Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: İslamlık Öncesi Türk Edebiyatı / Halk Edebiyatı - Test (25 Soru) Ve Cevapları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni İslamlık Öncesi Türk Edebiyatı / Halk Edebiyatı - Test (25 Soru) Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  İslamlık Öncesi Türk Edebiyatı / Halk Edebiyatı - Test (25 Soru) Ve Cevapları


  İSLAMLIK ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI /HALK EDEBİYATI - TEST (25 SORU)


  1. (I) Dikili taşlar üzerine yazılan bu eserlerde Göktürklerin tarihinden söz edilmiştir. (II) Bu yazıtlar Oğuz Kağan, Bumin Kağan ve istemi Han adına dikilmiştir. (III) Yazıtları ilk kez Da*nimarkalı araştırmacı Thomsen okumuştur. (IV) Anı ve söylev niteliği taşırlar. (V) Yazıtlar*da gelişmiş bir edebiyat dili kullanılmıştır.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Orhun Yazıtları ile ilgili bir bil*gi yanlışı vardır?

  A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in ka*bulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?

  A) Er - Manas Destanı

  B) Göç Destanı

  C) Ergenekon Destanı

  D) Türeyiş Destanı

  E) Oğuz Kağan Destanı  3. "Türkçenin Arapça ile koşu atları gibi yarış edebileceğini" göstermek, Türk dilinin zen*ginliğini, her duygu ve düşünceyi ifadeye el*verişli olduğunu ispat etmek gibi bir düşün*ceyle Divanü Lügati't Türk adlı sözlüğü ha*zırlayan bu sanatçı 11. yüzyılda yaşamıştır. Onun bu eseri kültür tarihimizin çok önemli bir ürünüdür.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Yusuf Has Hâcip

  B) Ahmet Yesevi

  C) Kaşgarlı Mahmut

  D) Edip Ahmet

  E) Ali Şir Nevai  4............. destanında Göktürklerin demirden bir dağı eriterek kendilerine yol açmaları ve büyük bir devlet kurmaları anlatılır.

  Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Göç

  B) Ergenekon

  C) Oğuz Kağan

  D) Alp Er Tunga

  E) Manas  5.............söyleme geleneği, Orta Asya Türkle*rinin, ölüm nedeniyle düzenlenen törenlerde söyledikleri..........adlı şiir türüne kadar uza*nır. Bugün de özellikle Orta ve Güney Ana*dolu'da ölen kimseler için, belli gelenekse davranışlar eşliğinde bu tür şiirler söylen*mektedir.

  Bu parçadaki boşluklara getirilebilecek terimler, sırasıyla, aşağıdakilerin hangi*sinde verilmiştir?

  A) Mersiye, yuğ

  B) Ağıt, sagu

  C) Yuğ, koşuk

  D) Sagu, yuğ

  E) Sagu, ağıt  6. Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönem Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

  A) Şiirlerin hece ölçüsüyle oluşturulması

  B) Nazım biriminin dörtlük olması

  C) Şiirlerde belli bir uyak düzeninin olmayışı

  D) Destan konularının fazlaca işlenmesi

  E) Ürünlerin yalın bir dille ortaya konması

  7. Halk şiirimiz gerçekçidir, hem de alabildiğine gerçekçi... Saz şairleri yaşadıklarını söyle*mişlerdir, dersek yanılmış olmayız. Şu ozan*lara bakın : ............. kim bilir hangi eşsiz

  yayla güzelini sevmişti? .................. bize

  kavgayı ve özgürlüğü hatırlatır................ ise

  Toroslarda göçebe yaşayan ve yerleşik ha*yata geçmemekte direnen kitlelerin sesi ol*muştur.

  Bu parçadaki boşluklara adları getirilebi*lecek sanatçılar, aşağıdakilerin hangisin*de sırasıyla verilmiştir?

  A) Dadaloğlu, Karacaoğlan, Köroğlu

  B) Köroğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan

  C) Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu

  D) Dadaloğlu, Köroğlu, Karacaoğlan

  E) Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu  8. "Ten fânidür can ölmez

  Can gitti gerü gelmez

  Ölür ise ten ölür

  Canlar ölesi değül"

  dizeleriyle 13. yüzyıldan günümüz insanı*na seslenen; düşünceleri, sanat gücü, dil ve anlatımıyla Türk tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcilerinden olan ve şiirlerin*de yalın bir Türkçe kullanan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pir Sultan Abdal

  B) Sultan Velet

  C) Kaygusuz Abdal

  D) Yunus Emre

  E) Hacı Bayram Veli  9. I. Türk tasavvuf edebiyatının ilk ürünüdür.

  II. Hece ölçüsü kullanılmıştır.

  III. Duru bir Türkçeyle yazılmıştır.

  Bu özellikler, aşağıdaki yapıtlardan han*gisine aittir?

