Sponsorlu Bağlantı

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Konu Tarama Soruları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Konu Tarama Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  Tanzimat DönemiTürk Edebiyatı Konu Tarama Soruları

  1. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda*kilerden hanisi getirilmelidir?

  A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

  B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra

  c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

  D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır

  E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra  2. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser ve eserin özelliği hakkında verilen bilgi yanlıştır?

  A) Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler: İlk edebi hikaye

  B) Recaizade Mahmut Ekrem-Talim-i Edebiyat: İlk edebiyat ders kitabı

  C) Namık Kemal-İntibah: İlk romantik roman

  D) İbrahim Şinasi-Tahrib-i Harabat: İlk eleştiri

  E) Nabizade Nazım-Karabibik: İlk realist roman  3. Tanzimat döneminin Türkçe bakımından en başarılı ve Türk Moliere'i olarak tanınan ismidir. Dili son derece sade olan yazarın tiyatroları da teknik bakımdan döne*min en güçlü eserleri arasındaki Kırk Yalan,Evhami,Çöpatan, Yalan Tükendi tiyatro eserleridir.

  Yukanda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangi*sidir?

  A) Ali Suavi

  B)Feraizcizade Şakir

  C Ahmet Vefik Paşa

  D) Şemsettin Sami

  E) Ziya Paşa

  4. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirme*si yanlıştır.

  A) İbrahim Şinasi-Mustafa Reşit Paşa Kasidesi

  B) Ziya Paşa-Felatun Beyle Rakım Efendi

  C) Ahmet Mithat Efendi-Ltaif-i Rivayet

  D) Abdülhak Hamit Tarhan-O Belde

  E) Nabizade Nazım-Karabibik  5. Yeni edebiyatın öncülerindendir. Dönemin sanatçıları romantizmin etkisinde kalsa da o, klasisizmden etkilenmiştir. Gazeteciliğiyle tanınsa da şiir, tiyatro, inceleme, eleştiri gibi türlerde yapıt vermiştir.

  Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi*sidir?

  A) Ahmet Vefik Paşa

  B) Namık Kemal

  C Ahmet Mithat Efendi

  D) Ziya Paşa

  E) İbrahim Şinasi

  6. I.Oyunlarda hem tarihi olaylar anlatılmış, hem töre eleştirisi yapılmıştır.

  II. Oyunlar, okunmak için yazılmıştır.

  III. Oyunlar sahneleme tekniği açısından başarılıdır.

  IV.Moliere'den uyarlamalar yapılmıştır.

  V. Bu dönem olayları çeviriden ibarettir, bütünüyle erli oyunlar yoktur.

  Yukarıdaki bilgilerden hangileri Tanzimat Tiyatro*sunun özelliklerinden değildir?

  A) I ve II.

  B) II. ve III.

  C) I. ve V.

  D) III. ve IV.

  E) III. Ve V.

  7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi nesir türünün özelliklerinden değildir?

  A) Klasisizmden ziyade romantizm etkili olmuştur.

  B) Roman ve hikayelerdeki olaylar genellikle İstanbul’da geçer.

  C) Kişileri iyi ve kötü olarak tek yönlü ele alınmıştır.

  D) Yazar, olayların akışını keserek yer yer öğütler verir.

  E) Sanat; sanat içindir anlayışından hareketle sade*ce güncel olaylar ele alınmıştır.

  8.Türkçülük akımının öncülerindendir. Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla tanınmış ve Bursa valisiyle kendi adına tiyatro yaptırıp tiyatronun gelişmesine katkıda bulun*muştur. Bunun yanında Avrupa'da gelişen teknoloji çalışmalarının yakından takip edip Ebulgazi Bahadır Han'dan (...) Türkçeye çevirmiştir.

  Yukarıda sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Namık Kemal-Celalettin Harzemşah

  B) Ahmet Vefik Paşa-Tartuffe

  C) Ahmet Vefik Paşa - Şecere - i Türki

  D) Namık Kemal-Akif Bey

  E) İbrahim Şinasi-Şair Evlenmesi  9. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi doğrudur?

  A) Recaizade Mahmut Ekrem-Rumuz'ul Edeb

  B) Muallim Naci-Afife Anjelik

  C) Abdülhak Hamit Tarhan-Çok Bilen Çok Yanılır

  D) Ahmet Mithat-Kıssadan Hisse

  E) Samipaşazade Sezai-Zehra  10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından değildir?

