Sponsorlu Bağlantı

3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Kpss Tarih XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss Tarih XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss Tarih XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
  1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır.

  Durum : İngiltere, Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmıştır.

  Balkanların XIX. yüzyıldaki genel durumu düşünüldüğünde, yukarıdaki durumun aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir?

  A) Avusturya-Macaristan

  B) Romanya

  C) Bulgaristan

  D) Arnavutluk

  E) Yunanistan  2. - İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete bağlı subayların çalışmaları sonucunda II. Abdülhamit 1908'de ikinci kez meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır.

  - II. Meşrutiyet'in ilanını izleyen günlerde Avusturya Bosna-Hersek'i topraklarına katarken, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmiştir.

  Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz?

  A) II. Abdülhamit halkın yönetime katılmasından yana değildir.

  B) Meşrutiyet birtakım iç karışıklıklar sonucu ilan edilmiştir.

  C) Bazı devletler Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarından yararlanmışlardır.

  D) İttihat Terakki Cemiyeti Meşrutiyetin ilanında etkili bir rol üstlenmiştir.

  E) Meşrutiyet rejimine karşı yoğun bir siyasi muhalefet oluşmuştur.  3. Osmanlı Devleti'nde, 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine karşı bir ayaklanma çıkmıştır. Halkın bir bölümünün de katıldığı bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.

  Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Halkın bir bölümü meşruti yönetime karşıdır.

  B) Azınlıklar yönetimde etkili olmak istemiştir.

  C) Yönetimle ilgili sorunlar yaşanmıştır.

  D) Halk arasında görüş ayrılıkları vardır.

  E) Ordu yenilik taraftarıdır.  4. 1909’da Kanun-i Esasi'de yapılan bir değişiklikle; "Meclis-i Mebusan'ın güvenini alamayan bir başbakan, bakanlar kuruluyla birlikte istifa eder." hükmü getirilmiştir.

  Anayasadaki bu değişiklik aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

  A) Siyasi ayrılıklara son verilmesi

  B) Sosyal adaletin sağlanması

  C) Kanunların kısa sürede çıkarılması

  D) Yürütmenin meclis denetimine alınması

  E) Yargı organlarının bağımsız karar vermesi  5. İtalya, sömürge elde etmek ve hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisi için stratejik önem taşıyan Trablusgarp'a saldırmadan önce Avrupa devletlerinin onayını almıştır.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

  A) İtalya sanayileşme sürecini tamamlamamıştır.

  B) İtalya Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden çekinmektedir.

  C) İtalya yayılmacı politikalarına Avrupa devletlerinin tepki göstermesinden çekinmektedir.

  D) İtalya'nın donanma gücü yetersizdir.

  E) İtalya sınırlarını barışçı yollarla genişletmek istemektedir.  6. I- Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmesi

  II. Osmanlı Devleti'nin Atina Antlaşması"nı imzalaması

  III. Osmanlı Devleti'nin On İki Adayı geçici olarak İtalya'ya bırakması

  IV. On İki Ada'nın Yunanlılara geçmesi

  V. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğinin sona ermesi

  gibi gelişmelerden hangileri, Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgilidir?

  A) I ve V B) II ve III C) I ve IV

  D) III ve V E) I ve III  7. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla Rusya'nın da kışkırtmaları sonucu, ittifak yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Sırbistan-Arnavutluk-Yunanistan-Karadağ

  B) Arnavutluk-Yunanistan-Romanya-Bulgaristan

  C) Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Romanya

  D) Romanya-Arnavutluk-Karadağ-Yunanistan

  E) Yunanistan-Bulgaristan-Karadağ-Sırbistan  8. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi "Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daraldığına" kanıt olarak gösterilemez?

  A) Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesi

  B) Bulgar Krallığı'nın bağımsızlık ilan etmesi

  C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması

  D) İttihat ve Terakki Fırkası'nın Bab-ı Ali Baskını ile yönetime el koyması

  E) Balkan Savaşlarının kaybedilmesi  9. I. Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi olarak belirlenmiş, en fazla toprağı Bulgaristan almıştır. Buna tepki gösteren Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Bundan faydalanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri almış ve İstanbul Antlaşması'nda batı sınırı Meriç Irmağı olarak belirlenmiştir.

  Bu durum Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

  A) Balkan savaşlarında en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır.

  B) I. ve II. Balkan savaşları aynı devletler arasında olmuştur.

  C) I. Balkan Savaşı'nın sonuçları II. Balkan Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır.

  D) Osmanlı Devleti Balkanlardaki otoritesini yeniden kurmuştur.

  E) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır.  10. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'nın bazı kararları şunlardır:

  - Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin doğusuna çekilecektir.

  - Arnavutluk ve Ege Adaları'nın durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakılacaktır.

  Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

  A) Osmanlı Devleti Ege Denizi'ndeki üstünlüğünü korumaktadır.

  B) Osmanlı Devleti büyük devletlerin baskısı altındadır.

  C) Osmanlı Devleti topraklarını koruyamayacak kadar güçsüzdür.

