Sponsorlu Bağlantı

5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

  1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları

  B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri

  C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

  D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları

  E) Osmanlı Devleti'nin yanında yer almaları  2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;

  - Kapitülasyonların kaldırılması

  - Ege adalarının geri verilmesi

  - Mısır sorununun çözülmesi

  gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.

  Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya B) Fransa C) İngiltere

  D) İtalya E) Avusturya  3. Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

  A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak

  B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak

  C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak

  D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak

  E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek  4. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak istiyordu.

  Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir?

  A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak

  B) Ren bölgesine asker yığmak

  C) Kanal harekatını düzenlemek

  D) Galiçya'da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak

  E) Çanakkale Savaşları'nı önlemek  5. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?

  A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı

  B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu

  C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası

  D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması

  E) Rus Çarlığı'nın yıkılması-Ege Adaları sorunu  6. I. Dünya Savaşı'nda;

  - Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması

  - Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması

  gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği

  B) Ümmet anlayışının sona erdiği

  C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği

  D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı

  E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği  7. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak

  B) Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak

  C) Balkan devletlerinin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak

  D) Boğazları ele geçirmek

  E) Rusya'daki yeni rejimi yıkmak  8. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Galiçya Cephesi

  B) Kanal Cephesi

  C) Çanakkale Cephesi

  D) Irak Cephesi

  E) Filistin Cephesi  9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;

  - Suriye ve Çukurova Fransa'ya

  - Irak ve çevresi İngiltere'ye

  - Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya

  - Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir.

  Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

  A) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralacaktır.

  B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir.

  C) Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki etkinliği artacaktır.

  D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır.

  E) Osmanlı Devleti'nin varlığı sona erecektir.  10. - Berlin Antlaşması'nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır.

  - Kafkas Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır.

  - Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır.

  Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Brest-Litowsk Antlaşması

  B) St. Germain Antlaşması

  C) Versailles Antlaşması

  D) Berlin Antlaşması

  E) Ayastefanos Antlaşması  11. İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) Rusya'da ihtilal çıkması

  B) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması

  C) Almanya'nın denizaltı savaşlarına başlaması

  D) ABD'nin savaşa girmesi

  E) Cephe sayısının azalması  12. I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur.

  Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

  A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması

  B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması

  C) Gizli antlaşmalar yapılmaması

  D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi

  E) Osmanlı Devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin egemenliğinin tanınması  CEVAP ANAHTARI________

  1. B 2. C 3. D 4. A 5. B

  6. C 7. E 8. B 9. E 10. A

  11. D 12. B


 2. #2
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

  1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine Almanya ile bağlantının kesilmesi

  B) Rus Çarlığı'nın yıkılması

  C) Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olması

  D) Süveyş Kanalı'nın ele geçirilememesi

  E) Osmanlı padişahının İngilizlere sığınması  2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın;

  - Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.

  - Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

  - Osmanlı Devleti'nin cephane ve savaş gemilerine el konulacaktır.

  gibi maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Wİlson ilkeleri uygulanacaktır.

  B) Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politikası engellenecektir.

  C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam hazırlanmıştır.

  D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır.

  E) Gizli anlaşmaların kararları uygulanmayacaktır.  3. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ağır koşullar taşımasının en önemli nedenidir?

  A) Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarını koruma düşüncesi

  B) İtilaf Devletleri'nin Türkleri Anadolu'dan tamamen atmayı düşünmeleri

  C) İtilaf Devletleri'nin tüm Müslümanları egemenlik altına almak istemeleri

  D) itilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı planlamış olmaları

  E) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda bazı başarılar kazanması  4. I. Dünya Savaşı süresinde, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir.

  Bu antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde

  "Doğu Anadolu'da karışıklık çıkarsa İtilâf Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir." şeklinde bir maddenin yer almasına neden olmuştur?

  A) İtalya B) Japonya C) Fransa

  D) İngiltere E) Rusya  5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için cesaretlendirdiği söylenebilir?

