Sponsorlu Bağlantı

10 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Sponsorlu Bağlantı

  Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap


  Kpss A İktisat Deneme 1

  1. Bir malın fiyatında artıs, satılan miktarında ise
  azalıs olmus ise, bunun nedeni ne olabilir?
  A) Arzda bir azalıs
  B) Arzda bir artıs
  C) Talepte bir azalıs
  D) Talepte bir artıs
  E) Hem talepte, hem arzda bir artıs.

  2. Asağıdakilerden hangisi talepte bir değismeye
  neden olmaz?
  A) Söz konusu malın fiyatında bir değisme
  B) İkame malların fiyatında bir değisme
  C) Tamamlayıcı malların fiyatında bir değisme
  D) Gelirde bir değisme
  E) Reklam

  3. Sermaye kavramı asağıdakilerden hangisini
  içerir?
  A) Ekmek B) Otobüs C) Kağıt para
  D) Döviz E) Kredi kartı

  4. Bir malın talep esnekliğinin e= –1.5 olduğu
  varsayılırsa, bu malın fiyatı %30 azalacak olursa,
  talep edilen miktardaki yüzde değisme ne olur?
  A) %45 artar
  B) %45 azalır
  C) %20 artar
  D) %20 azalır
  E) Hiçbir değisme olmaz.

  5. Bir firmanın ekonomik karı;
  A) Firmanın toplam hasılatına esittir
  B) Toplam hasılattan açık maliyetler çıktıktan sonra
  geriye kalan kısımdır.
  C) Toplam hasılattan örtük maliyetler çıktıktan sonra
  geriye kalan kısımdır.
  D) Toplam hasılattan ekonomik maliyet çıktıktan
  sonra geriye kalan kısımdır
  E) Yukarıdakilerin hiçbiri

  6. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir
  firmanın üretimi durdurma noktası
  asağıdakilerden hangisidir?

  A) Fiyatın ortalama toplam maliyete esit olduğu nokta
  B) Fiyatın ortalama sabit maliyete esit olduğu nokta
  C) Fiyatın minimum ortalama değisken maliyete esit
  olduğu nokta
  D) Marjinal maliyetin ortalama toplam maliyete esit
  olduğu nokta
  E) Marjinal hasılatın, fiyata esit olduğu nokta

  7. Dört-firma yoğunlasma oranının %92 olduğu bir
  piyasa, hangi tür piyasadır?
  A) Tam rekabet piyasası
  B) Monopol piyasası
  C) Monopolcü rekabet piyasası
  D) Oligopol piyasası
  E) Faktör piyasası

  8. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma
  için, asağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
  A) Ortalama toplam maliyet, ortalama toplam hâsılata
  esittir.
  B) Ortalama toplam maliyet, ortalama toplam hâsılattan
  küçüktür.
  C) Ortalama toplam maliyet, ortalama toplam hâsılattan
  büyüktür.
  D) Marjinal hâsılat malın piyasa fiyatının üzerindedir.
  E) Marjinal hâsılat malın piyasa fiyatına esittir.

  9. Ne tür mallarda engel eğrisi negatif eğimlidir?
  A) Đkame mallar
  B) Tamamlayıcı mallar
  C) Üstün mallar
  D) Zayıf üstün mallar
  E) Düsük mallar

  10. Qsx= –50+30P, P:20’den 30’a çıkarsa, üretici rantı
  nasıl değisir?
  A) 200 azalır
  B) 200 artar
  C) 250 artar
  D) 250 azalır
  E) Üretici değil, tüketici rantı değisir.

  11. Benzin ile araba nasıl mallardır?
  A) ikame
  B) Tamamlayıcı
  C) Bağımsız
  D) Lüks
  E) Düsük

  12. Fiyat-tüketim eğrisi pozitif eğimli ise, talebin fiyat
  esnekliği için ne söylenebilir?
  A) 1’den küçüktür.
  B) 1’den büyüktür.
  C) 1’e esittir.
  D) Sıfırdır.
  E) Sonsuzdur.

  13. Bir monopolün karsı karsıya kaldığı talep eğrisi
  P=10–0.1Q ve kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu
  STC= 2Q + 0.1Q2 dir.
  Buna göre, monopol dengesinde monopol gücü
  kaçtır?
  A) 20 B) 8 C) 4
  D) 0.33 E) 0.25


  14. Ortalama sabit maliyet eğrisinin minimum noktası
  asağıdakilerden hangisini gösterir?
  A) Kara geçis noktasını
  B) Kapanma noktasını
  C) Sadece değisken maliyetlerin karsılandığı noktayı
  D) Sadece sabit maliyetlerin karsılandığı noktayı
  E) Üretim miktarı arttıkça ortalama sabit maliyet
  azaldığı için birsey söylenemez.


  15. Marshall yaklasımına göre, piyasa dengesinin
  istikrarlı olabilmesi için asağıdakilerden hangisi
  gerekli kosuldur?
  A) Fiyat yükselmesinin talep fazlasını azaltması.
  B) Fiyat yükselmesinin talep fazlasını artırması.
  C) Talep fazlasının sıfır olması.
  D) Arz artısının talep fiyatı fazlasını azaltması.
  E) Arz artısının talep fiyatı fazlasını artırması.


  16. Nominal değeri 100 milyon TL olan Devlet
  Tahvili’nin yıllık birlesik cinsten nominal faizi
  %40’dır. Bu tahvilin satıs fiyatı yaklasık kaç
  TL’dir?

  A) 60 B) 71 C) 43 D) 65 E) 25

  17. Ekonomi tam istihdam durumunda ise;
  A) Sadece Friksiyonel issizlik vardır.
  B) Sadece Konjonktürel Đssizlik vardır.
  C) Ekonomide Đssizlik mevcut değildir.
  D) Friksiyonel + Yapısal Đssizlik mevcuttur.
  E) Sadece Gizli Đssizlik vardır.


  18. Asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Çarpanın değerini artıran faktörler IS eğrisini daha
  yatık yapar.
  B) Đthalat arttıkça IS diklesir.
  C) Tüketim arttıkça IS yatıklasır
  D) Tasarruf düstükçe IS yatıklasır
  E) Yatırımlar faize duyarsız ise IS yatık olur.

  19. Kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu;
  C=200+0.5Y ise, kamu harcamaları çarpanının
  değeri kaçtır?
  A) 2 B) 4 C) 0.5 D) 1 E) 1.5


  20. Marjinal tasarruf eğiliminin 0.25 olduğu dısa kapalı
  bir ekonomide, vergiler 50 milyar azaltılıp, kamu
  harcamaları da 50 milyar arttırılırsa, denge milli gelir
  düzeyindeki toplam değisim kaç olur?
  A) 50 milyar artar
  B) 50 milyar azalır
  C) 350 milyar artar
  D) 100 milyar artar
  E) Denge milli gelirde değisme olmaz


  21. Marjinal tüketim eğilimi yüksek ise;
  A) LM eğrisi göreli yatık olur
  B) LM eğrisi göreli dik olur
  C) IS eğrisi göreli yatık olur
  D) IS eğrisi göreli dik olur
  E) IS eğrisinin eğimi sonsuz eğimli olur

  22. Bir ekonomide Safi Milli Hasıla 3500, Dolaylı
  Vergiler 750, Harcanabilir Gelir 2000, Yatırım 1200
  ve Tasarruf 600 ise, Tüketim kaçtır?
  A) 1500 B) 1400 C) 250
  D) 2900 E) 2800


  23. Harcanabilir Gelir (YTL) Tasarruf (YTL)
  0 -20
  200 40
  400 80
  600 120
  Bu bilgilere göre marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
  A) 0.75 B) 0.50 C) 0.80
  D) 0.20 E) 0.10  24. Bir ülkede aktif nüfus 60 milyon, issiz 3 milyon,
  istihdam edilenler 27 milyon, toplam nüfus ise 85
  milyondur. Bu veriler altında; issizlik oranı ve
  isgücüne katılım oranı sırasıyla kaçtır?
  A) %10 ve %40 B) %5 ve %40
  C) %5 ve %35 D) %5 ve %10
  E) %10 ve %50


  25. Tam istihdam üretim düzeyinde, toplam arz toplam
  talepten büyük olduğunda ekonomide hangi durum
  ortaya çıkar?
  A) Deflasyon B) Enflasyon
  C) Devalüasyon D) Stagflasyon
  E) Revalüasyon

  26. Genisletici para ve genisletici maliye politikaları
  aynı anda uygulandığında, faiz oranı, yatırımlar ve
  milli gelir düzeyi nasıl etkilenir?
  Faiz oranı Yatırımlar Milli Gelir
  A) Artar Azalır Belirsiz
  B) Artar Azalır Artar
  C) Artar Belirsiz Artar
  D) Belirsiz Belirsiz Artar
  E) Belirsiz Artar Artar


  27. Bir ülkede 2004 yılına göre 2005 yılında isçi
  ücretleri %50 artmıs; buna karsılık fiyatlar genel
  düzeyi %35 yükselmistir. Bu durumda isçi
  ücretleri reel olarak yüzde kaç değismistir?
  A) %15 B) %7.5 C) %5.3
  D) %12.4 E) %11.1


  28. Ekonomide para miktarının arttırılmasının toplam
  talep (AD) eğrisi üzerindeki etkisi nedir?
  A) AD yatıklasır
  B) AD diklesir
  C) AD sola kayar
  D) AD sağa kayar
  E) AD doğrusu üzerinde denge değisir


  29. Hangisi Klasik İktisatta eksik istihdamın olanaksız
  olduğunu ifade eder?
  A) Miktar Teorisi
  B) Oligopolistik yapı
  C) Say Yasası
  D) Fiyatların Katılığı
  E) Zemberek Dislisi Etkisi


  30. Toplam Arz Eğrisinin (AS) eğimini ne belirler?
  A) Birim maliyetlerin değisme hızı
  B) Talebin fiyat esnekliği
  C) Firmanın üretim kapasitesi
  D) Üretim açığı
  E) Üretim olanakları eğrisi  31. Klasik yaklasıma göre paranın hangi fonksiyonu
  üzerinde durulmustur?
  A) Değisim aracı olma
  B) Değer biriktirme aracı olma
  C) Gelecek ödemeleri temsil etmesi
  D) Hesap birimi olma
  E) Hepsi


  32. I. Nakit rezervler
  II. Hazinenin ihraç etmis olduğu bozuk paralar
  III. Merkez bankası tarafından özel sektöre açılan
  krediler
  IV. Bankaların ayırdıkları zorunlu karsılıklar
  V. Altın ve döviz varlıkları
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri parasal
  tabanın kaynağını göstermektedir?
  A) I,II,V B) III,IV C) II,III,V
  D) I,IV E) III,IV,V


  33. Kaydi para miktarı 25,000YTL, kanuni karsılık oranı
  0,2 ve ilk yatırılan mevduat 5,000 YTL ise geriye
  dönüs oranı kaçtır?
  A) 0,25 B) 0,5 C) 0,75
  D) 1 E) 1,5

  34. İslem ve ihtiyaç güdüleriyle tutulan para talebi
  asağıdakilerden hangisinin fonksiyonudur?
  A) Para talebi
  B) Para arzı
  C) Piyasa faiz haddi
  D) Likidite
  E) Nominal milli gelir


  35. Asağıdakilerden hangisi bir malın neden kıymetli
  olduğu sorusuna marjinal fayda yaklasımı ile
  yaklasan marjinalist iktisatçılar arasında değildir?
  A) C. Menger B) T. Veblen C) L. Walras
  D) A. Marshall E) Gossen


  36. Monetarizmin kurucusu asağıdaki iktisatçılardan
  hangisidir?
  A) M. Friedman B) Karl Bruner
  C) Adam Smith D) J.B. Say
  E) J. S. Mill


  37. Teklif eğrisi neden geriye doğru bükümlüdür?
  A) İhracatın ithalatı karsılama oranının düsmesi
  B) İthalatla ihracatın aynı oranda değismesi
  C) Azalan marjinal fayda ilkesi
  D) Teknolojik yenilikler
  E) İhracat kotaları

  38. Kumas Sarap
  Đngiltere 60 70
  Portekiz 30 35
  Karsılastırmalı üstünlükler teorisine göre iki ülke
  arasındaki dıs ticaret nasıl gerçeklesir?
  A) İngiltere kumasta uzmanlasmalı
  B) Portekiz sarapta uzmanlasmalı
  C) İngiltere hem sarapta hem kumasta uzmanlasmalı
  D) Dıs ticaret olmaz
  E) İngiltere kumasta Portekiz sarapta uzmanlasmalı


  39. 2005 yılında Türkiye IMF ile kaçıncı stand-by
  anlasmasını uygulamıstır?
  A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15


  40. 2001 krizinden sonra Türkiye hangi kur sistemini
  uygulamaya baslamıstır?
  A) Sürünen pariteler
  B) Sabit kur
  C) Esnek kur
  D) Bant sistemi
  E) Yönetimli dalgalanma
  KPSS Deneme – 1
  İKTİSAT
  1 A 21 D
  2 A 22 B
  3 B 23 C
  4 A 24 E
  5 D 25 A
  6 C 26 D
  7 D 27 E
  8 E 28 D
  9 E 29 C
  10 C 30 A
  11 B 31 A
  12 A 32 C
  13 E 33 D
  14 E 34 E
  15 D 35 B
  16 B 36 A
  17 D 37 C
  18 E 38 D
  19 A 39 A
  20 C 40 C 2. #2
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 2


  1. Üretim sürecinde emek ve sermaye miktarının
  %15 oranında arttırıldığında, üretim miktarı
  %10 artıyorsa, asağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  A) Azalan verimler yasası geçerlidir.
  B) Artan verimler yasası geçerlidir
  C) Ölçeğe göre artan getiri vardır
  D) Ölçeğe göre azalan getiri vardır
  E) Hem ölçeğe göre azalan getiri, hem de azalan
  verimler yasası geçerlidir.


  2. Tam rekabet piyasasında fiyatın sabit olmasından
  dolayı asağıdakilerden hangisi meydana
  gelir?
  A) MC=MR B) P=AR=TVC
  C) P=MR=AR D) MC=MR=TR
  E) TC=TR=AR


  3. Dirsekli talep teorisi, asağıdakilerden hangisini
  açıklar?
  A) Oligopollerin niçin grup olarak hareket ettiğini
  B) Oligopolistlerin homojen mal üretmesi gerektiğini
  C) Firmaların kartel olusturması gerektiğini
  D) Firmaların niçin fiyatlarını düsürdüğünü
  E) Oligopol piyasasındaki artan fiyatlar için fiyat
  katılığını açıklar


  4. Monopolcü bir firmanın talep eğrisinin Ed=1
  noktası için asağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Marjinal gelir sıfırdır.
  B) Marjinal gelir 1’e esittir
  C) Marjinal gelir 0 ile 1 arasındadır
  D) Marjinal maliyet negatiftir
  E) Marjinal gelir artma eğilimindedir.


  5. Asağıdakilerden hangisi üretim olanakları
  eğrisinin sola kaymasına yol açar?
  A) Aktif isgücünün artması
  B) Beseri sermayenin azalması
  C) Tüketici talebinin önemli ölçüde azalması
  D) İssizlik oranının azalması
  E) İsgücüne katılım oranının azalması

  6. Bir malın fiyatı 20 YTL den 30 YTL’ye yükseldiğinde,
  talep edilen miktar 55’ten 45’e
  düsüyorsa, bu malın talebinin orta nokta
  yay esnekliği kaçtır?
  A) 1 B) 0 C) 0.5 D) 2 E) 0.4


  7. Asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Doğrusal bir talep eğrisinin her noktasında
  esneklik aynıdır.
  B) Doğrusal bir talep eğrisinin her noktasında
  eğim farklıdır.
  C) Doğrusal bir arz eğrisi orjinden geçiyor ise,
  arz esnekliği her noktada 0’dır.
  D) Doğrusal bir arz eğrisi dikey ekseni kesiyor
  ise, arz esnekliği her noktada 1’den küçüktür.
  E) Doğrusal bir arz eğrisi dikey ekseni kesiyor
  ise, arz esnekliği her noktada 1’den büyüktür.

  8. Piyasa döneminde arzın fiyat esnekliği kaçtır?
  A) 1 B) 0
  C) 1’den küçük D) 0 ile 1 arasında
  E) Sonsuz


  9. Toplam fayda azalarak arttığı bir durumda,
  marjinal fayda nasıldır?
  A) Marjinal fayda azalmaktadır.
  B) Marjinal fayda artmaktadır.
  C) Marjinal fayda 0’dır
  D) Marjinal fayda negatiftir
  E) Marjinal fayda toplam faydaya esittir


  10. Qs= –50+3Px Qd=150–2Px ise, üretici rantı
  kaçtır?
  A) 450 B) 627 C) 210 D) 816 E) 977


  11. Lider ve takipçi 2 firmanın bulunduğu ve
  lider firma fiyat belirleyici, takipçi firmanın
  ise fiyatı kabul edici olduğu oligopol piyasası
  modeli hangisidir?
  A) Stackelberg modeli
  B) Bertrand modeli
  C) Edgeworth modeli
  D) Chamberlin modeli
  E) Cournot modeli  12. Giffen malı ile ilgili asağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  A) Sadece düsük bir maldır
  B) Hem talebin fiyat esnekliği pozitif, hem de
  normal bir maldır
  C) Hem talebin fiyat esnekliği pozitif, hem de
  lüks bir maldır
  D) Hem arzın fiyat esnekliği pozitif, hem de
  düsük bir maldır
  E) Hem talebin fiyat esnekliği pozitif, hem de
  düsük bir maldır


  13. İlave bir birim tüketim sonucunda, toplam
  fayda da meydana gelen değisiklik,
  A) Ölçek ekonomisidir
  B) Ortalama faydayı verir
  C) Engel kanunu olarak bilinir.
  D) 1. Gossen yasası olarak bilinir
  E) Talebin fiyat esnekliğinin tanımıdır

  14. Toplam talep eğrisinin klasik aralıkta kayması
  sonucu asağıdakilerden hangisi ortaya
  çıkar?
  A) Fiyatlar artarken üretim düser
  B) Yalnızca fiyatlar artar
  C) Yalnızca üretim artar
  D) Fiyatlar düserken reel milli ha-sıla artar.
  E) Fiyatlar artarken reel milli ha-sıla da artar

  15. Bir ekonominin sahip olduğu tüm üretim
  faktörlerinin tam istihdam edilmesi durumunda
  üreteceği çıktıya ne ad verilir?
  A) Fiili GSMH
  B) Reel GSMH
  C) Nominal GSMH
  D) Potansiyel GSMH
  E) GSMH açığı

  16. Asağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin
  sağa kaymasına neden olmaz?
  A) Reel gelirde artıs
  B) Enflasyon oranının yükseleceği beklentisi
  C) Yeni ve gelismis teknolojiler
  D) Yabancı paraların TL cinsinden değerinin
  azalması
  E) Kurumlar vergisinin düsürülmesi

  17. Klasik aralıkta toplam arz eğrisinin biçimi
  nasıldır?
  A) Merdiven biçiminde
  B) Düsey
  C) Yatay
  D) Negatif eğimli
  E) Pozitif eğimli


  18. Ekonomi tam istihdam durumunda ise;
  A) Sadece Friksiyonel issizlik vardır.
  B) Sadece Konjonktürel Đssizlik vardır.
  C) Ekonomide Đssizlik mevcut değildir.
  D) Friksiyonel + Yapısal Đssizlik mevcuttur.
  E) Sadece Gizli İssizlik vardır.


