Sponsorlu Bağlantı

4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: KPSS Tarih Konu tarama testleri 5 Kpss İNKILÂP TÂRİHİ KONU TESTİ

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  KPSS Tarih Konu tarama testleri 5 Kpss İNKILÂP TÂRİHİ KONU TESTİ

  Sponsorlu Bağlantı

  KPSS Tarih Konu tarama testleri 5 Kpss İNKILÂP TÂRİHİ KONU TESTİ

  İNKILÂP TÂRİHİ
  KONU TESTİ 8
  KONU: Çok partili döneme geçiş denemeleri, isyânlar, Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin dış politikası


  1. Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?
  A) Cumhuriyetin ilân edilmesi
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Ankara’nın başkent olması
  D) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
  E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması

  2. Liberal ekonominin Türkiye için daha yararlı olduğunu savunan Cumhuriyetçilerin, “Devletçilik” ilkesini hayata geçirmelerinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasının gecikmesi
  B) Özel teşebbüsün sanayileşmeyi gerçekleştirememesi
  C) Lâik devlet kurumlarının oturtulamaması
  D) Dışa bağımlılıktan kurtulmak istenmesi
  E) Ham madde kaynaklarının yetersiz olması

  3. Atatürk Dönemi’nde çoğulcu demokrasinin gerçekleşebilmesi için, bizzat onun isteği ile siyâsî parti kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ali Fethi (Okyar) C) Celâl (Bayar) E) Kâzım (Karabekir)
  B) Adnan (Adıvar) D) Fevzi (Çakmak)

  4. İç ve dış sebepleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin Şeyh Sait İsyânı’nın çıkışında etkili olduğu söylenemez?
  A) TBMM’nin açılmasını engellemek
  B) Cumhuriyet yönetiminin yerine eski düzene geri dönmek
  C) Musul çevresinin Irak’a bırakılmasını sağlamak
  D) Lâik amaçlı inkılâplara engel olmak
  E) TBMM’yi ve Atatürk’ü halkın gözünden düşürmek

  5. I. Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdirildi
  II. “Ümmet” toplumundan “Millet” toplumuna geçildi
  III. Çağdaş-lâik hukuk kuralları uygulandı
  Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  A) Lozan Antlaşması’nın
  B) Medenî Kanun’un kabûlünün
  C) 1924 Anayasası’nın
  D) Halifeliğin kaldırılmasının
  E) Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kapatılmasının

  6. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?
  A) Ölçü aletlerinin değiştirilmesi
  B) Osmanlı Hanedanı’nın yurt dışına çıkartılması
  C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması
  D) Medenî kanun’un uygulamaya konulması
  E) I.Beş Yıllık kalkınma Plânı’nın uygulanması

  7. Aşağıdaki kanunlardan hangisi, 3 Mart 1924’te kabûl edilmiştir?
  A) Takrir-i Sükûn D) Tevhid-i Tedrisat
  B) Teşvik-i Sanayi E) Hıyanet-i vataniye
  C) Ceza Muhakemeleri Usulü

  8. Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Kabine Sistemi’ne geçilmiş, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevleri birbirinden ayrılmıştır.
  Bu görevleri üstlenen ilk kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
  Meclis Başkanı Başbakan
  A) İsmet (İnönü) - İsmet (İnönü)
  B) M. Kemâl (Atatürk) - Fevzi (Çakmak)
  C) Ali Fethi (Okyar) - Celâl (Bayar)
  D) Ali Fethi (Okyar) - İsmet (İnönü)
  E) Ali Fuat (Cebesoy) - Kâzım (Karabekir)

  9. Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?
  A) Ankara’nın başkent olması
  B) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
  C) 1924 Anayasası’nın kabûl edilmesi
  D) İstiklâl Marşı’nın kabûl edilmesi
  E) Çok partili hayata geçiş denemesinin yapılması

