Sponsorlu Bağlantı

4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: KPSS İnkılap Tarihi Konu Tarama Testleri

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  KPSS İnkılap Tarihi Konu Tarama Testleri

  Sponsorlu Bağlantı

  KPSS Tarih Konu Tarama Testleri - İNKILÂP TÂRİHİ 3

  İNKILÂP TÂRİHİ
  KONU TESTİ 5
  KONU: Eylem Evresi

  1. I. Moskova Antlaşması
  II. Ankara Antlaşması
  III. Çerkez Ethem Ayaklanması
  IV. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
  Millî Mücâdele sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) III-IV-I-II C) III-I-II-IV E) III-I-IV-II
  B) I-II-III-IV D) II-IV-I-III

  2. Birinci TBMM Hükûmeti, Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki devletlerden hangilerine Misâk-ı Millî’deki sınırlardan ödün vermiştir?
  A) Sovyet Rusya-Fransa C) Yunanistan-Suriye E) İngiltere-İtalya
  B) Ermenistan-Azerbaycan D) İngiltere-Fransa

  3. Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına aşağıdakilerden hangisinin katkısı olamaz?
  A) Londra Konferansı kararlarının kabûl edilmesi
  B) Sovyet Rusya’nın Avrupa devletlerince dışlanması
  C) I. İnönü Muharebesi’nin kazanılması
  D) Ankara ve Moskova hükûmetleri arasında çıkar çatışması olması
  E) Sovyet Rusya’nın Türkiye’yi tampon devlet olarak kullanmak istemesi
  4. Sovyet Rusya ile imzalanan 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesinin her iki devletin siyâsî alanda da iş birliği yapacağı anlamına gelmektedir?
  A) Taraflardan birinin tanımadığı belgeyi diğerinin de tanımaması
  B) Eski antlaşmaların geçersiz olması
  C) Kapitülasyonların kaldırılmasını Sovyet Rusya’nın onaylaması
  D) Sovyet Rusya’nın Misâk-ı Millî’yi tanıması
  E) Ekonomik iş birliği yapılması

  5. Londra Konferansı sırasında TBMM Heyeti ile Fransa ve İtalya arasında karşılıklı esir değişimiyle ilgili antlaşmalar imzalanmış ancak bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.
  TBMM’nin bu davranışının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalyanların TBMM’den İzmir’i istemesi
  B) Antlaşmaların ulusal egemenlik ilkelerine aykırı imzalanması
  C) Antlaşmaların İngiltere’nin baskısıyla imzalanması
  D) Fransa ve İtalya’nın antlaşmalar için Sevr’i ön koşul olarak dayatmaları
  E) Fransa’nın esirlere karşılık Hatay’ı istemesi

  6. Sakarya Savaşı sonrasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa Hatay’da resmî dili Türkçe olan özel bir yönetim kurulmasını onaylamıştır.
  Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Fransa, TBMM’nin askerî gücünden çekinmiştir
  B) Fransa, Hatay Bölgesi’nin bütün idârî haklarını devralmıştır
  C) Hatay’ın Türk toprağı olduğu Fransa tarafından onaylanmıştır
  D) Fransa, Hatay’ı bırakarak İngilizlere tavır koymuştur
  E) Fransa, Hatay’a karşılık Mısır’da serbest bölge oluşturmuştur

  7. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM Hükûmeti,
  I. Londra Konferansı’na çağırıldı
  II. Fransa ile Ankara Antlaşması’nı imzaladı
  III. İtilâf devletleri ile Mudanya görüşmesini gerçekleştirdi
  TBMM Hükûmeti, bu başarıyı aşağıdaki hangi savaşlardan sonra elde etmiştir?
  A) Sakarya-I.İnönü-Başkomutanlık
  B) Çanakkale-I.İnönü-II.İnönü
  C) I.İnönü-Sakarya-Büyük Taarruz
  D) II.İnönü-Sakarya-Dumlupınar
  E) Başkomutanlık-Sakarya-II.İnönü

