Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Tanzimat Edebiyatı - Tanzimat Edebiyatı Test Soruları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Tanzimat Edebiyatı - Tanzimat Edebiyatı Test Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  Tanzimat Edebiyatı - Tanzimat Edebiyatı Test Soruları

  Tanzimat Edebiyatı - Test

  1. 'Tanzimat birinci dönem tiyatrosu' için aşağı*dakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi'nin Şair Ev*lenmesi'dir.

  B) Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.

  C) Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.

  D) Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.

  E) İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etki*sinde kalır.  2. 'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Teknikçe kusursuz olduğu

  B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı

  C) Romantizmden etkilendiği

  D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı

  E) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

  3. 'İlk'lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?

  A) İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa - Telemak

  B) İlk öykü denemesi: Ahmet Mithat Efendi - Letai - fi Rivayet

  C) İlk yerli roman: Şemsettin Sami - Taaşşuk - ı Talat ve Fitnat

  D) İlk edebi romar: Namık Kemal - İntibah

  E) İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai - Sergü*zeşt

  4. 'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu

  B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı

  C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi*lenmediği

  D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı

  E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu*oyuna yansıttığı

  5. "En önemli yapıtı 'Araba Sevdası'dır. Bu romanında aşırı Batı hayranlığını eleştirir. Çamlıca betimleme*leri gerçekçidir. Bir entrika komedisi olan 'Çok Bi*len Çok Yanılır' oyun kurgusunun sağlamlığıyla belirginleşir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Nağme - i Seher, Pejmürde adıl şiir kitaplarından başka Muhsin Bey, Şemsa adlı öyküleri vardır. Servet - i Fünun dergisinde yandası gençleri bir araya geti*rir."

  Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevfik Fikret

  B) Recaizade Ekrem

  C) Muallim Naci

  D) Abdülhak Hamit

  E) Cenap Şahabettin

  6. 'Namık Kemal' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu

  B) Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gör*düğü

  C) Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazdığı

  D) Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı

  E) Londra'da Ziya Paşa'yla İbret gazetesini çı*kardığı

  7. Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat nesri'nin özelliklerinden biri değildir?

  A) Bu dönemde süslü Divan cümlesi yerine, dü*şünce cümlesi geçer.

  B) Özentiye, süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.

  C) Öğretmek amaçlanır; cümle özleşir, kısalır.

  D) Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz; bağlaçlar atılır.

  E) Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.

  8. 'Ahmet Mithat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Döneminin en çok okunan yazarıdır.

  B) Romanları teknik yönden kusursuzdur.

  C) Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar.

  D) Halkın okuma alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır.

  E) Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahra*manlarını tutar, kimini yerer.

  9. 'Tanzimat gazeteciliği'ni veren aşağıdaki belir*lemelerden hangisi doğru değildir?

  A) İlk Türkçe gazete Takvim - i Vakayi'dir (1931 - resmi gazete).

  B) Ceride - i Havadis, yarı resmidir (1940).

  C) İlk özel gazete Tercüman - ı Ahval'dir. (1860 - Agah Efendi, Şinasi)

  D) Ahmet Vefik Paşa'nın çıkardığı Hürriyet gaze*tesi, 'ilk'lerin göründüğü bir gazetedir.

  E) Şinasi'nin çıkardığı Tasvir - i Efkar'ı, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar.

  10. 'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.

  B) Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.

  C) Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.

  D) Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.

  E) Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.

  11. Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikileme'ler*den hangisi görülmez?

  A) Eski dil - Sade dil

  B) Eski - Yeni düzyazı türleri

  C) Yeni - Eski nazım biçimleri

  D) Hece - Aruz ölçüsü

  E) Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

  12. Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa*şa'nın eserlerinden oluşmuştur?

  A) Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Me*raki

  B) Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal

  C) Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt

  D) Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya

  E) Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

  13. Aşağıdaki sanatçılar dönem ve sanat anlayış*ları'na göre öbekleştirilirse hangisi dışta kalır?

  A) Namık Kemal

  B) Ahmet Mithat

  C) Şinasi

  D) Recaizade Mahmut Ekrem

  E) Direktör Ali Bey

  14. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat süre*cinde verilmemiştir?

  A) Şair Evlenmesi B) Cezmi

  C) Nesr - i Harp D) Kara Bibik

  E) Araba Sevdası

  15. I. - II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.

  B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.

  C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö*nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.

  D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni bi*çimler görülür.

  E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgi*lenilmez.

  16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir?

  A) Samipaşasade Sezai

  B) Nabizade Nazım

  C) Recaizade Ekrem

  D) Ahmet Mithat

  E) Abdülhak Hamit

  17. Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat ikinci dö*nem edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir?

  A) Bireysel konular, toplumsal konuların önüne geçer.

  B) Şiirin tek amacı güzellik olur; güzellikse doğa ve insandır.

  C) Beyit anlayışının yerine anlam bütünlüğü yer*leşir.

  D) Bu dönemde, fizikötesi gibi yeni konulara de*ğinilmez.

  E) Sanatçıları, genellikle realizm ve natüralizm*den etkilenirler.

  18. Aşağıdakilerden hangisinin 'Tanzimat romanı'*nın bir özelliği olduğu söylenemez?

  A) Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.

  B) Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.

  C) Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.

  D) Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.

  E) Kadın kahramanlar genellikle akrabalar, cari*yelerdir.

  19. 'Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Akif Bey B) Vaveyla

  C) Vatan Mersiyesi D) Vatan Şarkısı

  E) Hürriyet Kasidesi

  20. 'Şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylene*mez?

  A) Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu

  B) Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı

  C) Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği

  D) Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı

  E) Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini ger*çekleştirdiği

  21. "Şiir ve İnşa yazısında yenileşmeyi, halk kaynakla*rına dönmeyi savundu; kendisi eskiye bağlı kaldı. Bir yandan eskinin yıkılmasını savunurken, öte yandan eski şiiri, antolojisinde topladı. Bu yüzden, Namık Kemal'le çelişti."

  Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat sanatçısı' aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A) Ziya Paşa

  B) Ahmet Cevdet Paşa

  C) Ahmet Vefik Paşa

  D) Recaizade Ekrem

  E) Şemsettin Sami

  22. "Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö*neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de*ğer*lerini gözetir."

  Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı*dakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Cevdet Paşa

  B) Ahmet Vefik Paşa

  C) Recaizade Ekrem

  D) Şinasi

  E) Namık Kemal • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Tanzimat Edebiyatı - Tanzimat Edebiyatı Test Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 16:54
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.01.11, 17:56
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.09, 14:09
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.07.09, 11:32
 5. Tanzimat Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı'nda Edebi Türler Gelişmeler
  By Sword_of_HeLL in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.07.09, 17:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.