  A) Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi

  B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması

  C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi

  D) Doğu Anadolu'daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi

  E) Osmanlıların Almanya ile ilişkilerinin kesilmesi  6. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi.

  Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz?

  A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır.

  B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır.

  C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır.

  D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir.

  E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.  7. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar, Adana ve Çukurova, İngilizler; Antep, Maraş ve Urfa bölgelerini işgal etmiştir.

  Bu gelişmelerin, Wilson İlkeleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile çelişen bir durum olduğu savunulabilir?

  A) Yenilen devletlerden tazminat alınmayacaktır.

  B) Azınlıklar, kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olacaklardır.

  C) Yenen devletler savaş sonrasında yenilenlerden toprak alma yoluna başvurmayacaktır.

  D) Savaş sonrasında, sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulacaktır.

  E) Boğazlar ticaret ve ulaşıma açık tutulacaktır.  8. - 1913 İstanbul Antlaşması'na göre; Meriç Irmağı Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olacaktı.

  - 1919 Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakmak zorunda kaldı.

  Bu İki durum birlikte değerlendirildiğinde Bulgaristan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

  A) Savaşlardan kazançlı çıkmıştır.

  B) Türkiye ile sınırı kalmamıştır.

  C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmıştır.

  D) Çıkarlarını savaşarak korumaya çalışmıştır.

  E) Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir.  9. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya'ya bırakılmıştı.

  Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine, Paris Barış Konferansı'nda bu bölgelerin aşağıdakilerden hangilerine bırakılması gündeme getirilmiştir?

  Doğu Anadolu Boğazlar______

  A) Gürcüler Fransa

  B) Ermeniler Uluslararası Komisyon

  C) İngiltere Yunanistan

  D) Fransa İtilaf Devletleri

  E) Yunanistan itilaf Devletleri  10. İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir.

  Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi

  B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması

  C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması

  D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi

  E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması  11. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması

  B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması

  C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi

  D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi

  E) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi  12. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;

  I. Rum Pontus

  II. Trakya-Paşaeli

  III. İslam Teali

  IV. Redd-i İlhak

  V. İngiliz Muhipleri

  Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?

  A) II ve III B) I ve IV C) II ve IV

  D) III ve V E) I ve III

  CEVAP ANAHTARI

  1. A 2. C 3. D 4. E 5. D

  6. B 7. C 8. E 9. B 10. A

  11. A 12. C

 3. #3
  AdministratoR

  Cevap: Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

  1. I. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de devletlerarası çıkar çatışmalarıdır.

  Aşağıdakilerden hangisinde verilen devletler arasında savaşa neden olan bir anlaşmazlık söz konusu olmamıştır?

  A) Almanya-İngiltere

  B) Almanya-Fransa

  C) İtalya-İngiltere

  D) Avusturya-Sırbistan

  E) Rusya-Avusturya  2. Almanya'nın, I. Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışması,

  I. İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephe sayısını artırmak

  II. Rusya'ya karşı yeni cepheler açmak

  III. İtilaf Devletleri'nin Boğazlardan yararlanmasını engellemek

  IV. Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden yararlanmak

  gibi amaçlardan hangileri ile açıklanabilir?

  A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV

  D) I, II ve III E) II, III ve IV  3. 11 Kasım 1914'de ordu ve donanmaya halife sıfatıyla bir beyanname yayınlayan padişah Cihad-ı Ekber ilan etti.

