Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Hemşirelik Mesleğinin Avantajları Ve Dezavantajları

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Hemşirelik Mesleğinin Avantajları Ve Dezavantajları

  Sponsorlu Bağlantı

  Hemşire Hemşirelik Hemşire Nedir? Hemşirelik Mesleği Hemşirelik Hakkında Bilgi Hemşire Bilgi

  Sağlığı Hemşireliği Toplum Sağlığı Hemşireliğinin Amacı Hemşirelerin Görevleri Hemşirelerin Çalışma Koşulları
  Hemşerilik nedir?
  Hasta muhtaç yaralı kimselerin her türlü rahatlarını sağlamak üzere yapılan yardım işi. Bu işi yapan kimselere de hemşire denir. Hemşire sâdece hastaların yapamadıkları işlerde onlara yardım etmekle kalmaz aynı zamanda hekim kontrolü altında hastanın tedâvi ihtiyaçları ile de ilgilenir. Hemşireliğin geçmişi çok eski târihlere dayanır. Peygamber efendimiz zamanında Uhud Savaşında kadınların başta hazret-i Fâtıma hazret-i Âişe olmak üzere yaralıları tedâvi ettikleri meşhurdur. Ayrıca Rufeyde el-Eslemî Küteybe binti Eslemî Medîne’de çadırda birçok hastanın tedâvisinde bulundukları meşhurdur. Tıbbî ve ilmî gelişmelere paralel olarak hemşirelik mesleği giderek gelişmiş bilhassa kadınlar tarafından icrâ edilen bir meslek hâline geldi. Batıda hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale’e kadar hemşirelerin görevi temizlik ve hasta ihtiyaçlarını temin etmekten ibâretti. Bu devirlerde tıp ilmi batıda kiliselere bağlı olarak uygulanmaktaydı. Florence Nightingale 1820-1910 yılları arasında yaşamış varlıklı bir İngiliz âilesinin kızıdır. Hastaların yardımına karşılık beklemeden koşması bugünkü mânâdaki hemşireliğin temel fikri oldu. Nightingale 1854’te İstanbul’daki Selimiye Hastânesine geldi. Burada yaptığı düzenlemelerle büyük bir üne kavuştu. Nightingale koyu Protestan bir misyoneriydi. “lambalı kadın” olarak kendisini bir ilâhî misyonun beklediğine inanmıştır. İngiltere’ye döndüğünde millî kahraman îlân edildi. Ülkemizde modern mânâda hemşirelik 1925 yılında açılan Kızılay Hemşire Okulu ile Dr. Ömer Lütfi Eti idâresindeki 32 öğrenci ile başladı. Daha sonra birçok hemşirelik kolejleri açıldı. Önceleri rağbet görmeyen hemşirelik daha sonra sevilen bir meslek hâline geldi. İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Florence Nightingale Hemşirelik Okulu yüksek okul seviyesinde hizmet veren bir kuruluştur. Günümüz hemşiresi oldukça güç ve yüklü bir iş yoğunluğu altında çalışmaktadır. Bir taraftan hastaya hastalığı ve yapacağı işlerle ilgili hususları öğretirken diğer yandan hastanın her türlü tâkibini de üstlenmektedir. Hastadaki solunum kalp atışı tansiyon ateş gibi değişkenleri dikkatle tâkib edip gerektiğinde doktoru haberdar etmektedir. Hemşirenin hastayla ileri derecede yakınlık kurması ve tedâvide hekimin yükünü azaltması bir diğer görevidir. Bütün bu özellikleri hemşireliğin bir ilim olarak gelişmesini gerektirmiştir. Hastayı bir yerden bir yere taşımak yaralarda ve kırıklarda yapılacak ilk işlem evde hastanın bakımı gibi işler özel eğitim gerektirir. Bunun yanında ilâçların etkilerini veriliş usûllerini ve yan etkilerini bilmek de hemşirenin görevleri arasındadır. Hekimliğin birçok dallara ayrılarak ihtisaslaşmanın son derece artması hemşirelerin de belli dallarda uzmanlaşmaları gereğini ortaya koymuştur. Belli tıp dallarında o konuda ihtisas sâhibi olmuş hemşireler çalışmaktadır. Pediyatrik (çocuk hastalıklarıyla ilgili) cerrâhî kadın ve doğum hastalıklarıyla ilgili hemşirelikler ve ev hemşireliği bu dalların başta gelenleridir.
  Hemşirelerin Görevleri

  Tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak.
  Acil hallerde icabeden pansumanları re�sen tatbik edebilecekleri gibi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarıda hastalara deri altına adale içine ve damar içine şırınga yapmak.
  Dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka sıhhi tedbirleri sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazım gelen sağlık kurumlarını bildirmek.
  Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini almak ve tatbik etmek.
  Kurumun hasta odalarını ve hastaların genel temizliğini yaptırmak.
  Hastaların hal ve hatırlarını sormak derecelerini almak nabız ve teneffüslerini saymak derece kağıtlarına teneffüslerini çizmek.
  Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek. Moral gücünü artırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlamak. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak.
  Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt bakım ve tedavi uygulamalarını tabiplerin tariflerine göre yapmak. Hastaların ilaçlarını içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirmek ve tatbik etmek enjeksiyonları yapmak ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalamak.
  Sık sık kontrolü icap eden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli zamanlarda yoklamak ve bunlara ait ilaçları vermek yemeklerinin de usulüne uygun verilmesini sağlamak. Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yapmak. Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hemşireye vermek.
  Hastalara sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek.
  Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyali hastalardan almak ve laboratuara göndermek.
  Serviste yemek dağıtımını hastaların yemek yemeklerini gözetlemek kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirmek. Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya göndermek gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yaptırmak.
  Servis acil dolabında bulunan ilaçları tabibinin direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara uygulamak. Sarfiyatını özel sarf defterine kaydetmek. Ertesi günü bu ilaçları eczaneden alarak yerine koymak.
  Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet ilaç ve sair malzemeyi iyi bir şekilde saklamak ve bunları yerine göre kullanmak ve tabip tarafından istendiği zaman hazır bulundurmak bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek.
  Servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini kontrol etmek ve sağlamak gördükleri noksanları gidermek ve gidertmek.
  Ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görev ve yetkilerini kullanmak. Ayrıca görevlisi bulunmadığı hallerde sterilizatör ve otoklavların bakımı ve işletilmesini sağlamak.
  Uzmanların gözlemciliği altında gerekli tahlilleri ve muayeneleri yapmak ve neticelerini deftere kaydetmek. Tahlil raporlarını uzmana imzalattıktan sonra ait olduğu servislere göndermek.
  Laboratuarlara ait alet ve cihazları kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır bulundurmak.
  Hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak fizyoterapist sosyal hizmet diyet uzmanları ve psikologlarla işbirliği yapmak.
  Annelere doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları hakkında bilgi vermek.
  Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
  Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
  Bölgelerin tespit takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak.
  Evlilik öncesi ve evlilikte aile plânlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek gerekli uygulamaları yapmak sertifikası varsa RİA uygulamak.
  İshalli hastalıklar konusundaki programlarda görev almak.
  Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak.
  Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek.
  İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak.
  Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak.
  Bağışıklama hizmetlerini yürütmek.
  Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak.
  Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak.
  Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
  Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak.
  Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt tarama ve tedavi hizmetlerini yapmak.
  Kurumun gerektirdiği nöbet çalışmalarını yapmak.
  Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
  Tıbbi alet malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.
  Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
  Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
  Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.
  Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.
  Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .
  TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
  Sağlık gereksinimlerini değerlendiren hemşirelik bakım planlarını yapan uygulamaya koyan ve sağlığın devamı amacı ile bireylerin ve ailelerin gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olan hizmetlerin sonuçlarını değerlendiren hastalıklardan koruyan hemşirelik bakımı sağlayan kişilerin sağlık sorunlarını kendi olanakları ölçüsünde başarmalarına yardımcı olan hemşirelik alanıdır.
  TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN AMAÇLARI
  Ülkemizde sağlık hizmetinin temel amacı;

  sağlığın korunmasıdevam ettirilmesi geliştirilmesi
  hasta olanların tedavisi
  tedavi sonucu sakat kalanların arta kalan güçlerini kullanabilmeleri için rehabilite edilmesidir.

