Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Organik Bileşikler Geçmiş Yıllarda Çıkan Öss Soruları

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Organik Bileşikler Geçmiş Yıllarda Çıkan Öss Soruları

  Sponsorlu Bağlantı

  Organik Bileşikler Geçmiş Yıllarda Çıkan Öss Soruları


  GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI


  ÖSS 1995 -82 1)”Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğindeişaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada daha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.’’
  Buna göreişaretli karbondioksit bitki tarafından alınıpglikoz sentezlendikten sonraişaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan
  1-aminoasit yapımı
  2-nişasta sindirimi
  3-protein yapımı
  4-nişasta yapımı
  olaylarıaşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
  a) 4-3-1-2 b) 4-2-1-3 c) 3-4-2-1 d) 2-4-3-1 e) 2-1-3-4
  cevap: B
  İşaretli CO2 ‘den glikoz sentezlendikten sonra ;
  1-Glikoz nişasta haline getirilerek depolanır.
  2-Nişasta halindeki glikozun kullanılması için nişasta sindirilir.
  3-Glikoz parçalanarak aminoasityapımında kullanılır.
  4-Aminoasitlerden proteinler sentezlenir.

  • ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
  • 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
  3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
  Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir?
  a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3
  cevap: E
  İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.

  ÖSS 1998 –80 3)Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde dokulardaaşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?
  a)temel amino asitlerin b)gliserolün c)glikojenin d)yağ asitlerinin e)karbon dioksitin
  cevap:A
  Hayvanlar ototrof organizmalar değildir.Dışarıdan organik besin almak zorundadırlar.Ancak aldıkları bazı organikbesinleridiğer birçok organik moleküle dönüştürebilirler.Bu yöntemle gliserolyağ asitleriglikojen sentezini başarırlar.CO2 zaten her organik madde çeşidinin solunum ürünüdür.Hayvanlar ve insanlar 20 çeşit amino asitin
  hepsini sentezleyemezler.Sentezlenemey en ve hazır alınmasıgerekenlerine “temel(esansiyel)amino asitler” denir.
  Sonuç olarakbir kobay glikozu kullanarak temel amino asit üretemez.
  ÖSS 1998 -77 5)Ototrof bir organizmada glikozdan proteinyağ ve polisakkarit sentezlenirken
  “ 1)klorofil
  2)Enzimler
  3)ATP
  4)madensel tuz “ moleküllerinden hangileri harcanır?
  a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c )3 ve 4 d)1 2 ve 3 e) 2 3 ve 4
  cevap: C
  Enzimlerreaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlarancak harcanmaz ve tüketilmezler.Bu sayede defalarca kullanılabilirler.Aynı şekildeklorofil molekülü de ışığı soğrurur ve elektronlarını ortama verir.Daha sonra elektronları geri aldığı içinyapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP’ye dönüşür.Bunun için harcanmış sayılır.Glikozun yapısında azot bulunmadığındanaminoasit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.


  ÖSS 1990 – 69 7)Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanarakbir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA’sını işaretleyipizlemek için aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
  a)Glikoz b)Amino asit c)Fosfat d)Riboz e)Urasil

  cevap:C
  Bu olay için DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiğin işaretlenmesi gerekir.Verilenlerden sadece fosfat DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiktir.Diğerleri DNA’nın yapısında bulunmaz.

  ÖSS 1991 –67 8)Aşağıdakilerden hangisihücredeki bir protein molekülünün kalıtsal yapısının yeni döllere taşınmasını sağlar?
  a)tRNA’ların nükleotid dizisi
  b)Enzimlerin işlev sırası
  c)Proteinin amino asit dizisi
  d)İlgili lokustaki nüklotid dizisi
  e)rRNA’ların nükleotid dizisi

  cevap:D
  Proteinin kalısal yapısının yeni döllere taşınması DNA ile sağlanır.Buna göre iligili lokustaki(DNA bölgesi) nükleotid dizisi kalıtsal bilginin aktarılmasını sağlayacaktır.Buna gen denir.

  ÖSS 1992- 69 9)Ağır azot taşıyan besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA’sı işaretlenen (1.grup)bakteriler DNA’sı normal olan aynı türden (2.grup)bakteriler ile birlikte normal besi ort***** konmuştur.Bir süre sonra2.gruptaki bazı bakterilerin DNA’larında da işaretli nükleotitlerin bulunduğu saptanmıştır.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 2.gruptaki bakterilerin 1.gruptakilerdendaha fazla besin alması
  b) 2.gruptaki bakterilerin ani bir kalıtsal değişikliğe uğraması
  c) 1. ve 2.gruptaki bakteriler arasında eşeyli çoğalmanın gerçekleşmesi
  d) 2.gruptaki bakterilerin normal besi ortamında daha hızlı üremesi
  e) 2.gruptaki bakteri DNA’larının kendi kendini eşlemesi

  cevap:C
  1.grupta bulunan bakterilerin işaretli olan DNA’ları bir şekilde 2.grup bakteriye aktarılmıştır.Bu olayın olabilmesiiki bakteri arasında eşeyli üremenin olması yani konjugasyonla açıklanabilir.