  10. Toplumsal hayatın düzenlenmesi için gerçekleştirilen inkılâplar ile ait oldukları târih, aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak eşleştirilmiştir?
  İnkılâp Târih
  A) Kıyafet Kanunu’nun kabûl edilmesi - 25 Kasım 1925
  B) Milâdî Takvim’in uygulamaya konulması - 1 Ocak 1926
  C) Uluslar arası takvimin uygulanması - 1 Ocak 1926
  D) Soyadı Kanunu’nun çıkartılması - 20 Mayıs 1926
  E) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi - 1 Nisan 1931
  11. Cumhuriyet rejimi ile ulusal egemenliğe dayalı devlet sistemi benimsenmiştir?
  Türkiye’de bu değişikliğin kolayca gerçekleşmesine ortam hazırlayan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması
  C) hukuk birliğinin sağlanması (Medenî kanun)
  D) TBMM’nin açılması
  E) Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

  12. Osmanlı eğitim anlayışı, yeni Türk devleti’nde sürdürülmemiş, “Millî Eğitim” anlayışı benimsenmiştir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde uygulanan eğitim politikası ile ilgili bir amaç değildir?
  A) Yabancı okulları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlamak
  B) Lozan Konferansı’nda Avrupa devletleri tarafından belirlenen kurallara uygun eğitim sistemine geçmek
  C) Eğitimde eşitlik ilkesini yerleştirmek
  D) Millî târih bilinci ve millî dil politikası oluşturmak
  E) Çağdaş, lâik ve evrensel bir eğitim politikası uygulamak

  13. Yeni Türk Devleti’nin kabûl ettiği kanunlarla bağlantılı olduğu olaylar karşılaştırıldığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
  Kanun Uygulama
  A) Tekâlif- Millîye - Ordunun ihtiyacının karşılanması
  B) Tevhid-i Tedrisat - Medreselerin kapatılması
  C) Teşvik-i Sanayi - Özel sektörün desteklenmesi
  D) 1924 Anayasası - Cumhuriyet rejimine geçilmesi
  E) Takrir-i Sükûn - Çok partili denemelerin ertelenmesi

  14. I. Türk Tarih kurumu’nun açılması
  II. Darü’l Fûnun’un İstanbul Üniversitesi adını alması
  III. Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi
  IV. Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması
  V. Türk Dil Kurumu’nun açılması
  Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden öncedir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  15. I. Türk Tarih kurumu’nun açılması
  II. İstanbul Üniversitesi’nin kurulması
  III. Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi
  IV. Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkartılması
  V. Türk Dil Kurumu’nun açılması
  Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) IV-III-V-I-II C) IV-III-II-I-V E) IV-III-V-I-II
  B) IV-III-I-V-II D) IV-III-I-II-V

  16. 1925 yılında Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ticarî geliri arttırmak
  B) Köylüyü ekonomik yükten kurtarmak
  C) Köylüye ucuz kredi imkânları sağlamak
  D) Üretimi tarımdan sanayi sektörüne kaydırmak
  E) Özel teşebbüsü yatırıma yönlendirmek

  17. Osmanlı Devleti’nden yeni Türk Devleti’ne devrolan ekonomik sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Özel teşebbüsün yeterli ekonomik gelişme sağlayamaması
  B) Tarımda ilkel metodların uygulamasının sürmesi
  C) Özel sektörde teknolojik bilgi eksikliği olması
  D) Kapitülasyonların yarattığı ekonomik sınırlamaların devam etmesi
  E) Türklerin sanayi ve ticaret alanlarında tecrübesiz olması

  18. I Hükûmeti eleştirmenin yasaklanması
  II. Basına sansür getirilmesi
  III. Çoğulcu demokrasi uygulamasından bir süre için vazgeçilmesi
  IV. Bir süreliğine bireysel özgürlüklerin kısıtlanması
  V. Halktan ordunun ihtiyaçları için destek sağlanması
  Yukarıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’nun getirdiği sonuçlardan değildir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  19. I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı başarıya ulaşmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle II.Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanamamıştır?
  A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yetersiz kalması
  B) Lâikliği hedef alan olayların başlaması
  C) Ekonomide “Devletçilik” ilkesinin benimsenmesi
  D) II.Dünya Savaşı’nın çıkması
  E) Menemen Olayı’nın patlak vermesi

