Sponsorlu Bağlantı

6 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

  1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak
  b) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını sağlamak
  c) Borsada spekülatif hareketlerin Önlenmesini sağlamak
  d) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak
  e) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek


  2. Sermaye Piyasası Kanunu aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?

  a) Sermaye piyasası araçlarının ihracı esasları
  b) Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalar
  c) Sermaye piyasası kurumları
  d) Sermaye piyasası faaliyetleri
  e) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları


  3. SP Kanunu açısından, sermaye piyasası araçlarının halka arzında tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaktadır?

  a) Halka arz daveti
  b) İzahname
  c) Sirküler
  d) Ticaret gazetesinde ilan
  e) Sermaye piyasası onaylı reklam


  4. Sermaye piyasası araçlarının kaydi olarak izlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?

  a) Takasbank
  b) İMKB
  c) Merkezi kayıt kuruluşu
  d) SPK
  e) Aracı kurum


  5. Anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmiş olması için gerekli olan pay sahibi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) 150
  b) 1000
  c) 51
  d) 49
  e) 250


  6. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi hem Sermaye Piyasası Kanunu hem de Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile düzenlenmez?

  a) Kollektif şirketler
  b) Komandit şirketler
  c) Adi şirketler
  d) Limited şirketler
  e) Anonim şirketler


  7. Kayıtlı sermaye sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Esas sözleşmede hüküm bulunur
  b) TTK'nun sermaye artırılmasına dair hükümlerine tabi değildir
  c) Asgari hisse senedi miktarı belirtilir
  d) Sermaye ticaret siciline tescil edilir
  e) SPK izni gerekir


  8. TTK'na göre anonim şirketlerde sermaye artırım sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
  b) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması
  c) Esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi
  d) Genel kurul tarafından sermaye artırım kararının alınması
  e) Hisse senetlerinin basılarak teslim edilmesi


  9. Anonim şirketlerde kar dağıtımında pay sahiplerine ödenecek olan birinci temettü oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ödenmiş sermayenin %10'u
  b) Ödenmiş sermayenin %5'i
  c) Net karın %10'u
  d) Brüt karın %10'u
  e) Brüt karın %5'i


  10. Anonim şirketler aşağıdaki durumların hangisinde kar dağıtımından muaf tutulabilirler?

  a) Şirketin karının olmaması durumunda

  b) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin % 10'undan düşük olması durumunda

  c) Aktif toplamı 50 milyarı aşan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin %10'undan düşük olması durumunda

  d) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının Ödenmiş sermeyenin %50'sinden düşük olması durumunda

  e) Aktif toplamı 50 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımı yapılmaz


  11. Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğim haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır

  b) İlgili Bakan, Kurulun yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlemlerini denetletir

  c) Kurul sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenler

  d) Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirler

  e) Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyemez


  12. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre sermaye piyasası faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık edilmesi

  b) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık edilmesi

  c) Yatırım danışmanlığı yapılması

  d) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapılması

  e) Aracı kurumların denetlenmesi


  13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

  a) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması
  b) Hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması
  c) Sermayelerinin 100 milyardan az olmaması
  d) Esas sözleşmelerinin TTK'na uygun olması
  e) Ortak sayısının 5 ten az olmaması


  14. Yatırımcıları koruma fonunun kuruluş amacı nedir?

  a) Hisse senetleri halka arz edilen anonim şirketlerin korunması

  b) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin korunması

  c) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların ve bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak

  d) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek

  e) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin zararlarının korunması


  15. Menkul kıymetler yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Fonun tüzel kişiliği yoktur
  b) Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından bağımsızdır
  c) Yatırım fonları katılma belgelerinin nominal değerleri 10.000 TL'dir
  d) Fon varlığının korunması ve saklanmasından Takasbank sorumludur
  e) Kurucu ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere SPK ve Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır


  16. Menkul kıymetler yatırım fonlarının yönetim ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Yatırım fonunun mal varlığı yöneticinin yükümlülükleri yerine getirmesi amacı ile kullanılabilir
  b) Fon başka fonların katılma belgelerini satın alamaz
  c) Fon mal varlığı teminat olarak gösterilebilir
  d) Fon ikinci şahıslar tarafından hacz edilemez
  e) Fon yönetici ve kurucunun ihraç ettiği hisse senetlerini portföyüne satın alabilir