  19. Bir ekonomide otonom tüketim 40 marjinal
  tüketim eğilimi 0,80 ve harcanabilir gelir 200
  olduğunda ekonomideki toplam tasarruf
  miktarı ne kadardır?
  A) 75 B) 100 C) 0 D) 40 E) 80


  20. Sermaye/Hasıla oranı nedir?
  A) Sermayenin verimliliğidir.
  B) Çarpan katsayısını verir.
  C) Bir birim sermayenin ne kadar gelir yarattığını
  ifade eder
  D) Bir birim katma değer(gelir) yaratmak için
  gereken sermaye miktarını ifade eder
  E) Ülkenin sermaye miktarı arttıkça gelire bağlı
  olarak issizliğin artacağını ifade eder.


  21. Ad valorem (oransal) vergilerin olduğu dısa
  açık bir ekonomide yatırım çarpanı asağıdakilerden
  hangisidir?
  A)1\ 1− c(1− t) +m
  B) –1\ 1− c(1− t) +m
  C)1\ 1− c − e
  D)-c \ 1- c
  E)1\ 1− c


  22. Bir yatırımcının Devlet Tahvilinden 6 aylık
  dönem zarfında %38 kazandığını ve bu dönem
  boyunca enflasyon oranının %20 gerçeklestiğini
  düsünün. Yatırımcının 6 ay boyunca
  elde ettiği reel faiz oranı ve bu faiz
  oranının yıllık bilesik cinsten % değeri kaçtır?
  A) 15, 25 B) 18, 40 C) 18, 32
  D) 18, 25 E) 15, 32


  23. Asağıdaki istikrar politikalarından hangisi
  genel olarak durgunluğa resesyona yol açabilmektedir?
  A) Ortodoks istikrar politikası
  B) Heteredoks istikrar politikası
  C) Monetarist istikrar politikası
  D) Keynesyen istikrar politikası
  E) IMF istikrar politikası

  24. L = 0,2Y – 0,4r M = 800, P = 5 ise, LM denklemi
  asağıdakilerden hangisidir?
  A) (80+0.2r)/0.1
  B) (160+0.4r)/0.1
  C) (800-0.4r)/2
  D) (200+0.4r)/8
  E) Hiçbiri


  25. Asağıdaki grafikle ilgili olarak hangi bilgi
  yanlıstır?
  A) 1. Bölgede I < S, L < M
  B) 2. Bölgede I < S, L > M
  C) 3. Bölgede I > S, L < M
  D) 4. Bölgede I > S, L < M
  E) Para ve mal piyasasının aynı anda dengede
  olduğu nokta C noktasıdır.

  26. Konjoktür devresinin genisleme evresinde
  asağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) Gelirdeki artıs çarpan ve hızlandıran aracılığıyla
  talebi artırır.
  B) Stoklar azaldığı için stokları arttırıcı yatırımlar
  yapılır
  C) Fiyatların artacağı beklentisi stoklamayı arttırır
  D) Hükümet, kamu harcamalarını kısar, vergi
  ya da faiz oranlarını yükseltir
  E) Toplam talepte baslangıçta meydana gelen
  artıs gelir ve çarpan etkisi yaratır.


  27. 14. Ekonomide toplam talep arttığında yükselen
  fiyat ve ücretlerin, toplam talep düstüğünde
  eski düzeyine dönmemesine ne
  denir?
  A) Tasarruf paradoksu
  B) Reel Balans etkisi
  C) Zemberek Dislisi etkisi
  D) Senyoraj
  E) Havelmoo Kuralı

  28. Asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Çarpanın değerini artıran faktörler IS eğrisini
  daha yatık yapar.
  B) Đthalat arttıkça IS yatıklasır
  C) Tüketim arttıkça IS yatıklasır
  D) Tasarruf düstükçe IS yatıklasır
  E) Yatırımlar faize duyarsız ise IS dik olur.


  29. T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan
  yeni para arzı sunumuna göre M3 para arzı
  tanımı içerisinde yer almaktadır?
  A) Mevduat bankalarındaki resmi mevduat
  B) B tipi likit fon
  C) Merkez bankasındaki diğer mevduat
  D) Yurtiçi yerlesiklerin döviz tevdiat hesapları
  (DTH)
  E) Merkez bankasındaki diğer mevduat


  30. Asağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde
  ters para ikamesine (deolarizasyona) yol
  açan nedenler arasında yer almaz?
  A) Vadeli Đslemler ve Opsiyon borsasının faaliyete
  geçmesi
  B) Dalgalı kur rejimi
  C) Enflasyon hedeflemesi rejimi
  D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
  faaliyete geçmesi
  E) 2005 yılında gerçeklestirilen para reformu


  31. İmkansız Üçleme hipotezi için asağıdakilerden
  hangisi söylenemez?
  A) Finansal piyasalar artan bir sekilde uluslararası
  hale geliyorsa ülke ya döviz kurunda
  istikrardan vazgeçecek ya da bağımsız bir
  para politikası uygulama imkanından vazgeçecektir.
  B) Artan sermaye hareketliliği varsayımı altında,
  ülke sabit kur rejimi altında bağımsız
  bir para politikası uygulayamamaktadır.
  C) Esnek kur rejimi altında ülke bağımsız para
  politikası (enflasyon hedeflemesi) uygulayabilir.
  D) Enflasyon hedeflemesi rejimi artan sermaye
  hareketliliği veri iken para kurulu ile birlikte
  uygulanabilir.
  E) Artan finansal entegrasyon ülkeleri sermaye
  kontrolü seçeneğinden uzaklastırarak
  üçgenin alt bölgesine itmektedir.

  32. Asağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi
  yukarıya sola doğru kayacaktır?
  A) Merkez bankası açık piyasa islemleri yoluyla
  tahvil satın aldığında
  B) Fiyatlar genel düzeyinde düsüs olduğunda
  C) Merkez Bankası kredi tavanını serbest bıraktığında
  D) Merkez Bankası Reeskont oranını düsürdüğünde
  E) Merkez Bankası Kanuni Karsılık Oranını
  arttırdığında  35. Nurkse’nın “büyümenin motoru” olarak
  nitelendirdiği sektör asağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarım
  B) Sanayi
  C) Uluslararası ticaret
  D) Enerji
  E) Hizmetler


  36. Histeriz hipotezi asağıdaki iktisatçılardan
  hangisine aittir?
  A) Blanchard-Summers
  B) Summers-Mankiw
  C) Keynes-Hansen
  D) Friedman-Brunner
  E) Lucas-Wallace

  37. Asağıdakilerden hangisi ekonomik birlesmelere
  bir örnektir?
  A) UNCTAD B) OECD C) GATT
  D) FAO E) EFTA

  38. Ticari amaç gütmeyen uluslararası kuruluslara
  ödenen aidatlar ödemeler bilançosunun
  hangi alt hesap grubunda yer alır?
  A) Mal ticareti hesabı
  B) Resmi rezervler hesabı
  C) Tek yanlı transferler hesabı
  D) Uluslararası hizmetler hesabı
  E) Sermaye hesabı

  39. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996
  yılında gerçeklesen ekonomik birlesme asağıdakilerden
  hangisine örnektir?
  A) Serbest ticaret bölgesi
  B) Ekonomik birlik
  C) Ortak Pazar
  D) Gümrük birliği
  E) Tercihli ticaret anlasması

  40. Türkiye’de dolaysız yabancı sermaye yatırımları
  yapanlar arasında en yüksek paya sahip
  olan ülke grubu asağıdakilerden hangisidir?
  A) İslam ülkeleri B) AB
  C) EFTA D) NAFTA
  E) OPEC  Deneme 2
  1 D 21 A
  2 C 22 E
  3 E 23 A
  4 A 24 A
  5 B 25 C
  6 C 26 D
  7 E 27 C
  8 B 28 B
  9 A 29 B
  10 D 30 D
  11 A 31 D
  12 E 32 E
  13 D 33 C
  14 A 34 E
  15 D 35 C
  16 D 36 A
  17 B 37 E
  18 D 38 C
  19 C 39 D
  20 D 40 B


 3. #3
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 3

  1. Üretim sürecinde emek ve sermaye miktarının
  %15 oranında arttırıldığında, üretim miktarı
  %20 artıyorsa, asağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  A) Azalan verimler yasası geçerlidir.
  B) Artan verimler yasası geçerlidir.
  C) Ölçeğe göre artan getiri vardır.
  D) Ölçeğe göre azalan getiri vardır.
  E) Hem ölçeğe göre azalan getiri, hem de azalan
  verimler yasası geçerlidir.

  2. Endüstrinin uzun dönem arz eğrisi yukarı
  doğru eğimli ise, endüstri için asağıdakilerden
  hangisi doğrudur?
  A) Negatif maliyetler vardır.
  B) Artan maliyetler vardır.
  C) Azalan maliyetler vardır.
  D) Sabit maliyetler vardır.
  E) Yüksek genel giderler vardır.

  3. Fiyat-tüketim eğrisi negatif eğimli ise, talebin
  fiyat esnekliği için ne söylenebilir?
  A) 1’den küçüktür.
  B) 1’den büyüktür.
  C) 1’e esittir.
  D) Sıfırdır.
  E) Sonsuzdur.

  4. Asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Telafi edilmis talep eğrisi yatıklastıkça ikame
  etkisi artar.
  B) Telafi edilmis talep eğrisi sadece ikame etkisini
  gösterir.
  C) Telafi edilmis talep eğrisi tanım gereği daima
  negatif eğimlidir.
  D) İkame ve gelir etkisini ortaya atan Slutsky;
  geometrik çözümü yapan ise Hicks’tir.
  E) Alısılmıs (Marshall’cı) talep eğrisi, telafi edilmis
  talep eğrisine kıyasla daha dik olur.

  5. Asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Üstün malda hem gelir, hem de ikame etkisi
  negatiftir.
  B) Düsük malda hem gelir, hem de ikame etkisi
  pozitiftir.
  C) Düsük malda ikame etkisi pozitif, gelir etkisi
  negatiftir.
  D) Üstün malda gelir etkisi pozitif, ikame etkisi
  negatiftir.
  E) Üstün mallarda sadece gelir etkisi vardır,
  ikame etkisinden söz edilemez.

  6. Kısmi denge analizi kime aittir?
  A) W. S. Jevons
  B) L. Walras
  C) J. M. Keynes
  D) A. Marshall
  E) M. Friedman

  7. Ordinal fayda yaklasımına göre tüketici
  dengesi asağıdakilerin hangisinde olusur?
  A) Es-fayda eğrisinin es-maliyet doğrusunu
  kestiği noktada
  B) Es-fayda eğrisinin üretim olanakları eğrisini
  kestiği noktada
  C) Es-fayda eğrisinin bütçe doğrusunu kestiği
  noktada
  D) Es-ürün eğrisinin bütçe doğrusunu kestiği
  noktada
  E) Es-ürün eğrisinin es-maliyet doğrusunu
  kestiği noktada

  8. Monopolcü rekabet piyasasında firmanın
  uzun dönem iktisadi karı;
  A) Artar
  B) Negatif olur
  C) Aynı kalır
  D) Asırı kar elde eder
  E) Sıfır olur

  9. Monopolcu bir firmanın talep eğrisinin Ed>1
  (talep esnekliği>1) olduğu noktalar için asağıdakilerden
  hangisi doğrudur?
  A) Marjinal gelir sıfırdır.
  B) Marjinal gelir 1’e esittir
  C) Toplam gelir azalmaktadır
  D) Marjinal maliyet negatiftir
  E) Toplam gelir azalarak artmaktadır.

  10. Bir malın fiyatı 20 YTL’den 40 YTL’ye yükseldiğinde,
  talep edilen miktar 60’tan 30’a
  düsüyorsa, bu malın talebinin orta nokta
  yay esnekliği kaçtır?
  A) 1 B) 0 C) 0.5 D) 2 E) 0.4  11. Asağıdaki bilgilerden hangisi yanlıstır?
  A) Negatif eğimli bir talep doğrusunun her noktasında
  esneklik farklıdır.
  B) Negatif eğimli bir talep doğrusunun her noktasında
  eğim aynıdır.
  C) Doğrusal bir arz eğrisi orijinden geçiyor ise,
  arz esnekliği her noktada 1’e esittir.
  D) Doğrusal bir arz eğrisi yatay ekseni kesiyor
  ise, arz esnekliği her noktada 1’den küçüktür.
  E) Doğrusal bir arz eğrisi dikey ekseni kesiyor
  ise, arz esnekliği her noktada 1’den küçüktür.

  12. Arz, talepten daha fazla artar ise, asağıdaki
  durumlardan hangisi ortaya çıkar?
  A) Denge fiyatı yükselir, denge miktarı düser.
  B) Dengi fiyatı düser, denge miktarı sabit kalır.
  C) Denge fiyatı ve miktarı düser.
  D) Denge fiyatı düser, denge miktarı artar.
  E) Denge fiyatı ve miktarı yükselir.

  13. Oje ile aseton nasıl maldır?
  A) Bağımsız mal
  B) Tamamlayıcı mal
  C) Lüks mal
  D) İkame mal
  E) Sonsuz mal

  14. Toplam ürünün (TP) artarak artması durumu
  için asağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Marjinal ürün (MP) azalır, ortalama ürün
  (AP) artar.
  B) Hem marjinal ürün (MP), hem de ortalama
  ürün (AP) azalır.
  C) Hem marjinal ürün (MP), hem de ortalama
  ürün (AP) artar.
  D) AP>MP olur
  E) AP<MP

  15. Bir ekonomide stagflasyon olgusu nasıl
  ortaya çıkar?
  A) Toplam talep eğrisi sağa kayar.
  B) Toplam talep eğrisi sola kayar.
  C) Toplam arz ve toplam talep eğrisi sağa kayar.
  D) Toplam arz eğrisi sola kayar.
  E) Toplam arz eğrisi ve toplam talep eğrisi bu
  durumdan etkilenmez.

  16. Asağıdakilerden hangisi çıktı bosluğunu
  gösterir?
  A) Toplam talepteki değismelere bağlı olarak
  değisen reel üretim
  B) Düsen fiyatlar ve artan üretim
  C) Artan fiyatlar ve istikrarlı üretim
  D) Artan verimlilik
  E) İssizlikte artıs, enflasyonda ise azalma

  17. Asağıdaki durumların hangisinde toplam
  arz eğrisi yatay olur?
  A) Para talebi faiz oranlarındaki değismelere
  sonsuz duyarsızsa
  B) Ücretler tam esnekse
  C) Ekonomi likidite tuzağında ise
  D) Para aldanması varsa
  E) Yüksek issizlik olduğu halde ücretler değismiyorsa

  18. Yatırımların faize karsı duyarlılığının yüksek
  olması asağıdakilerden hangisine neden olur?
  A) LM eğrisinin göreli olarak dik olmasına
  B) IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına
  C) LM eğrisinin göreli olarak yatık olmasına
  D) IS eğrisinin göreli olarak yatık olmasına
  E) Hiçbiri

  19. Bir yatırımdan ömür boyu beklenen geliri
  arz fiyatına esitleyen iskonto oranına ne denir?
  A) Marjinal yatırım eğilim
  B) Ortalama yatırım eğilimi
  C) Otonom yatırım
  D) Sermayenin marjinal etkinliği
  E) Çarpan

  20. Para talebinin faiz haddine tam duyarlı olduğu
  durumda, hükümet harcamalarındaki
  bir artıs sonucunda para talebi, tahvil talebi
  ve faiz oranı nasıl değisir?
  Para talebi Tahvil talebi Faiz oranı
  A) Azalır Azalır Düser
  B) Azalır Değismez Düser
  C) Artar Değismez Değismez
  D) Artar Artar Değismez
  E) Artar Azalır Düser


  21. Yeni Keynesyen teoriye göre, asağıdakilerden
  hangisi nominal fiyat ve ücret katılıklarına
  yol açmaz?
  A) Katalog maliyetleri
  B) Etkin ücret uygulaması
  C) Uzun dönemli sözlesmeler
  D) Zımni sözlesmeler
  E) Fiyatların müzayede süreciyle belirlenmesi

  22. Keynesyen iktisatçılara göre, nominal ücretlerin
  ve fiyatların karsılıklı etkilesiminden
  ortaya çıkan süreç nasıldır?
  A) Enflasyon yaratıcıdır
  B) Enflasyonu önleyicidir
  C) Tam rekabetçidir
  D) Devlet tarafından belirlenir
  E) Ekonomik büyümenin motorudur

  23. Uzun dönemde açıkların borçla finansmanının
  para basımıyla finansmana göre daha
  enflasyonist olduğunu ileri süren yaklasım
  asağıdakilerden hangisidir?

  A) Açık finansman politikası
  B) Senyoraj gelirleri politikası
  C) Oliviera-Tanzi etkisi
  D) Hos olmayan Monetarist aritmetik
  E) Ricardocu denklik


  24. Asağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sağa
  ya da sola kaymasına neden olur?
  A) Kamu harcamalarının artması
  B) Doğal issizlik oranın yükselmesi
  C) Kapasite kullanım oranın artması
  D) Para arzının artması
  E) Para arzının azalması

  25. LM eğrisinin hangi bölgesinde para politikası
  etkilidir?
  A) Klasik aralık
  B) Ara aralık
  C) Keynesyen aralık
  D) Klasik ve ara aralık
  E) Keynesyen ve ara aralık


  26. Eπt beklenen enflasyon, πt gerçeklesen enflasyon,
  Yt gerçeklesen üretim, Yt* doğal veya
  potansiyel üretim, zt isgücünün üretkenlik (verimlilik)
  artısı, ve , λ α β katsayılardır ve λ >0, 0
  < α ≤ 1 , ve 0 < β <1 geçerlidir.
  Buna göre, asağıdaki denklemlerden hangisi
  bekleyisleri içeren Philips eğrisini gösterir?
  A) πt =λ (Yt -Y *) − α Eπ t+ β zt
  B) πt =λ (Yt -Y *) − α Eπ t- β zt
  C) πt =-λ (Yt -Y *) − α Eπ t- β zt
  D) πt =-λ (Yt -Y *) + α Eπ t- β zt
  E) πt =λ (Yt -Y * ) + α Eπ t+ β zt


  27. Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan
  nedenler asağıdakilerin hangisinde verilmistir?
  A) Doğal issizlik oranının yüksek olusu
  B) Likidite tuzağında faiz oranlarının düsük
  kalması ve böylece sermayenin marjinal etkinliğinin
  yüksek olusu
  C) Devresel (konjonktürel) dalgalanmalar ve
  yasanan durgunluk (resesyon)
  D) Eksik rekabet, sabit marjinal maliyetler ve
  nominal ücretlerde katılık
  E) Efektif talebin yetersizliği ve belirsizlik

  28. Bir ekonominin makroekonomik performansı
  değerlendirilirken kullanılan üç temel ölçüt
  asağıdakilerin hangisinde birlikte verilmistir?
  A) Karlılık, üretim ve piyasa büyüklüğü
  B) Büyüme, issizlik ve enflasyon
  C) Enflasyon, nüfus artısı ve ihracat
  D) Beklenen gelir, yoksulluk sınırı ve kisi basına
  gelir
  E) Borsa endeksi, döviz kuru ve hazine bonosu

  29. Nakit mevduatın vadesiz mevduata oranı
  0.03, atıl rezervlerin vadesiz mevduata oranı
  0.27 ve ticari bankaların gerçek rezerv miktarı
  15,000 YTL artarsa, bankacılık sisteminde
  vadesiz mevduat ne kadar artar?
  A) 450 B) 4050 C) 45,000
  D) 62,500 E) 135,000