  20. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının görünürdeki sebebidir? A) TBMM Hükûmeti’nin, askerî başarılarına İstanbul’u ortak etmeme düşüncesi
  B) TBMM’nin öncelikle millî kurtuluşu hedeflemesi
  C) iki başlı yönetim görüntüsüne son verilmek istenmesi
  D) İtilâf (Anlaşma) devletlerinin Lozan’a İstanbul Hükûmeti’ni de çağırmaları
  E) TBMM’de Cumhuriyet yanlılarının üstünlük sağlamaları

  21. Hukuk alanındaki lâikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Medenî Kanun D) Saltanatın kaldırılması
  B) Soyadı Kanunu E) Tekke ve zâviyelerin kapatılması
  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 2. #2
  AdministratoR

  Cevap: KPSS Tarih Konu tarama testleri 5 Kpss İNKILÂP TÂRİHİ KONU TESTİ

  22. Aşağıdakilerden hangisi, Halk Fırkası’nın kuruluş amaçlarından değildir?
  A) İnkılâpları gerçekleştirmek D) Çağdaşlaşmak
  B) Tüm halkın partisi olmak E) Yenilikleri halka benimsetmek
  C) Tek parti rejimi kurmak

  23. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet halk Fırkası’nın özelliklerinden değildir?
  A) Liberal ekonomiyi savunmuştur D) Atatürk tarafından kurulmuştur
  B) Rejimi korumuştur E) İnkılâpları gerçekleştirmiştir
  C) Cumhuriyetin ilk siyâsî partisidir

  24. Cumhuriyet târihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz?
  A) Hilafet yanlılarınca kurulmuş olması
  B) Ekonomik anlayışının liberalizm olması
  C) Meşrûtiyetçilerin partide yoğunlaşması
  D) M. Kemâl karşıtlarınca kurulmuş olması
  E) Batıcılık fikrini savunması

  25. Aşağıdakilerden hangisi, saltanatın kaldırılmasının sebeplerinden olamaz?
  A) Sadrazam Tevfik Paşa’nın TBMM başkanlığına Lozan görüşmeleriyle ilgili olarak telgraf çekmesi
  B) Millî egemenlik ilkesiyle hanedan egemenliğinin ters düşmesi
  C) İstanbul Hükûmeti’nin İtilâf devletleriyle iş birliği yapması
  D) Saltanat yanlılarının Meclis’te çoğunluğu sağlamaları
  E) İstanbul Hükûmeti’nin Lozan görüşmelerine çağırılması

  26. Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulan, ancak daha sonra yeniden gündemi işgâl eden ve Türk Hükûmeti’nin iç sorun olarak değerlendirip yabancı devletlerle görüşmeyi reddettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Musul D) Dış borçlar
  B) Mübadele (nüfus değişimi) E) Yabancı okullar
  C) Boğazlar

  27. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Lâiklik İlkesi’nin yerleşmesine doğrudan katkısı olmamıştır?
  A) Medenî Kanun’un kabûlü D) Halifeliğin kaldırılma B) Tevhid-iTedrisat kanunu’nun kabûlü E) Saltanatın kaldırılması
  C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

  28. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devleti’nin uluslar arası ekonomik ilişkilerini düzenleyen bir yeniliktir?
  A) Türk Tarih Kurumu’nun açılması D) Türk harflerinin kabûlü
  B) Kadınlara siyâsî hak verilmesi E) MedenîKanun’un kabûlü
  C) Takvim ve saat sisteminin değiştirilmesi

  29. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi
  B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Âşâr vergisinin kaldırılması
  E) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

  30. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, hukukî ve toplumsal alanda lâikliğe geçişi sağlamaya yöneliktir?
  A) Medenî Kanun’un kabûlü D) Saltanatın kaldırılması
  B) Soyadı Kanunu’nun kabûlü E) Türk Dil kurumu’nun kurulması
  C) Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