  Osmanlı Devleti'nin cihat İlan edilmesinden beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Hindistan'daki Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak

  B) Arapların bağımsızlık kazanmalarını sağlamak

  C) Mısır'da İngilizlere karşı isyanlar çıkarmak

  D) Dünya Müslümanlarının Osmanlı padişahının etrafında toplanmasını sağlamak

  E) Tunus ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkiler oluşturmak  4. Osmanlı Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na katılmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

  A) Kaybettiği topraklarını geri almak istemesi

  B) Müttefikleriyle yapmış olduğu anlaşmalara uymak zorunda kalması

  C) Devletlerarasındaki sömürge elde etme yarışına katılma düşüncesi

  D) Rusya'nın Slavlaştırma politikasını başarısızlığa uğratmak istemesi

  E) Mevcut yönetimin savaş taraftarı olması  5. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'na saldırarak Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir cephe açmışlardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu saldırının amaçlarından biri olarak gösterilemez?

  A) Almanya'ya karşı Trakya üzerinden yeni bir cephe açmak

  B) Rusya'ya yardım göndermek

  C) Savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak

  D) Rusya'daki Bolşevik İhtilali'ni desteklemek

  E) Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak  6. I. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkelerin bazıları şunlardır:

  I. Savaş sonrasında dünya barışını koruyacak bir örgüt kurulmalıdır.

  II. Savaş sırasında yapılmış olan gizli antlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır.

  III. Osmanlı egemenliğindeki uluslara, çoğunlukta oldukları yerlerde kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.

  IV. Savaş sonunda her devlet eski sınırlarına çekilmelidir.

  Bu ilkelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına aykırı olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız III

  D) I ve II E) Yalnız II  7. Aşağıdakilerden hangisi, Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesini gerektiren nedenlerden biridir?

  A) Almanların üstün hale gelmesi

  B) Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girmesi

  C) Bolşevik İhtilali’nin çıkması

  D) ABD'nin savaşa girmesi

  E) Müttefiklerinin yardım etmemesi  8. Mondros Ateşkesi'nde yer alan bazı kararlar şöyledir:

  - Doğu'daki altı vilayette bir karışıklık çıkarsa bu vilayetlerin herhangi bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek

  - Osmanlı Devleti'nin ordusu terhis edilecek

  - Haberleşme araç ve gereçleri itilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak

  Bu kararlara bakılarak;

  I. Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı direnmesi engellenmek istenmiştir.

  II. İtilaf Devletleri'nin işgal edeceği bölgeler önceden belirlenmeye çalışılmıştır.

  III. Osmanlı donanması teslim olmuştur.

  IV. İstanbul hükümeti ateşkes hükümlerine tepki göstermiştir.

  V. Osmanlı Devleti'nde telsiz ve telefon hattı yaygın durumdadır.

  gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II B) II ve IV C) III ve V

  D IV ve V E) I ve V  9. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulması İçin bir hazırlığın olduğunu kanıtlar?

  A) Orduların terhis edilmesi

  B) Tüm ulaşım ve haberleşme araçlarının İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması

  C) Vilayet-i Sitte'de (Altı vilayet) bir karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi

  D) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesi

  E) itilaf Devletleri'nin güvenliği tehdit edici stratejik noktaları işgal edebilmesi  10. I. Dünya Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'ni paylaşmak amacıyla yapılan gizli antlaşmalara aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

  A) Yunanistan B) Rusya C) İngiltere

  D) İtalya E) Fransa  11. I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda İtilaf Devletleri Almanya, Avusturya, Bulgaristan ile kesin hükümlü antlaşmalar imzaladıkları halde; Osmanlı Devleti'nin durumunu görüşmek üzere ayrı bir konferans düzenlenmesine karar verdiler.

  İtilaf Devletleri'nin bu tutumuna bakılarak;

  I. Aralarında görüş ayrılıkları vardır.

  II. Osmanlı Devleti Paris Konferansı kararlarına karşı çıkmıştır.

  III. Osmanlı Devleti'nin geleceği konusunda uzlaşma sağlayamamışlardır.

  yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

  A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III

  D) Yalnız I E) I ve III  12. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra ortaya çıkan;

  - Bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması

  - Kuva-i Milli birliklerinin oluşturulması

  - Kongre ve mitinglerin yapılması

  gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) Wilson İlkeleri'nin uygulandığının

  B) İstanbul hükümetinin ulusun haklarını koruyamadığının

  C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının yaşandığının

  D) Misak-ı Milli kararlarının amacına ulaştığının

  E) Mandater yönetimin benimsendiğinin  CEVAP ANAHTARI________

  1. C 2. D 3. B 4. A 5. D

  6. C 7. C 8. A 9. C 10. A

  11. E 12. B

 4. #4
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

  1. I. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de sanayileşen devletlerin hammadde ve pazar bulma yani ekonomik paylaşım ve üstünlük kurma mücadelesidir.

  Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Endüstri Devrimi sonucunda hammadde ihtiyacının artması

  B) 1830 İhtilallerinin sonuçları

  C) Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı

  D) Rusya'nın Panslavizm politikası

  E) Osmanlı Devleti'nin izlediği denge politikası  2. I. Dünya Savaşı'nda;

  - Osmanlı Devleti jeopolitik açıdan önemli konumdadır.

  - Almanya, Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasını istemektedir.

  Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Almanya'nın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünden yararlanmak

  B) İtilaf Devletleri'nin savaştığı cephe sayısını artırmak

  C) Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almasını sağlamak

  D) Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde etmek

  E) ABD’nin savaşa katılmasını engellemek  3. I. Dünya Savaşı başlarında;

  I. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması

  II. Tarafsızlığını ilan etmesi

  III. Genel seferberlik ilan etmesi

  IV. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapması

  gibi girişimlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma düşüncesinde olduğunu göstermektedir?

  A) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve IV E) II ve III  4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda, savaştığı cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur;

  I. Kaybettiği toprakları geri almak

  II. Topraklarını korumak

  III. Müttefiklerine yardımcı olmak

  Aşağıdakilerden hangisinde verilen cephelerde sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir?

  A) Çanakkale-Kanal

  B) Makedonya-Kafkasya

  C) Hicaz-Kanal

  D) Kafkasya-Kanal

  E) Galiçya-Makedonya  5. Bilgi : İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni savaş

  dışı bırakmak ve Rusya'ya yardım göndermek amacıyla Çanakkale cephesini açtı.

  Durum : Osmanlı Devleti Çanakkale cephesindeki savaşları kazandı.

  Bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin durumun bir sonucu olduğu savunulabilir?

  A) Osmanlı Devleti'nin girdiği tüm cephelerdeki savaşları kazanması

  B) Rusya'nın savaştan çekilmek zorunda kalması

  C) İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım yapamaması

  D) Rusya'nın Karadeniz'de faaliyet göstermesinin engellenmesi

  E) Rusya'nın Osmanlı Devleti ile antlaşma yapmak zorunda kalması  6. İttifak Devletleri'nin Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

  A) Osmanlı Devleti savaşa giriş amaçlarından bir bölümünü gerçekleştirmiştir.

  B) Rusya, gizli paylaşma antlaşmalarını açıklayıp Osmanlı Devleti topraklarındaki kendisine verilen yerlerden vazgeçmiştir.

  C) Kafkasya, Romanya ve Galiçya cepheleri resmen kapanmıştır.

  D) Almanya'nın batı cephesi kapanmıştır.

  E) Osmanlı Devleti Kars, Ardahan ve Batum'u geri almıştır.  7. Hicaz-Yemen Cephesi'nin bir bölümünde Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için savaşın sonuna kadar mücadele etti. Bu cephede hem İngilizler, hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele edildi.

  Bu bilgiye bakıldığında, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin geçersiz olduğunun ortaya çıktığı söylenebilir?

  A) Milliyetçilik

  B) Türkçülük

  C) Islahatçılık

  D) Batıcılık

  E) Ümmetçilik  8. I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan;

  - Almanya'nın savaştan çekilmesi

  - Wİlson İlkeleri'nin yayınlanması

  - İngiltere'nin hoşgörülü olacağı inancı

  gibi gelişmeler Osmanlı Devleti'nin politikasını aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

  A) Mondros Mütarekesi'ni imzalamaya

  B) Sevr Antlaşması'nı kabul etmeye

  C) Londra Konferansı'na katılmaya

  D) Paris Barış Konferansı'na katılmaya

  E) Kuva-i Milliye hareketini başlatmaya  9. - Viyana Kongresi'nde Avrupa'da yeni bir siyasi düzen kurulurken; milliyet ve dil gibi unsurların dikkate alınmaması 1830 ihtilallerinin çıkmasında etkili oldu.