  Hemşirelik hizmetleri isebireyaile ve topluma;

  sağlığın korunması devam ettirilmesi geliştirilmesi
  hastalıkların önlenmesi
  hasta bireylerin bakım ve tedavisi
  hastalık veya rahatsızlıktan sonra bireyin arta kalan gücünü en üst düzeyde kullanması için rehabilitasyonuna yardımcı olmak için verilen hizmetlerdir.
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Özel Üye

  Cevap: Hemşire Hemşirelik Hemşire Nedir Hemşirelik Mesleği Hemşirelik Hakkında Bilgi

  Hemşirelik yüksekokulları birey aile ve toplum sağlığının korunması hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması örgütlenmesi ile ilgili hizmetler konusunda eğitim yapar. Hemşire olmak isteyenlerin bedence sağlıklı sabırlı dürüst hoşgörülü soğukkanlı sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara (özellikle sağlığını kaybetmiş) yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olan insanlar olmaları gerekir.

  Hemşirelik Programının Amacı : Hemşirelik programının amacı birey aile ve toplum sağlığının korunması hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

  Hemşirelik Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim önlisans ve lisans olmak üzere iki aşamada yapılır. Önlisansı başarıyla bitirenler lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri taktirde lisans programının üçüncü ve dördüncü yıllarına devam edebilirler. Eğitim programı birbirine bağlı temel tıp bilimleri fen ve sosyal bilimler mesleki bilimler hemşirelikte yönetim hemşirelikte öğretim gibi temel araştırma derslerini ve bu derslerin uygulamalarını kapsar. Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama ve stajları öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır.

  Hemşirelik için Gereken Nitelikler : Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı insanlarla iyi iletişim kurabilen uyanık sabırlı dürüst hoşgörülü soğukkanlı sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir.
  Hemşirelik Programının Bulunduğu Üniversite ve Fakülteler :

  KOÇ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  HACETTEPE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  DOKUZ EYLÜL HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  ANKARA ANKARA CEBECİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  GAZİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  ULUDAĞ BURSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  MARMARA HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  KADİR HAS FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  ÇUKUROVA ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  BAŞKENT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  EGE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  OSMANGAZİ ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  İSTANBUL FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  AKDENİZ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  SELÇUK KONYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  PAMUKKALE DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ONDOKUZ MAYIS SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ERCİYES KAYSERİ ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  CELAL BAYAR MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ONSEKİZ MART ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  EGE İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  MERSİN İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ABANT İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  İNÖNÜ MALATYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  KOCAELİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  DİCLE SİİRT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ADNAN MENDERES AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  SÜLEYMAN DEMİREL ISPARTA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  BALIKESİR BALIKESİR BANDIRMA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  TRAKYA EDİRNE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  MUĞLA MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  GAZİ KASTAMONU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  KARADENİZ TEKNİK GİRESUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  DUMLUPINAR KÜTAHYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  MUSTAFA KEMAL HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  SAKARYA SAKARYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  AKDENİZ ANTALYA AKSEKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  GAZİANTEP GAZİANTEP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  HALİÇ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  NİĞDE NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  MUĞLA MUĞLA MARMARİS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ONDOKUZ MAYIS AMASYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  FIRAT ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  TRAKYA TEKİRDAĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ABANT İZZET BAYSAL DÜZCE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  GAZİ ÇORUM SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  AFYON KOCATEPE AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ERCİYES NEVŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  SÜTÇÜ İMAM KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  KARADENİZ TEKNİK TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  AFYON KOCATEPE UŞAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ANKARA ÇANKIRI SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  NİĞDE AKSARAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  SELÇUK KARAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  SÜLEYMAN DEMİREL BURDUR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  CUMHURİYET HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  TRAKYA KIRKLARELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  GAZİ KIRŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ZONGULDAK KARAELMAS ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ONDOKUZ MAYIS ORDU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ERCİYES YOZGAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ONDOKUZ MAYIS SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  HARRAN ŞANLIURFA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  GAZİOSMANPAŞA TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  İNÖNÜ ADIYAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ATATÜRK ERZİNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  GAZİANTEP KİLİS YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  ATATÜRK HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  YÜZÜNCÜ YIL VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  DİCLE DİYARBAKIR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  DİCLE MARDİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  KAFKAS KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  YÜZÜNCÜ YIL MUŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  YÜZÜNCÜ YIL BİTLİS SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  HALİÇ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
  KOÇ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
  BAŞKENT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  KADİR HAS FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