  30. Asağıdakilerden hangisi T.C.Merkez Bankası
  bilançosunun temel aktif hesaplarından
  değildir?
  A) Altın
  B) Döviz borçluları
  C) Madeni para
  D) Dahildeki muhabirler
  E) Dolasımdaki banknotlar

  31. Para arzının artmasının sonuçları arasında
  asağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Đstihdam hacmi azalır
  B) Gelir düzeyi artar
  C) Faiz oranları düser
  D) Kredi faiz oranları düser
  E) Yatırımlar artar

  32. Türkiye’de organize olmus para piyasaları
  hangi tarihte faaliyete geçmistir?
  A) 1987 B) 1998 C) 1990
  D) 1994 E) 1997

  33. İslem ve ihtiyaç güdüleriyle tutulan para
  talebi asağıdakilerden hangisinin fonksiyonudur?
  A) Para talebi
  B) Para arzı
  C) Piyasa faiz haddi
  D) Likidite
  E) Nominal milli gelir

  34. Asağıdakilerden hangisi Hazine'nin konsolide
  bütçe açıklarını finanse etmek için basvurduğu
  bir yöntemdir?
  A) Açık piyasa islemleri
  B) Repo ihaleleri
  C) Tahvil ihracı
  D) Reverse repo ihaleleri
  E) Emisyon
  35. Avrupa Topluluğu’nun kurulmasına öncülük
  eden Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ilk
  olarak hangi iki ülkenin bir araya gelmesiyle
  olusturulmustur?
  A) İngiltere-Almanya
  B) Fransa-İngiltere
  C) Almanya-Fransa
  D) Hollanda-İngiltere
  E) Belçika-Hollanda

  36. Ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli
  sirketlerin yurt dısına transfer ettikleri karlar,
  ödemeler bilançosunun hangi hesabı altında
  yer alır?
  A) Uluslararası hizmetler
  B) Sermaye hareketleri
  C) İstatistiki farklar
  D) Mal ticareti
  E) Karsılıksız transferler


  37. Singer-Prebisch tezine göre asağıdakilerden
  hangisi ticaret hadlerinin azgelismis ülkeler
  aleyhine dönmesinin nedenlerinden
  biri değildir?
  A) Gıda maddeleri talebinin azalması
  B) Doğal hammaddelerin yerine yapay olanların
  geçmesi
  C) Teknolojik yenilikler sonucu arzın artması
  D) Gelismis ülkelerde tarım sektörünü koruyucu
  önlemlerin azalması
  E) Sendikaların bulunmaması

  38. İktisadın pozitif bir bilim niteliği kazanması
  hangi yüzyıldan itibaren olmustur?
  A) 17.yy’ın birinci yarısı
  B) 16 yy’ın ikinci yarısı
  C) 16.yy’ın birinci yarısı
  D) 18 yy’ın ikinci yarısı
  E) 15.yy’ın ikinci yarısı

  39. Türkiye asağıdaki örgütlerden hangisine
  üye değildir?
  A) Avrupa Birliği
  B) IMF
  C) Dünya Bankası
  D) OECD
  E) IFC

  40. ABD’de konut kredilerinde (mortgage) yasanan
  krizin Türkiye ekonomisine olumsuz
  etki yaratma olasılığı Türkiye ekonomisinin
  hangi noktada riskli olmasından kaynaklanmaktadır?
  A) Büyüme oranlarının yüksek olması
  B) Cari açığın yüksek olması
  C) Faiz oranlarının düsük olması
  D) Kamu harcamalarının yeterince artırılamaması
  E) İhracatın ithalatı karsılama oranının sürekli
  yükselmesi  1 C 21 E
  2 B 22 A
  3 B 23 D
  4 E 24 A
  5 A 25 A
  6 D 26 B
  7 C 27 D
  8 E 28 B
  9 E 29 B
  10 A 30 E
  11 E 31 A
  12 D 32 A
  13 B 33 E
  14 C 34 C
  15 D 35 C
  16 A 36 A
  17 E 37 D
  18 D 38 D
  19 D 39 A
  20 C 40 B

 4. #4
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 4


  1. Piyasa dönemi olarak nitelenen kosullarda arzın
  fiyat esnekliği ile ilgili asağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  A) Sıfırdır.
  B) Bire esittir.
  C) Birden küçüktür.
  D) Sonsuzdur.
  E) Birden büyüktür.
  2. Bir mala ait marjinal fayda eğrisi yataya çok yakın
  ise bu malın talebinin fiyat esnekliği nasıldır?
  A) Sıfırdır.
  B) Birden küçüktür.
  C) Birdir.
  D) Yüksektir.
  E) 0 ile 1 arasındadır.
  3. Tekelci bir firmanın marjinal maliyet eğrisi
  MC=2Q, ortalama hasılat eğrisi 30 – (Q/2) ve
  marjinal hasılat eğrisi 30-Q seklinde ise firmanın
  sabit maliyeti asağıdakilerden hangisidir?
  A) 0
  B) Q
  C) 10,000/Q
  D) 30
  E) 10,000
  4. Tipik bir es ürün eğrisi üzerinde asağıya
  doğru hareket edildiğinde, es ürün eğrisi
  nasıl değisir?
  A) Dik hale gelir.
  B) Yatık hale gelir.
  C) Dikey eksene yaklasır.
  D) Orijinden geçer.
  E) Yönü değisir.
  5. Monopolcü bir firmanın ürettiği mala olan
  talebin esnekliği -3 olarak tahmin edilmektedir.
  Malın birim fiyatı 15’tir. Firmanın marjinal
  maliyet fonksiyonu MC=2+4Q ise firmanın
  kar maksimizasyonu sağladığı üretim
  düzeyi kaç birimdir?
  A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
  6. Rekabetçi bir endüstride önemli ölçüde
  iktisadi kar olusuyorsa, asağıdakilerden
  hangisi ortaya çıkar?
  A) Üretim ve ürün fiyatı yükselir, iktisadi kar
  yok olma eğilimine girer.
  B) Üretim ve ürün fiyatı düser, iktisadi kar artar.
  C) Üretim ve ürün fiyatı düser, iktisadi kar yok
  olma eğilimine girer.
  D) Üretim yükselir, ürün fiyatı düser ve iktisadi
  kar yok olma eğilimine girer.
  E) Üretim düser, ürün fiyatı yükselir ve iktisadi
  kar yok olma eğilimine girer.
  7. Rekabetçi bir endüstri önemli ölçüde zarar
  ediyorsa, asağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
  A) Üretim ve ürün fiyatı yükselir, zarar yok olma
  eğilime girer.
  B) Üretim ve ürün fiyatı düser, zarar artar.
  C) Üretim ve ürün fiyatı düser, zarar yok olma
  eğilimine girer.
  D) Üretim yükselir, ürün fiyatı düser ve zarar
  yok olma eğilimine girer.
  E) Üretim düser, ürün fiyatı yükselir zarar yok
  olma eğilimine girer.
  8. Üretim fonksiyonu f (x,y) olan X 0.70 y -0.30
  olan firma için hangi tür getiri geçerlidir?
  A) Ölçeğe göre azalan getiri ve x faktörü için
  azalan marjinal getiri
  B) Ölçeğe göre artan getiri ve x faktörü için
  azalan marjinal getiri
  C) Ölçeğe göre azalan getiri ve x faktörü için
  artan marjinal getiri
  D) Ölçeğe göre sabit getiri
  E) Ölçeğe göre artan getiri
  KPSS-2008/4
  Diğer Sayfaya Geçiniz
  8
  9. Asağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin
  “Dısbükey” olmalarının sebebidir?
  A) Marjinal ikame oranı
  B) Artan marjinal ikame oranı
  C) Azalan marjinal ikame oranı
  D) Değisen marjinal ikame oranı
  E) Azalan marjinal teknik ikame oranı
  10. Đki mallı bir modelde, X malının fiyatı % 50
  düserken, Y malının fiyatı sabit kalıyorsa,
  asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Bütçe doğrusu paralel olarak sola kayar.
  B) Bütçe doğrusu paralel olarak sağa kayar.
  C) Farksızlık eğrileri paralel olarak sağa kayar.
  D) Farksızlık eğrileri paralel olarak sola kayar.
  E) Bütçe doğrusunun eğimi değisir.
  11. Talep denklemi QD =10-2P ise, piyasa fiyatının
  3YTL’den 2 YTL’ye düsmesi sonucu toplam
  tüketici fazlası nasıl değisir?
  A) 6 YTL artar
  B) 5 YTL artar
  C) 4 YTL artar
  D) 3 YTL azalır.
  E) 4 YTL azalır.
  12. Talep eğrisi P= 50-Q ise, marjinal hasılat
  eğrisi asağıdakilerden hangisidir?
  A) 25-Q B) 50-2Q C) 50-Q
  D) 50-1/2Q E) 25-2Q
  13. 7 birim değisken girdi kullanılması sonucu
  toplam ürün miktarı 38 birimdir. Değisken girdi
  miktarının 12’ye çıkması sonucunda toplam
  ürün 88 birim olmaktadır. Bu durumda marjinal
  ürün kaçtır?
  A) 5 B) 10 C) 0.8 D) 9 E) 8
  14. Keynesyen iktisat dikkate alındığında asağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Keynesyen modellerde ekonomi temelde istikrarsızdır.
  B) Para arzındaki değismeler faizi etkiler ve bu
  da yatırım düzeyini ve milli gelir düzeyini
  etkiler.
  C) Paranın dolasım hızı istikrarlıdır.
  D) Planlanan yatırımlar planlanan tasarruflara
  esit olmayabilir.
  E) IS eğrisi klasik iktisada kıyasla göreli daha
  diktir.
  15. Paranın içsel olması neyi ifade eder?
  A) Para arzının kamu otoritelerince belirlendiğini.
  B) Kamu otoritelerinin para arzını belirlerken
  para talebindeki değisimleri dikkate aldığını.
  C) Kamu otoritelerinin para arzını belirlerken
  senyoraj gelirini dikkate aldığını.
  D) Para arzının büyüme oranı (reel gsmh artısı)
  ölçüsünde arttırıldığını.
  E) Para arzı artıs oranının Merkez Bankası tarafından
  değil de, Hazine tarafından belirlendiğini.
  16. Bir ekonomide yer alan iktisadi birimlerin
  zevk ve tercihlerinde büyük ölçüde bir değisme
  olduğu ve böyle bir gelismenin de
  belirli sektörlerde üretim düsmelerine ve issizliğe
  yol açtığı varsayılırsa, ortaya çıkan
  issizlik türü asağıdakilerden hangisidir?
  A) Yapısal issizlik
  B) Friksiyonel issizlik
  C) Konjonktürel issizlik
  D) Teknolojik issizlik
  E) Gizli issizlik
  17. Harcanabilir gelir (YTL) Tüketim (YTL)
  200 150
  500 375
  Yukarıdaki bilgilere göre marjinal tüketim
  eğilimi kaçtır?
  A) 0.5 B) 0,2 C) 0,75
  D) 0,25 E) 0.8
  KPSS-2008/4
  Diğer Sayfaya Geçiniz
  9
  18. Marjinal tüketim eğilimi 0.75 olan bir ekonomide
  vergiler ve kamu harcamaları 10
  milyon YTL artırılırsa denge milli gelir seviyesinde
  nasıl bir değisim olur?
  A) Denge milli gelir seviyesi değismez
  B) 10 milyon YTL artar
  C) 20 milyon YTL artar
  D) 50 milyon YTL artar
  E) 7.5 milyon YTL artar
  19. Bütçe dengesi, BD; konsolide bütçe içinde
  toplam faiz ödemeleri, TFÖ; faiz dısı bütçe
  dengesi FDBD olarak ifade edilirse, asağıdaki
  esitliklerden hangisi her zaman doğrudur?
  A) BD=FDBD+TFÖ
  B) BD=FDBD–TFÖ
  C) BD=FDBD
  D) BD=TFÖ
  E) BD=–FDBD
  20. Asağıdakilerden hangisi toplam talepte bir
  azalısa (toplam talep eğrisinin sola kaymasına)
  neden olur?
  A) Vergilerin azaltılması
  B) İhracata konu olan ülkelerin gelirlerinde
  önemli artıslar olması
  C) Firmaların kar beklentilerinde olusan bir artıs
  D) Kamunun yatırım ve harcamalarında ciddi
  düsüsler
  E) Ara malı ve girdi fiyatlarında meydana gelen
  artıslar
  21. Asağıdaki bilgilerden hangisi yanlıstır?
  A) Monetaristlerde para talebinin gelir esnekliği
  1’den büyüktür.
  B) Klasiklerde yatırım faizin bir fonksiyonudur.
  C) Keynesyenlerde yatırım; faizin, sermayenin
  marjinal etkinliğinin ve yatırımlardan sağlanacak
  kar beklentilerinin bir fonksiyonudur.
  D) Yeni Keynesyen ve Yeni klasik iktisatçılarda
  rasyonel beklentiler görüsü kabul edilir.
  E) Keynesyenlerde Toplam Arz(AS) ve LM eğrisi
  her zaman yataydır.
  22. Bir ülkede aktif nüfus 60 milyon, issiz 3
  milyon, istihdam edilenler 27 milyon, toplam
  nüfus ise 85 milyondur. Bu veriler altında;
  issizlik oranı ve isgücüne katılım oranı sırasıyla
  kaçtır?
  A) %10 ve %40
  B) %5 ve %40
  C) %5 ve %35
  D) %5 ve %10
  E) %10 ve %50
  23. Genisletici para ve genisletici maliye politikaları
  aynı anda uygulandığında, faiz oranı,
  yatırımlar ve milli gelir düzeyi nasıl etkilenir?
  Faiz oranı Yatırımlar Milli Gelir
  A) Artar Azalır Belirsiz
  B) Artar Azalır Artar
  C) Artar Belirsiz Artar
  D) Belirsiz Belirsiz Artar
  E) Belirsiz Artar Artar
  24. Artan para arzının enflasyonist beklentilere
  yol açarak orta ve uzun vadede nominal faiz
  oranlarını yükseltmesine ne ad verilir?
  A) Likidite etkisi
  B) Senyoraj etkisi
  C) Enflasyon vergisi
  D) Metzler paradoksu
  E) Gibson paradoksu
  25. Marjinal tasarruf eğilimi 0.25 olan dısa kapalı
  bir ekonomide transfer harcamaları çarpanı
  kaçtır?
  A) 0.5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4


  26. Keynesyen iktisatta, maliye politikasının
  para politikasından daha etkin olmasının
  sebebi nedir?
  A) Para talebinin faize duyarlılığının düsük, yatırımların
  faize duyarlılığının yüksek olması
  nedeniyle
  B) Para talebinin faize duyarlılığının düsük, yatırımların
  faize duyarlılığının 0 olması nedeniyle
  C) Para talebinin faize duyarlılığının yüksek,
  yatırımların faize duyarlılığının düsük olması
  nedeniyle
  D) Hem para talebinin, hem de yatırımların faize
  duyarlılığının yüksek olması nedeniyle
  E) Hem para talebinin, hem de yatırımların faize
  duyarlılığının düsük olması nedeniyle
  27. Đslem ve ihtiyaç güdüleriyle tutulan para
  talebi asağıdakilerden hangisinin fonksiyonudur?
  A) Para talebi
  B) Para arzı
  C) Piyasa faiz haddi
  D) Likidite
  E) Nominal milli gelir
  28. Bir para birimi paranın üstlendiği tüm fonksiyonları
  tam anlamıyla yerine getiriyorsa
  bu paraya ne denir?
  A) Sağlam para
  B) Kaydi para
  C) Banka parası
  D) Mevduat parası
  E) Temsili para
  29. Para miktarının ölçülmesinde hangi varlıkların
  para arzına dahil edileceğine karar verilirken
  iktisat teorisi kullanan en eski ve en
  çok kullanılan yaklasım hangisidir?
  A) Chicago yaklasımı
  B) Gurley-Shaw yaklasımı
  C) Klasik yaklasım
  D) Yeni Neo-Klasik sentez
  E) Krediyi içeren “genis görüs”
  30. Gurley ve Shaw yaklasımına göre asağıdaki
  parasal büyüklüklerden hangisi
  ağırlıklandırılmıs bir büyüklük olarak hesaplanması
  durumunda en yüksek ikame derecesine
  sahiptir?
  A) Devlet tahvili
  B) Vadeli mevduat
  C) Nakit
  D) Hazine bonosu
  E) Hisse senedi
  31. Fiyatlar genel düzeyinde nispeten yavas
  fakat sürekli biçimde kendini gösteren enflasyon
  türü asağıdakilerden hangisidir?
  A) Yapısal enflasyon
  B) Maliyet enflasyonu
  C) Talep enflasyonu
  D) Sürünen enflasyon
  E) Đthal enflasyon
  32. Asağıdakilerden hangisi anti-enflasyonist
  politikalardan biri değildir?
  A) Fazla bütçe yapılması
  B) Disponibilite oranının düsürülmesi
  C) Taksitli satısların zorlastırılması
  D) Selektif kredi kontrolüne gidilmesi
  E) Mevduat faiz oranlarının yükseltilmesi
  33. “Ters para ikamesi kavramı” asağıdakilerden
  hangisiyle açıklanabilir?
  A) Halkın portföyünde yerli paraya oranla yabancı
  para miktarını arttırması
  B) Para arzının daralması
  C) Halkın portföyünde yerli paraya oranla yabancı
  para miktarının azalması
  D) Para arzının genislemesi
  E) Paranın değerinin hızla düsmesi

  34. Asağıdakilerden hangisi, vadeli mevduat
  tercih oranını etkilemez?
  A) Alternatif tasarruf araçlarının getirileri
  B) Finansal sisteme duyulan güven
  C) Vadeli mevduat faiz oranı
  D) Yasal olmayan faaliyetler ve kayıt dısı ekonomi
  E) Vadeli mevduat faiz gelirlerinden alınan
  vergi oranı
  35. Her birey kendi çıkarı pesinde kosarsa toplumsal
  refah maksimum olur görüsü asağıdaki
  iktisatçılardan hangisine ait olabilir?
  A) J.M.Keynes B) T.Veblen
  C) L.Walras D) A.Smith
  E) Gossen
  36. Mal para sisteminde bir ekonomide 50 tane
  mal var ise ekonomide kaç tane fiyat olusur?
  A) 50 B) 49 C) 1.225
  D) 2.450 E) 100
  37. Genis yurt içi piyasaya sahip ülkeler artan
  verim kosullarına tabi malların ihracında
  uzmanlasırlar görüsü asağıdaki dıs ticaret
  teorilerinden hangisine dayanır?
  A) Ölçek ekonomileri hipotezi
  B) Nitelikli isgücü hipotezi
  C) Dinamik teknoloji açığı hipotezi
  D) Faktör donatımı teoremi
  E) Tercihlerde benzerlik hipotezi
  38. Bretton Woods sistemi ile ilgili asağıdakilerden
  hangisi yanlıstır?
  A) Bu sistemde ABD doları anahtar para konumundaydı
  B) Ülkelerin %10’dan daha fazla devalüasyon
  yapması için IMF’den izin alması gerekiyordu
  C) Ulusal paraların dolar karsısındaki dalgalanma
  marjı, %2.25’di
  D) Sistem 1971 Smithsonian anlasması ile fiilen
  ortadan kalkmıstır
  E) Sistem baslarken 1 ons altın 35 dolara sabitlenmisti
  39. ABD’de konut kredilerinde (mortgage) yasanan
  krizin Türkiye ekonomisine olumsuz
  etki yaratma olasılığı Türkiye ekonomisinin
  hangi noktada riskli olmasından kaynaklanmaktadır?
  A) Büyüme oranlarının yüksek olması
  B) Cari açığın yüksek olması
  C) Faiz oranlarının düsük olması
  D) Kamu harcamalarının yeterince artırılamaması
  E) İhracatın ithalatı karsılama oranının sürekli
  yükselmesi
  40. Türkiye’de 90’lı yıllardan beri yasanan krizlere
  baktığımızda asağıdakilerden hangisi
  krizlerin bir nedeni olarak gösterilemez?
  A) İssizlik oranı ile büyüme oranı arasındaki
  ters yönlü iliski
  B) Hızla artan ithalat, yavas artan ihracat
  C) Sürdürülemez cari islemler açıkları
  D) Bankaların yüksek açık pozisyonları
  E) TL’nin değerinde hızlı artıs  İktisat Deneme 4 Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  A D A B B D C C C E
  11121314151617181920
  B B B C B A C B B D
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  E E D E D C E A C C
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  D B C D D C A C B A