  A) Divanü Lügat-it Türk

  B) Divan-ı Hikmet

  C) Kutadgu Bilig

  D) Atabet-ül Hakayık

  E) Vesilet-ün Necat  10. Oğuz Kağan ve Ergenekon destanları hakkında bilgi veren kaynak yapıt aşağı*dakilerden hangisidir?

  A) Divanü Lügat-it Türk

  B) Atabet-ül Hakayık

  C) Camiü't - Tevarih

  D) Divan-ı Hikmet

  E) Muhakemet-ül Lügateyn  11. Aşağıdakilerden hangisi XI. yüzyılda yazı*lan Kutadgu Bilig için yanlıştır?

  A) Devlet yönetiminin nasıl yapılması ge*rektiğini konu edinir.

  B) Edebiyatımızın ilk mesnevisi sayılır.

  C) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

  D) Aruz ölçüsüyle oluşturulmuştur.

  E) İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başyapıtlarındandır.  12. I. Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla yazılmış bir eserdir.

  II. Eserde Oğuzların iç çatışmaları ve kom*şularıyla yaptıkları mücadeleler anlatıl*mıştır.

  III. İslam uygarlığı etkisindeki ilk edebiyat ürünüdür.

  IV. Eserde nazım ve nesir iç içedir.

  Yukarıdaki özelliklerden hangileri Dede Korkut öyküleri için doğrudur?

  A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV.

  D) II. ve III. E) III. ve IV.  13. 12. yüzyılın Türk - İslâm dünyası için önem taşıyan dinsel öğüt kitaplarından biridir. İsla*miyet'in ilk benimseniş yıllarında, özellikle İslam ahlakının temel ilkelerini kitlelere öğ*retmeyi amaçlayan bu eserde bilimin yararı, bilgisizliğin zararı, dilini tutma, cömertlik, cimrilik, hırs... konularında bilgiler verilmiştir.

  Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisin*den söz edilmektedir?

  A) Atebet-ül Hakayık

  B) Kutadgu Bilig

  C) Divanü Lügat-it Türk

  D) Şecere-i Türki

  E) Muhakemet-ül Lügateyn

  14. Aşağıdakilerden hangisi Halk hikayesi ni*teliği taşımaz?

  A) Hüsn ü Aşk

  B) Tahir ile Zühre

  C) Kerem ile Aslı

  D) Ferhat ile Şirin

  E) Arzu ile Kamber  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Kutadgu Bilig 11. yüzyılda ve Karahanlılar döneminde Hakaniye lehçesiyle ya*zılmış bir siyaset kitabıdır.

  B) Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri olan Orhun yazıtlarını, ilk kez Danimarkalı araştırmacı Thomsen okumuştur.

  C) Bazı Tekke şairleri hem Divan hem de Halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlar*dır.

  D) 15. yüzyılın sonlarında yazıya geçirildiği sanılan Dede Korkut Hikayelerinde na*zım ve nesir iç içedir.

  E) Kaşgarlı Mahmut, Muhakemet-ül Lügateyn adlı yapıtında Türkçe ile Farsçayı karşılaştırmış ve Türkçenin daha zengin bir dil olduğunu öne sürmüştür.  16. Aşağıda adları belirtilen halk ozanların*dan hangisi Divan şiirinden hiç etkilen*memiştir?

  A) Yunus Emre

  B) Kaygusuz Abdal

  C) Âşık Ömer

  D) Dadaloğlu

  E) Bayburtlu Zihni  17. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı için yanlıştır?

  A) Düzyazıya göre şiirle ilgili ürünler ağırlık*tadır.

  B) Şiirlerin çoğu bir ezgiyle birlikte söylen*miştir.

  C) Düzyazı alanındaki ürünler anonim nite*lik taşır.

  D) Şiirlerde aruz ölçüsüne hiç yer verilme*miştir.

  E) Şiirde nazım birimi dörtlüktür; yarım ka*fiye daha çok kullanılmıştır.  18. Batılıların, "Türklerin ilyada'sı" olarak adlan*dırdıkları .............adlı eseri okuyorum. Son*ra Yunanlıların İlyada ve Odessiea'sına baş*lıyorum. Bizimkindeki "Tepegöz"ü,"Deli Dumrul"u Yunan destanlarında görüyorum. Adları değişmiş, dünyaya bakış açıları değiş*miş. Yunan destanlarındaki kişiler düşman*larını alt ederken akıllarıyla, sezgileriyle yola çıkıyor; bizimkiler ise Tanrı gücünden, pey*gamber sevgisinden güç alıyor.

  Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Er Manas Destanı

  B) Köroğlu Destanı

  C) Danişment Gazi Hikayeleri

  D) Dede Korkut Hikayeleri

  E) Ergenekon Destanı  19. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının bir özelliği değildir?

