Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Milli Edebiyat Dönemi Konu Testi - Milli Edebiyat Dönemi Konu Test Soru Ve Cevapları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Milli Edebiyat Dönemi Konu Testi - Milli Edebiyat Dönemi Konu Test Soru Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Milli Edebiyat Dönemi Konu Testi - Milli Edebiyat Dönemi Konu Test Soru Ve Cevapları


  1. "Sade Türkçe"nin ilk kez bir dava olarak günde*me geldiği edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tanzimat edebiyatı

  B) Servet-i Fünun edebiyatı

  C) Fecr-i Âti edebiyatı

  D) Milli edebiyat

  E) Cumhuriyet edebiyatı

  2. Milli edebiyat hareketinin önderlerinden olan sanat*çı, daha çok hikâyeleriyle tanınır. Yeni Lisan maka*lesinde ortaya koyduğu görüşlere, hikâyelerinde uymaya çalışmıştır. Dilimizin sadeleşmesinde başa*rı gösteren sanatçının öyküleri, teknik bakımından çok başarılı değildir. Maupassant tarzı hikâyeciliğin en başarılı sanatçısıdır.

  Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler*den hangisidir?

  A) Sait Faik Abasıyanık

  B) Ömer Seyfettin

  C) Memduh Şevket Esendal

  D) Halide Edip Adıvar

  E) Refik Halit Karay  3. Aşağıdakilerden hangisi "Garipcilerin" sanat an*layışının bir özelliği değildir?

  A) Günlük hayatı, "küçük adamın" sorunlarını dile getirmişlerdir.

  B) Şiirde anlam birinci plana alınmış, şiiri halka yayma amaçlanmıştır.

  C) Süslü söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dil yeğlenmiştir.

  D) Halkın öz kaynaklarından yerli kaynaklardan yararlanılmamıştır.

  E) Ölçü, uyak gibi geleneksel biçim özelliklerini kır*mışlardır.

  4. Onlara göre "edebiyatta güzel" olan varlığı veya in*sanı anlatırken onu bir de teşbih ve istiarelerle do*natıp yapmacık hale sokmak gerekmez. Dış âlem zaten şiir ve sırlarla yüklüdür. Onu olduğu gibi an*latmak bir şair için son başarıdır. Şiir belli kuralların işi değildir, bu katı kurallarla bir yere varılamayacağını dile getirdiler. Sıradan insanı ve sokağı şiire soktular. Kısaca tabiatı, insanı hayatı kucaklamaya çalıştılar.

  Yukarıda özellikleri verilen edebi dönem ve bu*nun temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Servet-i Fünun - Tevfik Fikret

  B) Fecr-i Ati - Ahmet Haşim

  C) Milli Edebiyat - Mehmet Emin Yurdakul

  D) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel

  E) Garipciler - Orhan Veli Kanık

  5. Realist ve naturalist Fransız romancılarının etkisinde kalmıştır. Bir bölüm romanında ruhsal çözümleme ağır basar. Bir bölüm romanlarında ise Doğu-Batı çatışması ve bunun insanlar üzerindeki etkisinden söz eder. Takma isimle (Server Bedi) hayatını ka*zanmak için romanlar da yazmıştır. Bu romanlarda sanat kaygısı yoktur. "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" önemli yapıtıdır.

  Yukarıda kendisinden söz edilen yazar aşağıda-kilerden hangisidir?

  A) Peyami Safa

  B) Halide Edip Adıvar

  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  D) Reşat Nuri Güntekin

  E) Sait Faik Abasıyanık  6. Ateşten Gömlek: Kurtuluş Savaşını destanlaştıran eserdir.

  Yeşil Gece: Devrim karşıtı çevrelerle savaşan bir gencin serüvenini anlatır.

  Nur Baba: Bir tekke şeyhinin başından geçen olay*lar, düzenbazlıkları anlatarak bozulan düzeni gös*termeye çalışır.

  Sergüzeşt: Kafkasya'dan gelen Dilber adlı küçük bir kızın başından geçenleri anlatır.

  Yukarıda çeşitli dönemlerde yazılan eserler ve bun*ların konulan verilmiştir.

  Yukarıda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir eser yoktur?

  A) Halide Edip Adıvar

  B) Reşat Nuri Güntekin

  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  D) Halit Ziya Uşaklıgil

  E) Samipaşazade Sezai  7. Baudlearre, Verlane gibi sembolistlerden etkilen*mesine rağmen kendine özgü şiir oluşturabildi. Bunu Batı anlayışıyla geleneksel biçimleri kaynaştı*rarak gerçekleştirdi. Şiirini; ses uyum tazeliği, hayat zenginliği ile sağlam bir yapıya kavuşturdu. Toplu*mu değil, bireyciliği ön plana çıkardı. Üslup kaygısı ve biçim güzelliği değişmez öğeleridir onun.

  Yukarıda kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Muhip Dranas

  B) Refik Halit Karay

  C) Yahya Kemal Beyatlı

  D) Cahit Sıtkı Tarancı

  E) Oktay Rıfat Horozcu

  8. Şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, şairanelikten kur*tardı. Yalın bir halk dilini kullandı. Esprilerden ve mi*zahtan yararlanarak gündelik yaşantıları dile getirdi. Lafontaine'in 49 fablını nazımla Türkçeye çevirdi. Nasrettin Hocanın Hikâyelerinin 72'sini nazım biçi*minde yazdı.

  Yukarıda çalışmaları hakkında bilgi verilen sa*natçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Orhan Veli Kanık

  B) Oktay Rıfat Horozcu

  C) Melih Cevdet Anday

  D) Necati Cumalı

  E) Aziz Nesin  9. I. Şiir dilini düzyazı diline yaklaştırdı.

