Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Göktürkler Göktürkler Hakkında Göktürkler Bilgi Göktürkler Tanımı Göktürkler Kimlerdi

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Icon2 Göktürkler Göktürkler Hakkında Göktürkler Bilgi Göktürkler Tanımı Göktürkler Kimlerdi

  Sponsorlu Bağlantı

  Göktürkler Göktürkler Hakkında Göktürkler Bilgi Göktürkler Tanımı Göktürkler Kimlerdir?
  İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk Devleti denir.

  Başkentleri Orta Asya'da Karakurum yakınında Ötüken kentiydi. Devlet başkanlarına «kağan», hakan soyundan olanlara «tigin» derlerdi. Devletin kuruluşunda kağan, Bumin'di. Ülkenin doğu kesimini yönetiyordu. Batı kesiminde ise kardeşi İstemi Kağan vardı, ama geleneğe göre o, doğu kağanına bağlıydı.

  Bumin öldüğünde yerine oğullarından biri değil, İstemi Kağan geçti. Göktürkler, saltanatı Avarların elinden alarak devletlerini kurmuşlardı. Bu iki kağan ve onların oğulları zamanında Göktürkler, doğuda Kingan Dağları'ndan batıda Demirkapı'ya kadar bütün Orta Asya'ya egemen oldular. İran Sasani hükümdarı Hüsrev Nuşirevan ile anlaşarak Çin ipek ticaret yollarım ellerine geçirdiler. Türk egemenliğinin batıda yayılmasında ve Batı Türkistan Türkmenleşmesinde önemli rol oynadılar.

  VII. yüzyılın ilk çeyreğinde bir durgunluk geçiren Göktürkler, Kutluğ İlteriş Kağan zamanında yeniden canlılık gösterdiler. Ama bu sırada doğudaki Çin tehlikesine, batıdan gelen ve Sasani egemenliğine son veren bir de Arap tehlikesi eklendi.

  VIII. yüzyılın başlarında, 706'da Kapağan Kağan komuta ettiği Türk ordusu Çinlileri yenerek Türk devletinin durumunu düzeltirken, batıda Kültigin Kağan ordusuyla Buhara yakınlarına kadar ilerledi (707). Böylece Türkler batıda Araplarla karşı karşıya" geldiler.

  Kapağan Kağan 716'da ölünce oğullarıyla yeğenleri Bilge ve Kültigin arasında iktidar mücadelesi başladı. Yeğenler bu savaşı kazandılar ama, ayrılıkçı Türk boyları ve Çinlilerle uzun uzun uğraşmak zorunda kaldılar. Kültigin 731'de, ağabeyi Bilge Kağan ise 734'te öldüler. Geniş bölgeyi elde tutmak iyice güçleşti. Arap baskısına doğuda Moğol baskısı eklenince iç ayrılıkların da etkisiyle Göktürk Devleti son buldu (745).

  Uygarlık

  Göktürkler dönemi, Türklerin bozkır göçebe uygarlığından yerleşik tarım uygarlığına geçiş dönemidir. Bu dönemde hayvancılığın yanı sıra tarım da yapılmış, etrafı duvarlarla çevrili kentler meydana getirilmiştir.

  Kaya resimlerinden anlaşıldığına göre Göktürkler deri veya keçe çizme ve uzun kaftan giyerlerdi. Savaşırken başlarına tulga geçirir, uzun ve eğri kılıçlar kullanırlardı.

  Göktürklerin, Türk dilinin özelliklerine uygun bir yazıları vardı. 38 harften oluşan Göktürk alfabesinde satırlar sağdan sola yazılırdı. Bu alfabe ile yazılmış olan Orhon ve Yenisey yazıtları Türk dilinin VII. yüzyılda gelişmiş bir kültür dili olduğunu gösterir.

  Göktürkler Türklerin ulusal dini olan Samanlığa bağlıydılar. Başta Gök Tanrı olmak üzere doğa güçlerine taparlardı. Hakanın hizmet yetkisini Tanrı'dan aldığına inanılır, bu görevi iyi bir şekilde yerine getirmesinin de bir Tanrı buyruğu olduğu kabul edilirdi.

  Yazıtlardan anlaşıldığına göre Göktürklerde ölen bir kimsenin ruhunun bir kuş gibi uçup gittiğine inanılır ve onun için «yuğ» denilen törenler yapılır, ardından ağıtlar yakılırdı.

  Bilge Kağan Yazıtı

  Bilge Kağan ölümünden sonra oğlu tarafından diktirilmiş (735), yazısını da yeğeni Yollug Tigin yazmıştır. Yazıt, piramit biçiminde büyük bir taş kütlesi üzerindedir. Taşın doğu cephesinde 41, dar olan kuzey ve güney cephelerinde 15'er satır vardır.

