Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Hakkında Bizans İmparatorluğu Bilgi

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Hakkında Bizans İmparatorluğu Bilgi

  Sponsorlu Bağlantı

  Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Hakkında Bizans İmparatorluğu Bilgi Bizans İmparatorluğu Biyografisi Bizans İmparatorluğu Tanımı Bizans İmparatorluğu
  imparator
  Bizans'in imparatorluk kavrami Roma ve Helen kaynaklidir. Tanri-imparator anlayiii ve uygulamasi Hiristiyanlaimii haliyle kariimiza çikmaktadir. imparator, Tanri iradesiyle gönderilmii bir kiiidir. Tanri'nin seçilmii kuludur ve onun himayesinde hüküm sürmektedir. Kilise ve imparator bir bütündür ve imparator kimsenin sorgulayamayacaii ve buna cüret edemeyeceii son derece önemli bir iahistir.

  Bu özellikler taiiyan kiiinin baiinda olduiu imparatorluk da, tüm devletlerin, kavimlerin içinde olduiu ortaçai hiyerariisinin tepesinde bulunmaktadir. Törenler hipodromda yapilir ancak hükümdarlik ünvaninin veriliiinin en önemli aiamasi, taç giyme, Ayasofya'da gerçekleiirdi. Patrik yeni hükümdara tacini giydirir ve hükümdar kendini " Tanri'nin sevgili ve yeryüzündeki vekili" olarak tanitirdi.

  Hukuk

  imparator, adalet örgütünün baiiydi. 14.yüzyilin bailarina kadar en yüksek mahkeme imparatorun baikanlik ettiii mahkemeydi. Üyeleri yüksek memurlardan seçilirdi. Aiir suçlar burada görüiülür ve karara bailanirdi. Bu yüksek mahkemenin diiinda, yüksek daire baikanlarinin yönettikleri mahkemeler ve ayrica kentlerde birçok ilk mahkemeler bulunmaktaydi.

  Ordu

  Bizans ordusu kara ve deniz kuvvetlerinden meydana geliyordu. imparatorluiun kurulduiu dönemde kara ordusu iyi örgütlenmii ve iyi eiitim görmüitü. Kara ordusu sinirlarda oturan birliklerle merkezde bulunan ve her cepheye gönderilen esas kuvvetlerden oluiurdu. 7. yüzyilda ordu ordu örgütünde önemli deiiiiklikler oldu.

  Thema sistemi ile eyaletlerdeki askeri birlikler yeni bir sisteme bailandi. Strategos, ayni zamanda themasinin askeri birliklerinin komutaniydi. Kara ordusu piyade ve süvari olmak üzere iki kola ayrilmiiti. Silah olarak kiliç, kalkan, mizrak, zirh ve çeiitli savai baltalari, manciniklar kullaniliyordu. Bizans imparatorluiu kurulduiu zaman düzenli bir donanmasi olmadiii gibi 7. yüzyila kadar Bizans'in denizlerde kuvvetli bir düimani da yoktu. Fakat Müslüman donanmasinin kurulmasindan ve Bizans'a karii ilk baiarilari kazanmasindan sonra donanmanin önemi anlaiilmii ve deniz kuvvetleri esasli bir biçimde örgütlenmiiti.

  Herakleios reformlari ile bütün deniz kuvvetleri tek bir ad altinda birleitirildi. 3. Leon zamaninda deniz kuvvetleri istanbul donanmasi ve deniz themalari donanmasi olarak ikiye ayrildi. 10. yüzyilda donanma 3-5 Dromondan meydana gelen birliklere ayrildi. Rum ateii en önemli silahlariydi. 11. yüzyildan itibaren Bizans donanmasi zayifladi. 2. Andronikos donanmayi kaldirinca denizlerde üstünlük Venedik ve Cenova'ya geçti. 3. Andronikos donanmayi tekrar kurmaya çaliitiysa da baiarili olamadi.  Bilim

  Bizans imparatorluiu'nda bilim ve fikir hayati ilk iki yüzyil boyunca Antik Yunan ve Latin dünyasi arasindaki iliikilere siki sikiya bailidir. Büyük Constantinus ile birlikte Hiristiyanlik resmen kabul edilmekle beraber Antik geleneiini devlet ve fikir hayati üzerinde birinci derecede etkili olduiu kesindir.