  31. Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alandaki uygulamalarından hangisi, kapitülasyonların kaldırılmasında etkili olmuştur?
  A) Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
  B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  C) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması
  D) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  E) Âşâr vergisinin kaldırılması
  32. Aşağıdakilerden hangisi, lâik devlet yapısının kurumlaşmasında en az katkıyı sağlamıştır?
  A) Soyadı Kanunu D) Medenî Kanun
  B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu E) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması

  33. Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM dönemindeki gelişmelerden birisi değildir?
  A) Ankara’nın başkent olması
  B) Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
  C) Halifeliğin kaldırılması
  D) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
  E) İtilâf devletlerinin İstanbul’u boşaltması

  34. Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM’nin özellik ve uygulamalarından değildir?
  A) Siyâsî bunalımları çözmüştür D) Halifeliği kaldırmıştır
  B) Saltanatı kaldırmıştır E) Ankara’yı başkent yapmıştır
  C) Cumhuriyeti ilân etmiştir

  35. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânının sonuçları arasında yer almaz?
  A) İnkılâpların yapılmasının önü açılmıştır
  B) Devletin rejiminin adı konmuştur
  C) Meclis Hükûmeti sistemi kalkarak Kabine Hükûmeti’ne geçilmiştir
  D) Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışına çıkartılmıştır
  E) Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir

  36. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?
  A) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması
  B) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması
  C) I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması
  D) Medenî Kanun’un kabûlü
  E) Teşvik-i Sanayi kanunu’nun çıkartılması

  37. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesinden sonra gerçekleştirilen ilk eğitim reformu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk Dil Kurumu’nu açılması
  B) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması
  C) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
  D) Yeni Türk harflerinin kabûlü
  E) Hukuk Mektebi’nin açılması

  38. Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması, aşağıdaki inkılâplardan hangisinin devamı niteliğindedir?
  A) Halifeliğin kaldırılmasının
  B) Çok partili hayata geçiş denemelerinin
  C) Hukuk alanındaki inkılâpların
  D) Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulanmasının
  E) Kıyafet değişikliğini öngören çalışmaların

  39. Yeni Türk Devleti’nde, Halifenin giderek devlet başkanı gibi davranması sebebiyle ortaya çıkan sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Cumhuriyet yönetimine geçişi zorlaştırmıştır
  B) Çağdaşlaşmak için yapılacak inkılâplar başlatılamamıştır
  C) Lâik hukuk kuralları uygulanamamıştır
  D) Millî birlik ve beraberlik sağlanamamıştır
  E) Saltanatın kaldırılmasına rağmen devlet iki başlı görüntüsünü sürdürmüştür

  40. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilenler arasında, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşturulması amacını taşımayan, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anayasanın lâikleştirilmesi
  B) Hukuk birliğinin sağlanması
  C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması
  D) Medenî Kanun’un kabûlü
  E) Hilafetin kaldırılması

 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: KPSS Tarih Konu tarama testleri 5 Kpss İNKILÂP TÂRİHİ KONU TESTİ

  41. Şeyh Sait İsyânı başladığı sırada başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsmet (İnönü) C) Kâzım (Karabekir) E) Fevzi (Çakmak)
  B) Ali Fethi (Okyar) D) Ali Fuat (Cebesoy)

  42. I. Egemenliği halka vererek “Kuvvetler Birliği” ilkesinin uygulanmasını sağlamıştır
  II. Hukuk birliği gerçekleşmiştir
  III. Eğitim-öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak eğitimde birlik sağlanmıştır
  IV. Rejim karşıtı çalışmaları durdurmak amacıyla çıkartılmış ve Cumhuriyeti eleştirmeye yönelik yasaklar getirmiştir
  Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki kanunlar eşleştirildiğinde, hangisi dışarıda kalır?
  A) Tevhid-i Tedrisat C) Takrir-i Sükûn E) Teşkilât-ı Esasîye
  B) Medenî Kanun D) Tekâlif-i Millîye

  43. Aşağıdakilerden hangisi, siyâsî inkılâplardan biri sayılamaz?
  A) Cumhuriyetin ilânı
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
  D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
  E) Medenî Kanun’un kabûlü