 5. #5
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 5


  1. Ayakkabının fiyatı 100 YTL’den 220 YTL’ye
  çıktığında tüketici bu mala olan 300 birimden
  100 birime indirmistir.
  A ve B noktaları arasındaki orta nokta yay
  elastikiyeti asağıdakilerden hangisidir?
  A) 1,33 B) 2,03 C) 0,30
  D) 2,55 E) 1,05
  2.Yukarıdaki sekle göre çapraz talep elastikiyeti
  kaçtır?
  A) 1 B) 1,33 C) 2
  D) 0 E) 2,66
  3. Tekelci bir firma ilk 20 birimi 20 YTL, sonraki
  30 birimi ise 15 YTL’den satarsa, ne tür
  bir fiyat farklılastırması yapmıs olur?
  A) Tam
  B) Kısmi
  C) Birinci dereceden
  D) Đkinci dereceden
  E) Üçüncü dereceden
  4. Biri büyük diğeri de küçük firmanın bulunduğu;
  büyük firmanın kendi kosullarına göre
  üretim düzeyini belirlediği, küçük firmanın
  ise büyük firmadan arta kalan talep için
  kendi kosullarına göre üretim ve satıs hacmini
  gerçeklestirdiği düopol modeli asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Stackelberg modeli
  B) Bertrand modeli
  C) Edgeworth modeli
  D) Chamberlin modeli
  E) Cournot modeli
  5. X malının talep denklemi P=25–0.4Q; arz
  denklemi P=5+0.1Q ise, X malının denge fiyatı
  kaçtır?
  A) 5 B) 9 C) 12
  D) 20 E) 40
  6. Asağıdaki iktisatçılardan hangisi genel
  denge kuramcısıdır?
  A) Quensay
  B) Walras
  C) Pareto
  D) Leontief ve Edgeworth
  E) Hepsi
  7. Faktör piyasalarında tek alıcı olan, ancak
  malını tam rekabet piyasasında sattığı varsayılan
  monopsoncu bir firmanın malına
  olan talep eğrisi hakkında ne söylenebilir?
  A) Negatif eğimlidir.
  B) Pozitif eğimlidir.
  C) Yatay eksene paraleldir.
  D) Dikey eksene paraleldir
  E) Ortalama maliyet (AC) eğrisinin üstündedir.
  KPSS-2008/5
  Diğer Sayfaya Geçiniz
  8
  8. Umut, fiyatı 5 YTL olan X malından 50 birim ve
  fiyatı 10 YTL olan Y malından 80 birim tüketmektedir.
  X malının fiyatı 8 YTL’ye ve Y malının fiyatı
  da 15 YTL’ye çıkarsa, aynı miktarda X ve Y
  malı satın alabilmesi için Umut’un geliri kaç
  YTL artmalıdır?
  A) 450 B) 500 C) 550
  D) 635 E) 850
  9. Arz ve talep eğrilerinin eğimleri esit ise,
  asağıdaki durumların hangisinde miktar düzeyindeki
  değisim belirsizdir?
  A) Talep ve arz artar ise
  B) Talep ve arz azalır ise
  C) Talep azalır, arz artar ise
  D) Talep azalısı, arz artısından fazla olur ise
  E) Talep azalısı, arz artısından az olur ise
  10. Bir tüketici gelirinin tamamını çay ve poğaçaya
  harcamaktadır.
  Çayın marjinal faydası (MU)= 10
  Poğaçanın marjinal faydası (MU)= 15
  Çayın fiyatı= 30
  Poğaçanın fiyatı= 30
  Buna göre, tüketici dengesine ulasabilmesi
  için çay ve poğaçadan ne kadar tüketmelidir?
  A) Daha fazla poğaça, aynı miktarda çay
  B) Daha fazla çay, aynı miktarda poğaça
  C) Aynı miktarda çay ve poğaça
  D) Daha fazla çay ve poğaça
  E) Daha az çay ve poğaça
  11. Asağıdakilerden hangisi es-ürün eğrilerinin
  özellikleri arasında yer almaz?
  A) Birbirlerini ve eksenleri kesmezler.
  B) Genellikle orijine göre dıs bükeylerdir.
  C) Orijinden uzaklastıkça daha yüksek üretim
  miktarını temsil ederler.
  D) Negatif eğimlidirler.
  E) Es-ürün eğrisi üzerinde, sol yukarıdan sağ
  asağıya inildikçe daha düsük üretim düzeyini
  temsil ederler.
  12. Q= (aK + bL), a, b>0, (K sermaye, L: Emek)
  biçiminde tanımlanan üretim fonksiyonu
  için asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Faktörler birbirlerini sonsuz kere ikame
  edebilirler.
  B) Faktörler arasında artan oranda ikame vardır.
  C) Teknik ikame esnekliği 0’dır.
  D) Teknik ikame esnekliği 1’e esittir.
  E) Hangi faktör kıt ise, üretimi o faktör belirler.
  13 Đktisadi analizlerde, diğer bütün değiskenlerin
  veri kabul edilmeyip, değisebileceği varsayımına
  ne ad verilir?
  A) Mutadis mutandis
  B) Tam istihdam varsayımı
  C) Değisken varsayım
  D) Ceteris paribus
  E) Laissez–faire
  14. Toplam talep eğrisinin klasik aralıkta kayması
  sonucu asağıdakilerden hangisi ortaya
  çıkar?
  A) Fiyatlar artarken üretim düser
  B) Yalnızca fiyatlar artar
  C) Yalnızca üretim artar
  D) Fiyatlar düserken reel milli hasıla artar.
  E) Fiyatlar artarken reel milli hasıla da artar
  15. Asağıdakilerden hangisi kisi basına düsen
  GSMH’yi Euro cinsinden ifade eder?
  A) Kisi basına düsen GSMH(YTL cinsinden) /
  Euro’nun YTL fiyatı
  B) Reel GSMH(YTL cinsinden) / Euro’nun YTL
  fiyatı
  C) Nominal GSYĐH (YTL cinsinden) / Euro’nun
  YTL fiyatı
  D) Nominal GSMH (YTL cinsinden) / Euro’nun
  YTL fiyatı
  E) Kisi basına düsen reel GSMH(YTL cinsinden)
  / Euro’nun Dolar fiyatı
  KPSS-2008/5
  Diğer Sayfaya Geçiniz
  9
  16. “Fiyat ve faizlerdeki yükselis sonucunda reel
  servetleri azalan bireylerin tüketimlerini kısarak
  tahvil satın alma yoluna gitmesi” iktisat literatüründe
  ne olarak anılmaktadır?
  A) Pigou etkisi B) Dıslama etkisi
  C) Lucas kritiği D) Taylor kuralı
  E) Metzler etkisi
  17. Bir ekonomide SMH=1000, dolaylı vergiler=
  10, dağıtılmayan sirket karları=5, sosyal
  prim ödenekleri= 3, transfer harcamaları 12,
  amortismanlar=15 ve dolaysız vergiler=20
  birim ise, harcanabilir gelir düzeyi kaçtır?
  A) 974 B) 990 C) 994
  D) 1015 E) 875
  18. Hangi durumda dıslama etkisinden söz
  edilemez?
  A) IS eğrisi düsey ise
  B) IS eğrisi negatif eğimli ise
  C) LM eğrisi düsey ise
  D) LM eğrisi yatay ise
  E) LM eğrisi pozitif eğimli ise
  19. Asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Çarpanın değeri ne kadar yüksek ise, Toplam
  Talep eğrisi o kadar yatık olur
  B) Yatırımların faize duyarlılığı ne kadar yüksek
  ise, Toplam talep eğrisi o kadar yatık
  olur
  C) Para talebinin faize duyarlılığı ne kadar
  yüksek ise, Toplam talep eğrisi o kadar dik
  olur
  D) Para talebinin gelire duyarlılığı ne kadar
  yüksek ise, Toplam talep eğrisi o kadar dik
  olur
  E) Hızlandıran katsayısının değeri ne kadar
  yüksek ise, Toplam talep eğrisi o kadar yatık
  olur
  20. Yatırımı faiz haddi ile değil de, hasıla-gelir
  düzeyiyle iliskilendiren yaklasım nedir?
  A) Sermayenin marjinal etkenliği
  B) Çarpan
  C) Hızlandıran
  D) Çoğaltan
  E) IS-LM analizi
  21. Mutlak gelir (Keynes) ve Nispi gelir
  (Duesenberry) hipotezlerine iliskin asağıdaki
  bilgilerden hangisi yanlıstır?
  A) Keynes gibi Duesenberry de gelirin istikrarsız,
  tüketimin istikrarlı olduğunu savunur
  B) Mutlak gelir hipotezinde, bireylerin tüketim
  kararları birbirinden bağımsızdır
  C) Nispi gelir hipotezinde, bireylerin tüketim
  kararları birbirinden bağımsız değildir
  D) Mutlak gelir hipotezine göre, gelir arttığında
  ortalama tüketim eğilimi düser, Nispi gelir
  hipotezine göre ise insanlar gelirleri azaldığında
  tüketimlerini azaltamamaktadırlar
  E) Keynes ve Duesenberry’ye göre, bugünkü
  tüketim sürekli gelirin de bir fonksiyonudur
  22. Asağıdakilerden hangisi Yeni-Keynesyen
  iktisatçılardan biri değildir?
  A) J. Robinson B) S. Fischer
  C) J. Stiglitz D) J. Yelen
  E) A. Blinder
  23. Asağıdakilerden hangisi Maastricht kriterlerine
  iliskin yanlıs bir bilgiyi içerir?
  A) Toplulukta en düsük enflasyona sahip (en
  iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık
  enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye
  ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı
  geçmemelidir.
  B) Üye ülke iç borçlarının GSYĐH’ sına oranı
  %60’ı geçmemelidir.
  C) Üye ülke bütçe açığının GSYĐH’ sına oranı
  %3’ü geçmemelidir
  D) Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun
  vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle,
  fiyat istikrarı alanında en iyi performans
  gösteren 3 ülkenin faiz oranı ortalamasını 2
  puandan fazla asmayacaktır.
  E) Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir
  üye ülke parası karsısında devalüe edilmis
  olmamalıdır.


  24. Marjinal tüketim eğilimi 0.75 olan bir ekonomide
  vergiler 10 milyon YTL azaltılıp, kamu
  harcamaları 10 milyon YTL artırılırsa
  denge milli gelir seviyesinde nasıl bir değisim
  olur?
  A) 70 milyon YTL artar
  B) 40 milyon YTL artar
  C) 10 milyon YTL artar
  D) Denge milli gelir seviyesi aynı düzeyde kalır
  E) 20 milyon YTL azalır
  25. Enflasyonist beklentilerdeki bir artıs kısa
  dönem Phillips eğrisini nasıl etkiler?
  A) Eğri asağıya doğru kayar
  B) Eğri üzerinde yukarıya doğru bir harekete
  neden olur
  C) Eğri üzerinde asağıya doğru bir harekete
  neden olur
  D) Eğri yukarı doğru kayar
  E) Eğrisi orijine yaklastırır
  26. Para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz;
  yatırımların faiz esnekliğinin sıfır olduğu bir
  durumda LM ve IS eğrilerinin sekilleri nasıldır?
  A) LM ve IS eğrisi faiz eksenine paralel
  B) LM eğrisi milli gelir eksenine; IS eğrisi faiz
  eksenine dik
  C) LM ve IS eğrisi mili gelir eksenine dik
  D) LM eğrisi faiz eksenine; IS eğrisi milli gelir
  eksenine dik
  E) LM eğrisi pozitif eğimli, IS eğrisi milli faiz
  eksenine dik
  27. Parayı diğer gelir getiren finansal varlıklardan
  ayıran en önemli özellik asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Likit olma özelliği
  B) Kolay tasınabilir olması
  C) Değerinin standart olması
  D) Genis ölçüde kabul görmesi
  E) Deforme olmaması
  28. Kaydi para miktarı 25,000YTL, kanuni karsılık
  oranı 0,2 ve ilk yatırılan mevduat 5,000
  YTL ise geriye dönüs oranı kaçtır?
  A) 0,25 B) 0,5 C) 0,75
  D) 1 E) 1,5
  29. Đslem ve ihtiyaç güdüleriyle tutulan para
  talebi asağıdakilerden hangisinin fonksiyonudur?
  A) Para talebi B) Para arzı
  C) Piyasa faiz haddi D) Likidite
  E) Nominal milli gelir
  30. Paranın ne kadar iyi bir değisim aracı olduğu
  asağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?
  A) Fiyatlar genel seviyesine
  B) Döviz kurunun düzeyine
  C) Alıs verislerde yaygın olarak kullanılmasına
  D) Genis kabul görmesi
  E) Uluslararası düzeyde tam konvertibil olmasına
  31. I. LM eğrisinin faize fazla duyarlı olmaması
  II. IS eğrisinin faize duyarlı olması
  III. Fiyatlar ve ücretlerin esnek olması
  Monetarist iktisatçılara göre yukarıdakilerden
  hangisi nedeniyle serbest piyasa ekonomisi
  kendi içinde istikrarlıdır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  32. Cagan’a göre hiperenflasyondan söz edebilmek
  için fiyat artıslarının yüzde kaç olması
  gerekir?
  A) Yıllık yüzde 200 B) Yıllık yüzde 400
  C) Yıllık yüzde 600 D) Aylık yüzde 50
  E) Aylık yüzde 100


  33. Fiyat düsüsü sonucu reel para artısının
  toplam talep üzerinde neden olduğu doğrudan
  etkiye ne ad verilir?
  A) Keynes etkisi
  B) Reel ankes etkisi
  C) Bekleyis etkisi
  D) Yeniden dağıtım etkisi
  E) Rasyonel bekleyisler etkisi
  34. LM eğrisinin hangi bölgesinde para politikası
  etkilidir?
  A) Klasik aralık
  B) Ara aralık
  C) Keynesyen aralık
  D) Klasik ve ara aralık
  E) Keynesyen ve ara aralık
  35. Đktisat biliminde ilk profesör unvanını alan
  iktisatçı asağıdakilerden hangisidir?
  A) J.M.Keynes B) T. Malthus
  C) L.Walras D) A.Smith
  E) A. Marshall
  36. Asağıdakilerden hangisi Post-Keynesyen
  iktisat görüsüne ait bir önerme değildir?
  A) Para arzı içseldir
  B) Fiyatlar asağı ve yukarı yönde esnektir
  C) Mark-up fiyatlama vardır
  D) Analizlerinde aksak rekabet piyasalarını
  kullanırlar
  E) Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı konularına
  öncelik vermislerdir
  37. Asağıdakilerden hangisi Avrupa Kömür ve
  Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) imzalanmasında
  taraf olan ülkelerden biri değildir?
  A) Almanya B) Hollanda
  C) Đsviçre D) Fransa
  E) Belçika
  38. Asağıdakilerden hangi opsiyon türünde
  vadesinden önce islem yapılabilir?
  A) Satın alma opsiyonu
  B) Satma opsiyonu
  C) Avrupa opsiyonu
  D) Amerikan opsiyonu
  E) Alım opsiyonu
  39. 12 Eylül 1963 tarihinde yapılan ve Türkiye
  ile AET arasında “ortak üyelik” statüsü kuran
  ve gelecekte tam üyeliği öngören anlasma
  asağıdakilerden hangisidir?
  A) Londra Anlasması
  B) Paris Anlasması
  C) Edirne Anlasması
  D) Kars Anlasması
  E) Ankara Anlasması
  40. Türkiye’de Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
  hangi yıl kurulmustur?
  A) 1983 B) 1933 C) 1960
  D) 1985 E) 2002  İktisat Deneme 5 Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  A E D D B E C C C A
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  E A A B A E A D E C
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  E A B A D D A D E A
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  D D B A B B C D E A

 6. #6
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 6


  1. Q= (aK + bL), a, b>0, (K sermaye, L: Emek)
  biçiminde tanımlanan üretim fonksiyonu için
  asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Faktörler arasında artan oranda ikame vardır.
  B) Teknik ikame esnekliği 0’dır.
  C) Teknik ikame esnekliği 1’e esittir.
  D) Hangi faktör kıt ise, üretimi o faktör belirler.
  E) Hiçbiri
  2. Asağıdakilerden hangisi tekelci rekabet
  piyasasının özelliklerinden birisi değildir?
  A) Uzun dönemde sadece normal kar elde edilir.
  B) Yoğun reklâm harcamaları yapılarak, her
  firma kendi talep eğrisini diklestirmeye çalısır.
  C) Makarna, ketçap, sakız ve çikolata piyasası
  bu piyasaya iyi birer örnektir.
  D) Yoğun sermaye malı ve yoğun üretim teknolojisi
  gerektirmeyen malların üretimi ağırlıktadır.
  E) Kısa dönem firma dengesinin grafiksel analizi
  tekel piyasasına benzer.
  3. Bir talep eğrisi üzerindeki her noktanın
  esnekliği 1’e esit ise, asağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  A) Eğri ikizkenar hiperbol seklindedir.
  B) Eğri pozitif eğimlidir
  C) Eğri negatif eğimli düz bir doğru seklindedir.
  D) Negatif eğimli eğri sadece dikey ekseni
  kesmektedir.
  E) Negatif eğimli eğri sadece yatay ekseni
  kesmektedir.
  4. Es-maliyet doğrusunun eğimi;
  A) Malların fiyatlarının oranına esittir.
  B) Es-ürün eğrisinin her noktasındaki eğimine
  esittir.
  C) Bütçe doğrusunu eğimine esittir.
  D) Üretim faktörleri fiyatlarının oranına esittir.
  E) Üretim olanakları eğrisinin her noktasındaki
  eğimine esittir.
  5.
  Monopolcu bir firmanın yukarıda yer alan
  grafiği dikkate alındığında, asağıdaki alanların
  hangisinin sayısal değeri firmanın toplam
  karını temsil eder?
  A) P1BCP3 B) P2 C P3G C) P3 C FP4
  D) P4FB P1 E) P5AQ30

  7. İsgücü arz eğrisin sekli nasıldır?
  A) Negatif eğimli bir eğri
  B) Pozitif eğimli bir eğri
  C) Dikey eksene paralel bir eğri
  D) Yatay eksene paralel bir eğri
  E) Belli bir noktadan sonra negatif eğim kazanabilen
  pozitif eğimli bir eğri
  8. Orta nokta yay esnekliği yaklasımına göre
  bir malın talebinin fiyat esnekliği -0.88 ise,
  bu malın fiyatı 10’dan 15’e yükseldiğinde,
  talep edilen miktar 50’den kaça düser?
  A) 28 B) 40 C) 45
  D) 25 E) 35
  9. Asağıdakilerden hangisi Tekeli olusturan
  nedenler arasında yer almaz?
  A) Hammadde kaynaklarına sahip olma
  B) Patent hakları
  C) Yasal pazar imtiyazları
  D) Doğal monopoller
  E) Tüketim kalıpları
  10. A malı üreten bir firma için sermayenin ve
  emeğin marjinal ürün değerleri sırasıyla 0.4
  ve 0.8’dir. Sermayenin birim maliyeti 0.2 ise,
  emeğin birim maliyeti kaçtır?
  A) 0.1 B) 10 C) 0.6
  D) 0.4 E) 0.8
  11. Asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Đkame ve gelir etkisini matematiksel olarak
  analiz eden ilk iktisatçı, 1915 yılındaki makalesiyle
  Slutsky’dir.
  B) Telafi edilmis talep eğrisi tanım gereği daima
  negatif eğimlidir.
  C) Telafi edilmis talep eğrisi diklestikçe ikame
  etkisi artar.
  D) Đkame etkisi Slutsky’de; gelir etkisi ise
  Hicks’te daha büyük çıkar.
  E) Telafi edilmis talep eğrisi sadece ikame etkisini
  gösterir.