  8. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın koşullarından birisidir?
  A) Boğazlar, İtilâf devletlerinin denetiminde her türlü ticaret gemisinin geçişine açık olacaktır
  B) İngiliz, Fransız, İtalyan ve Osmanlılardan oluşan bir kurul Osmanlı maliyesini düzenleyecektir
  C) İtilâf devletleri Toros tünellerini işgâl edeceklerdir
  D) Tüm haberleşme araçlarına el konulacaktır
  E) Osmanlı Devleti elindeki savaş esirlerini hemen bırakacaktır

  9. Aşağıdakilerden hangisi, II.İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?
  A) Batı Cephesi’nden sorumlu tek komutan İsmet Paşa olmuştur
  B) İtalya, Anadolu’da işgâl ettiği yerleri boşaltmaya başlamıştır
  C) Yunanistan, savaşı sona erdirmek için genel seferberlik ilân etmiştir
  D) Fransa, Zonguldak yöresindeki askerlerini geri çekmiştir
  E) Tekâlif-i Millîye emirleri yayınlanmıştır


  10. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuçlarından değildir?
  A) Türk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıştır
  B) Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır
  C) TBMM’de görüş ayrılıkları yoğunlaşmıştır
  D) Yunanlılar ilk kez İç Anadolu’ya girmişlerdir
  E) Meclis’in Kayseri’ye taşınması önerisi ortaya atılmıştır 2. #2
  AdministratoR

  Cevap: KPSS Tarih Konu Tarama Testleri - İNKILÂP TÂRİHİ 3

  11. Tekâlif-i Millîye emirleri aşağıdaki hangi savaş sonucunda ilân edilmiştir?
  A) I.İnönü B) Aslıhanlar C) Sakarya D) II.İnönü E) Eskişehir-Kütahya

  12. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’ndan önce görülen bir gelişmedir?
  A) Saldırı üstünlüğünün Türk ordusuna geçmesi
  B) Fransa’nın TBMM’yi resmen tanıması
  C) Başkomutanlık Kanunu’nun çıkartılması
  D) İtilâf devletlerinin ateşkes istemesi
  E) Mustafa Kemâl’e Gazilik Ünvânı ve Mareşallik rütbesinin verilmesi

  13. Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul ve Boğazlarla ilgili bir madde vardır?
  A) Moskova Antlaşması D) Ankara Antlaşması
  B) Londra Konferansı E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Kars Antlaşması

  14. Aşağıdaki antlaşma ve sonuç eşleştirmesi, hangisinde yanlıştır?
  Antlaşma Sonuç
  A) Moskova - İlk kez bir Avrupa devleti TBMM’yi resmen tanıdı
  B) Kars - Doğu Anadolu sınırı kesinlik kazandı
  C) Ankara - Fransa ile savaş hâli sona erdi
  D) Gümrü - TBMM’nin yaptığı ilk antlaşmadır
  E) Lozan - Hatay sınırlarımız içine alındı

  15. Aşağıdaki savaş ve sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  Savaş Sonuç
  A) I.İnönü - Moskova Antlaşması
  B) II.İnönü - Fransa’nın Zonguldak’ı boşaltması
  C) Kütahya – Eskişehir - Kars Antlaşması
  D) Sakarya - Ankara Antlaşması
  E) Büyük Taarruz - Mudanya Ateşkes Antlaşması

  16. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya savaşı öncesinde yayınlanan Tekâlif-i Millîye emirleri ile ilgili değildir?
  A) Ordunun silâh ve cephâne ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir
  B) İstiklâl mahkemeleri aracılığıyla asker kaçaklarının sayısı azaltılmaya çalışılmıştır
  C) Ordunun yiyecek ihtiyacımı karşılamak amaçlanmıştır
  D) Kuvva-i Millîye hareketine son verilmek istenmiştir
  E) Ordunun gücü ve asker sayısının arttırılması amaçlanmıştır