  44. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen yeniliklerden sayılmaz?
  A) Soyadı kanunu
  B) Milletler Cemiyeti’ne girilmesi
  C) Kılık-kıyafette değişiklik
  D) Medenî Kanun’un kabûl edilmesi
  E) Takvim-saat ve ölçülerde değişiklik

  45. Tekke, türbe ve zâviyelerin kapatılması, özellikle aşağıdakilerden hangisinde lâikleşme ve çağdaşlaşmayı sağlama amacına yöneliktir?
  A) Hukuk C) Ekonomi E) Devlet yönetimi
  B) Eğitim D) Toplumsal hayat

  46. Ekonomik gelişme ve kalkınmanın bağımsızlıktan tâviz verilmeden gerçekleştirilmesini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletçilik D) Misâk-ı Millî
  B) Kabotaj Kanunu E) Misâk-ı İktisadî
  C) Teşvik-i Sanayi Kanunu

  47. Aşağıdakilerden hangisi, yeni devletin millî ticarete öncelik verdiğinin kanıtıdır?
  A) Devletçilik ilkesi C) Misâk-ı Millî E) Medeni Kanun
  B) Kabotaj Kanunu D) Teşvik-i Sanayi Kanunu

  48. I. Saltanatın kaldırılması
  II. Cumhuriyetin ilân edilmesi
  III. Halifenin siyâsî çevrelerle ilişki kurması
  Halifeliğin kaldırılmasına ortam hazırlayan sebepler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) I-II-III B) II-III C) I-II D) I-III E) III

  49. I. Lozan Antlaşması’nın imzası
  II. Halifeliğin kaldırılması
  III. İzmir İktisat kongresi
  IV. Kabotaj Kanunu
  V. Devletçilik ilkesinin uygulanması
  Gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) III-II-I-IV-V C) II-I-III-V-IV E) I-III-IV-II-V
  B) I-III-II-IV-V D) III-I-II-IV-V

  50. Kadınlara siyâsî haklar verilmesiyle, aşağıdakilerden hangisine varılmak istendiği söylenemez?
  A) Halkçılığı geliştirmek D) Demokrasiyi geliştirmek
  B) Kadınları yönetime katmak E) Cumhuriyeti geliştirmek
  C) Kadınları ekonomik bakımdan güçlendirmek

  51. I. Kabotaj Kanunu
  II. Medenî Kanun
  III. Teşvik-i Sanayi Kanunu
  IV. Âşâr vergisinin kaldırılması
  V. Veremle mücadele edilmesi
  Hangileri doğrudan sosyal alanla ilgilidir?
  A) II-III-V C) II-IV-V E) I-IV-V
  B) Hepsi D) I-II-III-IV

  52. I. Hukuk
  II. Eğitim
  III. Askerlik
  alanlarından hangisinde yapılan inkılâplar ikiliği ortadan kaldırmıştır?
  A) I B) II C) I-II D) III E) I-II-III

  53. I. Evlenme
  II. Boşanma
  III. Miras
  IV. Genel oy
  V. Tanıklık
  Medenî Kanun’un içeriğinde yukarıdakilerden hangisi yoktur?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  54. Yeni harflerin kısa zamanda öğrenilmesi ve okur yazar oranının arttırılması için aşağıdaki okullardan hangisi açılmıştır?
  A) Ankara Hukuk Mektebi D) Millet mektepleri
  B) Halk evleri E) Orta öğretim okulları
  C) İlköğretim okulları


  Konu Testi 8
  55. I. Medreselerin kapatılması
  II. Kılık kıyafet Kanunu’nun çıkartılması
  III. Âşâr vergisinin kaldırılması
  IV. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
  gelişmelerinden hangisi veya hangilerinin önemli ölçüde tepki ile karşılandığı söylenebilir?
  A) I-III B) I-II C) IV D) I-II-III E) I

  56. M. Kemâl’in, çözümü için büyük çaba sarfettiği, ancak ölümünden sonra çözüme kavuşan sorun, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lâikliğe geçiş D) Hatay’ın anavatana katılması
  B) NATO’ya üyelik E) Batı Trakya’nın alınması
  C) Toprak reformu