  D) Büyük devletlerin Balkanlardaki siyasi etkileri artmıştır.

  E) Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı kaybetmiştir.  11. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarda Balkan ülkelerinde yaşayan Türklere mülkiyet, eğitim, kültür ve dil konularında bazı ayrıcalıklar sağlanmıştır.

  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazanamadığının

  B) Azınlık haklarının korunduğunun

  C) Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birlikte hareket ettiğinin

  D) İnsan hakları kavramının önemini kaybettiğinin

  E) Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecine girdiğinin  12. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın nedenlerinden biri değildir?

  A) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılmak istenmesi

  B) Rusya'nın kışkırtmaları

  C) Rusya'nın İngiltere tarafından Balkanlarda serbest bırakılması

  D) Balkanlarda yaşayan halkın bağımsızlık kazanmak istemesi

  E) Osmanlı ordusunun güçsüz olması  CEVAP ANAHTARI_________

  1. A 2. E 3. B 4. D 5. C

  6. E 7. E 8. D 9. C 10. A

  11. B 12. D
 2. #2
  AdministratoR

  Cevap: Kpss Tarih XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

  1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

  A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.

  B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı ittifak kurmuştur.

  C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır.

  D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır.

  E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır.  2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır."

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir?

  A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi

  B) Girit'e özerklik verilmesi

  C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması

  D) Rusya'nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması

  E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması  3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak

  B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak

  C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak

  D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak

  E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek  4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval'de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü.

  Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

  A) Meşrutiyet ilan edildi.

  B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi.

  C) Siyasal partiler kuruldu.

  D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı.

  E) Türkçülük politikası izlendi.  5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı.

  31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.

  B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı.

  C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı.

  D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı.

  E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi.  6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  A) İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştır.

  B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.

  C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır.

  D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmiştir.

  E) Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir.  7. İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu.

  Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?

  A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır.

  B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir.

  C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir.

  D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır.

  E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.  8. I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

  A) Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi

  B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması

  C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması

  D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi

  E) Bazı birliklerin terhis edilmesi  9. II. Balkan Savaşı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi

  B) Bulgaristan'ın Ege kıyılarına kadar genişlemesi

  C) Yunanistan'ın Girit'i alması

  D) Bütün devletlerin Boğazlardan serbestçe yararlanmaya başlaması

  E) Karadağ ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması  10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

  A) Atina Antlaşması

  B) Londra Antlaşması

  C) Bükreş Antlaşması

  D) Uşi Antlaşması

  E) İstanbul Antlaşması  11. I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı başlayınca bu savaşa katıldı.

  Romanya'nın II. Balkan Savaşı'na katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Makedonya'yı ele geçirmek

  B) Osmanlı-Alman ittifakını engellemek

  C) Avusturya ile birlikte hareket edebilmek

  D) Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemesini önlemek

  E) Bulgaristan'ın büyümesini engellemek  12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir.

  Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri

  B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması

  C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları

  D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği

  E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması  CEVAP ANAHTARI________

  1. E 2. C 3. B 4. A 5. C

  6. C 7. E 8. A 9. B 10. B

  11. E 12. A


 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss Tarih XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

  1. İngiltere kendi çıkarları nedeniyle özellikle XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti ile iyi geçindi. XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak yerine, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı.

  İngiltere'nin politikasının değişmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

  A) Reval Görüşmesi ile Rusya'nın Balkanlarda serbest kalması

  B) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi

  C) Ege Adaları'nın çoğunun Yunanistan'a bırakılması

  D) Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşması

  E) Kıbrıs ve Mısır'ın işgal edilmesi  2. Almanya ile Osmanlı Devleti arasında XIX. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkan yakınlaşmanın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlaması

  B) Almanya'nın Ortadoğu'daki etkisini artırmak istemesi

  C) Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın kendisini koruyabileceğini düşünmesi

  D) Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden yararlanmak istemesi

  E) Almanya'nın Osmanlı topraklarını önemli bir hammadde kaynağı ve pazar olarak görmesi  3. II. Abdülhamit döneminde kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyetin yeniden ilanı doğrultusunda mücadele etti.

  İttihat ve Terakki'nin bu mücadelesi;

  I. Osmanlıcılık ideolojisini gerçekleştirmek

  II. Egemenlik anlayışını değiştirmek

  III. Mebuslar Meclisi'nin kapatılmasını sağlamak

  IV. Kanun-i Esasi'ye işlerlik kazandırmak

  V. Padişahın mutlak otoritesini güçlendirmek

  gibi amaçlarından hangilerine yönelik bir çalışma olamaz?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) II ve IV E) III ve V  4. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katılmasını sağlamıştır?

  A) II. Meşrutiyet'in ilanı

  B) Reval Görüşmesi

  C) 31 Mart olayı

  D) Bab-ı Ali Baskını

  E) II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi  5. Osmanlı Devleti'nde,

  I. I. Meşrutiyet (1876), Balkan sorunlarını görüşmek üzere Avrupa devletlerinin toplandığı Tersane Konferansı’nın çalışmalarına başladığı gün ilan edildi.