  17. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre defter ve kayıt tutmayanlar, defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı hesap açan veya kayıt tutanlar ve bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar ile ilgili olarak aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

  a) l yıldan 3 yıla kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
  b) 5 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
  c) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurular uyarı cezası alırlar
  d) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumlar geçici olarak kapatılır
  e) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumların faaliyet izinleri kaldırılır


  18. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir veya birden çok ürünün işlem göreceği il, bölge veya ülke düzeyinde faaliyet göstermek üzere ürün ihtisas borsaları açılabilir yada kurulabilir. Bu borsalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  a) İhtisas borsalarının kuruluşunda, çalışma alanlarının genişletilip daraltılmasında Birliğin görüşü alınır
  b) Ürün ihtisas borsalarının açılmasında borsanın işlem hacmi ve derinliği önemlidir
  c) Alım satım yöntemleri arz ve talebe göre vadeli olarak belirlenir
  d) Fiziksel, kurumsal ve finansal alt yapı ile uzman personel yeterliliği önemlidir
  e) Borsalar umumî mağazacılık yapabilirler ve lisanslı ürün depoları da kurabilirler


  19. Karaparanın aklayıcıları açısından sermaye piyasasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Karaparanın aklanmasının incelenmesi ve gözetimi zordur
  b) Bir ülkede faaliyet gösteren sermaye piyasasından diğer bir ülkenin sermaye piyasasına girişler kolayca gerçekleştirilmektedir
  c) Sermaye piyasaları likit, büyük ve araç çeşitliliğine sahip oldukları için hızlı işlemler yapılarak gelirin niteliği ve şekli değiştirilebilir
  d) Aracı kuruluşlar arasındaki rekabet, paranın kaynağının araştırılmasına engel olabilir
  e) Piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin çeşitliliği önemlidir


  20. İMKB aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisine tabi değildir?

  a) 91 sayılı KHK
  b) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
  c) İMKB yönetmeliği
  d) Kıymetli evrak kanunu
  e) SPK

 2. #2
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

  21. Menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliği kazanmasını sağlayan düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

  a) SPK
  b) İMKB Yönetmeliği
  c) 91 sayılı KHK
  d) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
  e) Türk ticaret kanunu


  22. Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) 06.10.1983
  b) 06.10.1984
  c) 19.02.1996
  d) 28.01.1984
  e) 01.01.1996


  23. Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi durumunda borsanın geçici olarak kapatılmasında yetki sınırları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

  a) Borsa başkam tarafından l gün
  b) SPK tarafından 3 gün
  c) Borsa yönetim kurulunun talebi üzerine SPK tarafından 3 gün
  d) SPK'nun talebi üzerine ilgili bakan tarafından l ay
  e) Borsa yönetim kurulu tarafından 3 gün


  24. Borsa üyeleri arasında borsa işlemlerinden doğan ihtilafların çözümü hangi mercii tarafından gerçekleştirilmektedir?

  a) Borsa yönetim kurulu
  b) Uyuşmazlık komitesi
  c) Yönetim kurulu
  d) Borsa üyeleri
  e) SPK


  25. Menkul kıymetler borsalarında disiplin cezaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Uyarı
  b) Kınama
  c) Para cezası
  d) Borsa üyeliğinden çıkartılma
  e) Denetim


  26. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların yükümlülüklerinden birisi değildir?

  a) Çerçeve sözleşmesi imzalamak
  b) Müşteriyi tanımak
  c) Blokaj
  d) Borsa üyeliği
  e) Temettü avansı dağıtmak


  27. Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin, satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Başlangıç sermayesi
  b) Çıkarılmış sermaye
  c) Tavan sermaye
  d) Esas sermaye
  e) Asgari sermaye


  28. Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yetkili değildir?

  a) Mali durumu zayıflayan aracı kurumların iflasına karar vermek
  b) Halka açık anonim şirketlerin bazı yönetim kurulu kararları için iptal davası açmak
  c) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı davranan aracı kurumlarda imza yetkisini kaldırmak
  d) İzinsiz halka arz ve satış işlemlerini durdurmak
  e) Gerekli olduğu durumlarda kamuoyuna açıklanmamış bilgileri açıklamak


