Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Divan Edebiyatı -Test (27 Soru) - Divan Edebiyatı Test Soru Ve Cevapları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Divan Edebiyatı -Test (27 Soru) - Divan Edebiyatı Test Soru Ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantı

  Divan Edebiyatı -Test (27 Soru) - Divan Edebiyatı Test Soru Ve Cevapları


  1. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Yabancı sözcük ve tamlamaları çok kul*lanmaları

  B) Konuların anlatımında ortak söyleyişler*den yararlanmaları

  C) Şiirde "göz için kafiye" anlayışına bağlı kalmaları

  D) Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiş olmaları

  E) Din ve tasavvuf konusuna hiç yer ver*memeleri

  2. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı düzyazısının özelliklerinden biri değildir?

  A) Kimi eserlerde yalın, kimilerinde ise çok ağır bir dil kullanılmıştır.

  B) Birçok eserde süslü ve sanatlı bir söyle*yiş benimsenmiştir.

  C) Eserlerde kısa cümleli anlatım yeğlen*miş; edatlara, bağlaçlara pek yer veril*memiştir.

  D) Tezkire, siyer, tarih, velayetnâme gibi türlerde eserler yazılmıştır.

  E) Konudan çok konunun anlatılışı önem*senmiştir.  3. 13.-14. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçı kuvvetli bir tasavvuf kültürüyle yetiş*ti. Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yay*mak, halka dervişlik yol ve törelerini öğret*mek amacıyla Garip-nâme adlı Türkçe bir mesnevi yazdı. Sanatçı;

  "Türk diline kimse bakmaz idi

  Türklere her gönül akmaz idi

  Türk dahi bilmez idi bu dilleri

  İnce yolu, ol ulu menzilleri"

  diyerek çağının aydınlarını eleştirdi.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Yunus Emre'den

  B) Pir Sultan Abdal'dan

  C) Kaygusuz Abdal'dan

  D) Âşık Paşa'dan

  E) Ahmet Yesevi'den  4. Aşağıdakilerin hangisinde, verilen sanat*çıların tümü Divan edebiyatının temsilci*sidir?

  A) Nabi, Ahmet Paşa, Hoca Dehhani

  B) Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Baki

  C) Nedim, Yunus Emre, Nefi

  D) Neslimi, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Ab*dal

  E) Seyrani, Necati, Dadaloğlu  5. I. Şirin dil, yeşil ördek, elâ gözlüm

  II. Serv-i revan, serv-i hıraman, bâd-ı sabâ, zülf-i perişan

  Yukarıdaki dizilerin ilkinde Halk, ikincisin*de Divan şairlerinin, şiirlerinde ortaklaşa kullandıkları sözler verilmiştir. Bu sözler, aşağıdaki terimlerden hangisiyle adlandı*rılabilir?

  A) seci

  B) imale

  C) mazmun

  D) takti

  E) manzume  6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin "mesnevi"si yoktur?

  A) Ali Şir Nevai

  B) Süleyman Çelebi

  C) Yunus Emre

  D) Şeyh Galip

  E) Bâkl

  7. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin be*lirleyici özelliği değildir?

  A) Gündelik yaşam ya da toplum sorunla*rından uzak kalma

  B) Yabancı sözcük ve dil kurallarıyla yüklü olma

  C) Genellikle din ve kahramanlık temalarını işleme

  D) Konudan çok söyleyişi önemseme

  E) Anlatımda ortak söz ve benzetmelerden yararlanma  8. Çağatay edebiyatının en büyük şairidir. Şair*liği, sanatı, kişiliği, bilgisi ve eserleriyle bü*yük ün kazanmıştır. Fars dilinin edebi dil ola*rak kullanıldığı bir çevrede Türkçenin zen*ginliğini göstermek için Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran bir eser yazmıştır.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Ali Şir Nevai

  B) Ahmet Yesevi

  C) Süleyman Çelebi

  D) Kadı Burhanettin

  E) Seyyit Nesimi  9. Asıl adı Yusuf Sinaneddin olan sanatçı İran'*da tıp öğrenimi görmüş, Osmanlı sultanları I. Mehmet ile II. Murad'ın doktorluğunu yap*mıştır. Divan'ında topladığı şiirlerinde -özel*likle gazellerinde- sevgili, onun vefasızlığı, bahar sevinci, şarap... gibi temaları yalın ve kolay bir söyleyişle işlemiştir. Mesnevi yaz*mayı bir şehir kurmaya benzeten sanatçı, Divan edebiyatının yergi alanındaki en ünlü mesnevilerinden birinin sahibidir.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler*den hangisidir?