  57. I. Nüfus mübadelesi
  II. Milletler Cemiyeti’ne giriş
  III. Hatay’ın anavatana katılması
  IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I-II-III-IV C) IV-II-I-III E) I-III-II-IV
  B) II-III-I-IV D) I-II-IV-III

  58. I. Balkan Antantı
  II. Sadabat Paktı
  Bu iki antlaşma, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
  A) Askerî ilişkiyi C) Sınırları belirlemeyi E) Güvenlik sağlamayı
  B) Kültürel birliği D) Ekonomik kalkınmayı

  59. I. Nüfus mübadelesi
  II. Kapitülasyonlar
  III. Yabancı okullar
  Lozan görüşmelerinde, hangisi veya hangileri Türkiye ile Yunanistan’ı ilgilendirdiği için ayrıntılı şekilde görüşülmemiştir?
  A) I B) II C) I-II D) I-III E) III

  60. Aşağıdakilerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?
  A) Savaş gemilerinin geçişi belirli sınırlamalara tâbidir
  B) Türkiye, Boğazların iki tarafında asker bulunduracaktır
  C) Boğazlar Komisyonu, yönetimde etkili olacaktır
  D) Her türlü ticaret gemisi Boğazlardan geçebilecektir
  E) Boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakılmıştır

  61. Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için Şeyh Sait İsyânı’nı destekleyen ve hatta çıkmasında rolü olduğu söylenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İngiltere C) Fransa E) Sovyet Rusya
  B) ABD D) İtalya

 4. #4
  AdministratoR

  Standart Cevap: KPSS Tarih Konu tarama testleri 5 Kpss İNKILÂP TÂRİHİ KONU TESTİ

  62. Türkiye Cumhuriyeti, aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye olmamıştır?
  A) NATO C) Milletler Cemiyeti E) Balkan Antantı
  B) Varşova Paktı D) Sadabat Paktı

  63. “Dış politikada güçlü olmanın temeli, iç politikada güçlü olmaktır” diyen Atatürk’ün bu sözlerinin doğruluğunu, aşağıdakilerden hangisi kanıtlamaktadır?
  A) II.Dünya Savaşı’nın dışında kalınması
  B) Sadabat Paktı’nın kurulması
  C) Balkan Antantı’nın oluşturulması
  D) Hatay’ın anavatana katılması
  E) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

  64. Aşağıdakilerden hangisi, dünya barışını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafyada bölgesel barışı korumaya yönelik değildir?
  A) Yabancı okullar sorununun çözülmesi
  B) Balkan Antantı’nın imzalanması
  C) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
  D) Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO)’nın kurulması
  E) Sadabat Paktı’nın oluşturulması

  65. Misâk-ı Millî sınırları içinde yer almasına rağmen, Musul’un 1926’da İngiltere’ye verilmesinin en önemli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Musul petrollerinden elde edilen kârın %10’unun Türkiye’ye bırakılması
  B) İçte çözüm bekleyen önemli sorunlar olması
  C) Dış politikada yeterli tecrübeye sahip olunmaması
  D) Yunanistan’la olan nüfus mübadelesi sorununun henüz çözümlenmemiş olması
  E) İngiltere ile ilişkilerin bozulmasının istenmemesi  66. İngiltere’nin etkisiyle çıkan Şeyh Sait İsyânı, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin zararına sonuçlanmasına sebep olmuştur?
  A) Kapitülasyonlar C) Hatay E) Boğazlar
  B) Batum D) Musul

  67. Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun çözümlenmesi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur?
  A) Lozan Antlaşması’nın D) Sadabat Paktı’nın
  B) 1926 Ankara Antlaşması’nın E) Balkan Antantı’nın
  C) Montrö Sözleşmesi’nin

  68. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı(Paktı)’na katılan devletlerden biri değildir?
  A) Türkiye C) Bulgaristan E) Romanya
  B) Yunanistan D) Yugoslavya

  69. Aşağıdakilerden hangisi, Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir?
  A) Türkiye C) İran E) Irak
  B) Suriye D) Afganistan