  29. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Kamu tüzel kişiliğidir
  b) İdari ve mali özerkliğe sahiptir
  c) Başkan dahil 7 üyeden oluşur
  d) Yetkilerini ilgili bakanın sorumluluğu altında kullanır
  e) Merkez Ankara'dadır


  30. Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
  b) Başlangıç sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması
  c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkartılması
  d) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması
  e) Ortak sayısının 250'den fazla olması


  31. Aşağıdaki kurumların hangisinin kuruluşunda ayni sermaye konulabilir?

  a) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
  b) Aracı kurum
  c) Yatırım ortaklığı
  d) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
  e) Banka


  34. Menkul kıymet borsaları aşağıdakilerden hangisi tarafından idare ve temsil olunur?

  a) Borsa komiseri
  b) Borsa başkanı
  c) Yönetim kurulu
  d) Yönetim kurulu kararlarına göre borsa başkanı
  e) SPK


  35. Borsanın gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Borsa üyelerinin giriş aidatları
  b) Kotasyon ücretleri
  c) Borsa işlemleri tescil ücretleri
  d) Kürtaj ücretlerinin bir kısmı
  e) Cezalar


  32. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Tüzel kişiliğe sahiptir
  b) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur
  c) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri İMKB'nın belirlediği üyeler arasından SPK tarafından seçilir
  d) Bütün aracı kurumlar üye olmak zorundadırlar
  e) Meslek kurallarını oluşturma görevi ve yetkileri vardır


  36. Borsa başkanının atanması, görev ve yetkileriyle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?

  a) Borsanın en üst amiri ve temsilcisidir
  b) Ticari şirketlerde pay sahibi olamaz
  c) SPK'nun teklifi ile, müşterek kararname ile 3 yıl için atanır
  d) Finans alanında 15 yıllık tecrübeye sahip olması gerekir
  e) Ticaretle uğraşamaz


  33. Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından düzenlenen bir suç değildir?

  a) Yapay piyasa oluşturmak
  b) Yatırımcıların menkul kıymetlerini izinsiz satmak
  c) Bir kimsenin iyi niyetinden veya saflığından yararlanarak menfaat sağlamak
  d) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek yalan ve yanlış haber yaymak
  e) Emsaline göre farklı işlemlerle halka açık anonim ortaklıklarının karlarını ve malvarlığını azaltmak


  37. Borsa üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından çözümlenir?

  a) SPK
  b) Borsa yönetim kurulu
  c) Borsa genel kurulu
  d) IMKB
  e) Türkiye aracı kurumlar birliği


  38. Borsanın, olağandışı olumsuz gelişmeler üzerine üç güne kadar kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

  a) Borsa başkam
  b) Borsa yönetim kurulu
  c) Borsa yönetim kurulunun teklifi ile SPK
  d) SPK'nun talebiyle Maliye Bakanlığı
  e) Maliye Bakanlığı'nın talebiyle Bakanlar Kurulu


  39. Yurtdışında yerleşik kişiler, hisse senedi sahibi oldukları Türkiye'deki şirketlerin yönetim kurullarına veya genel kurullarına katılmak istemeleri durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadırlar?

  a) Yönetim kuruluna katılmaları serbesttir
  b) Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde iştirakin tescili gereklidir
  c) Sahip olunan hisse senetleri borsaya kote edilmelidir
  d) Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınmalıdır
  e) Hisse senetleri SPK kaydına alınmalıdır


  40. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamına aşağıdakilerden hangisi dahildir?

  a) Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzı
  b) Türk parasının yabancı paralar karşısında değerinin belirlenmesi
  c) Sermaye piyasası araçlarının ithal ve ihracı
  d) Sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemleri
  e) Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracı

 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

  41. TSPAKB üyelerinin, sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat kapsamında işlem yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaları aşağıdaki görev ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

  a) Dürüst davranma ilkesi
  b) Mesleki özen ilkesi
  c) Saydamlık ilkesi
  d) Karaparanın aklanması ile mücadele ilkesi
  e) Müşteriyi tanıma ilkesi


  42. Ticari alanda faaliyet gösteren anonim ortaklıklardan hisse senetlerini halka arz etmemiş olanlar hisse senedi ve ortaklık hukuku bakımında hangi hükümlere tabidirler?

  a) Vergi kanunlarına tabidirler
  b) Türk ticaret kanunu hükümlerine tabidirler
  c) Sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabidirler
  d) Türk ticaret kanunu ve sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabidirler
  e) Borçlar kanunu hükümlerine tabidirler