  Putperestliiin son kalintilari 6. ve 7. yüzyilda kaybolmui, Antik diüncenin son kalesi olan Atina Okulu 529 yilinda kapatilmiitir. Bu arada Hellenistik düiüncenin devam ettiii Misir, Suriye ve Filistin'in müslümanlar tarafindan alinmasi ile bütün bilim ve kültür hayati istanbul'da toplanmiitir.

  Tarihçilik

  Bizans imparatorluiu'nda tarihçilik çok önemli idi. Bizans tarihçilerinin eserleri yanliz Bizans imparatoru için deiil, iliikide bulunduiu kavimlerin tarihi içinde deierli bilgiler içermektedir. Bizans tarihçiliii kilise tarihi ve dünya tarihi ile bailar. Örneiin: Eusebios'un Khronogrophia'si, Theophanes'in Khronogrophia'si, Skylitzes'in Synopsis Historion adli eserleri.

  Genel dünya tarihine paralel olarak Antik tarzda yazilan monografilerde Bizans'in kuruluiundan yikiliiina kadar olan dönem konu alinir. Prikopius'un Gizli Tarih'i ve Yapilar adli eserleri. Tip, matematik, astronomi, kimya, botanik, zooloji gibi bilim dallarinda ise çok fazla eser yoktur.

  Edebiyat

  Bizans edebiyati, diier konularda olduiu gibi ilk zamanlar Antik edebiyatin bir devamidir. Hiristiyanliiin devlet dini olarak kabul edilmesine raimen eski putperest edebiyat hemen ortadan kalkmamiitir. Ancak Hiristiyan düiünüiü çok geçmeden edebiyatta da aiirliiini ortaya koymuitur. iekil olarak eskiye baili kalmakla beraber ruh bakimindan Hiristiyan idi. Bizans yazarlarinin çoiunda Kitab-i Mukaddes'in bilinmesi, Antik eserlerin bilinmesi kadar önemli sayilirdi.

  Bizans edebiyati en parlak dönemini Justinianos zamaninda yapmiitir. istanbul merkez olmakla beraber Anadolu, Suriye, Filistin ve Misir'daki kentlerde de canli bir edebi faaliyet göze çarpiyordu. Tarih, hukuk, bilim ve teknoloji iiirin konusunu oluituruyor ve her çeiit düz yazi iiire çevriliyordu.

  Önemli iairler arasinda Nannos, Romanos, Musaios, Patrik Sergios'u sayabiliriz. 7. yüzyilin ortalarindan itibaren Bizans edebiyatinda bir duraklama dikkati çekmektedir. Özellikle ikon-oklazma yanliz kutsal resimleri yok etmekle kalmamii ayni zamanda bilim ve edebi faaliyetlerin de durmasina neden olmuitur. Bu dönemde çoiunlukla din konulari iilenmiitir. Ayrica din uiruna ölenlerin biyografileri de bu dönemde oldukça yoiun iilenen konular arasindadir.

  Bizans'in ilk kadin iairi Kosia bu dönemde yaiamiitir. iki yüzyil devam eden duraklama döneminden sonra yeni ve parlak dönem istanbul Üniversitesi'nin yeniden kurulmasiyla (863) bailamiitir. Antik ve Bizans eserleri toplanmii ve incelenmii, özetlerini içeren ansiklopediler yazilmaya bailanmiitir. Bunun en önemli örneii Suidas'dir.

  Bu dönemde ayrica milli destanlar, epigramlar, ilahiler, manzumlar yazilmiitir. 12. yüzyildan itibaren halk diliyle yazilmii didaktik, satirik, lirik iiirlere, atasözlerine ve hikayelere rastlanir. Diier yandan eski mitolojik konular halk edebiyari üzerinde etkili olmuitur.

  Eiitim

  Öiretim yaygin deiildi. Daha çok erkek çocuklar okula gönderilirdi. Öiretimde Antik Yunan yazarlarinin metinleri okutuluyor ve açiklaniyordu. Orta öiretimin amaci memur yetiitirmekti. Büyük Constantinus'un, istanbul'u baikent yapmasindan sonra imparatorluiun çeiitli bölgelerinden, özellikle de Atina, Misir ve Suriye'den gelen bilginler burada toplaniyor ve burasini bir bilim merkesi haline getiriyorlardi.