  A)Muallim Naci

  B)Samipaşazade Sezai

  C) Nabizade Nazım

  D) Ahmet Mithat Efendi

  E) Recaizade Mahmut Ekrem  11. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Zavallı Çocuk

  B) Karabela

  C) Şair Evlenmesi

  D) Fürüzan

  E) Sabru Sebat  12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi şair*lerinin özelliklerinden biri deaildir?

  A) Aruz veznini hece veznine göre daha az kullanmışlardır. .

  B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük, adalet gibi kavramları işlemişlerdir.

  C) Genellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.

  D) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.

  E) Dilde sadeleşmeyi amaç olarak benimseseler de bu amaca ulaşamamışlardır.  13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın yurt dışında çıkardığı ilk Türk gazetesi "Hürriyet" tir.

  B) İlk tarihi tiyatro eserimiz İbrahim Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" dır.

  C) Eleştiri türünde yazılan ilk eser Namık Kemal'in "Tahrib-i Harabat" adlı eseridir.

  D) Ilk dergi "Mecmua-yı Fünun" Ali Münif Paşa tarafından çıkarılmıştır.

  E) Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan“Araba Sevdası" ilk realist romandır.  14. Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, vatan sevgisi, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği "Sahra" yı yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

  Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden han*gisidir?

  A) İbrahim Şinasi

  B) Abdulhak Hamit Tarhan

  C) Recaizade Mahmut Ekrem

  D) Cenap Şehabettin

  E) Tevfik Fikret  15. Tanzimat edebiyatının hemen her türünde eser veren yazarımız (...) tiyatronun eğitici amaçlarla kullanılması gerektiğini savunmuş ve bu düşüncelerini (...) adlı tiyatro eserinde dile getirmiştir. Zavallı Çocuk, Akif Bey,

  Karabela isimli tiyatro eserleri de vardır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda*kilerden hangisi

  getirilmelidir?

  A) Ahmet Vefik Paşa-Zor Nikah

  B) Namık Kemal-Vatan yahut Silitre

  C) Recaizade Mahmut Ekrem-Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

  D) Namık Kemal-Celalettin Harzemşah

  E) Abdulhak Hamit Tarhan-Eşber 2. #2
  LaDy

  Standart Cevap: Tanzimat DönemiTürk Edebiyatı Konu Tarama Soruları

  31. Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.

  Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıda*ki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi amaç edinilmiştir.

  B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.

  C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.

  D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.

  E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.  32.Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (...) nın (...) adlı Fransız yazardan çevirdiği (...) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda*

  kilerden hangisi getirilebilir?

  A) Namık Kemal- J.J. Rousseau- İtiraflar

  B) Şinasi- La Fontaine- Tercüme-i Manzume

  C) Recaizade Mahmut Ekrem- Corneille- Araba Sevdası

  D) Ahmet Mithat- Racine- Letaif-i Rivayet

  E) Yusuf Kamil Paşa- Fenelon- Telemak

  33. Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almışlardır. Bu sanat*çıların etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişler*dir. Söz konusu akımlar ancak esinti halinde yansı*mıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçı/ardan biri değildir?

  A) Ahmet Mithad Efendi

  B) Recaizade Mahmut Ekrem

  C) Namık Kemal

  D) Abdülhak Hamid Tarhan

  E) Şinasi  14. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) İlk özel gazete- Ceride-i Havadis

  B) İlk basılan tiyatro- Şair Evlenmesi

  C) İlk dergi- Mecmua-yi Fünun

  D) İlk mizah gazetesi- Diyojen

  E) İlk çeviri roman- Telemak  35.Tanzimat edebiyatı sanatçıları her şeyden önce şiirin konusunu ve anlatımın. değiştirdiler.(…..) "Usan-ı Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazalar" isimli uzun makalesinde şiirin, fikrin gelişmesine ve halkın eğitilmesine olan büyük hizmetinden söz eder.

  Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

  A) Şinasi

  B) Ziya Paşa

  C) Namık Kemal

  D) Recaizade Mahmut Ekrem

  E) Şemsettin Sami  36.Yeni bir edebiyat yaratmak amacında kümelenen Tanzimatçılar, geçmişlerindeki Divan edebiyatı gele*neğiyle, hesaplaşmakla işe başlarlar. Ziya Paşa'nın yazdığı (...) makalesi bu bakışın en ilginç ürünüdür. Yine aynı sanatçı daha sonra bu edebiyatı öven bir manzum önsözle o dönemin antolojisi (...) hazırtayınca Namık Kemal'in eleştirisine konu olur.Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) Zafemame- Müntehebat-ı Eş'ar B) Şiir ve Inşa- Harabat

  C) Tahrib-i Harabat- Takip

  D) Zemzeme- Demdeme

  E) Talim-i Edebiyat- Takdir-i Elhan  37. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. devre sanatçı*larının özelliklerinden biri deaildir?

