Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: KPSS A VE B GRUBU KADROLAR Hangileridir?

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart KPSS A VE B GRUBU KADROLAR Hangileridir?

  Sponsorlu Bağlantı

  KPSS A VE B GRUBU KADROLAR Hangileridir? KPSS A Ve B Grubu Kadroları Hakkında...  KPSS SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  KPSS-A GRUBU KADROLAR;
  Başbakanlık ,Bakanlıklar,bunların müsteşarlık ,başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki,
  özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına ,
  KPSS B GRUBU KADROLAR;
  Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan ,genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,il özel idareleri ve belediyeler,il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilen (a)belirtilmişolan meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
  KPSS A Grubu kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı,Uzman Yardımcılığı,Denetmen Yardımcılığı,Dişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu,Kaymakam Adaylığı,gibi kadrolardır.
  KPSS Alan sınavına giren dört yıllık;Gny Gnk,İktisat,Hukuk,İşletme,Muhasebe,Maliye,Çeko,Eko nometri,İstatistik,Uluslararası İlişkiler,Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan öğrenciler KPSS sınavına girerek 120 adet farklı kurumun puan türünü alırlar.
  Almış oldukları bu puanlar ile KPSS sınavından sonra kurumların açmış oldukları sınavlara başvuruların yaparak test veya klasik sınava tabi tutulurlar. sınavı geçen öğrenciler mülakat veya sözlü sınavı'da geçerek işe başlamış olurlar.
  ÖRNEK: KPSSP 95 Başbakanlık Uzman Yardımcılığı sınavı puan türü
  BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI
  BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


  Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere yirmi (20) adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için (8 adeti Hukuk Fakültesi mezunu olmak üzere) Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 28-30 Mayıs 2007 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.

  1-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
  2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
  3 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP:95, 2-3 Temmuz 2005 ve 1-2 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:95 veya KPSSP:97 puan türlerinden 85 ve üzerinde puan almak kaydıyla;
  a) Hukuk Fakültesi mezunu olup (8 adet kadro için) müracaat edenlerden en yüksek puandan başlanarak
  yapılacak sıralama neticesinde ilk 32 aday,
  b) Diğer Fakültelerden mezun olup (12 adet kadro için) müracaat edenlerden en yüksek puandan başlanarak
  yapılacak sıralama neticesinde ilk 48 aday,
  arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),
  4- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,
  5- Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,
  6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  8- Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.

  Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  Başvurular için aşağıdaki belgelerle 4-11 Mayıs 2007 tarihleri (saat 09.30-17.00) arasında Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  a)
  b) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
  c) KPSS Sonuç Belgesi
  d) Nüfus Cüzdanı sureti

  3- SINAVA GİRİŞ

  Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 15 Mayıs 2007 tarihinden itibaren adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak İş Talep Formu,
  1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yabancı okul mezunları
  için denklik belgesi),
  2- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek
  öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi ( adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri 17-23 Mayıs 2007 tarihleri (saat 9.30-17.00) arasında Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.) adresinden temin edilebilecektir),
  3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
  4- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
  5- İkametgah Belgesi.
  Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan istenecektir.
  1/2
  4- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
  Giriş sınavı, adayların; aşağıda belirtilen sınav konuları ve Başbakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış,
  ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.
  a) Hukuk Grubu
  a. Anayasa Hukuku ve T.C.Anayasası,
  b. Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku),
  c. İdare Hukuku,
  d. İdari Yargı,
  e. Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
  b) İktisat Grubu
  a. Mikro İktisat,
  b. Makro İktisat,
  c. Uluslararası İktisat,
  d. Türkiye Ekonomisi
  c) Maliye Grubu
  a. Kamu Maliyesi,
  b. Maliye Politikası,
  c. Bütçe
  d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu
  a. Siyaset Bilimi,
  b. Siyasi Tarih,
  c. Türk Dış Politikası
  e) İşletme Grubu
  a. İşletme Temel Kavramlar,
  b. İşletme Yönetimi,
  c. Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

  5- SINAV YERİ VE TARİHİ
  Giriş Sınavı 28-29-30 Mayıs 2007 tarihlerinde Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 28 Mayıs 2007 tarihinde saat 10:00’da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

  6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
  Hukuk Fakültesi mezunlarının kendi içinde diğer fakülte mezunlarının da kendi içinde değerlendirilmeleri sonucunda giriş sınavında başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.
  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5’inden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

  Giriş sınavını kazananların listesi (asil ve yedek) sözlü sınavını takip eden yedi gün içerisinde Kurumda ve web sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  Kamuoyuna duyurulur.