  70. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Atatürk Dönemi dış politikasının temel ilkelerinden biri değildir?
  A) Her koşulda barış politikasını bozmamak
  B) Uluslar arası eşitliğe sahip olmak
  C) Gerçekçi hedefler belirlemek
  D) Yurtta ve dünyada barışı sağlamak
  E) Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmak

  71. I. Kars
  II. Kerkük
  III. Ardahan
  IV. Musul
  V. Hatay
  Yukarıdakilerden hangileri, Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmasına rağmen Atatürk Dönemi’nde Türkiye’ye katılmamıştır?
  A) I-III-IV C) I-IV-V E) I-II-V
  B) II-IV-V D) II-III-V

  72. Kurtuluş Savaşı yıllarında imzalanan her antlaşma, askerî bir zaferin diplomatik sonucu olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki özelliği taşımayan bir antlaşmadır?
  A) Moskova Antlaşması D) 1921 Ankara Antlaşması
  B) Mudanya Ateşkes Antlaşması E) 1926 Ankara Antlaşması
  C) Lozan Antlaşması

  73. I. Türkiye-Sovyet Rusya
  II. Türkiye-Bulgaristan
  III. Türkiye-Yunanistan
  IV. Türkiye-İran
  V. Türkiye-Irak
  Yukarıdaki sınırlardan hangisi, Cumhuriyet Hükûmeti döneminde çizilmiştir?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  74. Mübadele Sorunu’nu çözülmesiye Türkiye-Yunanistan arasında 1930’dan itibaren dostluk başlamıştır. Bu dostluk ancak 1950’ye kadar sürmüştür (Sınav Komisyonu buna 1954 de diyebilir).
  Aşağıdakilerden hangisiyle, iki devlet arasında gerginlik yeniden başlamıştır?
  A) Ege Kıta Sahanlığı anlaşmazlığı D) Kıbrıs Sorunu
  B) Batı Trakya Türkleri E) Ege Hava Sahası sorunu
  C) Ege adalarının silâhsızlandırılması antlaşması

  75. Lozan’dan sonra Türk-İngiliz ilişkilerindeki gerginliği yumuşatarak, diğer Batılı devletlerin de Türkiye ile ilişkilerini olumlu yönde etkileyen ilk antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1926 Ankara C) Sadabat Paktı E) 1926 Atina
  B) Montrö D) Balkan Antantı

  76. Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan’dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır?
  A) Yabancı okullar C) Irak sınırı E) Nüfus Mübadelesi
  B) Boğazlar D) Kıbrıs

  77. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde karşılaşılan dış politika sorunlarından bir değildir?
  A) Irak sınırı C) Nato’ya giriş E) Yabancı okullar
  B) Hatay D) Boğazlar

  78. I.Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşma ve düzenlemelerin başarısızlığa uğramış olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millî devletler kurulması B) Sömürgecilik C) II.Dünya Savaşı
  D) Manda rejimleri E) Türk Millî Mücâdelesi

  79. Lozan Antlaşması’nı Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?
  A) Fevzi Çakmak) C) Rauf (Orbay) E) M. Kemâl
  B) İsmet (İnönü) D) TBMM

  80. Atatürk Dönemi’nde benimsenen Türk dış politikasının ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Yurtta barış dünyada barış
  B) Misâk-ı Millî sınırlarını koruma
  C) Millî bağımsızlığı koruma
  D) Uluslar arası hukuka saygılı olma
  E) Çağdaş ve lâik yönetim anlayışını yerleştirme

  81. İtalya’nın Habeşistan’ı alarak doğuya doğru yayılmasına karşı Türkiye- İran-Irak ve Afganistan arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
  A) Sadabat Paktı C) Balkan Antantı E) Cento
  B) 1926 Ankara Antlaşması D) Nato

  82. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliği tam olarak aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A) Lozan Antlaşması D) Sadabat Paktı
  B) Montrö Sözleşmesi E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Balkan Antantı