  A) Dildeki sadeleşmeyi sürdürmek

  B) Içe dönük, hastalıklı bir edebiyat oluşturmak

  C) Halka değil, aydın kitleye seslenmek

  D) Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kalmak

  E) Eğlendirici yanı ağır basan türlere önem vermek.  38. Tanzimat edebiyatının ilk sanatçısı olarak kabul edildi. Mustafa Reşit Paşa'nın Batıya gönderdiği ilk öğrenci*lerdendir. Bir kısım fikirleri edebiyata ilk getiren, kurduğu gazetelerde bu fikirleri yayarak yeni edebi*yatın temellerini atan odur. Gençliğinde Doğu ilmilerini öğrenmiş, Fransa'da kaldığı yıllarda da Batı edebiyatını tanımıştır.Parçada kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Namık Kemal

  B) Abdülhak Hamit Tarhan

  C) Ahmet Mithat

  D) Şinasi

  E) Nabizade Nazım  39. Yazar, asıl başarısını Zehra'da gösterir. Büyük hika*yedeki denemelerinden sonra romana geçen yazar, bu türde büyük bir gözlem ve araştırma gücü koyar ortaya. Bir kıskançlık temasına dayandırdığı olayı ve olayın geçtiği yerleri tam bir gerçekçilikle betimlemeyi başarmıştır. Aynı başarıyı karakterlerin betimlemesi ve çözümlemelerde de gösterir. Kıskançlık psikolojisinin çözümlenmesi ve bsazı toplumsal koşulların tanı*tılması, romanın en çok Zehra'da yazar, realizme çok yaklaşır.Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden han*gisidir?

  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  B) Nabizade Nazım

  C) Halide Edip

  D) Kemal Tahir

  E) Recaizade Mahmut  40. Tanzimat devrinde, ilmin ve edebiyatın hemen her alanında eser vererek ve bunları halk diliyle yazıp halk seviyesine ve halk zevkine göre düzenleyerek halk için faydalı bir edebi hareket yapmayı başarmış ansiklope*dist bir yazardır.Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden han*gisidir?

  A) Şemsettin Sami

  B) Nabizade Nazım

  C) Samipaşazade Sezai

  D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Ahmet Mithat Efendi  41. Yazar, bu romanında bir mirasyedi tipini bütün gerçek yönleriyle ustaca canlandırır. Felatun Bey, varını yoğunu zevk ve eğlence alemlerinde yitirmiş ve taşraya boş bir çuval gibi çıkmak zorunda kalan bir mirasyedidir. Buna karşılık küçkü yaştan beri hayatını türlü zorluklarla kazanıp zenginleşen, kazandıklarını ölçülü şekilde değerlendiren Rakım Efendi, huzuru, rahatı, ölçülü ve dengeli yaşamı simgeler.

  Parçada sözü edilen romanın yazan, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namık Kemal

  B) Nabizade Nazım

  C) Samipaşazade Sezai

  D) Ahmet Mithat

  E) Abdülhak Hamit Tarhan  42. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Şemsettin Sami -Tercüme-i Ahval Mukaddimesi

  B) Abdülhak Hamit Tarhan- Duhter-i Hindu

  C) Namık Kemal- Vatan Yahut Silis tre

  D) Ziya Paşa- Defter-i Amal Mukaddimesi

  E) Şinasi- Durup-ı Emsal-i Osmaniye  43. Yeniçeriler, Dünyaya İkinci Geliş romanlarında tarihsel konulara yer verir. Esrar-ı Cinayet edebiyatımızdaki ilk polisiye romandır. Firkat adlı romanıyla toplumsal bir sorun olarak esirlik konusuna eğilmiş. Voltaire Yirmi Bir Yaşında adlı yapıtıyla biyografik roman örneği verirken Müşahedat adlı romanında natüralist etkilenmeler gösterir.

  Parçada eserleri tanıtılan sanatçımız, aşağıdakiler*den hangisidir?  A) Muallim Naci

  B) Namık Kemal

  c) Recaizade Mahmut Ekrem

  D) Ziya Paşa

  E) Ahmet Rasim

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Konu Tarama Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
  By MaqiwoL in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.04.12, 23:55
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.11, 20:51
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.01.11, 17:56
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.10.10, 21:37
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.11.09, 18:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.