  Öğretmen Adayları;
  Eğitim Bilimleri ve Gny Gnk Derslerinden sınava girerek ;Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamaları yapılır.
  KPSS B GRUBU;
  Yapılan KPSS sınavı A GRUBU ve B Grubunu kapsayan sınav ise ;bu sınava lise mezunları ,Önlisans mezunları mühendislikler,ve dört yıllık tüm fakülte mezunlarının ortak olarak girmiş oldukları sınavla ÖSYM tarafından yukarıda anlatılan(b) grubu kadrolara tercihleri doğrultusunda yerleştirilirler.
  BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
  1. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapacağınız başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki koşulları dikkatle okumanız son derece önemlidir.
  2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
  2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
  İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  1) Türk vatandaşı olmak.
  2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
  3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).
  6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).
  7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
  Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “ BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.
  2.2.1. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silhlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
  g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
  Ayrıca yine aynı Kanunun 14 üncü maddesine göre ise; Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; ... az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri ( fakülte veya meslek yüksekokulu ) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
  Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.
  Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (k) belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.
  Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
  * 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip, adı geçen Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Temel Eğitiminde başarılı olmaları ve haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.
  2.2.2. ÇÖZÜMLEYİCİ
  “Çözümleyici” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
  Fakültelerin fizik, matematik ve istatistik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
  - Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
  - İngilizce bilmeleri,
  şarttır.
  2.2.3. PROGRAMCI
  “Programcı” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.
  2.2.4. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
  “Bilgisayar İşletmeni” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
  a) Öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
  b) Öğretim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaları,
  şarttır.
  2.2.5. SOSYAL ÇALIŞMACI
  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Sosyal Çalışmacı” kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.
  b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
  2.2.6. PSİKOLOG
  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Psikolog” kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.
  b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
  2.2.7. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK’nın 30’uncu maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
  b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.
  2.2.8. MUHAFAZA MEMURU
  Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların boy uzunluğunun net olarak erkeklerde 1,71 metreden, kadınlarda ise 1,61 metreden kısa olmaması gerekmektedir.
  2.2.9. İTFAİYE ERİ
  “İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik”in 8 inci maddesine göre, Belediye itfaiye teşkili kadrolarına atanacaklarda Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar da aranır:
  a) İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarını taşıdıklarının tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belirlenmesi,
  b) Boylarının en az 1.60 m. olması, kilosunun aşırı olmaması,
  c) Askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olması,
  2.2.10. ZABITA MEMURU
  “Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği” nin 16 ncı maddesine göre, Belediye Zabıtası mesleğine girmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir :
  a) Türk olmak,
  b) 30 yaşını aşmamış olmak,
  c) Fakülte veya Yüksek okul, Halk Sağlığı okulu, Lise veya dengi, ortaokul veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak,
  c) Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak, (Fakülte veya Yüksek okul mezunları ile Kadın personel için bu şart aranmaz.18 yaşını bitirmiş olması yeter sayılır.),
  d) Boyu erkeklerde 1.64 metreden, kadınlarda 1.60 metreden kısa olmamak, ( Fakülte ve Yüksek okul bitirenlerde bu koşul aranmaz.)
  e) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak, (İsteklilerin sağlık durumu ile ilgili hususlar belediye tarafından gösterilecek tam kuruluşlu bir hastaneden alınacak Kurul Raporu ile belirtilir.)
  f) Siyasi ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  g) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak,
  2.2.11. HEMŞİRE
  6283 sayılı “Hemşirelik Kanunu”nun 3 üncü maddesine göre; Türkiye’de hemşirelik sanatını bu Kanun hükümleri dahilinde Hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz.
  Bu sebeple, “HEMŞİRE” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların cinsiyetinin “KADIN” olması şarttır.
  2.2.12. EBE
  “Ebe”lik, yalnız kadınlar eliyle yürütülmesi gereken nitelikte bir görev olduğundan, bu kadro veya pozisyonları tercih edecek adayların cinsiyetinin “KADIN” olması şarttır.
  2.2.13. HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
  Hava Trafik Kontrolörü pozisyonlarını tercih eden adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
  a) 4 yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
  b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  C) Sınav tarihi itibariyle (26) yaşından gün almamış olmak,
  D) KPDS’de en az (C) seviyesinde ingilizce bilmek veya TOEFL’dan en az (193) puan almış olmak veya ingilizce bilmek (bkz.3.5),
  E) ICAO ANNEX’1 deki sağlık kriterlerine sahip olmak,
  *Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü emrine Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna yerleştirilen adaylar, Hava Trafik Kontrolörleri Lisans Yönetmeliği (SHY 65-01) hükümleri çerçevesinde verilecek mesleki kursu müteakip yapılacak sınavda başarılı oldukları taktirde Hava Trafik Kontrolörü olarak atanacaklardır.
  2.2.14. ÖĞRETMEN
  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Öğretmen” kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.
  b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  c) 4133, 4003, 4117, 4153, 4121, 4129, 4181, 4571, 4559, 4547, 4513, 4147, 4079 kodlarına ait bölümlerden mezun olanlar için, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlamış olmak.
  3. DİĞER HUSUSLAR
  Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
  3.1. Adayların, tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
  3.2. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.
  3.3. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.
  3.4. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.
  Yeterlilik TOEFL
  Düzeyleri KPDS Yeni Eski IELTS AKADEMİK FCE CAE CPE
  Yeterli 70 193 523 Her Bölümden En az 6,5 A C C
  İyi 80 213 550 Her Bölümden En az 7,5 A B C
  Çok İyi 90 250 600 Her Bölümden En az 8,0 - A B