  A) Şeyhi

  B) Fuzuli

  C) Baki

  D) Nefi

  E) Şeyh Galip  10. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin bir özelliği değildir?

  A) Nazım birimi olarak "beyit" kullanılması

  B) Sathiye, semai, ilahi gibi nazım türlerin*de ürünler verilmesi

  C) Arap ve Fars edebiyatı nazım şekillerinin kullanılması

  D) Yaşamdan kopuk, soyut konulara çokça yer verilmesi

  E) Söz sanatlarına geniş yer verilmesi  11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin din-tasavvuf konulu şiirleri yoktur?

  A) Pir Sultan Abdal

  B) Fuzuli

  C) Kaygusuz Abdal

  D) Nesimi

  E) Nefi  12. Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan şairi Nedim için yanlıştır?

  A) İstanbul Türkçesini ve halk deyişlerini başarıyla kullanmıştır.

  B) "Ferhat ile Şirin" adlı mesnevisi en önemli eserlerinden biridir.

  C) "Şarkı" biçimindeki şiirleriyle ve gazelleriyle ün kazanmıştır.

  D) Halk şairleri tarzında hece ölçüsüyle bir türkü yazmış, heceyi denemiştir.

  E) Tasavvufla hiç ilgilenmemiş, din dışı ko*nuları işlemiştir.  13. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldı*ğı ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Vesilet-ün Necat

  B) Garip-nâme

  C) Kutadgu Bilig

  D) Divan-ı Hikmet

  E) Iskender-nâme  14. Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiirinde "hikemi şiir" (bilgece söylenmiş şiir) anla*yışının temsilcisidir?

  A) Fuzuli

  B)Nabi

  C) Baki

  D) Nefi

  E) Nedim  15. Aşk, zevk ve neşe temalarını işleyen ve ya*şadığı dönemi en iyi biçimde yansıtan şair; Divan şiirinin soyut anlayışından sıyrılmış, gerçek yaşamın somut güzelliklerini anlat*mıştır. Divan şiirine "yerlileşme" anlayışı ka*zandıran sanatçı, tasavvufla hiç ilgilenmemiş ve hep din dışı konuları işlemiştir.

  Bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şeyh Galip

  B) Necati

  C) Baki

  D) Nefi

  E) Nedim  16. 17. yüzyıl gezi edebiyatımızın en büyük sa*natçısıdır. Açık, gerçekçi, sürükleyici bir an*latımı vardır. Zamanının konuşma dilini kulla*nır. Çağdaşları gibi edebi nesre, söz oyunla*rına, yabancı sözcüklere ve dil kurallarına yüz vermemiştir. Ünlü eseri Seyahatnâ-me'den anlıyoruz ki sanatçı Suriye'den Bal*kanlara, Mısır'dan Macaristan'a kadar çok geniş bir coğrafyayı gezmiştir.

  Bu parçada kendisinden söz edilen sa*natçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Katip Çelebi

  B) Evliya Çelebi

  C) Âşık Paşa

  D) Ali Şir Nevai

  E) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet  17. Aşağıdaki terimlerden hangisi Divan ede*biyatı ile ilgili değildir?

  A) Seci

  B) Şehrengiz

  C) Surname

  D) Tezkire

  E) Sathiye  18. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi ta*savvuf konusu üzerinde durmamıştır?

  A) Baki

  B) Şeyh Galip

  C) Fuzuli

  D) Şeyhi

  E) Şeyyat Hamza  19. Acep bu derdümün dermanı yok mı

  Ya bu sabr etmeğün oranı yok mı  Yanaram mumlayın başdan ayağa

  Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı  Güler düşman benüm ağladuğuma

  Acep şol kafirün imânı yok mı  Divan şiirinin ilk temsilcilerinden olan Dehhani'ye ait bu parça, Divan edebiya*tıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnek olamaz?

  A) Şiirlerde nazım birimi olarak beyit kulla*nılmıştır.

  B) Toplum sorunları yerine soyut konular işlenmiştir.

  C) Gazel en çok kullanılan nazım biçimle*rinden biridir.

  D) Şiirlerde daha çok zengin ve tam uyak kullanılmıştır.

  E) Dilde Arapça, Farsça sözcük ve tamla*malara çok yer verilmiştir.  20. 15. yüzyıl Divan edebiyatının nesir (düzyazı) alanındaki tanınmış sanatçılarındandır. Divan edebiyatında "süslü nesir"in ilk temsilcisi olarak ün kazanmıştır. Nesirde sözcük oyun*larına, yabancı dil kurallarına, seci ve ben*zetmelere çok geniş yer vermiş, "Tazarru-nâme" adlı eseriyle tanınmıştır.