  ÖSS 1994- 69 10)Canlıların tümünde; “ I.Enzim kullanabilme
  II.Mitokondriye sahip olma
  III.Nükleotidlere sahip olma “ özelliklerinden hangileri bulunur?
  a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e) 1 ve 3

  cevap:E
  Canlıların tamamı enzim kullanabilme özelliğine sahiptirler.Yine canlılık özelliği olarak bütün canlılar nükleotidlerden yapılmış nükleik asitlere sahiptirler.Mitokondriye sahip olma sadece ökaryotik hücrelere ait bir özelliktir.

  ÖSS 1995-77 11)Canlılarda görülen; “I.DNA’sını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydan getirme
  II.Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme
  III.Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma”
  Olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?
  a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)1 ve 2 d)2 ve 3 e)1-2-3
  cevap:D

  Tek hücreli canlılar DNA’larını eşleyerek çoğalabilirlerçok hücrelilerde ise çoğalma işini belirli hücreler üstlenmiştir.(Üreme hücreleri)Bütün hücreler aldıkları besini kendilerine özgü hale getirebildikleri gibi büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırabilirler.Sinir dokusukan dokusu ve bitkilerin değişmez dokuları belirli bir gelişmeden sonra özelliklerini kaybederler.

  ÖSS 1995 – 79 12)Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın kendini doğru olarak eşlendiğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar?
  a) nükleotitlerin yapısı b) organik bazların dizilişi c) deoksiribozların yapısı
  d) zayıf bağların yapısı e) fosfatbağlarının dizilişi
  cevap:B
  DNA’nın kendini doğru olarak eşlemesi uygun bazların karşılıklı olarak dizilmesiyle sağlanır.

  ÖSS 1995-80 13)Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında:
  I . Gece boyunca
  II . Güneş ışınlarının şiddetinin fotosentez için en uygun olduğu süre içinde
  III . Solunum ürünü ve fotosentede kullanılan madde miktarlarının birbirine denk olduğu zaman aralığında
  IV . Bitkinin çok miktarda terleme yaptığı süre içinde
  pH ölçümleri yapılmıştır.
  Bu durumların hangilerinde ölçülen pH asit özelliğinde olur?
  a) yalnız 1 b) yalnız 2 c) 1 ve 3 d) 2 ve 4 e)3 ve 4

  cevap:A
  **çülen pH’in asit özelliğinde olması için ortamda CO2’nin artması gerekir.Bunun içinde solunumun fotosentezden hızlı olması lazımdır.Gece boyunca solunum yapan bitki bol miktarda CO2 üreteceği için asitlik artar ve pH düşer.Diğer durumların hiçbirinde ortamda CO2 birikimi olmaz.

  ÖSS 1996-80 14)Hücrede DNA’nın kendini eşleyebilmesi içinCHONP elementlerinin de kullanıldığı
  “ I . Deoksiribozların sentezlenmesi
  II. Organik bazların sentezlenmesi
  III. nükleotitlerin sentezlenmesi
  IV. Fosfatların nükleotitleri bağlaması
  V . Nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle üç boyutlu yapıyı kazanması” gibi bazı olaylar gerçekleşir.
  Bunlardan azotun kullanıldığı ilk :-):-):-):-)bolik olay ve DNA’nın işlerlik kazandığı olay aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  a ) 1 ve 4 b) 2 ve 3 c) 2 ve 5 d) 3 ve 4 e) 3 ve 5

  cevap:C
  DNA replikasyonunda N (azot) nükleotitlerdeki bazların yapısında bulunduğu için kullanılmış olur.Buna göre azotun ilk kullanıldığı yer azotlu organik bazların sentezidir.DNA’nın işlerlik kazanabilmesi için sarmal yapıda olması gerekir.Dolayısıyla replikasyonda en son olay nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle birbirine bağlanarak DNA’nın üç boyutlu yapısının oluşturulmasıdır. • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Organik Bileşikler Geçmiş Yıllarda Çıkan Öss Soruları


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.10.11, 00:58
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.10.11, 17:47
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.11, 02:21
 4. Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması
  By Crash in forum Fizik & Kimya
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.10, 23:38
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.12.09, 17:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.