  D) I, III ve V E) III, IV ve V  9. TBMM 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul etti.

  Bu kanunun aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem olarak çıkardığı savunulabilir?

  A) Bazı milletvekillerinin padişahın yanında yer alması

  B) Meclis'te yıkıcı çalışmaların başlaması

  C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmaların çıkması

  D) Çerkez Ethem isyanının başlaması

  E) Yunan ordusunun batı cephesinde saldırıya başlaması  10. 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri, Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıtarak bazı milletvekillerini Malta Adası'na sürgüne göndermişlerdir.

  Bu durum İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarının göstergesidir?

  A) Meclisi denetim altına almayı

  B) Güçlerini kanıtlamayı

  C) Saltanatı kaldırmayı

  D) Ulusal iradeyi yok etmeyi

  E) Mustafa Kemal'e gözdağı vermeyi  11. TBMM'nin açılmasından sonra kabul edilen ilk anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde ulusal egemenlik düşüncesi yoktur?

  A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

  B) Kanun yapma ve yürütme yetkisi TBMM'de toplanır.

  C) Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir.

  D) TBMM, halk tarafından seçilen üyelerden oluşur.

  E) TBMM için seçimler iki yılda bir yapılır.  12. TBMM, Sevr Antlaşması'nı imzalayanları vatan haini olarak ilan etti. Mustafa Kemal de "... İdamımıza karar veren düşmanlarımıza karşı daha azimkarane ve daha kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek gerekir..." diyerek Sevr Antlaşması'na tepki gösterdi.

  Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

  A) Sevr Antlaşması'nı imzalayanların çoğu yurt dışına kaçmıştır.

  B) TBMM, Anadolu için karar verme yetkisine sahiptir.

  C) Sevr Antlaşması'nda Türklere hiç toprak bırakılmamıştır.

  D) Sevr Antlaşması ulusal direniş düşüncesini güçlendirmiştir.

  E) Osmanlı Mebuslar Meclisi Sevr Antlaşması'nı oybirliğiyle kabul etmiştir.  CEVAP ANAHTARI________

  1. C 2. E 3. B 4. C 5. D

  6. B 7. E 8. A 9. C 10. D

  11. E 12. D


 4. #4
  AdministratoR

  Cevap: Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları

  1. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığında gerçekleştirmeyi düşündüğü asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milli mücadeleyi başlatarak bağımsız bir devlet kurmak

  B) Mitingler düzenlemek

  C) Kuva-i Milliye birlikleri oluşturmak

  D) Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini yaygınlaştırmak

  E) Zararlı cemiyetlerin çalışmalarına engel olmak  2. Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişliği görevinin gereklerini yerine getirmek üzere İstanbul hükümetine gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporun;

  I. Yunanlıların milliyet esasına göre İzmir'de hakları yoktur.

  II. Karadeniz'deki Rumlar, devlet kurma amacından vazgeçerse olaylar kendiliğinden duracaktır.

  III. Türk milleti manda ve himayeyi kabul etmeyecektir.

  gibi maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İzmir'de nüfus çoğunluğu Türklere aittir.

  B) İtilaf Devletleri Anadolu'yu parçalamaya çalışmaktadır.

  C) Bölgedeki olayların sorumluluğu Rumlara aittir.

  D) Türk milleti bağımsızlık düşüncesini benimsemiştir.

  E) İngiltere'ye karşı Amerika ile ittifak yapılmalıdır.  3. Mustafa Kemal Havza'dan sivil ve askeri makamlara gönderdiği telgraflarla, İzmir'in işgalinin çeşitli yollarla protesto edilmesini istemiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu isteğin amaçlarından biri olamaz?

  A) Halkı örgütlü direnişe hazırlamak

  B) Ateşkes koşullarına uyulmasını sağlamak

  C) Halkı, işgallerin geçici olmadığına inandırmak

  D) İstanbul hükümetine sorumluluklarının gereğini hatırlatmak

  E) Halkın tepkisini dünya kamuoyuna duyurmak  4. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi'nde;

  - Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

  - İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

  - Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  - Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır, kararlan yer almıştır.

  Bu kararlara göre Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir açıklama yapıldığı söylenemez?

  A) İstanbul hükümetinin durumu

  B) Savaşın amaç ve gerekçesi

  C) Kurulacak devletin sınırları

  D) Kurtuluş savaşının nasıl yapılacağı

  E) Milli birliğin sağlanması  5. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.