  17. Doğu Anadolu sınırlarının belirlenmesi için, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nin antlaşma imzaladığı devletler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan-Sovyet Rusya
  B) İngiltere-Ermenistan-Yunanistan-İtalya
  C) Fransa-Afganistan-İngiltere-Sovyet Rusya
  D) Gürcistan-Ermenistan-Afganistan-Sovyet Rusya
  E) İngiltere-Ermenistan-Sovyet Rusya-Gürcistan

  18. Aşağıdaki antlaşmaların hangilerinde Suriye sınırı ile ilgili maddeler vardır?
  A) Gümrü-Ankara C) Moskova-Mudanya E) Ankara-Lozan
  B) Ankara-Kars D) Gümrü-Lozan

  19. Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesi ile ilgili değildir?
  A) Halk işgâllere karşı silâhlı mücâdele vermiştir
  B) Maraş ve Urfa halkı işgâle karşı direnişte başarılı olmuşlardır
  C) Fransızlar, Sakarya zaferimizden sonra bölgeyi tamamen boşaltmışlardır
  D) Düzenli ordumuz ilk kez bu cephede başarılı olmuştur
  E) Bölgedeki örgütlenmede Sivas Kongresi önemli bir rol oynamıştır

  20. Aşağıdakilerden hangisi, İngiliz generali Milne’nin çizdiği ve İtilâf devletlerince 7 Ekim 1919’da onaylanan hatla ilgilidir?
  A) İtalya’ya bırakılan bölgenin sınırları çizilmiştir
  B) Yunanistan’ın işgâl alanının belirlenerek, o bölgede güçlenmeleri hedeflenmiştir
  C) TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Yunan kuvvetlerine saldırması engellenmiştir
  D) I.İnönü Savaşı sonrasında belirlenmiştir
  E) Fransa ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü amaçlanmıştır

 3. #3
  AdministratoR

  Cevap: KPSS Tarih Konu Tarama Testleri - İNKILÂP TÂRİHİ 3

  21. I. Milne Hattı’nın çizilmesi
  II. Ermenilerin yenilgiye uğratılması
  III. Türk-Afgan dostluk antlaşması’nın imzalanması
  IV. I.İnönü Muharebesi’nin kazanılması
  V. Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nun çıkartılması
  Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
  A) II-V-IV-I-III C) III-I-IV-V-II E) IV-V-III-II-I
  B) IV-II-V-I-III D) I-II-IV-V-III

  22. Aşağıdakilerden hangisi, I.İnönü Muharebesi’nin sonuç ve özelliklerinden biri değildir?
  A) TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır
  B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır
  C) TBMM’nin İtilâf devletleri tarafından hukuken tanınmasına ortam hazırlamıştır
  D) TBMM ve düzenli orduya güven artmıştır
  E) İtalyanlar işgâle son vererek Anadolu’yu boşaltmaya başlamışlardır

  23. Aşağıdaki devletlerden hangisi, I.İnönü zaferimizden sonra toplanan Londra Konferansı’na katılmamıştır?
  A) İngiltere C) Sovyet Rusya E) Fransa
  B) İtalya D) TBMM

  24. Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir muharebeleriyle ilgili değildir?
  A) Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir
  B) Kuvva-i Millîye birlikleri yeniden kurulmaya başlamıştır
  C) TBMM’de görüş ayrılıkları yoğunlaşmıştır
  D) M. Kemâl karşıtları, Kafkaslarda bulunan Enver Paşa’yı Anadolu’ya dâvet etmişlerdir
  E) Asker kaçakları sayısı artmıştır

  25. Sakarya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Moskova-Ankara C) Moskova-Kars E) Kars-Ankara
  B) Gümrü-Mudanya D) Gümrü-Ankara

  26. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaşılmadan ele geçirilen ve TBMM denetimine bırakılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğu Trakya C) Güneydoğu E) Batı Karadeniz
  B) Ege D) Doğu

  27. İngiltere, Fransa’nın TBMM ile imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisine tepki göstermiştir?
  A) Lozan C) Ankara E) Mudanya
  B) Kars D) Gümrü