  83. I. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla Türkiye’nin Boğazlar bölgesinde asker bulundurma hakkını alması
  II. Türk kanunlarına uymak istemeyen yabancı okulların kapatılması
  III. Balkan Paktı’na Türkiye’nin üye olması
  Gelişmelerinden hangisi, millî bağımsızlık anlayışımızı sınırlayan unsurların kaldırıldığının göstergesidir?
  A) I B) II C) I-III D) I-II E) I-II-III

  84. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde siyâsî ilişki kurulan devletlerden biri değildir?
  A) Irak B) İran C) Pakistan D) Afganistan E) Suriye

  85. Mondros Mütârekesi’ne göre Anadolu’da işgâller yapan ancak daha sonra tutum değiştirerek TBMM Hükûmeti’ni resmen tanıyan ilk İtilâf Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya B) İngiltere C) Fransa D) İtalya E) ABD

  86. Aşağıdaki uluslar arası antlaşmalardan hangisinin imzalanması, Türkiye- Sovyet Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir?
  A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi D) Lozan Antlaşması
  B) Balkan Antantı E) Mudanya Mütârekesi
  C) Sadabat Paktı

  87. I. Yugoslavya
  II. Yunanistan
  III. Türkiye
  IV. Romanya
  Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Balkan Antantı’ndan ilk önce ayrılmıştır?
  A) I-IV B) I-II C) I D) III E) II-III

  88. I. Montrö Sözleşmesi
  II. Birleşmiş Milletler
  III. Balkan Antantı
  IV. Sadabat Paktı
  V. Milletler Cemiyeti
  VI. Lozan Antlaşması
  Yukarıdaki uluslar arası örgüt ve antlaşmalardan hangileri, günümüzde de geçerliğini sürdürmektedir?
  A) I-II-VI B) III-V-VI C) I-III D) II-IV E) III-IV-V

  89. II.Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya’nın izlediği ve uluslar arası barışı tehdit eden politikalar, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin hazırlamamıştır?
  A) Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO)’nın kurulması
  B) Balkan Antantı’nın imzalanmasına
  C) Hatay’ın anavatana katılmasına
  D) Boğazlar Sorunu’nun çözülmesine
  E) Sadabat Paktı’nın oluşturulmasına

  90. I. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  II. Balkan Antantı’nın imzası
  III. Türk-Irak sınırının çizilmesi
  IV. Sadabat Paktı’nın imzası
  V. Hatay’ın anavatana katılması
  Yukarıdaki dış politikaya ait olayların kronolojik sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I-III-V-IV-II C) IV-I-V-II-III E) I-II-IV-V-III
  B) III-II-I-IV-V D) V-I-IV-III-II  Test 8
  1-E 11-D 21-A 31-D 41-B 51-C 61-A 71-B 81-A
  2-B 12-B 22-C 32-A 42-D 52-C 62-B 72-E 82-B
  3-A 13-D 23-A 33-B 43-E 53-D 63-D 73-E 83-D
  4-A 14-D 24-E 34-B 44-B 54-D 64-A 74-D 84-C
  5-B 15-B 25-D 35-D 45-D 55-B 65-B 75-A 85-C
  6-E 16-B 26-E 36-C 46-E 56-D 66-D 76-D 86-D
  7-D 17-D 27-C 37-E 47-B 57-D 67-E 77-C 87-C
  8-D 18-E 28-C 38-A 48-A 58-E 68-C 78-C 88-A
  9-D 19-D 29-B 39-A 49-D 59-A 69-B 79-B 89-A
  10-D 20-B 30-A 40-C 50-C 60-C 70-A 80-E 90-B

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  KPSS Tarih Konu tarama testleri 5 Kpss İNKILÂP TÂRİHİ KONU TESTİ


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.03.10, 19:53
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:28
 3. KPSS Tarih Konu Tarama Testleri - İNKILÂP TÂRİHİ 4
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:23
 4. KPSS İnkılap Tarihi Konu Tarama Testleri
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:20
 5. İnkılap Tarihi KPSS Tarih Konu Tarama Testleri
  By MaqiwoL in forum KPSS Alan Bilgisi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.12.09, 19:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.