  Bu duruma neden olarak;

  I. İstanbul hükümetinin görevlerinin gereklerini yerine getirmemesi

  II. Ülkenin çeşitli yerlerinin işgal edilmesi

  III. Sevr Antlaşması'nın İstanbul hükümetince onaylanması

  gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) II ve III  6. Amasya Genelgesi'nde "Milletin haklarını dile getirip dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı gereklidir." şeklinde bir madde yer almıştır.

  Bu maddenin gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

  A) Türk halkının işgallere karşı ayaklanması

  B) Anayasanın padişahın yetkilerini kısıtlaması

  C) Anadolu'da kongrelerin toplanması

  D) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması

  E) İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmemesi  7. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan;

  I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

  II. Kilikyalılar

  III. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye

  IV. Trakya-Paşaeli

  gibi cemiyetlerden hangileri, Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olmuştur?

  A) I ve III B) I ve II C) II ve III

  D) II ve IV E) I ve IV  8. Erzurum Kongresi;

  - 23 Temmuz 1919'da Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon'dan gelen delegelerin katılımıyla toplandı.

  - Doğudaki cemiyetleri "Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirdi.

  - Yayınladığı bildiride; Osmanlı ülkesinin bütünlüğü, Mebuslar Meclisi'nin açılması, ulusal bağımsızlık gibi kararlara yer verdi.

  Bu bilgilere göre, Erzurum Kongresi'yle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  A) Ulus iradesiyle hareket edilmesinden yanadır.

  B) Doğuda tek bir cemiyeti fiili otorite haline getirmiştir.

  C) Aldığı kararlar bakımından ulusal nitelik taşımaktadır.

  D) Kongreye katılan delegeler her konuda tam bir görüş birliği içindedir.

  E) Temsil edilen yerler bakımından bölgeseldir.  9. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, saltanat iradesinin yerini ulusal iradenin alacağını göstermektedir?

  A) İstanbul hükümeti yerine geçici bir hükümet kurulmalıdır.

  B) Her türlü işgal girişimine karşı millet hep birlikte mücadele edecektir.

  C) Ulusal güçleri etken, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

  D) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür.

  E) Manda ve himaye kabul edilmeyecektir.,  10. Sivas Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, yürütme yetkisinin kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Tüm cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanması

  B) Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye komutanlığına atanması

  C) Meclis-i Mebusan'ın toplanmasının kararlaştırılması

  D) Manda ve himayenin kabul edilmemesi

  E) Erzurum Kongresi kararlarının genişletilerek kabul edilmesi  11. I. Erzurum Kongresi

  II. Sivas Kongresi

  III. Alaşehir Kongresi

  IV. Balıkesir Kongresi

  V. Amasya Genelgesi

  Yukarıdakilerden hangilerinde bölgesel amaçlı çalışmalar yapılmıştır?

  A) I ve II B) IV ve V C) III ve V

  D) I ve III E) III ve IV  12. - Erzurum Kongresi, toplanma şekliyle bölgesel bir kongredir.

  - Sivas Kongresi, toplanma şekli ve kararlarıyla ulusal bir kongredir.

  Buna göre, Erzurum Kongresi'nde kabul edilen;

  I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür.

  II. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozabilecek ayrıcalıklar tanınamaz.

  III. Heyet-i Temsiliye Doğu Anadolu'nun bütününü temsil eder.

  IV. Ulusal vicdandan doğan dernekler, birleşerek "Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adını almıştır.

  kararlarından hangilerinin Sivas Kongresi'nde herhangi bir değişikliğe uğradığı söylenemez?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) II ve IV E) I ve III

  CEVAP ANAHTARI________

  1. A 2. E 3. B 4. C 5. D

  6. E 7. A 8. D 9. C 10. B

  11. E 12. A

 5. #5
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları

  1.12 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.

  Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

  A) İtilaf Devletleri'yle işbirliği içinde olduklarını göstermek

  B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak

  C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek

  D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak

  E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak  2. Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Milli'de; "Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız." denilmiştir.

  Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

  A) Kapitülasyonların kaldırılması

  B) Padişahın güvenliğinin sağlanması

  C) Mondros Ateşkesi hükümlerine uyulması

  D) Savaş durumuna son verilmesi

  E) Azınlık haklarının korunması  3. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar düzenli çalışmasını ve süratli karar almasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Laik düzene geçmeyi amaçlaması

  B) Kurduğu hükümeti devam ettirmesi

  C) Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olması

  D) Dış ilişkilerinde güçlü olma ilkesini benimsemesi

  E) Ayaklanmaları bastırması  4. Misak-ı Milli'de; Kars, Ardahan ve Batum'da halkoylaması yapılması isteniyordu.

  Bu bölgelerde halk oylaması yapılmasının istenmesinde;

  I. Wilson İlkeleri

  II. Türk nüfusun çoğunlukta olması

  III. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması

  IV. Brest-Litowsk Antlaşması

  V. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

  gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) I, II ve V B) I, III ve V C) I, II ve IV

  D) II, III ve IV E) III, IV ve V  5. İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ederek Meclis-i Mebusan'ı dağıttılar. Milletvekillerini ve aydınları sürgüne gönderdiler. Fakat padişah ve İstanbul hükümetine dokunmadılar.

  İtilaf Devletleri'nin padişah ve İstanbul hükümetine dokunmamalarının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Halifeliğin devam etmesini sağlamak

  B) Yunanlıların İzmir'i işgalini kolaylaştırmak

  C) Osmanlı padişahının diplomatik gücünden yararlanmak

  D) Misak-ı Milli'nin ilanına engel olmak

  E) Padişah ve İstanbul hükümetinden çıkarları doğrultusunda yararlanmak  6. Aşağıdaki kararlarından hangisi, Birinci TBMM döneminde "meclis hükümeti" sisteminin uygulandığını kanıtlamaktadır?

  A) Hükümet işlerini meclis tarafından seçilen İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

  B) Meclis başkanı meclis üyeleri tarafından belirlenir.

  C) Din işleri meclis tarafından yürütülür.

  D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.

  E) Milletvekilleri Türk halkının bütününü temsil eder.  7. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin "Kurucu Meclis" niteliği taşıdığına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Yasama yetkisini kendisinde toplaması

  B) Millet adına egemenlik hakkını kullanması

  C) Yabancı devletlerle anlaşmalar imzalaması

  D) Anayasa hazırlamış olması

  E) Yürütme yetkisini kendi üzerine alması  8. TBMM açıldıktan bir süre sonra, hükümetin kurulduğu resmi bir yazıyla yabancı devletlere bildirilmiştir.

  TBMM'nin bu girişiminin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunu kanıtlamak

  B) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunu açıklamak

  C) Ulusal direniş örgütlerini desteklediğini göstermek

  D) Kurucu meclis olduğunu ortaya koymak

  E) Türk ulusu adına karar verme yetkisinin kendinde olduğunu göstermek  9. Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardır;

  I. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

  II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

  III. Devletin resmi dili Türkçe’dir.

  IV. Devletin dini İslam’dır.

  Bunlardan hangileri cumhuriyet yönetimine geçişin amaçlandığının göstergesidir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

  D) I ve III E) I ve IV  10. 1921 Anayasası ile kabul edilen "güçler birliği" ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?

  A) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılır.

  B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri ayrı kurumlar tarafından kullanılır.

  C) Yasama yetkisi devlet başkanına verilir.

  D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM tarafından kullanılır.

  E) Tüm yetkiler devlet başkanına verilir.  11. Milli Mücadele döneminde Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe'nin önce Kuva-i Milliye taraftarı olup sonradan TBMM'ye karşı ayaklandıkları görülmüştür.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu ayaklanmaların temel nedeni olarak gösterilebilir?

  A) Saltanata bağlı olmaları

  B) İşgal kuvvetlerinin desteğini almaları

  C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları

  D) Yunanlılar tarafından yönlendirilmeleri

  E) Merkezi otoriteye uyum sağlayamamaları  12. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde,

  I. İstiklal Mahkemeleri'nde milletvekillerinin görevlendirilmesi

  II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

  III. Ayaklanmaları bastıran TBMM’nin otoritesinin artması

  gibi gelişmelerden hangileri, TBMM'nin çalışmaları sırasında yargı yetkisini de kullandığını kanıtlar?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) I ve III  CEVAP ANAHTARI________

  1. B 2. A 3. C 4. C 5. E

  6. A 7. D 8. E 9. B 10. D

  11. E 12. A

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kpss Tarih Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemi İle İlgili Test Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 18:53
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.03.10, 00:45
 3. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:12
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:09
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.