  28. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
  A) Silâhlı mücâdele dönemi sona ermiştir
  B) TBMM için siyâsî bir başarıdır
  C) Osmanlı Devleti İtilâf devletleri tarafından hukuken yok sayılmıştır
  D) İngiltere Musul üzerindeki isteklerinden vazgeçmiştir
  E) İstanbul’un yönetimi TBMM Hükûmeti’ne geçmiştir

  29. Aşağıdakilerin hangisinde 2. olay, 1. olayın sonucunda gerçekleşmiştir?
  1. Olay 2. Olay
  A) Sakarya Muharebesi - Yunanlılar Anadolu’yu terk etmişlerdir
  B) Ermenilerle savaş - Doğu Anadolu sınırı kesinleşmiştir
  C) I.İnönü Muharebesi - Londra Konferansı düzenlenmiştir
  D) II.İnönü Muharebesi - Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme
  gelmiştir
  E) Kütahya-Eskişehir - Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır
  muharebeleri

  30. I. Doğu sınırının kesinlik kazanması
  II. Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı boşaltması kararının alınması
  III. Fransa’nın Güneydoğu Anadolu’yu boşaltması
  IV. Bir Avrupa devletinin TBMM’yi ilk kez resmen tanıması
  Yukarıda verilenler, aşağıdaki antlaşmalarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
  A) Kars B) Ankara C) Mudanya D) Moskova E) Gümrü

 4. #4
  AdministratoR

  Cevap: KPSS Tarih Konu Tarama Testleri - İNKILÂP TÂRİHİ 3

  31. M. Kemâl’in başkomutanlık yetkisi ile yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kütahya-Eskişehir C) Büyük Taarruz E) Aslıhanlar
  B) Dumlupınar D) Sakarya

  32. I. Müslüman bir devletin TBMM’yi ilk kez tanıması
  II. Bir İtilâf devletinin TBMM’yi ilk kez tanıması
  III. Bir Avrupalı devletin TBMM’yi ilk kez tanıması
  IV. Batı Anadolu’nun tamamının işgâlden kurtarılması
  V. Tekâlif-i Millîye emirlerinin yayınlanması
  VI. Doğu Trakya’nın TBMM’nin denetimine bırakılması
  Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) III-I-II-V-IV-VI C) III-V-I-II-IV-VI E) I-III-V-II-IV-VI
  B) V-III-I-II-IV-VI D) II-III-I-V-IV-VI

  33. I. Afganistan ile Dostluk Antlaşması
  II. Fransa ile Ankara Antlaşması
  III. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması
  IV. Büyük Taarruz
  V. Kütahya-Eskişehir muharebeleri
  VI. Mudanya Mütârekesi

  Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi hangisidir?
  A) III-I-II-V-IV-VI C) III-V-I-II-IV-VI E) V-III-I-II-IV-VI
  B) I-III-V-II-IV-VI D) II-III-I-V-IV-VI

  34. I. Ermenilerle savaşılması
  II. I.İnönü Muharebesi
  III. Sakarya Muharebesi
  Sonucunda imzalanan antlaşmalar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Gümrü-Ankara-Kars D) Gümrü-Ankara-Mudanya
  B) Gümrü-Moskova-Mudanya E) Gümrü-Moskova-Lozan
  C) Gümrü-Moskova-Ankara

  35. I. Sovyet Rusya
  II. Afganistan
  III. Ermenistan
  IV. Azerbaycan
  V. Gürcistan
  Yukarıda verilen devletlerden hangisiyle, doğu sınırını ilgilendiren antlaşma imzalanmamıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  36. İtilâf devletleri arasında, işgâlci bir özelliğe sahip olmasına rağmen, TBMM Hükûmeti’ni ilk kez resmen tanıyan devlet hangisidir?
  A) İngiltere C) ABD E) Fransa
  B) Sovyet Rusya D) İtalya