  II. Şiirlerinde lirik ve didaktik bir üslup kullandı.

  III. Şiirlerinin tamamını aruz vezniyle yazdı.

  IV. Gerçeği olduğu gibi yansıtmayı amaçlayarak konuşma dilinin olanaklarından yararlandı.

  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

  A) Mehmet Akif Ersoy

  B) Yahya Kemal Beyatlı

  C) Ahmet Hamdi Tanpınar

  D) Ahmet Haşim

  E) Mehmet Emin Yurdakul

  10. Maupassant hikâye anlayışını kırarak Çehov tarzını andıran hikâyeler yazdı. Başkent Ankara'nın Kurtu*luş Savaşı yıllarında bir evin türlü sınıflara mensup meslek ve meşrepte kişilerini anlatan hem bir sos*yal yergi hem de töre niteliğindeki "Ayaşlı ve Kiracı*ları" adlı yapıt, onu üne kavuşturmuştur.

  Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

  B) Memduh Şevket Esendal

  C) Sait Faik Abasıyanık

  D) Aziz Nesin

  E) Kemal Tahir

  11. Her türde eser veren sanatçı, kendine has bir şiir, roman ve hikâye dünyası kurabilmiştir. Şiir de Yah*ya Kemal ve Fransız sembolistlerin etkisinde kalmış*tır. Şiirlerinde hayal ve müzik çok belirgin öğelerdir. Hikâye ve romanda insanın iç dünyasına ve bilinçal*tına yönelmiş ancak insanı toplumdan soyutlamamıştır. Dile hâkim bir sanatçıdır. "Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Aydaki Kadın, Sahnenin Dışın*dakiler, Mahur Beste, Beş Şehir..." önemli yapıtları*dır.

  Yukarıda kendisinden söz edilen sanatçı, aşağı*dakilerden hangisidir?

  A) Behçet Necatigil

  B) Ahmet Muhip Dranas

  C) Ahmet Hamdi Tanpınar

  D) Faruk Nafiz Çamlıbel

  E) Orhan Veli Kanık  12. "Garip" şiir akımının öncüsüdür. Ölçüye, kafiyeye ve süslü sanatlı dile karşı çıkarak şiirde bir ihtilal yaptı. Küçük insanın dünyasını her türlü süsten ve yapmacıktan uzak arınmış bir dille anlattı. Toplum*sal bozuklukları yeren alaycı şiirler yazdı. Onunla hayattaki her şey şiirin konusu oldu.

  Yukarıda sözü edilen şair, aşağıdakilerden han*gisidir?

  A) Tevfik Fikret

  B) Mehmet Emin Yurdakul

  C) Orhan Veli Kanık

  D) Ahmet Haşim

  E) Necip Fazıl Kısakürek  13. O, "Memleket Şiiri" kavramını biraz da "köy hayatı ve köy şiiri" içeriğiyle doldurmak istemiştir. Bu tarz*da çok taklit edilen bir çığırın öncüsü olmuştur. Az mecazlı, aydınlık, dikkati çeken şiirlerine ve Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı gibi tiyatro oyunlarına besleyici olarak türküleri, destanları, töreleri, efsaneleri kul*lanmıştır.

  Yukarıda kendisinden söz edilen sanatçı, aşağı*dakilerden hangisidir?

  A) Sait Faik Abasıyanık

  B) Ahmet Kutsi Tecer

  C) Abdülhak Şinasi Hisar

  D) Nurullah Ataç

  E) Memduh Şevket Esendal

  14. "İstanbul" hikâyecisi olarak bilinir. Kahramanıyla kendini yaşatmıştır. Kişiyi anlık yaşantısı içinde gös*termekle kitleler arasındaki dramları bulup çıkarma*da başarılı olmuştur. İlk hikâyelerinde gözlemci bir tavır sergilemiş bu yüzden toplumdan biraz uzak düşmüştür. Kendine özgü şiirsel anlatımı ve hikâyeciliğimize getirmiş olduğu konuya, olaya önemli yer vermeme tekniği önemli özellikleridir.

  Yukarıda kendisinden söz edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Memduh Şevket Esendal

  B) Ömer Seyfettin

  C) Sait Faik Abasıyyanık

  D) Ahmet Kutsi Tecer

  E) Refik Halit Karay  15. I. Türk edebiyatında adeta bir "musiki" oluşturur.

  Berceste mısra peşinde ve "öz şiir" arayışındadır.

  II. Türk Milletinin derin hatıra ve değerlerini kendi döneminin zevkiyle birleştirerek, aruzu kullana*rak ölümsüz bir şiir meydana getirdi.

  III. Geçmişten ve milli tarihimizden yararlanma, öz değerlerimizden seçtiği konuları duygu ve heyecanlarıyla birleştirerek bir çığır açmıştır. "İstan*bul şairi" olarak bilinir, Baki ile ortak yanı budur.

  Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Faruk Nafiz Çamlıbel

  B) Yahya Kemal Beyatlı

  C) Orhan Veli Kanık

  D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

  E) Ahmet Hamdi Tanpınar

  Cevap Anahtarı:

  1-D


  2-B


  3-D


  4-E


  5-A


  6-D


  7-C


  8-A


  9-A


  10-B


  11-C


  12-C


  13-B


  14-C


  15-B • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Milli Edebiyat Dönemi Konu Testi - Milli Edebiyat Dönemi Konu Test Soru Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:27
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.12.11, 13:46
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 13:38
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 01:42
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.02.11, 21:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.