  2. Thedosius döneminde istanbul'da ilk yüksekokul kurulmuitu. Eiitim süresi 5 yildi. Sonraki dönemlerde kapatilan bu okul, 863 yilinda tekrar açilmiitir. Burada felsefe, matematik, astronomi, gramer ve müzik okutulmaya bailandi. istanbul'da Thedosius'tan itibaren kurulan ve kapatilan üniversite ve yüksekokullarin diiinda patrikhaneye baili olan ve teoloji öiretimi yapan okullar da bulunuyordu. Burada dini derslerin yaninda Eski Yunan felsefesi, dil ve edebiyati, matematik gibi dersler de veriliyordu.

  Din

  Bizans imparatorluiu'nda dinin ve dolayisiyla kilisenin önemi çok büyüktü. Hiristiyanliiin resmen kabulünden sonra kiliseye karii zaman zaman imparatorlarin önlem almasina raimen kilise her zaman sayginliiini korumuitur. Patrik imparator tarafindan seçiliyordu ve patrik imparatora taç giydiriyordu.

  Kiliseye baili olarak genii bir manastir aii kurulmuitu. Halkin manastirlara olan ilgisi oldukça fazlaydi. Kimileri hayati boyunca buraya kapanirken kimileri de maddi destek sailiyordu. Bizans imparatorluiu'nda manastirlarin böyle önemli olmasini nedeni; çeiitlilik gösteren, esnek ve akiikan bir kurum olmasi, toplumun ihtiyaçlarini kariilar nitelikte olmasi, her siniftan insana açik olmasiydi. insanlar buraya gelip, Tanri'ya olan borçlarini ödemekte ve ayni zamanda huzur, mutluluk ve güven dolu bir hayat yaiamaktaydilar.

  Ekonomi

  Bizans imparatorluiu'nda ekonomik hayatin temelini tarim meydana getiriyordu. Toprak devletin maliydi. Themalara bölünmüitü ve buralara askeri valiler atanmiiti. Valinin görevi themasi içinden gelen toprak gelirlerini imparatora iletmektir. Devlet tarim yapmasi için kiiiye toprak verir o da burayi iiler, böylece hem ailesinin ihtiyacini kariilar hem de ürün fazlasini satarak vergi giderlerini kariilardi.

  Genel olarak buiday, üzüm, tahil ürünleri, meyve, pamuk yetiitirilir; aricilik, hayvan yetiitiriciliii (koyun, keçi, siiir ve at) yapilirdi. Bizans sanayisi deyince akla tekstil gelmektedir. Baita pamuklu ve ipekli dokumacilik olmak üzere ketencilik ve halicilik ileri düzeydeydi. Madencilik, camcilik, kuyumculuk da oldukça geliimiitir. Her sanayi kolu loncalar ieklinde örgütlenmii ve siki devlet kontrolü altinda idiler.

  Konstantinapolis
  Büyük Constantinus, doiudaki baikent olarak, Antik dönemin devami olabilecek iehirleri deiil, istanbul'u (konstantinapolis'i) seçti. Her taraftan iiçi, sanatçi ve malzeme getirtti. Roma, Atina, iskenderiye, Efes ve Antakya'nin en güzel tapinaklari yeni kenti süslemek için kullanildi.

  Yeni merkezi Roma'ya benzetmek için elinden geleni yapti ve 330 yilinda iehri büyük bir törenle açti. imparator, doiudaki baikent olarak Antik devir devami olabilecek iehirleri deiil, Konstantinapolis'i seçmiiti. Bunun nedenleri arasinda kentin coirafi konumu, ekonomik ve siyasal koiullari sayilabilir.

  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Hakkında Bizans İmparatorluğu Bilgi


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.02.12, 18:32
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.02.11, 21:00
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.04.10, 21:45
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.09.09, 23:11
 5. Bizans İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Tarihi
  By MaqiwoL in forum Medeniyetler Tarihi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.12.08, 19:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.