  43. Esas sermaye sisteminde olan halka açık anonim ortaklıklar sermaye arttırımı bedellerinin karşılanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamak zorundadırlar?

  a) Nakden ve peşinen hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
  b) Nakden hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
  c) Nakden ve kısmen hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
  d) Ortaklığın belirleyeceği koşullara göre ödemek zorundadırlar
  e) Ortaklık tarafından yapılacak olan çağrı sonucunda ödeme yapmak zorundadırlar


  44. Anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçebilmeleri için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Yönetim kurulu karan alınması gereklidir
  b) Esas sözleşmede hüküm bulunmalıdır
  c) SPK onayı gereklidir
  d) Sermaye büyüklüğünün 2.150 milyar TL'ından fazla olması gereklidir
  e) Ana sözleşmede hüküm bulunmalıdır


  45. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ihraççı değildir?

  a) Hisse senetlerini halka arz etmiş olan ortaklıkları
  b) Mahalli idareler
  c) Merkez bankası
  d) Kamu iktisadi teşebbüsleri
  e) Aracı kurumlar


  46. Halka açık bir anonim ortaklığın yönetim kurulu üyesi, 2002 yılında şirketin zarar ettiğim öğrenerek, kamudan gizli tutulan bu bilgiye rağmen portföyündeki hisse senetlerini satarsa bu işlem aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

  a) Yapay piyasa oluşumu
  b) Yapay fiyat oluşumu
  c) Manipülasyon
  d) içeriden öğrenenlerin ticareti
  e) Spekülasyon


  47. Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmaları uygundur?

  a) Faaliyetleri ile ilgili reklam yapmak
  b) Başka bir denetim şirketine ortak olmak
  c) Ticari faaliyette bulunmak
  d) Mesleki titizlik ve özen ilkesine bağlı olarak çalışmak
  e) Menkul kıymet ihraçlarında aracılık yapmak


  48. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri Borsa'da işlem gören anonim ortaklıkların uyması zorunlu yükümlülükler arasında yer almaz?

  a) Bağımsız denetime tabi olmak
  b) Mali tabloları ilan etmek
  c) Kar payını nakit olarak dağıtmak
  d) Şirket yöneticilerine haksız kazanç sağlamamak
  e) Genel kurullarda vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak


  49. Aşağıdakilerden hangisi "içeriden öğrenenlerin ticareti" suçunun oluşması açısından bulunması gereken unsurlardan birisi değildir?

  a) Kullanılan bilginin henüz kamuya açıklanmamış olması
  b) Kullanılan bilginin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek özellikte olması
  c) Bilginin kullanılarak bir yarar sağlanması veya bir zararın oluşmasının engellenmesi
  d) Bilgiye meslek veya herhangi bir görev dolayısıyla yada bu durumdaki kişilerle ilişki nedeniyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde ulaşabilecek bir kişinin bulunması
  e) Bilginin hukuka aykırı olarak elde edilmesi


  50. Anonim şirketlerde genel kurul tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) İzleyen yılın mart ayı sonu
  b) İzleyen yılın haziran ayı sonu
  c) İzleyen yılın mayıs ayı sonu
  d) İzleyen yılın ocak ayı sonu
  e) İlgili yılın aralık ayı sonu


  51. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın taşıdığı özellikler arasında yer almaz?

  a) Kıymetli evrakın taşıdığı haklar devredilebilir
  b) Kıymetli evrak, oluşumuna neden olan ilişkiden bağımsızdır
  c) Kıymetli evrak, şekil şartlarına tabidir
  d) Kıymetli evrakın taşıdığı haklar nakden değerlendirilebilir
  e) Kıymetli evrak ciro yolu ile devredilebilir


  52. Kıymetli evrakın unsurları arasında aşağıdakilerde hangisi yer almaktadır?

  a) Kıymetli evrakta hak senetle birlikte tedavül eder
  b) Kıymetli evrakta hak senetten bağımsızdır
  c) Kıymetli evrakta hak senetten ayrı istenemez
  d) Senedin devri için senet üzerindeki zilyetliğin devri gerekmez
  e) Senedin taşıdığı hak bu hakkın oluşmasına neden olan borç ilişkisine bağlıdır