  II. II. Meşrutiyet (1908) Rusya ile İngiltere arasında Osmanlı Devleti'nin paylaşılması üzerine yapılan "Reval Görüşmeleri"nden sonra ilan edildi.

  Bu gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimlerine geçilmesindeki beklentinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

  A) Halkın istekleri doğrultusunda hareket etmek

  B) Meşrutiyet yönetimlerimin gerekliliğini kanıtlamak

  C) Devletin içişlerine karışılmasını önlemek

  D) Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın güçlü devletlerden biri haline getirmek

  E) Mutlakıyetin devamına ortam hazırlamak  6. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucu II. Abdülhamit 1908'de meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı. Ancak 1909’da Meşrutiyete karşı 31 Mart ayaklanması çıktı. Bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırıldı ve II. Abdülhamit tahttan indirildi.

  Bu açıklama değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

  A) Meşrutiyet rejimi ordu tarafından korunmaktadır.

  B) Yenilikler halk tarafından desteklenmiştir.

  C) Türkçülük düşüncesi devletin temel politikası olmuştur.

  D) Saltanat sistemine son verilmiştir.

  E) İç sorunlar dış sorun haline dönüşmüştür.  7. 1876'da ilan edilen Kanun-i Esasi'de yer alan "Hükümet, padişaha karşı sorumludur." maddesi 1909'da "Hükümet, Meclise karşı sorumludur." şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu değişiklik değerlendirildiğinde;

  I. Mebuslar Meclisi'nin yönetimdeki etkisi artmıştır.

  II. Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.

  III. Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır.

  IV. Meclis hükümeti sisteminden vazgeçilmiştir. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I, II ve III E) II, III ve IV  8. I. Trablusgarp'ı almak için Avrupa devletlerinin onayını alan İtalya, Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp'ı istedi. Bu istek reddedilince Trablusgarp'a asker çıkardı.

  II. Trablusgarp'ın işgali üzerine Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinden yardım istedi ancak gerekli desteği bulamadı.

  Bu bilgilerle ilgili olarak XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

  A) Siyasi yalnızlık içindedir.

  B) İç sorunlarla mücadele etmektedir.

  C) Afrika'daki hakimiyeti sona ermiştir.

  D) Almanya ile ittifak halindedir.

  E) Ulusçuluk akımından olumsuz etkilenmiştir.  9. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sonunda imzaladığı Uşi Antlaşması ile On İki Ada'yı geçici olarak İtalya'nın işgaline bırakmıştır.

  Osmanlı Devleti'nin bu kararı almasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) On İki Ada halkının ayaklanma çıkarmasını önlemek

  B) Yunanistan'ın Balkan Savaşı sırasında adaları işgal etmesine engel olmak

  C) Balkan Savaşı'nda İtalya'dan destek sağlamak

  D) İtalya'nın diğer bölgelere saldırmasını engellemek

  E) Avrupa devletlerinin olaya müdahalesine fırsat vermemek  10. XX. yüzyılın başlarında Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birleşerek savaşa girmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) Milliyetçilik akımları

  B) Osmanlıların Katolikleri desteklemesi

  C) Osmanlıları Balkanlardan atmak istemeleri

  D) Bağımsızlık mücadelesi vermeleri

  E) Meşrutiyet ilanını içişlerine karışma olarak değerlendirmeleri  11. I. Balkan Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi sonucu bölgede büyük bir siyasi otorite boşluğu doğmuştur. Bu durum toprakların paylaşımı konusunda Balkan devletleri arasında çıkar çatışmaları yaşanmasına yol açmıştır.

  Bu durumun nedeni olarak;

  I. Balkanların çok uluslu olması

  II. Balkanlarda kalıcı barışın kurulamaması

  III. Rusya'nın Balkanlardaki etkinliğinin azalması

  IV. Balkan sorununa Avrupa devletlerinin kayıtsız kalması

  gibi özelliklerden hangileri gösterilebilir?

  A) Yalnız I B) II ve III C) II ve IV

  D) I ve II E) I, II, III ve IV  12. Osmanlı İmparatorluğumun Balkan Savaşları sonunda imzaladığı İstanbul ve Atina Antlaşmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Balkan Savaşlarını bitiren antlaşmalardır.

  B) Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin hakları belirlenmiştir.

  C) Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Türklere azınlık statüsü verilmiştir.

  D) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı Doğu Trakya ile sınırlanmıştır.

  E) Bugünkü Türkiye-Yunanistan sınırı çizilmiştir.


  CEVAP ANAHTARI_________

  1. B 2. D 3. E 4. A 5. C

  6. A 7. D 8. A 9. B 10. C

  11. D 12. E


 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kpss Tarih XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 13:42
 2. Kpss Anlatim Bozukluklari İle İlgİlİ Test Sorulari
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 28.12.09, 20:31
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:09
 4. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:06
 5. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.