  - I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda imzalanan antlaşmalarda da ulusal değerlere önem verilmemesi yeni çatışmaların ortaya çıkmasına yol açtı.

  Bu bilgilere göre, devletlerarası anlaşmazlıklar çözümlenirken dikkate alınması gereken ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bağımsızlık

  B) Milliyetçilik

  C) Eşitlik

  D) Sömürgecilik

  E) Ümmetçilik  10. Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?

  A) Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması

  B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daralması

  C) İstanbul'un güvenliğinin tehlikeye girmesi

  D) Kapitülasyonların kaldırılması

  E) Anadolu topraklarının işgal edilmesi  11. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yapılan işgallere karşı İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması üzerine Anadolu halkı işgallere karşı bölgelerini korumak amacıyla bazı çalışmalar yapmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu tür çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

  A) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulması

  B) Kuvay-i Milliye birliklerinin oluşturulması

  C) Mandater devlet düşüncesinin savunulması

  D) Protesto ve gösteri mitinglerinin yapılması

  E) Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanması  12. Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;

  I. Wilson Prensipleri

  II. Kilikyalılar

  III. İngiliz Muhipleri

  IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

  V. Rum Pontus

  Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?

  A) I ve III B) III ve IV C) I ve II

  D) I ve V E) IV ve V

  CEVAP ANAHTARI_________

  1. A 2. B 3. C 4. E 5. C

  6. D 7. E 8. A 9. B 10. D

  11. C 12. A


 5. #5
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları

  1. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya'ya yakınlaşma politikası izlemeye başlamıştır.

  Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasında etkili olmadığı söylenebilir?

  A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi

  B) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi

  C) Reval Görüşmesi'nin yapılması

  D) Fransa'nın Tunus'u işgali

  E) İngiltere'nin Mısır'ı işgali  2. Osmanlı Devleti'nde;

  - 1876'da açılan Mebuslar Meclisi'nde Balkan halklarına da temsil hakkı tanınmıştır.

  - XIX. yüzyılın sonlarından itibaren İslamcılık düşüncesi savunulmuştur.

  - İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük düşüncesini ön plana çıkarmıştır.

  Bu farklı uygulamalar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

  A) Devletin dağılmasını önlemek

  B) İçişlerine karışılmasını engellemek

  C) Kaybedilen toprakları geri almak

  D) Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek

  E) Halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlamak  3. Osmanlı Devleti'nde;

  I. Padişah ile ayanlar arasında Sened-i İttifak'ın imzalanması

  II. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

  III. 1876 Anayasası'nın kabul edilmesi

  IV. II. Meşrutiyetin ilanı

  V. 31 Mart Ayaklanmasının çıkması

  gibi gelişmelerden hangileri üzerinde Fransız İhtilali'nin düşünsel bir etkisinin olduğu savunulamaz?

  A) I ve II B) II ve III C) I ve V

  D) III ve IV E) IV ve V  4. 1911'de saldırdığı Trablusgarp'ta kesin bir başarıya ulaşamayan İtalya, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı ve 12 Ada'yı işgal etti.

  İtalya'nın bu girişimi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Süveyş Kanalı'nı ele geçirip Hint Okyanusu'na açılmak

  B) Büyük devletlerin savaşa katılmasını sağlamak

  C) Karadeniz egemenliğini ele geçirmek

  D) Savaşı daha geniş alana yaymak

  E) Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp'ı bırakmaya zorlamak  5. I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı orduları Balkanlardan tamamen çekildi. Kaybedilen topraklar üzerinde Balkan ülkeleri arasında çıkar çatışmaları başladı.