  12. Qs=20+2P, P=2 ise, arzın fiyat esnekliği (es)
  yaklasık kaçtır?
  A) 0,12 B) 0,5 C) 1,2
  D) 2 E) 0,16
  13. “Okun Yasası”, asağıda yer alan hangi iki
  makro ekonomik değisken arasındaki iliskiyi
  analiz etmek için öne sürülmüstür?
  A) Enflasyon oranı ile issizlik oranı
  B) Vergi oranı ile vergi hâsılatı
  C) Reel milli gelirdeki artıs ile issizlik oranı
  D) Nüfus ile gelir dağılımı
  E) Azalan marjinal fayda ile tüketilen mal miktarı
  14. Bir ekonomide vergi oranları %30, marjinal
  tüketim eğilimi ise 0.5’tir. Bu ekonomide
  kamunun 650 birimlik yatırım harcaması,
  diğer değiskenler sabit ve bütçe dengede
  iken, kamunun bütçe dengesi üzerinde nasıl
  bir etkiye yol açar?
  A) 1000 birim fazla vermesine yol açar
  B) 300 birim açık vermesine yol açar
  C) 350 birim fazla vermesine yol açar
  D) 350 birim açık vermesine yol açar
  E) 500 birim açık vermesine yol açar


  15. IS eğrisinin göreli daha yatık olduğu durumda;
  A) Marjinal tüketim eğilimi daha düsüktür.
  B) Marjinal vergi oranları daha yüksektir.
  C) Para talebinin faize duyarlılığı düsüktür.
  D) Marjinal ithalat eğilimi daha yüksektir.
  E) Hem marjinal ithalat, hem de marjinal tasarruf
  eğilimi daha düsüktür.
  16. Harcanabilir gelir (YTL) Tüketim (YTL)
  100 500
  2000 1000
  Yukarıdaki bilgilere göre ortalama tasarruf
  eğilimi kaçtır?
  A) 0,2 B) 0,5 C) 0,75
  D) 0,1 E) 0,9
  17. Asağıdaki grafikle ilgili olarak hangi bilgi
  yanlıstır?
  A) 1. Bölgede I < S,L < M
  B) 2. Bölgede I <S, L < M
  C) 3. Bölgede I > S, L > M
  D) 4. Bölgede I > S, L < M
  E) Para ve mal piyasasının aynı anda dengede
  olduğu nokta C noktasıdır.
  18. LM eğrisinin eğimini;
  A) Çarpan katsayısının değeri belirler.
  B) Para talebi ve yatırımın faize duyarlılığı belirler.
  C) Vergi oranlarındaki artıs belirler.
  D) Para arzındaki artıs oranı belirler.
  E) Para talebinin gelire ve faize duyarlılığı belirler.
  19. Asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Klasik analize kıyasla Keynesyen analizde
  para talebinin faize duyarlılığı daha yüksektir.
  B) Keynesyen analizde para talebinin faize
  duyarlılığın sıfır olduğu duruma likidite tuzağı
  durumu denir.
  C) Keynesyen analizde faiz oranları para piyasasında;
  klasik analizde ise yatırım tasarruf
  esitliğinin olustuğu mal piyasasında belirlenir.
  D) Klasik analize göre, her talep kendini arzını
  yaratır, yani say yasası geçerlidir.
  E) Keynesyen analizde isgücü arz ve talebi
  reel ücretin bir fonksiyonu olduğu varsayılır.
  20. Dısa kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu
  C=50+0,75(Y–T) seklinde ise, bu ekonomide
  kamunun yatırım harcamalarında meydana gelen
  bir değisiklik denge milli gelir seviyesini kaç
  kat arttırır/azaltır?
  A) 4 B) 3 C) 2
  D) 0.5 E) 5
  21. Bir ekonomide S=-20+0,3Y ve I=25+0,2Y ise,
  denge milli gelir seviyesi kaçtır?
  A) 100 B) 225 C) 350
  D) 450 E) 475


  22. Asağıdakilerden hangisi toplam talep (AD)
  eğrisinin konumunu değistirir?
  A) Vergilerde meydana gelen artıs
  B) Vergilerde meydana gelen düsüs
  C) Kamu harcamalarının artması
  D) Otonom yatırımların artması
  E) Hepsi

  23. Türkiye ekonomisinde son açıklanan (Aralık
  2007 dönemi itibarıyla) issizlik oranı % 10,6
  gerçeklesmistir. Bu oran içinde istihdam edilenlerin
  sayısı 20 milyon ise, issiz sayısı
  yaklasık kaç milyondur?
  A) 2 milyon
  B) 5.4 milyon
  C) 2.4 milyon
  D) 1.7 milyon
  E) 4.1 milyon
  24. Talep yönlü enflasyon asağıdaki durumların
  hangisinde gerçeklesir?
  A) Üretimde rekabet ihlal edildiğinde
  B) Ters yönlü arz soku olduğunda
  C) Merkez Bankası para arzını kıstığında
  D) Toplam talep toplam arzdan fazla arttığında
  E) Teknolojik gelisme olduğunda
  25. Đslem amaçlı para talebinin de faize duyarlı
  olduğunu savunan görüs asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Keynes’in likidite tercihi teorisi
  B) Klasik miktar teorisinin Fisher Yaklasımı
  C) Klasik miktar teorisinin Cambridge Yaklasımı
  D) Parasalcı yaklasım
  E) Envanter para talebi kuramı
  26. Asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Klasik iktisatçılara göre para talebinin faiz
  esnekliği sıfırdır.
  B) Keynes’e göre para talebini etkileyen 3 unsur;
  islem güdüsü, ihtiyat güdüsü ve spekülasyon
  güdüsüdür.
  C) Keynes’e göre para arz ve talebi faiz oranını
  belirler.
  D) Para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz olduğu
  duruma, Keynes likidite tuzağı demistir.
  E) Friedman’a göre para talebinin gelir esnekliği
  0 ile 1 arasındadır.
  27. Miktar kuramının Cambridge yaklasımı dikkate
  alındığında; nominal para talebi 10000
  birim, fiyatlar genel düzeyi 50 birim, paranın
  elde tutulma oranı da 0.25 ise, reel gelir düzeyi
  kaçtır?
  A) 800 B) 200 C) 50000
  D) 500 E) 450
  28. Reel parasal tabanın nominal parasal tabanın
  artıs oranı ile çarpımı asağıdakilerden
  hangisine esittir?
  A) Enflasyon vergisine
  B) Para arzına
  C) Senyoraj gelirine
  D) Merkez Bankası Parası’na
  E) Rezerv paraya
  29. Bankaya yatırılan 1000 birimlik mevduat,
  kanuni karsılık oranının %13 olduğu bir ortamda
  hiç banka parası/kaydi para yaratmıyor
  ise, geri dönüs oranı kaçtır?
  A) 1 B) 0 C) 2
  D) 0.5 E) Sonsuz


  30. Para arzının parasal tabana bölümü;
  A) Parasal taban çarpanını verir
  B) Rezerv parayı verir
  C) Enflasyon vergisini verir
  D) Devletin Senyoraj gelirini verir
  E) M3R’yi verir
  31. TCMB 2005 yılından sonraki yeni para arzı
  sunumuna göre, Dolasımdaki para 500; Dolasıma
  çıkan para 100; YTL Vadesiz mevduat
  150; Yabancı Para (YP) Vadesiz Mevduat
  125; Vadeli Mevduat 200; Para piyasası fonları
  (B tipi likit fonlar) 250 birim ise; M1 para
  arzı kaç birimdir?
  A) 750 B) 1075 C) 1325
  D) 875 E) 600
  32. Bir yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen
  Devlet Đç Borçlanma Senetleri’ne ne ad verilir?
  A) Hazine Bonosu
  B) Devlet Tahvili
  C) Finansman Bonosu
  D) Repo
  E) Hisse Senedi
  33. Bir ülkenin ödemeler bilançosu açığı, sabit
  kur sistemi altında nasıl ortadan kaldırılabilir?
  A) Yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından daha
  fazla artmasını sağlayarak
  B) Ticaret ve ödemeleri etkili bir biçimde denetleyerek
  C) Döviz kurlarını sık sık ayarlayarak
  D) Dıs borçlara sınırlama getirerek
  E) Sermaye ihracatını tesvik ederek
  34. Dıs ticarete kota uygulaması asağıdaki politika
  araçlarından hangisinin kapsamındadır?
  A) Harcama politikası
  B) Gelir politikası
  C) Vergi politikası
  D) Para politikası
  E) Doğrudan müdahale politikası
  35. Đhracatın ithalatı karsılama oranı asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) X/M
  B) Px/Pm
  C) X+M/GSMH
  D) X-M/GSMH
  E) X-M/X+M
  36. Yoksullastıran büyüme asağıdaki iktisatçılardan
  hangisine aittir?
  A) D.Ricardo B) Nurkse C) J.Bhagwati
  D) Galbraith E) Lucas
  37. Oligopol piyasasında yasanan rekabetin,
  teknolojik gelisme ve iktisadi büyümeye
  sağlayacağı katkı ile bireylerin refahında artısa
  yol açacağını ortaya koyan görüs asağıdakilerden
  hangisinde doğru verilmistir?
  A) Oliveria-Tanzi yaklasımı
  B) Marshall-Lerner-Robinson yaklasımı
  C) Stolper-Samuelson yaklasımı
  D) Schumpeter-Galbraith yaklasımı
  E) II. Gossen yaklasımı


  38. Ekonomide zamanla rant ve ücretlerde artıs;
  kar oranlarında düsüs olacağı için ekonominin
  durgunluğa gireceğini söyleyen iktisatçı
  ve teorisi asağıdakilerden hangisinde
  doğru verilmistir?
  A) Emek-değer teorisi-K.Marks
  B) Fayda-değer teorisi-Jevons
  C) Kıyamet günü teorisi-D. Ricardo
  D) Azalan kar oranları teorisi-F. Engels
  E) Nüfus teorisi-T. Malthus
  39. Türkiye ekonomisinde yasanacak olası bir
  ekonomik krizde asağıdakilerden hangisi en
  önemli neden olarak gösterilebilir?
  A) Yurtdısına yapılacak olan kısıtlı bir askeri
  operasyon
  B) ABD’de yasanan mortgage krizinin derinlesmesi
  C) Faiz oranlarının düsük olması
  D) Siyasi bir partinin kapatılması
  E) İhracatın ithalatı karsılama oranının sürekli
  yükselmesi
  40. Türk vatandaslarının Avrupa Birliği ülkelerinde
  serbest dolasım hakkı hangi yıl ve anlasma
  ile sağlanmıstır?
  A) 1972-katma protokol
  B) 1964-Ankara anlasması
  C) 1999-Helsinki anlasması
  D) 1986-Lizbon anlasması
  E) Hiçbiri


  İktisat Deneme 6 Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  E B A D A C E E E D
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  C E C D E B B E C A
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  D E C D E E A C B A
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  D B C E A C D C B A

 7. #7
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 7


  1. X malı yatay eksende gösterilir iken fiyattüketim
  eğrisi X malı eksenine paralel ise talebin
  fiyat esnekliği hangi değeri alır?
  A) Sonsuz
  B) Bir
  C) 1 'den büyük
  D) Sıfır
  E) 1 'den küçük
  2. X malı yatay eksende gösterilirken gelir
  tüketim eğrisi negatif eğimli ise asağıdakilerden
  hangisi kesin olarak doğrudur?
  A) Normal maldır.
  B) Üstün maldır.
  C) Giffen maldır.
  D) Düsük maldır.
  E) Lüks maldır.
  3. Asağıdakilerden hangisi yanlıstır?
  A) Gelir ve ikame etkisi aynı yönlü olan mallar
  normal mallardır.
  B) Gelir ve ikame etkisi aynı yönlü olan mallar
  üstün mallardır.
  C) Gelir ve ikame etkisi ters yönlü mallar her
  zaman düsük mallardır,
  D) Gelir ve ikame etkisi ters yönlü mallar normal
  mallar olabilir.
  E) Gelir ve ikame etkisi ters yönlü; mallar her
  zaman Giffen mallardır.
  4. Telafi edilmis talep eğrisinin eğimi ile ilgili
  olarak asağıdakilerden hangisi her zaman
  doğrudur?
  A) Norma! mallarda Marshallgil talep eğrisinin
  eğiminden küçüktür,
  B) Normal mallarda Marshallgil talep eğrisinin
  eğiminden büyüktür,
  C) Üstün mallarda Marshallgil talep eğrisinin
  eğiminden büyüktür.
  D) Düsük mallarda Marshallgil talep eğrisinin
  eğiminden büyüktür.
  E) Giffen mallarda pozitiftir.
  5. X malının fiyatı 4 YTL, Y malının fiyatı 2 YTL,
  tüketicinin geliri 96 YTL ve tüketicinin fayda
  fonksiyonu U = 2X1/2 Y1/2 olduğundan malların
  fiyatı % 50 artar ise Y malı tüketimi nasıl
  değisir?
  A) 8 birim azalır.
  B) 6 birim artar.
  C) Değismez.
  D) 4 birim azalır.
  E) 6 birim azalır.
  6. Farksızlık eğrilerinin birbirlerini kesmemelerinin
  sebebi asağıdakilerden hangisidir?
  A) Her bir farksızlık eğrisi farklı fayda seviyesini
  gösterir.
  B) Tüketici tercihleri doymazlık ve geçislik
  özelliklerine sahiptir.
  C) Orijinden uzaklastıkça fayda seviyesi artar.
  D) Farksızlık eğrileri azalan marjinal fayda kanunun
  gereği orijine dısbükeydirler.
  E) Farksızlık eğrileri negatif eğimlidir ve sabit
  bir fayda düzeyini gösterirler.
  7. Engel eğrisi, gelir eksenini kesen pozitif
  eğimli bir doğru olan bir mal ile ilgili asağıdakilerden
  hangisi doğrudur?
  A) Lüks maldır.
  B) Zorunlu maldır.
  C) Fakir maldır.
  D) Giffen malidir.
  E) Bağımsız maldır.
  8. Üretimin ikinci bölgesi asağıdaki ifadelerden
  hangisi tam olarak tanımlanır?
  A) Emeğin marjinal ürünü artmaktadır.
  B) Emeğin ortalama ürünü artmaktadır.
  C) Emeğin marjinal ürünü pozitif ve ortalama
  üründen küçük veya esittir.
  D) Emeğin marjinal ürünü pozitif ve azalmaktadır.
  E) Emeğin ortalama ürünü azalmaktadır.


  9. Üretim fonksiyonu ile ilgili asağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  A) Üretimin 2. bölgesinin baslangıcı emeğin
  marjinal ürününün azalmaya basladığı noktadır.
  B) Azalan verimler kanunu baslangıç noktası
  ortalama ürünün azalmaya basladığı noktadır.
  C) Üretimin 2. bölgesinde emeğin marjinal
  ürünü ortalama üründen büyüktür.
  D) Azalan verimler kanunu baslangıç noktası
  marjinal ürünün maksimum olduğu noktadır.
  E) Üretimin 3. bölgesinde emeğin ortalama
  ürünü negatiftir.
  10. "Oligopol piyasalarda az sayıda firma vardır ve
  karsılıklı bağımlılık esastır. Firmalar fiyat, üretim
  ve reklam gibi kararları verirken rakiplerinin
  tepkilerini de göz önünde tutarlar."
  Her oyuncunun kendisinin ve rakibinin alternatiflerini
  bildiği, rakiplerinin de en iyi
  stratejiyi seçecekleri varsayımı ile stratejilerini
  belirledikleri oyun asağıdakilerden hangisidir?
  A) Hakim Stratejili Oyun
  B) Stackelberg Dengesi
  C) Maxrhih Stratejisi
  D) Nash Dengesi
  E) Barometrik Liderlik Dengesi
  11. Emek arzının her zaman pozitif eğimli olabilmesi
  için asağıdakilerden hangisi gerekli
  ve yeterlidir?
  A) Bos zamanın düsük ma! olması
  B) Gelir ve ikame etkisinin ters yönlü olması
  C) Belli bir gelir seviyesinden sonra gelir etkisinin
  baskın olması
  D) Emeğin marjinal maliyetinin ortalama maliyetinden
  yüksek olması
  E) Emek piyasasına müdahale olmaması
  12. Asağıdakilerden hangisi bir piyasa basarısızlığı
  değildir?
  A) Đkinci el araba piyasasında alıcıların arabalar
  hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması
  B) Çevreyi kirleten bir sanayi kurulusuna bunun
  için vergi uygulanması
  C) Vergi kaçıran bir kisinin as evinden yararlanması
  D) Bir malin üretiminde kullanılan tüm ham
  madde kaynaklarını kullanma imtiyazına
  sahip firmanın tekel olusturması
  E) Arazisini ağaçlandıran çiftçinin çevreyi korumaya
  katkıda bulunması
  13. Hakim firma fiyat liderliği modeli ile ilgili
  olarak asağıdakilerden hangisi yanlıstır?
  A) Piyasada bir tane büyük, çok sayıda küçük
  firma vardır.
  B) Hakim firma fiyat belli bir sınırı geçince üretim
  yapmaz
  C) Küçük firmalar artık taleple karsı karsıyadır.
  D) Piyasa fiyatı hakim firmanın fiyatıdır.
  E) Artık talep ile piyasa talebinin aynı olduğu
  noktada hakim firma piyasasının tamamını
  üretir.
  14. Asağıdakilerden hangisi GSYĐH'yi ölçerken
  karsılasılan güçlüklerden değildir?
  A) Dıssallıkların varlığı
  B) Çevre kirliliği
  C) Malların kalitelerindeki değisikliklerin fiyatlara
  yansıtılamaması
  D) Kayıt dısı ekonomik faaliyetlerin ölçülememesi
  E) Vergi mükelleflerinin çok sayıda olması
  15. Bir ekonomide Gini katsayısının 1’e yakın
  çıkması asağıdakilerden hangisine isaret
  eder?
  A) Ekonomide gelir dağılımında adaletin bozulduğuna
  B) Milli Gelirin arttığına
  C) Enflasyonun azaldığına
  D) İssizliğin düstüğüne
  E) Kisi basına gelirin yükseldiğine
  16. Asağıdakilerden hangisi "deflasyonist açık"
  tanımıdır?
  A) Tam istihdam geliri ite denge geliri arasındaki
  farktır.
  B) Tam istihdam gelirinin denge gelirinden
  yüksek olduğu durumda, ortaya çıkan enflasyon
  kadardır.
  C) Tam istihdamda dengeyi sağlamak için
  otonom harca mallarda yapılması gereken
  artıs kadardır.
  D) Tam istihdamda 'dengeyi sağlamak için
  uyarılmıs yatırımlarda yapılması gereken
  artıs kadardır.
  E) Denge gelirini tam istihdam gelirine indirebilmek
  için otonom harcamalarda yapılması
  gereken azalma kadardır.
  17. Bir ekonomide otonom harcamalarda meydana
  gelen 1 birimlik artısın kendisinin kaç
  katı gelir artısına yol açtığını gösteren katsayıya
  ne ad verilir?
  A) Marjinal Tüketim eğilimi
  B) Marjinal Tasarruf eğilimi
  C) Büyüme hızı
  D) Hızlandıran katsayısı
  E) Çoğaltan Katsayısı
  18. Phillips eğrisi neyi gösterir?
  A) Enflasyon - büyüme iliskisini
  B) Enflasyon - tüketim Đliskisini
  C) Gelir - Faiz iliskisini
  D) Enflasyon;,-; Đssizlik iliskisini
  E) Büyüme -Đssizlik iliskisini
  19. Yapısal issizlik ile friksiyonel issizlik toplamına
  ne ad verilir?
  A) Teknolojik issizlik
  B) Mevsimsel issizlik
  C) Konjonktüre! Đssizlik
  D) Doğal issizlik
  E) Dönemsel Đssizlik
  20. Asağıdakilerden hangisi toplam talebi kaydırmaz?
  A) Kamu harcamalarındaki değisme
  B) Para arzındaki değisme
  C) Fiyatlardaki değisme
  D) Transferlerdeki değisme
  E) İhracattaki değisme
  21. Klasik sistemde temel makroekonomik
  hedef nedir?
  A) İstikrarlı büyüme
  B) Fiyat istikrarı
  C) Dıs denge
  D) Tam istihdam
  E) Gelir dağılımında adalet
  22. Asağıdakilerden hangisi 1929 Büyük Bunalımı
  ile ilgilidir?
  A) Enflasyon
  B) Stagflasyon
  C) Resesyon
  D) Konsolidasyon
  E) Revalüasyon
  23. Keynes'e göre büyük bunalımın nedeni
  nedir?
  A) Para arzı yetersizliği
  B) Asırı istihdam
  C) Efektif talep yetersizliği
  D) Üretim yetersizliği
  E) Gelir yetersizliği
  24. Keynes tam istihdamda denge fikrine neden
  karsıdır?
  A) Piyasa güçlerinin farklı karar birimlerinin ellerinde
  olusu nedeniyle ekonomide bilgi eksikliği
  vardır. Bu nedenle tam istihdamın
  sağlanması zordur. Sağlansa bile sürdürülebilmesi
  için herhangi bir neden yoktur.
  B) Ekonomideki tam rekabet kosullan bilgi eksikliğine
  yol açmakta ve bu da eksik istihdamda
  dengenin sağlanmasına neden olmaktadır.
  C) Ekonomide miktar kuramı geçersiz olduğu
  için Say Kanunu da geçersizdir. Bu durumda
  eksik istihdam ortaya çıkmaktadır.
  D) Ekonomide isgücü piyasaları örgütlenmistir.
  Asgari ücret uygulaması vardır. Bu nedenle
  iradi issizlik ortaya çıkmaktadır.
  E) Ekonomide denge tam istihdamda sağlanır,
  Keynes buna karsı çıkmaz.
  25. Çoğaltan sürecinin Az Gelismis Ülkelerde
  sağlıklı islemeyisinin nedeni nedir?
  A) Marjinal tüketim eğiliminin yüksek olusu
  B) Sermaye - hasıla katsayısının yüksek olusu
  C) Tasarrufların yüksek olusu
  D) Nitelikli isgücünün eksikliği
  E) Hammadde ve sermaye malı ithalatının düsük
  olması