  Hemşirelik Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Hemşirelik programını tamamlayanlara "Uzman Hemşire" ünvanı verilir. Uzman hemşireler tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Tedavi edici hizmet alanında hemşire bireyi fizyolojik psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken solunum beslenme boşaltım hareket ve uygun pozisyon uyku dinlenme uygun giyim beden ısısı temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar hasta için öngörülen tedavileri uygular takip eder hastayı gözler yazılı rapor tutar. Hemşire ayrıca polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur hastaya açıklayıcı bilgi verir ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar ameliyat ekibine yardımcı olur ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi sağlık eğitiminin verilmesi bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri iş ve okul sağlığı programlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar.

  Uzman Hemşirelerin Çalışma Alanları : Hemşireler özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi servis başhemşiresi klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde eğitim gören hemşireler sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunurlar. Ülkemizde halen hemşirelerin çok az bir kısmı yüksekokul mezunu olup bunların ülke genelinde dağılımları dengeli olmadığından hemşireye olan ihtiyaç olduğundan daha fazla hissedilmektedir.

 3. #3
  Moderator

  Standart Cevap: Hemşire Hemşirelik Hemşire Nedir Hemşirelik Mesleği Hemşirelik Hakkında Bilgi

  Hemşirelik hakkında bilgi
  Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

  Hemşirenin Görevleri – Hemşire ile ilgili bilgi
  - Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
  - Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
  - Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,
  - Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,
  - Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,
  - Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,
  - Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Tansiyon aleti, sıcaklık ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
  - Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
  - Pansuman aletleri ve malzemeleri,
  - Aspiratör,
  - Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
  - Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Hemşire olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  - Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  - İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
  - Sorumluluk duygusu yüksek,
  - Çabuk ve doğru karar verebilen,
  - Tedbirli, tertipli,
  - Şefkatli, sevecen,
  - Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı

  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  - Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.
  - Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” Bölümlerinde ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakültelesi”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir;

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Yüksek öğretim kurumlarındaki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için,
  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri”” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak (Gülhane Askeri Tıp Fakültesi için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2) puanı almak),
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hemşirelik” veya “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  Sağlık Meslek Liselerindeki mesleğin eğitiminin verildiği programlara girebilmek için;
  - İlköğretim okulu mezunu olmak (öğrenimine ara vermemek ve orta öğretim kurumlarına devam etmemiş olmak),
  - Kız olmak,

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri için,
  - Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Eğitimleri süresince;
  - Hemşirelik mesleğinin tarihçesini,
  - İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını,
  - İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını,
  - Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini,
  - Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri,
  - Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini,
  - İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını,
  - Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını,
  - Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını,
  - Doğum ve aile planlamasını,
  - Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı,
  - Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

  MESLEKTE İLERLEME
  - 2 yıllık hemşirelik önlisans bölümünü bitirenler, uygun şartları taşımaları durumunda 4 yıllık Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sasyal Hizmetler, Hemşirelik ve Sağlık hizmetleri bölümlerine devam edebilirler.
  - ağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan mezun olan hemşireler, zaman içerisinde sorumlu hemşireliğe, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.

  BENZER MESLEKLER: Sağlık Memurluğu, Ebelik.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi imkanları eğitim süresince sağlanan kazançlardan sayılabilir.
  - Sağlık meslek yüksekokullarından mezun olan hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde 10′uncu derecenin 2′ncikademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.
  - Özel hastane, poliklinik gibi yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  · İlgili Eğitim Kurumları,
  · Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  · Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 • Bu konuyu beğendiniz mi?

  Hemşirelik Mesleğinin Avantajları Ve Dezavantajları

  Güncel Beğeni


  Değerlendirme: Toplam 3 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi 2,33 puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Kontakt Lenslerin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
  By MyLoVe in forum Göz ve Göz Sağlığı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.06.12, 23:46
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.05.12, 20:57
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.12.11, 20:52
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.12.11, 16:50
 5. WECA (Wi-Fi) Avantajları / WECA (Wi-Fi) Avantajları Dezavantajları
  By MaqiwoL in forum Modem Kurulumları & Ayarları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.01.09, 22:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.