  Bu parçada kendisinden söz edilen sa*natçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Âşık Paşa

  B) Evliya Çelebi

  C) Nergisi

  D) Sinan Paşa

  E) Katip Çelebi

  21. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Sinan Paşa, Veysi, Nergisi... gibi sanatçıların ortak yö*nü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düzyazı (nesir) alanında yapıtlar verme*leri

  B) Dillerinin çok ağır ve sanatlı olması

  C) Gezi türünde yapıtlar vermeleri

  D) Aynı yüzyılda yaşamış olmaları

  E) Halkın sorunlarını yansıtmaları  22. Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan ede*biyatı için yanlıştır?

  A) Şiirlerde kulak için kafiye anlayışı be*nimsenmiş, genellikle yarım uyak kulla*nılmıştır.

  B) Söyleyişte Iran şiirine öykünülmüş, bu şiir aşılmaya çalışılmıştır.

  C) Söyleyiş ve anlatım süslüdür, kalıplaş*mış sözlere sıkça yer verilmiştir.

  D) Düzyazıdan (nesirden) çok şiire önem verilmiştir.

  E) Biçim güzelliği amaçlanmış, düşünce ikinci plana itilmiştir.  23. Arapça ve Farsça şiirlerinden çok Türkçe şi*irleriyle tanınan bu sanatçı, 14. yüzyılın özel*likle İslam hukuku konusunda önemli bir bil*giniydi. Azeri şivesiyle yazdığı şiirlerinde si*yasal hırslarını, taşkın mizacını tasavvufi bir yaklaşımla dengelemeye çalışmıştır. Türkçe Divan'ındaki şiirlerinde halk edebiyatı motif*lerini büyük bir ustalıkla kullanan sanatçı, Eretna Beyliği'ndeki sarsıntılardan yararla*narak Sivas'ta sultanlığını ilan etmiş; Akko-yunlularla giriştiği savaşta yakalanarak öldü*rülmüştür.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Ahmet Paşa

  B) Nesimi

  C) Kadı Burhanettin

  D) Ali Şir Nevai

  E) Şeyhi  24. Aşağıdaki yapıtların hangisinde Hazreti Muhammed'in doğumu konu edinilmiştir?

  A) Iskender-name

  B) Divan-ı Hikmet

  C) Mizan-ül Evzan

  D) Beng ü Bade

  E) Vesilet'ün – Necat  25. Klasik Türk edebiyatında bir şairin beş mes*nevisine "Hamse" denilmiştir.

  Aşağıdakilerin hangisinde hamse sahibi sanatçılar bir arada verilmiştir?

  A) Fuzuli, Baki, Şeyh Galip

  B) Şeyhi, Necati, Fuzuli

  C) Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Atâyi

  D) Baki, Nedim, Ahmedi

  E) Necati, Şeyh Galip, Hoca Dehhani  26. I. Şikâyet-name (Fuzuli)

  lI. Iskender-name (Ahmedi)

  III. Tazarru-name (Sinan Paşa)

  IV. Har-name (Şeyhi)

  V. Garip-name (Âşık Paşa)

  Yukarıda sanatçıları belirtilen eserlerden hangileri düzyazı (nesir) biçiminde oluştu*rulmuştur ?

  A) I. ve II. B) II. ve IV.

  C) I. ve III. D) III. ve V.

  E) IV. ve V.  27. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, klasik Türk edebiyatında Sebk-i Hindi akımının temsilcilerinden biridir ?

  A) Naili B) Şeyhi

  C) Baki D) Fuzuli

  E) Nedim  Cevap Anahtarı :1)E 2)C 3)D 4)A 5)C 6)E 7)C 8)A 9)A 10)B 11)E 12)B 13)C 14)B 15)E 16)B 17)E 18)A 19)E 20)D 21)A 22)A 23)C 24)E 25)C 26)C 27)A • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Divan Edebiyatı -Test (27 Soru) - Divan Edebiyatı Test Soru Ve Cevapları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Divan Edebiyatı İle İlgili Test Soruları (27 Soru)
  By LaDyRoSe in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 22:06
 2. Divan Edebiyatı İle İlgili Test Soruları Ve Cevapları
  By LaDyRoSe in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.12, 16:04
 3. Divan Edebiyatı - Divan Edebiyatı Test Soruları Ve Cevapları
  By LaDyRoSe in forum Edebiyat & Türkçe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.01.12, 22:52
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.11, 00:50
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.07.09, 15:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.