  53. Kıymetli evrakın kaybedilmesi durumunda senet üzerinde hak sahibi olan kişiler aşağıdakilerden hangisini yapabilirler?

  a) Rehin cirosu ile senedi devredebilirler
  b) İptal davası açabilirler
  c) Beyaz ciro ile senedi devredebilirler
  d) Senedin kaybı ihraççı kuruluşa bildirilir
  e) Ödeme yasağı isteminde bulunamazlar


  54. Poliçede bulunması gereken unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) İhraççı kuruluşun sermayesi
  b) Vade
  c) Ödeme yeri
  d) Keşide yeri
  e) Muhatabın adı soyadı


  55. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetleri arasında yer almaz?

  a) Poliçe
  b) Bono
  c) Çek
  d) Banka bonosu
  e) Emre muharrer senet


  56. Emre yazılı kıymetli evrakların devri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile gerçekleşmektedir?

  a) Temlik cirosu
  b) Beyaz ciro
  c) Ciro ve teslim
  d) Pay defterine kayıt
  e) Tam ciro


  57. Aynı yerde keşide ve ödeme yapılacak olan çeklerde zaman aşımı nedir?

  a) 10 gün
  b) 3 ay
  c) l ay
  d) 15 gün
  e) 7 gün


  58. Aşağıdakilerden hangisi alacak senetlerine örnek gösterilemez?

  a) Çek
  b) Tahvil
  c) Poliçe
  d) Sigorta poliçesi
  e) Katılma intifa senedi


  59. Poliçede aşağıdaki ilişkiden hangisi bulunmaktadır?

  a) Keşideci-muhatap-lehdar
  b) Keşideci-muhatap
  c) Keşideci-lehdar
  d) Keşideci-muhatap-banka
  e) Keşideci-banka


  60. Ticaret hukukuna göre şirketlerin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Sözleşme
  b) Kişi unsuru
  c) Sermaye unsuru
  d) Kar dağıtımı
  e) İşbirliği yapma unsuru

 4. #4
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

  61. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketleri arasında yer almaz?

  a) Komandit şirket
  b) Limited şirket
  c) Anonim şirket
  d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
  e) Sermaye şirketi


  62. Şirketlerde sermaye olarak aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?

  a) Gayrimenkullar
  b) Emek
  c) Ticari itibar
  d) Sınai haklar
  e) İştirak hissesi


  63. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

  a) En az 2 ortak olmalıdır
  b) Sözleşme ile kurulmalıdır
  c) Şirket alacaklarına karşı ortakların tümünün sorumluluğu sınırsızdır
  d) Tüzel kişiliğe sahip değildir
  e) Haklan işletme konusu ile sınırlıdır


  64. Kollektif şirketlerde yeni ortak alınması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

  a) Katılma sözleşmesi yapılarak
  b) Mahkeme kararı ile
  c) Ortakların onayı ile
  d) Eski ortakların hisse senedi devri ile
  e) Eski ortakların hisse senedi satışı ile


  65. Kara para aklama suçunda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ankara sulh ceza mahkemesi
  b) Kara paranın bulunduğu yer mahkemesi
  c) Kara paranın getirildiği yer mahkemesi
  d) Ticaret mahkemesi
  e) Kara paranın bulunduğu yer ticaret mahkemesi


  66. Kara paranın aklanması suçunda zaman aşımı kaç yıldır?

  a) Zamanaşımı yoktur
  b) 2 yıl
  c) 5 yıl
  d) 10 yıl
  e) l yıl


  67. Kara paranın aklanmasında kimlik tespiti yapmakla yükümlü kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Yatırım ortaklıkları
  b) Sigorta şirketleri
  c) Aracı kurumlar
  d) Milli piyango idaresi müdürlüğü
  e) TCMB


  68. Borsaya yapılacak ödemeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Kotasyon ücreti
  b) Aidat
  c) Kürtaj ücreti
  d) Kotta kalma ücreti
  e) Cezalar


  69. Borsa başkanı bir menkul kıymete ait borsa işlemlerini en fazla kaç işgünü için durdurabilir?

  a) 10 işgünü
  b) 30 işgünü
  c) Borsa başkanının menkul kıymetin borsa işlemim durdurma yetkisi yoktur
  d) l işgünü
  e) 7 işgünü