  A) Genelde hece ölçüsü kullanılmış, bazı şiirler aruzla yazılmıştır.

  B) Ürünlerin hemen hepsinde Tanrı sevgisi işlenmiştir.

  C) Nazım birimi, beyittir.

  D) En çok kullanılan nazım türleri ilahi, ne*fes, deme, sathiye... gibi şiirlerdir.

  E) Şiirlerde daha çok yarım uyak kullanıl*mıştır.

  20. 16. yüzyılda yaşamış bir halk-tasavvuf şairi*mizdir. Tüm şiirlerini Divan edebiyatının etki*sinde kalmadan hece ölçüsü ve duru bir Türkçe ile yazmıştır. Bektaşi inançlarını şiir*leriyle dile getirir. Din dışı şiirlerinde ise hal*kın yaşantısını aşk ve doğa güzelliklerini an*latır. Şiirleri Anadolu, Azerbaycan ve Rumeli halkı arasında yüzyıllarca sevilerek okun*muştur.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Yunus Emre

  B) Pir Sultan Abdal

  C) Kaygusuz Abdal

  D) Nesimi

  E) Aziz Mahmut Hüdai  21. "Ferman padişahın dağlar bizimdir" dizesiyle ün kazanan ve 19. yüzyıl Halk şiirindeki yeri*ni alan sanatçı, hem söyleyiş hem de konu ve duyarlıkları bakımından diğer halk ozanla*rından ayrılır. Aşk, doğa ve yiğitlik temalarını temiz bir Türkçeyle ve koşma, türkü gibi na*zım biçimleriyle işlemiştir. Osmanlı hüküme*tince yerleşik düzene geçirilmek istenen Avşarlar, toprağa yerleşmek istemeyince hükü*met kuvvetleriyle çatışmış, sanatçı da Avşarları desteklemiştir.

  Bu parçada hangi halk ozanımızdan söz edilmektedir?

  A) Karacaoğlan

  B) Âşık Ömer

  C) Köroğlu

  D) Dadaloğlu

  E) Kayıkçı Kul Mustafa  22. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yan*lışı vardır?

  A) Kutadgu Bilig, aruz ölçüsüyle yazılmış bir eserdir.

  B) Sagu, eski Türk şiirinde hece ölçüsüyle söylenen bir tür ağıttır.

  C) Mevlit, Süleyman Çelebi'nin mesnevi bi*çimiyle yazdığı bir eserdir.

  D) Yunus Emre, şiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.

  E) Orhun Kitabelerini yazan sanatçı Kaş-garlı Mahmut'tur.  23. Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk'ü ile Ali Şir Nevai'nin Muhakemet-ül Lügateyn adlı eserinin ortak özelliği aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A) Aynı yüzyılda ortaya konulmuş olmaları

  B) İdeal bir devlet yönetimini konu edinme*leri

  C) Türkçenin başka dillerden üstün oldu*ğunu savunmaları

  D) Aruz ölçüsüyle yazılmış olmaları

  E) Kimi Türk destanlarından bölümler içer*meleri  24. Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı*nın özelliklerinden biri olamaz?

  A) Şiirler genellikle musiki eşliğinde söyle*nir.

  B) Nazım türleri genelde gazel gibi kafiyelenir.

  C) ilahi, nefes gibi nazım türleri kullanılır.

  D) Şiirlerde öğretici, nasihat edici bir nitelik vardır.

  E) Dil yalın bir Türkçe olmasına karşılık, az da olsa Arapça ve Farsça sözcüklere de yer verilmiştir.  25. Yedi yaşında iken çiçek hastalığına yakala*narak gözlerini kaybeden sanatçı, asıl ününü Ahmet Kutsi Tecer'in tanıtıcı çalışmalarından sonra kazanmıştır. Halk şiiri geleneğini gü*nümüzün zevk, görgü ve duygu dünyasına ustaca uyduran, Halk şiiri üslubuna yenilikler getiren değerli bir ozanımızdır. Şiirlerinde daha çok gurbet, aşk, özlem, doğa ve yaşa*ma sevinci temalarına yer vermiştir.

  Bu parçada kendisinden söz edilen sa*natçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Seyrani

  B) Kağızmanlı Hıfzı

  C) Murat Çobanoğlu

  D) Reyhanî

  E) Âşık Veysel  Cevap Anahtarı: 1)B 2)A 3)C 4)B 5)B 6)C 7)C 8)D 9)B 10)C 11)E 12)C 13)A 14)A 15)E 16)D 17)D 18)D 19)C 20)B 21)D 22)E 23)C 24)B 25)E • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İslamlık Öncesi Türk Edebiyatı / Halk Edebiyatı - Test (25 Soru) Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:27
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:23
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 21:58
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 00:53
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.11, 21:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.