  37. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?
  A) Bugünkü Türkiye-Suriye sınırını çizmiştir
  B) Fransa Boğazlar yöresinden askerlerini çekmiştir
  C) Güney Cephesi’nde savaş durumu sona ermiştir
  D) Fransa Zonguldak’ı boşaltmıştır
  E) Fransa ilk kez Ankara’ya elçi göndermiştir

  38. Aşağıdaki savaşların hangilerinin sonrasında resmî bir antlaşma imzalanmamıştır?
  A) I.İnönü - II.İnönü D) Sakarya - II.İnönü
  B) I.İnönü - Kütahya/Eskişehir E) Sakarya - Başkomutanlık
  C) II.İnönü - Kütahya/Eskişehir

  39. I. Saldırı üstünlüğü Türk ordusuna geçmiştir
  II. Yunan kuvvetleri savunmaya çekilmiştir
  III. Genel seferberlik ilân edilmiştir
  Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ilgilidir?
  A) I.İnönü C) Sakarya E) Kütahya-Eskişehir
  B) II.İnönü D) Başkomutanlık

  40. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Taarruz sonucunda kurtarılan şehirlerden biri değildir?
  A) Hatay B) İzmir C) Eskişehir D) Uşak E) Kütahya

  41. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Muharebesi’nin sonucu olarak görülen gelişmelerden biri değildir?
  A) M. Kemâl’e Gazilik ve Mareşallik rütbelerinin verilmesi
  B) Doğu sınırının kesin şeklini alması
  C) Fransa ile savaş durumunun sona ermesi
  D) Genel taarruz için hazırlıklara başlanması
  E) Teşkilât-ı Esâsîye’nin kabûl edilmesi

  42. Aşağıdaki olaylar sıraya konulduğunda hangisi en sonda yer alır?
  A) İlk kez güney sınırının çizilmesi
  B) Ermenilerle silâhlı mücâdelenin sona ermesi
  C) İtilâf devletlerinin ilk kez TBMM’yi hukuken tanıması
  D) Tekâlif-i Millîye emirlerinin yayınlanması
  E) İsmet paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

  43. Aşağıdaki antlaşma ve madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Ankara – Hatay dışında güney sınırının çizilmesi
  B) Kars – Doğu sınırının bu günkü şekilde belirlenmesi
  C) Moskova – Sovyet Rusya’nın kapitülasyonları kaldırması
  D) Mudanya – Karaağaç Türkiye’ye bırakılarak, Yunan sınırının çizilmesi
  E) Gümrü – Ermenistan’ın Misâk-ı Millî’yi tanıması

  44. Aşağıdakilerden hangisinde, savaş ve sonrasında görülen eşleştirme yanlış olarak verilmiştir?
  A) I.İnönü – İstiklâl Marşı’nın kabûl edilmesi
  B) II.İnönü – Yunanistan’ın Genel Seferberlik ilân etmesi
  C) Kütahya/Eskişehir – Başkomutanlık Kanunu’nun çıkartılması
  D) Sakarya – Gürcistan’ın işgâl ettiği yerleri boşaltması
  E) Büyük Taarruz – Batı Anadolu’nun düşman işgâlinden kurtarılması


  Test 5
  1-E 12-C 23-C 34-C
  2-A 13-E 24-B 35-B
  3-D 14-E 25-E 36-E
  4-A 15-C 26-A 37-C
  5-B 16-D 27-C 38-C
  6-C 17-A 28-D 39-C
  7-C 18-E 29-C 40-A
  8-B 19-D 30-E 41-E
  9-E 20-B 31-D 42-A
  10-B 21-D 32-E 43-D
  11-E 22-E 33-B 44-D


 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  KPSS İnkılap Tarihi Konu Tarama Testleri


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.08.10, 02:17
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:28
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:26
 4. KPSS Tarih Konu Tarama Testleri - İNKILÂP TÂRİHİ 4
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:23
 5. İnkılap Tarihi KPSS Tarih Konu Tarama Testleri
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.