  26. Yeni Klasik Modele göre beklenen fiyat
  düzeyi gerçeklesen fiyat düzeyine esitse
  asağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
  A) Gerçeklesen üretim, potansiyel üretime
  esittir.
  B) Gerçeklesen üretim, beklenen üretime esittir.
  C) Fiili üretim, doğal üretime esit değildir.
  D) Fiili üretim, potansiyel üretimden büyüktür.
  E) Gerçeklesen üretim, potansiyel üretimden
  küçüktür.
  27. Asağıdakilerden hangisi para ikamesinin
  sonuçlarından biri değildir?
  A) Veri bir yerli para arzı artısının daha yüksek
  enflasyona yol açması
  B) Para politikasının etkinliğinin azalması
  C) Merkez bankasının “son borç verme makamı
  olma” konumunun zayıflaması
  D) Veri bir ulusal gelire karsılık gelen reel
  senyorej gelirinin azalması
  E) Zaman Đçinde yabancı para talebinin azalması
  28. "Uzun dönemde enflasyon oranındaki bir artıs,
  nominal faiz oranının da aynı oranda artmasına
  yol açacaktır." Önermesi asağıdakilerden
  hangisinin sonucudur?
  A) Likidite tercih teorisi
  B) Paranın mübadele denklemi
  C) Uluslararası faiz paritesi
  D) Friedman-Schvvarz etkisi
  E) FĐsher denklemi
  29. Yurtdısı fiyattan % 10 artarsa ve bu dönemde
  TL %10 değer kaybederse, TL cinsinden
  yurtiçi fiyatlar sabitken göreli dıs fiyatlar
  nası) değisir?
  A) % 10 artar
  B) % 20 artar
  C) % Sabit kalır
  D) % 20 azalır
  E) % 10 azalır
  30. Zorunlu rezerv - Mevduat oranı kaç olduğu
  zaman, para çarpanı en yüksek değerine
  (maksimum) ulasır?
  A) ∞ B) 2 C)1 D) 0,5 E) O
  31. "Türkiye'de 2000 yılında uygulanan programdan
  önce de 1990'larda döviz kuru çapası uygulanmıstır".
  cümlesi ile ilgili asağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  A) Doğrudur, 1994'te 5 Nisan kararlarından
  hemen
  sonra uygulanmıstır.
  B) Doğrudur, 1994 krizinden hemen önce de
  uygulanmıstır.
  C) Doğrudur, 1991 'de Körfez krizinden sonra
  da uygulanmıstır.
  D) Yanlıstır, 1980-1984 döneminde uygulanmıstır.
  E) Yanlıstır, 1980'den sonra ilk kez 2000 yılında
  uygulanmıstır.
  32. Asağıdakilerden hangisi para politikası
  uygulanırken seçilecek ara hedeflerin belirlenmesiyle
  ilgili bir kriter değildir?
  A) Sabit olması
  B) Ölçülebilir olması
  C) Kontrol edilebilir olması
  D) Nihai hedef ile istikrarlı bir iliskisinin olması
  E) Amaç üzerinde ki etkisinin belirlenebilir olması
  33. Türkiye'de enflasyon hedeflemesi rejimi
  çerçevesinde MB'nîn temel politika enstrümanı
  hangisidir?
  A) Döviz kuru
  B) Para büyüklüğü M2
  C) Kredi miktarı
  D) Kısa vadeli faiz oranı
  E) UZÜH vadeli faiz oranı
  34. Asağıdakilerden hangisi Türkiye'de para
  arzının M2Y tanımı içinde yer atmaz?
  A) Mevduat bankalarındaki vadesiz mevduat
  B) Ufaklık paralar
  C) Resmi mevduat hesabı
  D) Döviz tevdiat hesabı
  E) Dolasımdaki para


  35. “Hepimiz uzun dönemde ölmüs olacağız” sözü
  ile ekonomik analizindeki temel vurguyu ortaya
  koyan iktisadi ekol asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Klasikler
  B) Keynezyen Đktisat
  C) Monetarizm
  D) Neo-Klasikler
  E) Cambridge okulu
  36. Rant benzeri kavramı asağıdaki iktisatçılardan
  hangisine aittir?
  A) D.Ricardo
  B) T.Malthus
  C) A.Smith
  D) A.Marshall
  E) M.Friedman
  37. 1 dolar=2 euro, 1 dolar=1000 TL ve 1 euro:
  400 TL ise euro cinsinden arbitraj kazancınız
  ne kadardır?
  A) Arbitraj kazancı yoktur
  B) 2,5
  C) 0,5
  D) 1,5
  E) 2
  38. “Devalüasyonun massetme üzerinde olumlu
  etki sağlayabilmesi için mal ve hizmet üretimi
  artmalı ve massetme eğilimi düsük olmalıdır”
  seklinde kısaca açıklanabilecek massetme
  yaklasımı asağıdaki iktisatçılardan hangisine
  aittir?
  A) Machlup B) Keynes C) Laursen
  D) Metzler E) Alexandr
  39. Asağıdakilerden hangisi son yıllarda Türkiye’de
  uygulanan esnek kur sisteminin etkin
  çalısmamasına yol açmamıstır?
  A) TCMB’nin temel önceliği enflasyona vermesi
  B) Yüksek reel faizler
  C) Yüksek kamu borcu
  D) Sermaye girislerinin yüksek olması
  E) TCMB’nin döviz alım ihalelerinde bulunması
  40. Asağıdakilerden hangisi 1.1.2000 tarihinde
  uygulanmaya konan Stand-by programının
  temel amaçlarından biri değildir?
  A) Enflasyonu düsürmek
  B) Reel faiz oranlarını düsürmek
  C) İssizlik oranlarını azaltmak
  D) İç borcun çevrilmesini sağlamak
  E) Ekonomideki kaynakların daha etkin dağılımını
  sağlamak  İktisat Deneme 7 Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  B A E E A B A C D D
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  A B C E A C E D D C
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  C C C A D A E E B E
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  E A D C B D C E E C

 8. #8
  AdministratoR

  Standart Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 8


  1. İki mal arasındaki marjinal ikame oranının
  sabit olması, bu malların ________ mallar
  olduğunu gösterir.
  A) Tam tamamlayıcı
  B) Tam İkame
  C) Bağımsız
  D) Normal
  E) Düsük
  2. Pastorize sütün normal bir mal olduğu varsayımı
  altında, süt fiyatındaki bir düsmenin
  olası nedeni asağıdakilerden hangisidir?
  A) Tüketicilerin ortalama gelirlerindeki bir artıs.
  B) Tamamlayıcı malın fiyatındaki düsme.
  C) Sütün seker hastalığının nedenleri arasında
  olabileceğinin kesfi.
  D) Süt üreticilerinin kuraklık nedeniyle arzı
  azaltması.
  E) Đkamesi olan malın fiyatındaki artıs.
  3. Bir malın satısından elde edilen gelirler,
  asağıdaki durumlardan hangisinde artacaktır?
  A) Mal normal mal iken gelir düstüğünde.
  B) Mal düsük mal iken gelir arttığında.
  C) Talep esnek iken fiyat arttığında.
  D) Talep esnek değilken fiyat arttığında.
  E) Talep birim esnek iken fiyat arttığında.
  4. Asağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangilerinde
  es-ürün haritası (pafta) doğru bir sekilde
  tanımlanmaktadır?
  A) Es-ürün haritası, her biri belirli bir üretim
  düzeyini gösteren ve aynı üretim fonksiyonundan
  elde edilen es-ürün eğrileri serisidir.
  B) Es-ürün haritası, aynı üretim fonksiyonundan
  elde edilen ve orijinden uzaklasıldıkça
  daha yüksek üretim düzeyini temsil eden
  es-ürün eğrileri serisidir.
  C) Es-ürün haritası, belirli bir üretim düzeyini
  minimum maliyetle üretebilecek tüm optimal
  girdi bilesimlerini gösterir.
  D) Es-ürün haritası, olası tüm üretim düzeylerinin
  üretilebileceği üretim tekniklerinin gösterimidir.
  E) a ve b.
  5. Kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri ile ilgili
  asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi asla
  uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin altında
  olamaz.
  B) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi her bir
  üretim düzeyinde uzun dönem ortalama
  maliyet eğrisine teğettir.
  C) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa
  dönem ortalama maliyet eğrilerini tamamını
  kapsar.
  D) Hem kısa hem de uzun dönem maliyet eğrileri
  tüm faktörler değisken iken en düsük
  üretim maliyetlerini temsil eder.
  E) Hiçbiri.
  6. Tam rekabet kosulları altında faaliyette
  bulunulan bir piyasada firmaların iktisadi
  kâr elde etmeleri durumunda, asağıdakilerden
  hangisi meydana gelmez?
  A) Firma talep eğrileri yukarı kayacaktır.
  B) Piyasaya yeni firmalar girecektir.
  C) Endüstride faaliyette bulunan temsili bir firmanın
  kârlarında azalma baslayacaktır.
  D) Endüstri arz eğrisi sağa kayacaktır.
  E) Yukarıdakilerin hepsi meydana gelir.
  7. Cari üretim düzeyinde tam rekabetçi bir firmaya
  ait bilgiler su sekildedir: üretim, 4000 birim; piyasa
  fiyatı, 1 YTL; sabit maliyetler, 2000 YTL;
  değisken maliyetler, 1000 YTL; marjinal maliyet,
  1,10 YTL. Bu kosullar altında firmanın
  kârlarını maksimize edebilmesi için;
  A) Üretimini artırmalıdır.
  B) Üretim düzeyini korumalıdır.
  C) Üretimini azaltmalıdır.
  D) Firmayı kapatmalıdır.
  E) Ölçeği büyütmelidir.
  8. Asağıdakilerden hangisi bir fiyat farklılastırma
  örneği değildir?
  A) Bir doktorun hastalarının gelir düzeylerine
  göre farklı ücret uygulaması.
  B) Bir tiyatroda yetiskinler ve 12 yasından küçük
  çocuklar için bilet fiyatlarının farklı olması.
  C) Elektrik sirketinin mesai saati süresince kullanılan
  elektriği daha düsük ücretlendirmesi.
  D) Devlet üniversitelerinin yabancı öğrencilerden
  daha fazla harç ücreti alması.
  E) c ve d

  9. Monopolcü bir firma için marjinal maliyet
  eğrisinin ortalama değisken maliyet eğrisinin
  üstünde kalan kısmı, asağıdakilerden
  hangisini ifade etmez?
  A) Marjinal maliyet eğrisi yukarı doğru eğimlidir.
  B) Ortalama toplam maliyet eğrisini minimum
  noktada keser.
  C) Firmanın kısa dönem arz eğrisini gösterir.
  D) Marjinal maliyet eğrisi firmanın marjinal gelir
  eğrisiyle kesistiği nokta firmanın en iyi fiyat-
  miktar bilesimlerini verir.
  E) Marjinal maliyet eğrisinin yükselen kısmı,
  ilave her birim üretim düzeyi için katlanılacak
  maliyetin artacağını ifade eder.
  10. Asağıdakilerden hangisi oligopolün özellikleri
  arasında yer alırken, monopolcü rekabet
  piyasası özelliklerinden değildir?
  A) Her firma asağı doğru eğimli talep eğrisiyle
  karsı karsıyadır.
  B) Endüstride birden çok firma vardır.
  C) Bir firma tarafından alınan kararlar diğerleri
  üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
  D) Firmalar kârlarını maksimize etmek istemektedir.
  E) Reklam giderleri firmalar açısından önemli
  bir maliyet kaynağıdır.
  11. Dirsekli talep eğrisi modeline göre (Sweezy
  Modeli) asağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Denge fiyat ve denge üretim miktarı küçük
  maliyet değismelerine duyarlıdır.
  B) Denge fiyat ve denge üretim miktarı küçük
  maliyet değismelerine duyarsızdır.
  C) Denge fiyat küçük maliyet değismelerine
  duyarlı iken, denge üretim duyarsızdır.
  D) Denge üretim miktarı küçük maliyet değismelerine
  duyarlı iken, denge fiyat duyarsızdır.
  E) Denge fiyat ve denge üretim miktarının duyarlılığı,
  firma sayısına göre değisir.
  12. Asağıdakilerden hangisi oligopolistik piyasa
  yapısının özelliklerinden değildir?
  A) Uzun dönemde sıfır iktisadi kâr elde edilmesi.
  B) Ölçek ekonomileri nedeniyle piyasaya girislerin
  engellenmesi.
  C) Endüstrinin az sayıda firmadan olusması.
  D) Her bir firmanın, diğer firmaların fiyat değismelerine
  tepki göstereceğinin farkında
  olması.
  E) Firmalar arasındaki karsılıklı bağımlılık
  13. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği isimli
  eserindeki “görünmez el” kavramı asağıdakilerden
  hangisini ifade etmektedir?
  A) Piyasadaki karar alma mekanizmasında
  hükümetin yokluğunu.
  B) Üreticiler arasındaki fiyatları artırma konusundaki
  gizli anlasmayı.
  C) Gizli düzenleyici aktörlerin varlığını.
  D) Sonsuz sayıdaki üretici ve tüketicilerin merkezi
  olmayan bir biçimde karar almalarıyla
  yaratılan koordinasyonu.
  E) Devletin varlığını.
  14. Tam istihdam düzeyinde dengede bulunan
  bir ekonomide;
  A) İssizlik oranı yüzde sıfırdır.
  B) Yapısal ve friksiyonel issizlik ortadan kaldırılmıstır.
  C) İssizlik oranı doğal orana esittir.
  D) Konjonktürel issizlik yapısal ve friksiyonel
  issizlik toplamlarından daha büyüktür.
  E) İssizlik oranı mevsimsel issizlik oranına
  esittir.
  15. Uzun dönemli Phillips eğrisi,
  A) Tam istihdam gelir düzeyinde dikeydir.
  B) Doğal issizlik oranında dikeydir.
  C) Potansiyel GSYĐH oranında dikeydir.
  D) Kısa dönem Phillips eğrilerinin yatay toplamıdır.
  E) Kısa dönem Phillips eğrilerinin dikey toplamıdır.


  16. Nominal para arzı %10 oranında artırıldığında;
  A) GSYİH, yatırım ve tüketim azalır.
  B) GSYİH, yatırım ve tüketim artar.
  C) Faiz oranları azalır, yatırım ve tüketim harcamaları
  belirlenemez.
  D) GSYİH ve kamu kesimi açıkları artar.
  E) Yukarıdakilerin hiçbirisi.
  17. Kamu kesimi açıklarının bulunduğu bir
  ekonomide, C = C0 + c(Y-T) tüketim fonksiyonu
  geçerli iken, asağıdakilerden hangisi
  bütçe açığının daha da artmasına neden
  olur?
  A) Genisletici para politikası
  B) Đhracat artısı.
  C) Denge GSYİH’daki düsme.
  D) Vergilerdeki azalmalar.
  E) Kamu kesimi satın alımlarındaki azalmalar.
  18. Toplam Talep (AD) eğrisi ______ ve _____
  piyasaları dengesinden elde edilen _____ ve
  ______ bilesimlerini gösterir.
  A) Para, mal, fiyat, gelir
  B) Para, emek, faiz, gelir
  C) Para, mal, faiz, para
  D) Emek, mal, fiyat, ücret
  E) Emek, mal, fiyat, gelir
  19. Asağıdakilerden hangisinde meydana gelen
  değismeler IS eğrisinde bir kaymaya neden
  olur?
  A) Kamu harcamalarındaki değismeler.
  B) Yeni dolaysız vergiler konulması.
  C) Açık piyasa islemleri
  D) Reeskont oranlarındaki değisme.
  E) a ve b.
  20. Bir ekonomiye iliskin veriler asağıdaki gibidir:
  Tüketim Harcamaları 3000
  Kamu Harcamaları 600
  Yatırım Harcamaları 240
  Net Đhracat - 30
  Sermaye Tüketimi (Asınma) 130
  Dolaysız Vergiler 104
  Net Dıs Faktör Gelirleri 0
  Buna göre, bu ekonomide üretilen gayrisafi
  yurtiçi hasıla (GSYİH) ve Net yurtiçi hasıla
  (SMH) kaçtır?
  GSYİH SMH
  A) 3680 3784
  B) 4058 4058
  C) 3810 3680
  D) 3870 3814
  E) 3900 3860
  21. Hanehalkının harcanabilir geliri 10.000
  YTL’den 12.000 YTL’ye arttığında tüketim
  harcamaları 8.000 YTL’den 9.000 YTL’ye
  çıkmıssa;
  A) Hanehalkı hiç tasarruf yapmıyor demektir.
  B) Hane halkı gelirin tamamını tasarruf etmektedir.
  C) Tasarruf fonksiyonunun eğimi 0,5’tir
  D) Tüketim fonksiyonunun eğimi 0,5’tir.
  E) Tüketim fonksiyonunun eğimi 0,2’dir.
  22. Marjinal tüketim eğilimi (MPC);
  A) Tüketimdeki değismenin harcanabilir gelire
  bölümünü esittir.
  B) Tüketimdeki değismenin harcanabilir gelirdeki
  değismeye bölümüne esittir.
  C) Tüketim harcamalarının harcanabilir gelirdeki
  değismeye bölümüdür.
  D) Tüketimdeki değismenin tasarruflara bölümüdür.
  E) Tüketim harcamalarının harcanabilir gelire
  bölümüdür.