  Batı cephesindeki yazılar Çincedir. Asıl metin ve bugünkü şekil olarak yazıttan bir örnek: «Üze kök tengri asra yağız yir kılmdukda ikin ara kişi oglı kılınmış. Kişi oglında üze eçüm apam Bumin Kağan istemi Kağan olurmış. Olurupan Türk budunung ilin törüsin tuta birmiş, iti birmiş». (Üstte mavi gök, altta kara yer yaratılınca, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış, insanoğlunun üzerine atalarım [babam ve dedem] Bumin Kağan ve istemi Kağan tahta geçmişler. Oturmuşlar, Türk milletinin ülke ve kanunlarını idare ve tanzim etmişler).

  Orhon ve Yenisey Yazıtları

  Moğolistan, Sibirya ve Yedisu eyaletlerinde, Orhon ve Yenisey ırmakları yöresinde bulunan bu Türkçe yazıtlar, Türklerin devlet anlayışı, yurt sevgisi, devlet görevlilerinin sorumlulukları v.b. konularda da açıklamalar yapar. Orhon'dan Tuna'ya, Yakutistan'dan Gobi'ye kadar olan bölgeye yayılarak, bu bölgenin Türk kültürünü meydana getiren bu yazıtların ilk zengin grubunu Kuzey Moğolistan yazıtları oluşturur.

  Bu gruba giren Ongin, Kuli-Çur, Selenga, Karabalasagun, Suci v.b. yazıtlarından başka, büyüklükleri bakımından şu üç yazıt çok önemlidir: Bilge Kağan tarafından 732'de diktirilen Kültigin yazıtı, Bilge Kağan oğlu tarafından 735'te diktirilen Bilge Kağan yazıtı ve Tonyukuk'un ihtiyarlık yıllarında bizzat diktirdiği (720-725) Tonyukuk yazıtı. Diğer gruplarda şöyle sıralanabilir: Yenisey havzası yazıtları, Altay yöresi yazıtları, Lena ve Baykal yöresi yazıtları, Doğu Türkistan yazıtları, Orta Asya yazıtları, Doğu Avrupa yazıtları. 2. #2
  Mavi Admin

  Cevap: Göktürkler Göktürkler Hakkında Göktürkler Bilgi Göktürkler Tanımı Göktürkler K

  Göktürk Uygarlığı Göktürkler Hakkında Göktürkler Bilgi Göktürkler Tanımı Göktürkler Kimlerdir?

  Göktürk bayraii.

  ilk defa Türk adini taiiyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atli uygarlik ya da bozkir uygarliiindan yerleiik uygarliia geçii döneminde, Türk boylarinin baiina geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurduklari devlete de Göktürk Devleti denir.

  Baikentleri Orta Asya'da Karakurum yakininda Ötüken kentiydi. Devlet baikanlarina «kaian», hakan soyundan olanlara «tigin» derlerdi. Devletin kuruluiunda kaian, Bumin'di. Ülkenin doiu kesimini yönetiyordu. Bati kesiminde ise kardeii istemi Kaian vardi, ama geleneie göre o, doiu kaianina bailiydi.

  Bumin öldüiünde yerine oiullarindan biri deiil, istemi Kaian geçti. Göktürkler, saltanati Avarlarin elinden alarak devletlerini kurmuilardi. Bu iki kaian ve onlarin oiullari zamaninda Göktürkler, doiuda Kingan Dailari'ndan batida Demirkapi'ya kadar bütün Orta Asya'ya egemen oldular. iran Sasani hükümdari Hüsrev Nuiirevan ile anlaiarak Çin ipek ticaret yollarim ellerine geçirdiler. Türk egemenliiinin batida yayilmasinda ve Bati Türkistan Türkmenleimesinde önemli rol oynadilar.

  VII. yüzyilin ilk çeyreiinde bir durgunluk geçiren Göktürkler, Kutlui ilterii Kaian zamaninda yeniden canlilik gösterdiler. Ama bu sirada doiudaki Çin tehlikesine, batidan gelen ve Sasani egemenliiine son veren bir de Arap tehlikesi eklendi.

  VIII. yüzyilin bailarinda, 706'da Kapaian Kaian komuta ettiii Türk ordusu Çinlileri yenerek Türk devletinin durumunu düzeltirken, batida Kültigin Kaian ordusuyla Buhara yakinlarina kadar ilerledi (707). Böylece Türkler batida Araplarla karii kariiya" geldiler.