  70. Borsa işlem ve hesaplarının gözetim/denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılabilir?

  a) İMKB başkanı
  b)SPK
  c) İMKB yönetim kurulu
  d) TSPAKB
  e) Borsa komiseri


  71. Menkul kıymetlerin IMKB kotuna alınması ile ilgili nihai karar aşağıdakilerden hangisi tarafından alınabilir?

  a) Aracı kurum
  b) İhraççı A.Ş.
  c) Kotasyon komitesi
  d) Borsa yönetim kurulu
  e) Borsa başkanı


  72. Aşağıdaki durumlardan hangisi borsa kotundan çıkarılma nedeni değildir?

  a) Ortaklık sermayesinin 2/3'ünün kaybedilmesi
  b) Borsa kotunda bulunan ve borçluluk ifade eden menkul kıymetlerin tamamının itfa edilmesi
  c) Ortaklığın sona ermesi
  d) Ortaklığın zarar açıklaması
  e) Ortaklığın esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli olan lisansın iptal edilmesi


  73. İMKB denetleme kurulunun görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Borsa hesaplarının denetimi
  b) Aracı kurumların denetimi
  c) Denetim raporu düzenleyerek SPK'na bildirim
  d) Yıllık rapor hazırlanması
  e) Ara dönem raporu hazırlanması


  74. Borsa yönetim kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

  a) l başkan 2 üye
  b) 4 üye
  c) l başkan 4 üye
  d) l başkan 3 üye
  e) 5 üye


  75. Yatırımcıları koruma fonunun gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Aracı kuruluşların yıllık aidatları
  b) SPK tarafından verilen idari para cezaları
  c) Geçici ödentiler
  d) Fon varlığının getirişi
  e) Hisse senedi borsada işlem gören A.Ş.ler tarafından yatırılan aidatlar


  76. Yatırımcıları koruma fonu aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından denetlenmektedir?

  a) SPK
  b) IMKB
  c) Sayıştay
  d) TSPAKB
  e) MKK


  77. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kurucu ortaklan arasında aşağıdaki kurumlardan hangisi yer almaz?

  a) IMKB
  b) Takasbank
  c) TSPAKB
  d) Diğer borsalar
  e) Bankalar


  78. Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) 21.06.2001 tarihinde kurulmuştur
  b) A.Ş. statüsündedir
  c) İMKB denetimindedir
  d) Genel kurul-yönetim kurulu-denetim kurulundan oluşur
  e) Yatırımcıları koruma fonunu temsil eder


  79. TSPAKB hangi tarihte kurulmuştur?

  a) 11.02.1999
  b) 11.02.2000
  c) 01.01.2000
  d) 01.01.2001
  e) 11.02.2001


  80. TSPAKB'nin amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Haksız rekabetin önlenmesi çalışmaları
  b) Üyeler arası işbirliğinin geliştirilmesi
  c) Komisyon ve kürtaj ücretlerinde uyum sağlanması
  d) Üyelerin bilgilendirilmesinin sağlanması
  e) Aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesinin sağlanması

 5. #5
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

  81. TSPAKB tarafından, aracı kurumların mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin hükümlerinin hangisinin kapsamındadır?

  a) Üyelikten geçici olarak çıkartma
  b) Kınama
  c) Uyarı
  d) Üyelikten sürekli olarak çıkartma
  e) İhtar


  82. İçerden öğrenenlerin ticaretinin kapsamında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

  a) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkiler
  b) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozar
  c) Taraflardan birisine haksız kazanç sağlar
  d) Fiyat hareketleri ile yapay piyasa yaratılır
  e) Taraflardan birisinin zararını yok edebilir


  83. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bağımsız denetim raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenmesini sağlayanlara SPKurulu tarafından aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

  a) 1-2 yıl hapis
  b) 2-4 yıl hapis
  c) 1-3 yıl hapis, 2-4 milyar para cezası
  d) 1-4 yıl hapis, 8-20 milyar ağır para cezası
  e) 20-25 milyar ağır para cezası


  84. Aracı kurumların mal varlığım aynen veya nakde çevirmek yoluyla elde edilen bedeli tahsis ederek, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini tasfiye etmeleri işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Konkordato
  b) Tedrici tasfiye
  c) İflas
  d) Birleşme
  e) Tasfiye