  23.Yukarıdaki sekle göre, ekonomi baslangıçta
  A noktasında dengede iken kamu harcamalarındaki
  beklenmedik bir artıs sonucunda
  toplam talep eğrisi AD1 konumundan AD2
  konumuna kaymıssa, bu durumda;
  A) Reel gelir hem kısa hem de uzun dönemde
  Y1 düzeyinin üstünde artacaktır.
  B) Reel gelir kısa dönemde Y1’in üstüne çıkacaktır,
  fakat uzun dönemde Y1’e dönecektir.
  C) Reel gelir uzun dönemde Y1’in üstünde artacaktır.
  D) Reel gelir kısa dönemde sabit kalacaktır.
  E) Reel gelir hem kısa hem de uzun dönemde
  sabit kalacaktı
  24. Paranın Miktar Kuramına göre paranın dolanım
  hızı;
  A) Değisim denklemiyle iliskisizdir.
  B) Durgunluk dönemlerinde düser.
  C) Durgunluk dönemlerinde artar.
  D) Sabittir.
  E) Hem durgunluk hem de genisleme dönemlerinde
  artar.
  25. A ve B gibi iki ülkeli bir modelde A ülkesindeki
  marjinal tüketim eğilimi (MPC) B ülkesindeki
  marjinal tüketim eğiliminden daha büyüktür.
  Her iki ülkede para arzı esit miktarda artırıldığında,
  A ülkesinde;
  A) Hasıla artısı daha fazla olurken, faiz oranlarındaki
  düsme daha az olacaktır.
  B) Hasıla artısı ve faiz oranlarındaki düsme
  daha küçük olacaktır.
  C) Hasıla artısı ve faiz oranlarındaki düsme
  daha büyük olacaktır.
  D) Hasıla artısı daha küçük olurken, faiz oranlarındaki
  düsme daha büyük olacaktır.
  E) Hasıla artısı daha küçük olurken, faiz oranları
  aynı kalır.
  26. Bir ekonomide tüketim harcamaları ve toplam
  harcama fonksiyonları asağıdaki gibidir:
  Tüketim Fonksiyonu : 600 + 0,8Y
  Toplam Harcama Fonksiyonu : 1000 + 0,5Y
  Buna göre bu ekonomideki otonom toplam
  harcama kaçtır?
  A) 1000 B) 600 C) 1600
  D) 10 E) 400
  27. Mal piyasasında yatırım harcamalarının (I)
  faiz oranlarına duyarsız olduğu düsünüldüğünde
  asağıdakilerden hangisi söz konusu
  olur?
  A) IS eğrisi dikeydir, para politikası hasıla artısı
  üzerinde çok etkindir.
  B) IS eğrisi yataydır, para politikası hasıla artısı
  üzerinde çok etkindir.
  C) IS eğrisi dikeydir, IS-LM modeline göre para
  politikasının hasıla üzerinde etkisi yoktur.
  D) IS eğrisi yataydır, IS-LM modeline göre para
  politikası hasıla üzerinde etkili değildir.
  E) IS eğrisi negatif eğimlidir, fakat para politikası
  etkin değildir.
  28. Asağıdaki politikalardan hangisi es anlı
  olarak faiz oranlarında bir artısa ve hasılada
  bir düsmeye neden olur?
  A) Devletin savunma harcamalarındaki artıslar.
  B) Merkez Bankasının açık piyasa islemleriyle
  piyasaya bono satısı.
  C) Merkez Bankasının para arzını genisletmesi.
  D) Hükümetin vergi oranlarını artırması.
  E) b ve d.
  29. Para arzında bir artıs ve hanehalkının güven
  duygusunda bir düsmenin etkileri asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Faiz oranları üzerindeki belirsizdir, hasıla
  düser.
  B) Faiz oranları azalır, hasıla artar.
  C) Faiz oranları artar, hasıla düser.
  D) Faiz oranları artar, hasıla üzerindeki etki
  belirsizdir.
  E) Faiz oranları azalır, hasıla üzerindeki etki
  belirsizdir.


  30. Ricardo denklik önermesine göre vergilerde
  herhangi bir artıs söz konusu değilken kamu
  harcamaları arttığında,
  A) Nominal faiz oranları artar.
  B) Nominal faiz oranları düser.
  C) Nominal faiz oranları sıfıra düsmek zorundadır.
  D) Nominal faiz oranları değismez.
  E) Nominal faiz oranları negatif olur.
  31. Klasik iktisatçılardan Irving Fisher’e göre
  beklenen enflasyon _______ nominal faiz
  oranları _______.
  A) Arttıkça, yükselir.
  B) Düstükçe, yükselir.
  C) Arttıkça, düser.
  D) Đstikrarlı iken, yükselir.
  E) Đstikrarlı iken, düser.
  32. Para talebiyle ilgili asağıdaki ifadelerden
  hangisi yanlıstır?
  A) Para talebi faiz oranıyla negatif iliskilidir.
  B) Ulusal gelir düzeyi yükseldiğinde, bireylerin
  talep ettikleri para balans miktarı azalır.
  C) Hem ulusal gelir düzeyi hem de faiz oranları
  para talebini etkiler.
  D) Diğer seyler aynı iken, reel faiz oranındaki
  artıs, para talebini azaltır.
  E) Geleceğe iliskin bekleyislerin para talebi
  üzerinde ciddi bir etkisi vardır.
  33. Merkantalistlerin üzerinde önemle durduğu
  konu hangisidir?
  A) Đhracatı artırmak
  B) Đthalatı artırmak
  C) Değerli madenleri ülkeden çıkarmak
  D) Ülkeden değerli madenlerin çıkısını yasaklamak
  E) Đhracatı azaltmak
  34. Ricardo’nun karsılastırmalı üstünlük teorisinin
  dayandığı teori,
  A) Emek değer teorisi
  B) Azalan verimler kanunu
  C) Fırsat maliyetleri teorisi
  D) Talep teorisi
  E) Arz teorisi
  35. Asağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda
  ortaya çıkan stagflasyon sorununa çözüm
  üretmek için analizler üreten okullardan biridir?
  A) Klasikler
  B) Keynezyen Đktisat
  C) Monetarizm
  D) Neo-Klasikler
  E) Arz yönlü iktisat
  36. ”Ölçeğe göre sabit getiri ve tam rekabet
  sartları altında her girdiye marjinal verimine
  esit ödeme yapıldığında tüketici ve üretici
  rantı ortaya çıkmaz” seklinde ifade edilen
  teori asağıdakilerden hangisidir?
  A) King kanunu
  B) Euler teoremi
  C) Galbraith esitliği
  D) Gossen kanunu
  E) Metzler hipotezi
  37. Bir malın ihracatçı ülkenin limanında gemiye
  yüklendiği andaki fiyatına ne denir?
  A) FOR B) CIF C) FOB
  D) CF E) Liman fiyatı
  38. Asağıdakilerden hangisi bir ülkede “reexport”
  u önlemek için uygulanan bir dıs ticaret
  yöntemidir?
  A) Yurtiçi katkı zorunluluğu
  B) Devlet yardımları
  C) Kota
  D) Đthalat teminatları
  E) Damping
  39. Milli korunma kanunu hangi yıl çıkarılmıstır?
  A) 1925 B) 1933 C) 1940
  D) 1954 E) 1963
  40. Türkiye’nin ilk devalüasyonu hangi yıl yapılmıstır?
  A) 1933 B) 1994 C) 1980
  D) 1946 E) 1961


  İktisat Deneme 8 Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  B C D E D A C C C C
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  B A D C B C D A E C
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  D B D D A A C B E D
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  A B A A E B C A C D

 9. #9
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 9


  1. Tam rekabetçi bir firmanın karsı karsıya
  kaldığı talep eğrisiyle ilgili olarak asağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?
  A) Ortalama gelire esittir
  B) Ortalama maliyete esittir.
  C) Toplam gelire esittir.
  D) Toplam maliyete esittir.
  E) Değisken maliyete esittir.
  2. I. Tam rekabet piyasası
  II. Tekelci rekabet piyasası
  III. Monopson. piyasası
  IV. Tekel (Monopol) piyasası
  Yukarıdaki piyasa türlerinden hangisinde
  veya hangilerinde piyasaya giris engellerinden
  söz edilebilir?
  A) Yalnız III B) III ve IV C) II, III ve IV
  D) II ve IV E) II ve III
  3. Tekel piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın
  marjinal geliriyle ilgili asağıdakilerden
  hangisi doğrudur?
  A) Marjinal gelir fiyattan büyüktür.
  B) Marjinal gelir fiyata esittir.
  C) Marjinal gelir fiyattan küçüktür
  D) Marjinal gelir, ortalama gelire esittir
  E) Marjinal gelir fiyattan büyük, ortalama gelirden
  küçüktür
  4. Asağıdaki oligopol modellerinin hangisinde
  tüketici refahı en yüksek değerini alır?
  A) Cournot Modeli
  B) Bertrand Modeli
  C) Sweezy Modeli
  D) Marshall Modeli
  E) Stackelberg Modeli
  5. Dirsekli talep modeli ile ilgili asağıdakilerden
  hangisi yanlıstır?
  A) Temel olarak firmaların maliyet artısları
  karsısında neden fiyatları değistiremedikleri
  sorusuyla ilgilenir.
  B) Firmaların, bir fiyat artısı ve azalısı durumunda
  birbirlerini Đzleyeceklerini varsayar.
  C) Denge durumunda marjinal gelir eğrisi belirsizdir.
  D) Duopoldaki bir firma rakibinin davranısına
  göre iki farklı talep eğrisiyle karsı karsıyadır.
  E) Denge durumunda maliyet artıslarına karsın
  uygulanabilecek en iyi politika politikasızlıktır.
  6. Üretim olanakları eğrisi hangi eğriden türetilmistir?
  A) Fiyat-Tüketim Eğrisi
  B) Gelir-Tüketin Eğrisi
  C) Tüketim Sözlesme Eğrisi
  D) Üretim Sözlesme Eğrisi
  E) Marjinal Maliyet Eğrisi
  7. Talep fonksiyonu QD = 200 - 4P biçiminde
  olan bir tüketici için malın fiyatı 40 YTL'den
  10 YTL'ye düsmüstür. Buna göre orta nokta
  yay esnekliği kaçtır?
  A) -0,25 B) -0,33 C) -0,40
  D) -0,50 E) -1
  8. Oligopol piyasasını tekelci rekabet piyasasından
  ayıran temel özellik asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Üretilen mal heterojendir,
  B) Kısa dönemde asırı kârlar olabilir,
  C) Reklâm harcamaları mevcuttur.
  D) Firmalar stratejik olarak birbirine bağımlıdır.
  E) Fiyat marjinal gelirden büyüktür.

  9. Kısa dönemde tam rekabet piyasasında
  çalısan bir firma için fiyat, ortalama değisken
  maliyete esitse firma nasıl davranmalıdır?
  A) Üretimi kesinlikle durdurmalıdır, çünkü sabit
  maliyetleri karsılamamaktadır
  B) Üretimde bulunmalıdır. Çünkü sabit maliyetlerinin
  bir kısmını karsılamıstır.
  C) Fiyatın yükselmesini beklemezdir.
  D) Üretim yapma konusunda kararsızdır. Çünkü
  yapsa da yapmasa da sabit maliyet yükümlülüğü
  altındadır.
  E) Firma normal kâr (iktisadi kar) elde etmektedir
  10. Asağıdaki hangi durumda talebin tam
  inelastikiyetinden bahsedilebilir?
  A) Arz eğrisinde kaymaların, fiyatta bir değisikliğe
  yol açmadığı durumda
  B) Đlgili malın tam ikamesi mevcutsa
  C) Arz eğrisinde kaymaların, talep edilen miktarda
  bir değisikliğe yol açmadığı durumda
  D) Arz eğrisinde kaymaların, toplam satıs hâsılatında
  değisikliğe yol açamadığı durumda
  E) Malın tüketici bütçesi içerisindeki payının
  göreli olarak büyük olduğu durumda
  11. Asağıdaki iktisatçılardan hangisi kardinalist
  değildir?
  A) Jevons B) Gossen C) VValras
  D) Marshall E) Hicks
  12. Bir malın arz esnekliğiyle ilgili olarak asağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?
  A) Kısa dönem ye uzun dönem ayrımı yapılamaz
  B) Piyasa döneminde bire esittir.
  C) Uzun dönemde bire esittir.
  D) Kısa dönemde birden küçüktür.
  E) Kısa dönemde uzun döneme göre daha
  yüksektir.
  13. Bir isletmenin uzun dönem marjinal maliyet
  eğrisiyle ilgili olarak asağıdakilerden hangisi
  doğrudur?
  A) Azalan bölgede pozitif ölçek ekonomileri
  geçerlidir.
  B) Artan bölgede firma optimumdan büyük düzeyde
  üretim yapmaktadır.
  C) Eğrinin minimum noktasında optimum üretim
  düzeyi vardır.
  D) Artan bölgede asırı kapasite kullanımı söz
  konusudur.
  E) Yapılan Đste bilgi birikiminin artması eğrinin
  asağı kaymasına neden olur.
  14. Bütçe açığı hangi yöntemle finanse edilirse
  rezerv para miktarı artmaz?
  A) Merkez Bankasından kısa vadeli avansla
  B) Uzun vadeli dıs borçla
  C) Kısa vadeli dıs borçla
  D) İç borçla
  E) Vergi gelirindeki artısla
  15. Durgun dönem dengesinde para arzındaki
  artıs, hangi durumda enflasyonun artmasına
  neden olmaz?
  A) Para arzının artıs hızı ekonominin büyüme
  hızına esit veya altında olduğu zaman
  B) Para arzının artıs hızı döviz kurundaki artıs
  hızına esit olduğu zaman
  C) Ekonominin büyüme hızı para arzı artıs hızından
  daha düsük olduğu zaman
  D) Ekonominin büyüme hızı faiz oranına esit
  olduğu zaman
  E) Ekonominin büyüme hızı döviz kuru artıs
  hızına esit olduğu zaman
  16. Bir ekonomide ancak, “öngörülemeyen para
  politikaları reel etkiler yaratır.” Önermesi asağıdakilerden
  hangisine aittir?
  A) Keynes iktisat 'teorisi
  B) Keynesyen ve Klasik iktisat teorisi
  C) Post-keynesyen iktisat teorisi
  D) Yeni Klasik iktisat teorisi
  E) Monetarist iktisat teorisi
  17. Klasik ve Neo-klasik iktisat teorilerinin para
  kavramına iliskin görüsleri asağıdakilerden
  hangisiyle geçersiz kılınmıstır?
  A) Keynesyen Đktisadın doğusuyla
  B) Birinci Dünya Savası'nın yarattığı iktisadi
  sorunlarla
  C) 1929 Büyük Đktisadi bunalımıyla
  D) Maliye Politikasının öneminin artmasıyla
  E) Phillips eğrisi analiziyle

  18. Asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
  A) LM eğrisi değisik gelir düzeyindeki para talep
  eğrisi ile, para arzını gösteren bir eğri
  tarafından belirlenir.
  B) LM eğrisi üzerindeki her noktada para talebi
  para arzına esit olmayabilir.
  C) Keynesyen teori ile neo-klasik teori ancak,
  birlikte ele alınırsa faiz oranı belirlenir.
  D) IS-LM analizinin diğer adı Neo-klasik sentezdir.
  E) IS-LM modeli, mal, para, tahvil piyasalarının
  karsılıklı etkilerini gösterir.
  19. En düsük faiz oranında para talebinin sonsuz
  olduğu duruma ne denir?
  A) Para krizi
  B) Para tuzağı
  C) Likidite tuzağı
  D) Ekonomik kriz
  E) Deflasyon
  20. Asağıdakilerden hangisi "Tinbergen Kuralı"
  olarak bilinir?
  A) Para politikasının araçları ile politika amaçları
  arasındaki iliski
  B) Parasal hedefleme stratejileri ile enflasyon
  hedeflemesi arasındaki iliski
  C) Nominal gelir hedeflemesi ile parasal hedefleme
  arasındaki iliski
  D) Parasal hedefleme Đle faiz hedeflemesi arasındaki
  iliski
  E) Döviz kuru hedeflemesinde politika araçlarının
  seçimi
  21. Asağıdakilerden hangisi modern miktar
  teorisinin temel önerilerinden değildir?
  A) Para talebi üzerinde faiz oranlarının önemli
  bir etkisi vardır bu nedenle istikrarlı bir para
  talebi fonksiyonuna ulasılamaz.
  B) Para arzını etkileyen faktörler para talebini
  etkilememektedir.
  C) Paranın dolasım hızı tahmin edilebilir ancak
  kontrol edilemez
  D) Para talebi ile para arzı arasında iliski yoktur.
  E) Para talebi sadece günlük islemler nedeniyle
  değildir. Para talebi birçok değiskene
  bağlıdır.
  22. Asağıdakilerden hangi(leri)si Klasik Teori ile
  ilgilidir?
  I. Kamu harcamalarında meydana gelen artıs
  fiyatları arttırır.
  II. Kamu harcamalarında meydana gelen artıs
  toplam talebi arttırır.
  III. Kamu harcamalarında meydana gelen artıs
  özel kesimin ekonomik faaliyetlerini dıslar.
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) l ve III
  23. Friedman, para arzı artıs oranının sabit tutulması
  halinde ekonomide belli varsayımlar altında
  fiyat istikrarının sağlanacağına inanmaktadır.
  Bu varsayımlarla ilgili olarak asağıdakilerden
  hangisi yanlıstır?
  A) Nominal para arzı endojen bir değiskendir.
  B) Paranın dolasım hızı istikrarlıdır.
  C) Etkilesimin yönü paradan gelire doğrudur.
  D) Toplam çıktı doğal istihdam düzeyinde
  dengededir.
  E) Yasal destek zorunludur.
  24. Asağıdakilerden hangileri Mundell-Fleming
  Modelinin temel varsayımlarıdır?
  I. Sermaye hareketliliği tamdır.
  II. Yurtiçi ve yurtdısı fiyat düzeyleri veri iken
  BP pozitif eğimlidir.
  III. Yurtiçi faiz haddi yurtdısı faiz haddine esittir.
  A) l B) II C) III
  D) I, II ve III E) l ve III
  25. Parasal modelde genisletici politikanın gelir
  ve istihdam üzerindeki etkilerine iliskin olarak
  asağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Etkisi yoktur
  B) Etkisi süreklidir
  C) Etkisi sınırlıdır
  D) Kısa dönemde etkilidir.
  E) Uzun dönemde etkilidir.
  26. Asağıdakilerden hangisi para ikamesinin
  (dolarizasyonun) sonuçlarından biri değildir?
  A) Veri bir yerli para arzı artısının daha yüksek
  enflasyona yol açması
  B) Para politikasının etkinliğinin azalması
  C) Merkez bankasının “son borç verme mercii
  olma” konumunun zayıflaması
  D) Veri bir ulusal gelire karsılık gelen reel
  senyoraj gelirinin azaltması
  E) Zaman Đçinde yabancı para talebinin azalması