  Kapaian Kaian 716'da ölünce oiullariyla yeienleri Bilge ve Kültigin arasinda iktidar mücadelesi bailadi. Yeienler bu savaii kazandilar ama, ayrilikçi Türk boylari ve Çinlilerle uzun uzun uiraimak zorunda kaldilar. Kültigin 731'de, aiabeyi Bilge Kaian ise 734'te öldüler. Genii bölgeyi elde tutmak iyice güçleiti. Arap baskisina doiuda Moiol baskisi eklenince iç ayriliklarin da etkisiyle Göktürk Devleti son buldu (745).

  Uygarlik

  Göktürkler dönemi, Türklerin bozkir göçebe uygarliiindan yerleiik tarim uygarliiina geçii dönemidir. Bu dönemde hayvanciliiin yani sira tarim da yapilmii, etrafi duvarlarla çevrili kentler meydana getirilmiitir.

  Kaya resimlerinden anlaiildiiina göre Göktürkler deri veya keçe çizme ve uzun kaftan giyerlerdi. Savaiirken bailarina tulga geçirir, uzun ve eiri kiliçlar kullanirlardi.

  Göktürklerin, Türk dilinin özelliklerine uygun bir yazilari vardi. 38 harften oluian Göktürk alfabesinde satirlar saidan sola yazilirdi. Bu alfabe ile yazilmii olan Orhon ve Yenisey yazitlari Türk dilinin VII. yüzyilda geliimii bir kültür dili olduiunu gösterir.

  Göktürkler Türklerin ulusal dini olan Samanliia bailiydilar. Baita Gök Tanri olmak üzere doia güçlerine taparlardi. Hakanin hizmet yetkisini Tanri'dan aldiiina inanilir, bu görevi iyi bir iekilde yerine getirmesinin de bir Tanri buyruiu olduiu kabul edilirdi.

  Yazitlardan anlaiildiiina göre Göktürklerde ölen bir kimsenin ruhunun bir kui gibi uçup gittiiine inanilir ve onun için «yui» denilen törenler yapilir, ardindan aiitlar yakilirdi.

  Bilge Kaian Yaziti

  Bilge Kaian ölümünden sonra oilu tarafindan diktirilmii (735), yazisini da yeieni Yollug Tigin yazmiitir. Yazit, piramit biçiminde büyük bir tai kütlesi üzerindedir. Taiin doiu cephesinde 41, dar olan kuzey ve güney cephelerinde 15'er satir vardir.

  Bati cephesindeki yazilar Çincedir. Asil metin ve bugünkü iekil olarak yazittan bir örnek: «Üze kök tengri asra yaiiz yir kilmdukda ikin ara kiii ogli kilinmii. Kiii oglinda üze eçüm apam Bumin Kaian istemi Kaian olurmii. Olurupan Türk budunung ilin törüsin tuta birmii, iti birmii». (Üstte mavi gök, altta kara yer yaratilinca, ikisi arasinda insanoilu yaratilmii, insanoilunun üzerine atalarim [babam ve dedem] Bumin Kaian ve istemi Kaian tahta geçmiiler. Oturmuilar, Türk milletinin ülke ve kanunlarini idare ve tanzim etmiiler).

  Orhon ve Yenisey Yazitlari

  Moiolistan, Sibirya ve Yedisu eyaletlerinde, Orhon ve Yenisey irmaklari yöresinde bulunan bu Türkçe yazitlar, Türklerin devlet anlayiii, yurt sevgisi, devlet görevlilerinin sorumluluklari v.b. konularda da açiklamalar yapar. Orhon'dan Tuna'ya, Yakutistan'dan Gobi'ye kadar olan bölgeye yayilarak, bu bölgenin Türk kültürünü meydana getiren bu yazitlarin ilk zengin grubunu Kuzey Moiolistan yazitlari oluiturur.

  Bu gruba giren Ongin, Kuli-Çur, Selenga, Karabalasagun, Suci v.b. yazitlarindan baika, büyüklükleri bakimindan iu üç yazit çok önemlidir: Bilge Kaian tarafindan 732'de diktirilen Kültigin yaziti, Bilge Kaian oilu tarafindan 735'te diktirilen Bilge Kaian yaziti ve Tonyukuk'un ihtiyarlik yillarinda bizzat diktirdiii (720-725) Tonyukuk yaziti. Diier gruplarda iöyle siralanabilir: Yenisey havzasi yazitlari, Altay yöresi yazitlari, Lena ve Baykal yöresi yazitlari, Doiu Türkistan yazitlari, Orta Asya yazitlari, Doiu Avrupa yazitlari.

  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Göktürkler Göktürkler Hakkında Göktürkler Bilgi Göktürkler Tanımı Göktürkler Kimlerdi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.05.11, 20:22
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.02.11, 21:35
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.01.11, 02:24
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.04.10, 21:41
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.10, 22:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.