  Balkan ülkeleri arasında başlayan çıkar çatışmalarının Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Orduda düzenleme çalışmalarına ağırlık verilmesi

  B) Edirne'nin geri alınması

  C) Ege Adaları'nın Yunanlılardan kurtarılması

  D) Almanya ile ittifak yapılması

  E) Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması  6. Mustafa Kemal; I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul hükümetine gönderdiği bir raporda "...Savaş devam ederse karşılaşacağımız en büyük tehlike, her tarafta çürüyen saltanat binasının bir gün içten, birdenbire ve hep birlikte çökmesi ihtimalidir..." demekteydi.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu raporda açıklanan görüşlerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

  A) Mustafa Kemal ileri görüşlü, gerçekçi bir komutandır.

  B) Osmanlı İmparatorluğu çökmektedir.

  C) İstanbul hükümeti çöküşü önlemek için gerekli önlemleri almaktadır.

  D) Savaş, imparatorluğa zarar vermektedir.

  E) Yönetimin başarısızlığı, devletin durumunu kötüleştirmektedir.  7. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Avrupa devletleri arasında dünyayı savaşa sürükleyen bir bloklaşma oluşmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Almanya ile İngiltere arasındaki çıkar çatışması

  B) Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma düşüncesi

  C) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması

  D) İngiltere'nin Rusya'yı güneye inme politikasında serbest bırakması

  E) İtalya'nın sömürgeci politika izlemeye başlaması  8. Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele edilen;

  I. Çanakkale cephesi

  II. Suriye cephesi

  III. Mısır cephesi

  IV. Kafkasya cephesi

  V. Irak cephesi

  gibi cephelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa kaybettiği toprakları geri almak amacıyla girdiğinin göstergesidir?

  A) I ve III B) III ve IV C) III ve V

  D) II ve III E) IV ve V  9. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanı Wilson kendi adıyla anılan ilkelerini yayınlamıştır.

  Bu ilkelerin gerçekleştirmek istediği amaç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Yenilen devletlerin sömürgelerini paylaşmak

  B) Milletler Cemiyeti'nin yöneteceği devletleri saptamak

  C) Savaş sonunda kurulacak devletleri saptamak

  D) Yenilen devletlerin siyasal rejimlerini belirlemek

  E) Yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını belirlemek  10. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kafkas Cephesi

  B) Suriye Filistin Cephesi

  C) Galiçya Cephesi

  D) Kanal Cephesi

  E) Çanakkale Cephesi  11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı.bir ateşkes antlaşmasından çok Osmanlı Devleti’nin yok edilmesine yönelik hükümler taşıdığı görülmektedir.

  Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Halkın çoğunluğunun Müslüman olması

  B) Tarafsız kalması teklif edildiği halde savaşa katılması

  C) Osmanlıların savaş sırasında İtilaf ordularına büyük kayıplar verdirmesi

  D) İtilaf Devletleri'nin daha önce Osmanlı topraklarını paylaşmayı kararlaştırması

  E) Kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırılmış olması  12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallerin açık bir tehdide dönüşmesi üzerine ülkenin çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kuruldu. Bunlardan biri olan, Milli Kongre Cemiyeti çeşitli dillerde kitap ve broşür yayınladı.

  Cemiyetin bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Cemiyete olan katılımı artırmak

  B) Ulusal mücadelenin önderliğini üstlenmek

  C) Barışçıl mücadele içinde olduğunu göstermek

  D) İstanbul hükümetinin siyasi desteğini kazanmak

  E) Avrupa kamuoyunu ve diplomatik çevrelerini olumlu yönde etkilemek  CEVAP ANAHTARI________

  1. B 2. A 3. C 4. E 5. B

  6. C 7. A 8. B 9. E 10. D

  11. D 12. E


 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kpss Tarih I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İle İlgili Test Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 13:42
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:12
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:09
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:08
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.