  27. “Uzun dönemde enflasyon oranındaki bir artıs,
  nominal faiz oranının da aynı oranda artmasına
  yol açacaktır." Önermesi asağıdakilerden
  hangisinin sonucudur?
  A) Likidite tercih teorisi
  B) Paranın mübadele denklemi
  C) Uluslararası faiz paritesi
  D) Friedman-Schwartz etkisi
  E) Fisher denklemi
  28. Türkiye'de enflasyon hedeflemesi rejimi
  çerçevesinde MB'nın temel politika enstrümanı
  hangisidir?
  A) Döviz kuru
  B) Para büyüklüğü M2
  C) Kredi miktarı
  D) Kısa vadeli faiz oranı
  E) Uzun vadeli faiz oranı
  29. Asağıdakilerden hangisi Türkiye'de para
  arzının M2Y tanımı içinde yer atmaz?
  A) Mevduat bankalarındaki vadesiz mevduat
  B) Ufaklık paralar
  C) Resmi mevduat hesabı
  D) Döviz tevdiat hesabı
  E) Dolasımdaki para
  30. 22 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye
  ekonomisinde yasanan krizin baslama nedeni
  asağıdakilerden hangisidir?
  A) Arjantin ekonomisindeki sorunlar
  B) Bankalar arası rekabet
  C) Üretim yetersizliği
  D) Likidite (döviz ve TL) sıkıntıs
  E) Talep yetersizliği
  31. Merkez Bankasının piyasada devlet tahvili
  alıp satmasına ne ad verilir?
  A) Piyasa müdahalesi
  B) Açık piyasa islemleri
  C) Kaydi para yaratma
  D) Spekülasyon
  E) Reeskont islemi
  32. “Kötü para iyi parayı kovar” kime aittir?
  A) Friedman
  B) Duesenberry
  C) Gresham
  D) Keynes
  E) Klasikler
  33. Asağıdakilerden hangisi para çarpanını
  arttırır?
  A) Ekonomideki belirsizlikler
  B) Inter-bank faiz oranında artıs
  C) Reeskont faiz oranındaki artıs
  D) Piyasa faiz oranındaki artıs
  E) Döviz kurundaki artıs
  34. TCMB'nin Yeni Sunum Para Arzı tanımlarına
  göre asağıdakilerden hangisi M3 içerisinde
  yer almaz?
  A) Döviz tevdiat hesapları
  B) Repo
  C) TCMB 'de ki vadeli mevduat
  D) B tipi likit fonlar
  E) Emisyon
  35. Đkinci en iyi teorem asağıdaki iktisatçılardan
  hangilerine aittir?
  A) Scitovsky-Kaldo
  B) Kaldor-Hicks
  C) Hicks-Hansen
  D) Pareto-Pigou
  E) Lipsey-Lancester
  36. Monetarist yaklasıma göre 1929 krizinin en
  temel nedeni asağıdakilerden hangisidir?
  A) Para arzının para talebine göre yetersiz olması
  B) Toplam talep yetersizliği
  C) Kamunun talep politikalarını yanlıs yönetmesi
  D) Kurala göre politikaların uygulanmamamsı
  E) Enflasyonist baskılar

  37. Dıs ticaret engellerinin kaldırıldığı, dısarıya
  ortak gümrük tarifesinin uygulandığı fakat
  faktörlerin serbest dolasamadığı ekonomik
  birlesme türü hangisidir?
  A) Ortak Pazar
  B) Serbest Ticaret Bölgesi
  C) Tercihli Ticaret Anlasması
  D) Ekonomik Birlik
  E) Gümrük Birliği
  38. Yurtdısı yatırım fonlarının Türkiye’ye kayması
  sonucunda hangisi görülür?
  A) Fon sağlayan ülkelerin dıs ticaret hacmi artar.
  B) Türk lirası hızla değer kaybeder.
  C) Türkiye’nin dıs ticareti fazla verir.
  D) Fonu gönderen ülkenin cari islemler açığı
  küçülür.
  E) Türk lirası değer kazanmaya baslar.
  39. Türkiye’de 2000 yılında uygulanan döviz
  kuru sistemi asağıdakilerden hangisidir?
  A) Yönetimli dalgalanma
  B) Bant sistemi
  C) Esnek kur sistemi
  D) Sürünen parite
  E) Çapa
  40. Sümerbank hangi yılda kurulmustur?
  A) 1937 B) 1933 C) 1927
  D) 1956 E) 1917  İktisat Deneme 9 Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  A B C B B D E D D C
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  E D A E A D C B C A
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  A E A A D E E D C D
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  B C D D E A E E D B

 10. #10
  AdministratoR

  Cevap: Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Kpss A İktisat Deneme 10


  1. Üretim olanakları eğrisinin altında kalan bir
  nokta ile ilgili olarak asağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  A) Asırı kapasiteyi gösterir.
  B) Fırsat maliyetinin yüksek olduğunu gösterir.
  C) Ulasılamayan bir noktadır.
  D) Etkin olmayan bir noktadır.
  E) Fırsat maliyetinin düsük olduğu bir noktadır.
  2. Asağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde
  bir harekete neden olur?
  A) Rakip mal fiyatının artması.
  B) Tamamlayıcı malın fiyatına düsmesi.
  C) Gelirin artması.
  D) Nüfusun artması.
  E) Malın fiyatının değismesi.
  3. Asağıdakilerden hangisi arzı arttırır?
  A) Vergilerin artması
  B) Sübvansiyonların azalması
  C) Firma sayısının azalması
  D) Malın fiyatının düseceği yönünde beklentinin
  olusması
  E) Diğer malın fiyatının artması
  4. Piyasa döneminde arz eğrisi nasıldır?
  A) Yataydır.
  B) Dikeydir.
  C) Pozitif eğimlidir.
  D) Negatif eğimlidir.
  E) Dirseklidir.
  5. Bir malın fiyatı % 1 arttığında o mala olan
  talep % 1,5 azalıyorsa talebin fiyat esnekliği
  nasıldır?
  A) Sıfırdır.
  B) Bire esittir.
  C) Birden küçüktür.
  D) Birden büyüktür.
  E) Sonsuza esittir.
  6. Dikey talep eğrisinin esnekliği nasıldır?
  A) Sıfırdır.
  B) Bire esittir.
  C) Birden büyüktür.
  D) Birden küçüktür.
  E) Sonsuza esittir.
  7. Bir mala ait talep fonksiyonu QD = 50 - 2P
  'dir. Fiyatın 20 YTL olduğu noktada talebin
  fiyat esnekliği kaçtır?
  A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
  8. Doğrusal bir talep eğrisi üzerindeki herhangi
  bir noktadaki esneklik değeri ile ilgili olarak
  asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Doğrusal bir talep eğrisi üzerindeki her noktada
  esneklik aynıdır.
  B) Fiyat yükseldikçe esneklik düsmektedir.
  C) Fiyat düstükçe esneklik artmaktadır.
  D) Talep eğrisinin miktar eksenini kestiği noktadaki
  esneklik değeri sonsuzdur.
  E) Talep eğrisinin orta noktasında esneklik
  değeri birdir.
  9. Asağıdakilerden hangisi tüketici tercihlerinin
  özelliklerinden değildir?
  A) Tercihlerin dısbükeyliği
  B) Tercihlerin doymazlığı.
  C) Tercihlerin giderilmesi.
  D) Tercihlerin tutarlılığı.
  E) Tercihlerin geçiskenliği
  10. Asağıdakilerden hangisi oligopol modeli
  değildir?
  A) Cournot Modeli
  B) Bertrand Modeli
  C) Tam Rekabet
  D) Sweezy Modeli
  E) Stackelberg Modeli
  11. Hangi piyasada fiyat farklılastırması yapılır?
  A) Tam rekabet B) Tekelci rekabet
  C) Tekel D) Oligopol
  E) Duopol


  12. En büyük 4 firma fotokopi kâğıt sektörünün
  % 70 'ini karsılıyorsa bu piyasa türü hangisidir?
  A) Tam rekabet B) Tekel
  C) Tekelci rekabet D) Oligopol
  E) Düopol
  13. Bir ülkenin ekonomik performansı değerlendirilirken
  asağıdakilerden hangisine bakılmalıdır?
  A) Büyüme - faiz - döviz kuru.
  B) Büyüme - enflasyon – issizlik.
  C) Faiz - döviz kuru – enflasyon.
  D) Döviz kuru - büyüme.- enflasyon
  E) İssizlik - döviz kuru –enflasyon
  14. Fiyat istikrarını sağlama görevi hangisi
  kuruma aittir?
  A) Hazine B) DPT
  C) BDDK D) Merkez Bankası
  E) TUIK
  15. Enflasyonu kontrol altına almak için izlenecek
  para politikası asağıdakilerden hangisidir?
  A) Zorunlu karsılık oranlarının azaltılması
  B) Vergi oranlarının yükseltilmesi
  C) Kamu harcamalarının yükseltilmesi
  D) Açık piyasa islemleri yoluyla piyasaya tahvil
  satılması
  E) Disponibilite oranlarının düsürülmesi
  16. Asağıdakilerden hangisi GSYlH'yi ölçerken
  karsılasılan güçlüklerden değildir?
  A) Öz tüketimin varlığı
  B) Dıssallıkları varlığı
  C) Fiyatların yükselmesi
  D) Kayıt dısı ekonomi
  E) Yasal olmayan ekonomik faaliyetler
  17. Bir ekonomide Tüketim = 500, Yatırım = 300,
  Kamu harcamaları = 400, Đhracat = 150 ve Đthalat
  = 300 ise, GSYĐH kaçtır?
  A) 1200 B) 1500 C) 1050
  D) 1000 E) 900
  18. Kullanılabilir gelirden tüketim harcamalarını
  çıkarttığımızda hangisine ulasırız?
  A) Yatırım
  B) Đhracat
  C) Đthalat
  D) Tasarruf
  E) Kamu harcamaları
  19. Artan gelirden ne kadarının tüketime gittiğini
  gösteren katsayıya ne ad verilir?
  A) Ortalama tüketim eğilimi
  B) Çarpan katsayısı
  C) Hızlandıran katsayısı
  D) Marjinal tasarruf eğilimi
  E) Marjinal tüketim eğilimi
  20. Otonom harcamalardaki bir artısın kendisinin
  kaç katı kadar gelir artısına yol açacağını
  gösteren katsayıya ne ad verilir?
  A) Çarpan katsayısı
  B) Tüketim eğilimi
  C) Yatırım eğilimi
  D) Đthalat eğilimi
  E) İhracat eğilimi
  21. 1930'larda gelisen makroekonomik yaklasım
  hangisidir?
  A) Klasik yaklasım
  B) Keynesyen yaklasım
  C) Monetaristler
  D) Yeni Klasik Yaklasımı
  E) Rasyonel Beklentiler Yaklasımı
  22. Merkez bankasının parasal taban hedeflemesi
  yapması durumunda LM eğrisinin sekli
  nasıl olur?
  A) Negatif eğimli
  B) Dikey
  C) Yatay
  D) Yatay, pozitif eğimli ve dikey üç bölgeli
  E) Pozitif eğimli

  23. Klasik modele göre ifade edilecek bir LM
  denklemi asağıdakilerden hangisidir?
  (Y:hasıla; M para arzı; k;para talebinin gelire
  duyarlılığı; i:faiz oranı; h para talebinin faize
  duyarlılığı; P:fiyat düzeyi)
  A) i=1/h(kY-M/P)
  B) P=MV/Y
  C) Y=M/kP
  D) Y=1/k(hĐ+M/P)
  E) i=1/h(ki+M/P)
  24. Asağıdaki varsayımlardan hangisi parasal
  (monetarist) modeli tanımlamaz?
  A) Emek talebi reel ücretin, emek arzı ise beklenen
  reel ücretin fonksiyonudur.
  B) İsçi yanılma modeli, pozitif eğimli uzun dönem
  arz eğrisi tanımlar.
  C) Tüm piyasalarda fiyatlar esnektir.
  D) Adaptif bekleyisler hipotezi geçerlidir.
  E) Firmalar fiyat düzeyi konusunda tam bilgiye
  sahiptir.
  25. Parasal modelde genisletici politikanın gelir
  ve istihdam üzerindeki etkilerine iliskin olarak
  asağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Etkisi yoktur.
  B) Etkisi süreklidir.
  C) Etkisi sınırlıdır.
  D) Kısa dönemde etkilidir.
  E) Uzun dönemde etkilidir.
  26. Kısa dönem Phillips eğrisi üzerinde, beklenen
  enflasyon ile ilgili olarak asağıdakilerden
  hangisi doğrudur?
  A) İssizlik oranından bağımsız olarak sabit kalır.
  B) İssizlik azaldıkça artmaktadır.
  C) İssizlik azaldıkça azalmaktadır.
  D) Ekonominin performansına göre artmakta
  veya azalmaktadır.
  E) İssizlik oranından bağımsız olarak azalmakta,
  veya artmaktadır.
  27. Asağıdakilerden hangisi TCMB 'nin Analitik
  Bilançosu'nda ki kalemlerden biri değildir?
  A) Hazine Borçları
  B) Dolasımdaki Para
  C) Fon Hesapları
  D) Kamu Mevduat
  E) TMSF 'na Kullandırılan Krediler
  28. Merkez Bankası 'nın bağımsızlığı ile ilgili
  olarak asağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) MB'nin bağımsızlığının ölçüsü araç bağımsızlığına
  sahip olmasıdır.
  B) MB amaç bağımsızlığına sahip olduğunda
  politikanın sorumluluğunu otorite ile paylasmıs
  olur.
  C) Para politikası belirleyicisi MB ise kisisel
  bağımsızlık sağlanmıstır.
  D) MB baskanı en az 5 yıl görevde kalırsa kisisel
  bağımsızlık sağlanmıstır.
  E) MB bağımsız olamaz. Hükümetin kontrolü
  altında olmalıdır.
  29. Bir ekonomide rezerv para 500 YTL, emisyon
  100 YTL, zorunlu karsılıklar 145 YTL,
  bankaların serbest imkanı 55 YTL, fon hesapları
  150 YTL Banka dısı kesim mevduatı
  50 YTL ve açık piyasa islemleri de 85 YTL
  olduğuna göre, bu ekonomideki Merkez
  Bankası parası ne kadardır?
  A) 600 B) 745 C) 800
  D) 950 E) 585
  30. I. Faiz oranı
  II, Beklenen enflasyon oranı
  III. Toplam servet
  Yukarıdaki faktörlerden hangisi(leri) nakit
  tutma katsayısı ©'nı etkiler?
  A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  31. Asağıdakilerden hangisi portföy dengesi
  yaklasımının sonuçlarından değildir?
  A) Faiz oranları, varlıkların nispi arzlarına bağlıdır.
  B) Faiz oranlarındaki değisme, talebin de değismesine
  neden olur.
  C) Bir kıymetin getirisi değisirse, diğer kıymetlerin
  talebi de değisir.
  D) Bütün mali kıymetler birbiriyle tam olarak
  ikame edilebilir.
  E) Herhangi bir varlığa olan talep, o varlığın
  toplam varlıklar içindeki oranı ile ölçülür.

  32. Portföy dengesi yaklasımı ile servet uyumu
  yaklasımının ortak özelliği asağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Para arzındaki değismenin ekonomiye çok
  güçlü bir sekilde etkilemesi
  B) Para talebinin servet stokuna bağlı olması
  C) Para talebinin açıklanmasında: servet, gelir
  ve faizin birlikte ele alınması
  D) Ekonomide para talebinin nispi getiri oranına
  bağlı olması
  E) Para talebi analizinde tek bir faiz oranının
  kullanılması
  33. Asağıdakilerden hangisi para politikası
  uygulanırken seçilecek ara hedeflerin belirlenmesiyle
  ilgili bir kriter değildir?
  A) Sabit olması
  B) Ölçülebilir olması
  C) Kontrol edilebilir olması
  D) Nihai hedef ile istikrarlı bir iliskisinin olması
  E) Amaç üzerinde ki etkisinin belirlenebilir olması
  34. Türkiye'de enflasyon hedeflemesi rejimi
  çerçeve sinde MB'nin temel politika enstrümanı
  hangisidir?
  A) Döviz kuru
  B) Para büyüklüğü M2
  C) Kredi miktarı
  D) Kısa vadeli faiz oranı
  E) Uzun vadeli faiz oranı
  35. Asağıdakilerden hangisi merkantilist görüsü
  savunan iktisatçılardan biri değildir?
  a) Colbert B) Malynes C) Bastiat
  D) Munn E) Miselden
  36. Rantın toprakların verim farkının yanında
  kente yakınlıktan dolayı artabileceğini söyleyen
  iktisatçı asağıdakilerden hangisidir?
  A) Von Thünen B) D. Ricardo C) Galbraith
  D) Gossen E) Metzler
  37. Heckscher-Ohlin’nin Faktör Donatımı teorisine
  göre asağıdakilerden hangisi sermaye/
  emek (C/L) oranının Türkiye’de ABD’den
  daha düsük olmasının ekonomik sonuçlarından
  biri değildir?
  A) Türkiye’nin emek-yoğun mallarda uzmanlasması
  B) ABD’nin sermaye-yoğun mallarda uzmanlasması
  C) ABD’de faiz/ücret oranının yükselmeye
  baslaması
  D) Türkiye’de faiz/ücret oranının düsmeye
  baslaması
  E) ABD’de faiz/ücret oranının değismemesi
  38. Almanya’da yerlesik olan bir Türk isçinin
  Türkiye’ye göndermis olduğu dövizler ödemeler
  bilançosunun hangi hesabına kaydedilir?
  A) Tek yanlı Transferler
  B) Kısa vadeli sermaye
  C) Portföy yatırımları
  D) Bedelsiz ithalat
  E) Sermaye hesabı
  39. Asağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararlarının
  alınmasında etken olmamıstır?
  A) Yüksek oranlı enflasyon
  B) İssizlik
  C) Döviz darboğazı
  D) Petrol sıkıntısı
  E) İç borç stoku
  40. İMKB hangi tarihte faaliyete geçmistir?
  A) 1990 B) 1972 C) 1981
  D) 1974 E) 1986


  İktisat Deneme 10 Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  D E D B D A B E C C
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  C D B D D B C D E A
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  B E C B D A B A E C
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  D D A D C A E A E E


  Yukarıda verilen denemelerin hepsi alıntıdır.
  İyi çalışmalar.

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Kpss A İktisat Deneme Soru ve Cevapları 10Adet İktisat Deneme Soru Cevap

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 4,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.03.11, 21:01
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.11, 13:54
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.09, 19:15
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.05.09, 13:59
 5. İktisat Nedir? İktisat Hakkında Bilgi İktisat Neye Denir?
  By MaqiwoL in forum Ekonomi & İktisat & Finans
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.12.08, 23:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.