  85. SPKanunu'na göre portföy yönetim şirketlerinin kuruluş koşullan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) A.Ş. olarak kurulmalıdırlar
  b) Hisse senetleri nama olarak yazılmalıdır
  c) Hisse senetleri nakit karşılığında çıkartılmalıdır
  d) Tüzel kişi ortaklarının kuruluşundan itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalıdır
  e) Ödenmiş sermayeleri asgari 1.5 trilyon TL olmalıdır


  86. Aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmeleri için SPKurulu'ndan almaları gereken belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Yetki belgesi
  b) Üyelik belgesi
  c) Borsa üyelik belgesi
  d) İşlem belgesi
  e) Faaliyet belgesi


  87. Aracı kurumların ortaklık yapıları ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerden hangisi SPKurulu iznine tabidir?

  a) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

  b) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri

  c) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

  d) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

  e) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri


  88. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olarak kurulan, sermayelerini sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla kullanan, halka açık olarak kurulan anonim ortaklıklar aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Portföy yönetim şirketleri
  b) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
  c) Yatırım ortaklığı
  d) Yatırım fonları
  e) Yatırım şirketi


  89. Bireysel emeklilik fonlarının portföylerine aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi alınamaz?

  a) Vadeli mevduat
  b) Yatırım fonu katılma belgeleri
  c) Repo işlemleri
  d) Hisse senetleri
  e) Borsa para piyasası işlemleri


  90. Bireysel emeklilik danışma kurulu üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Maliye Bakanlığı
  b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  c) Hazine Müsteşarlığı
  d) Aracı Kurum
  e) SPK


  91. Bireysel emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre taraflara ödenmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Katkı payı
  b) Birikim
  c) Bireysel emeklilik hesabı
  d) Prim
  e) Kesinti


  92. Menkul kıymetlerin halka arza aracılık işlemlerinde satış sonuçları hakkında SPKurulu'na bilgi verme yükümlülüğünde süre kaç işgünüdür?

  a) 10 işgünü
  b) 6 işgünü
  c) 7 işgünü
  d) 15 işgünü
  e) 5 işgünü


  93. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi kullanılamaz?

  a) Talep toplanmadan satış yöntemi
  b) Borsada satış yöntemi
  c) Talep toplama yöntemi
  d) Resmi müzayede ile satış yöntemi
  e) Bakiyeyi yüklenim yoluyla satış yöntemi


  94. SPK'unda idari para cezalarının verildiği tarihten itibaren kaç yıl içinde aynı suç işlenmediği takdirde önceki cezalar baz alınmaz?

  a) l
  b) 2
  c) 3
  d) 4
  e) 5


  95. Yatırım fonlarının, portföy değerlerinin %10'undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetine yatırmaları durumunda fazla kısmın tasfiye edilmesi için verilen süre ne kadardır?

  a) 1 ay
  b) 7 işgünü
  c) 10 işgünü
  d) 3 işgünü
  e) 3 ay


  96. Aracı kurumların merkez dışı örgütleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a) Acenta
  b) Şube
  c) İştirak
  d) İrtibat bürosu
  e) İşlem ofisi


  97. Yatırım fonları, SPK izni ile fon varlığının ne kadarı kadar fon hesabına kredi alabilirler?

  a) %10
  b) %20
  c) %25
  d) %30
  e) %50


  98. İMKB uyuşmazlık komitesinin görev süresi kaç yıldır?

  a) l yıl
  b) 2 yıl
  c) 3 yıl
  d) 4 yıl
  e) 5 yıl


  99. Borsa üyeleri arasındaki borsa işlemlerinden doğan anlaşmazlıkların çözümünde nihai karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Borsa yönetim kurulu
  b) Borsa denetleme kurulu
  c) Borsa uyuşmazlık komitesi
  d) SPK
  e) Borsa başkanlığı


  100. SPK uyuşmazlıklarla ilgili itirazlara ait kararları kaç gün içinde verir?

  a) 7 iş günü
  b) 10 iş günü
  c) 15 iş günü
  d) 30 iş günü
  e) 90 iş günü

 6. #6
  Junior Member

  Standart Cevap: Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları

  cevaplar nerde ??????

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kpss A İktisat SPK Lisanslama-Sermaye Piyasası 100 Soru ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Kpss Tarih Türk İslam Tarihi Soru ve Cevapları
  By RedBuLL in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.02.12, 15:05
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 13:42
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 13:39
 4. Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 28.12.09, 21:38
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.09, 13:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.