  3.5. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece “İNGİLİZCE BİLMEK” gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5.)’de belirtilenler dışında yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler, yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da, tercih edebileceklerdir.
  3.6. Başvuru şartları arasında “B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan kadroları, “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
  3.7. Başvuru şartları arasında “MEB’DEN ONAYLI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan kadroları, M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar tercih edebileceklerdir.
  3.8. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.
  3.9. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, “M.E.B.’dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
  3.10. İlanda yer alan kadrolar için aranan yaş şartının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
  Örnek1:
  Sınav tarihinin 10.07.2004 olduğu göz önüne alındığında, doğum tarihi 10.07.1980 olan bir aday 24 yaşında olup, 25 yaşından gün almamıştır.
  Bu durumda, “Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak” şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1980 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.
  Örnek2:
  Sınav tarihinin 10.07.2004 olduğu göz önüne alındığında, doğum tarihi 10.07.1975 olan bir aday 29 yaşında olup, 30 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, “Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak” şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1975 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.
  ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun’un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dahil) %3’ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.
  Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri mümkün olabilecektir. • Bu konuyu beğendiniz mi?

  KPSS A VE B GRUBU KADROLAR Hangileridir?

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 2 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 1,00 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.01.11, 00:17
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.09, 23:34
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.05.09, 18:02
 4. KPSS KPSS Ders Çalışma ve Test Çözme Tekniği KPSS Teknikleri
  By Sword_of_HeLL in forum ÖSYM Sınavları Hazırlık
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.03.09, 16:46
 5. Kpss Kpss Nedir? KPSS’nin Kapsamı Nedir? Kpss'ye Kimler Katılabilir?
  By Sword_of_HeLL in forum ÖSYM Sınavları Hazırlık
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.02.09, 19:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.