Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
7 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında

  Sponsorlu Bağlantı

  Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında

  ŞİRKET KAVRAMI1.GENEL AÇIKLAMAA) GENİS ANLAMDA ŞİRKET: bir girişimde, bir faaliyette,hukuki veya fiili bir durumda herhangi bir tarafta birden fazla kişinin bir araya gelmesidir.
  B) DAR ANLAMDA ŞİRKET:kazanç sağlamayı hedef edinen kişi ve mal topluluğudur.2.ŞİRKET AKTİNİN UNSURLARI:Şirket bir akittir ki; onunla iki veya ziyade kimseler emeklerini ve/veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi iltizam ederler. BK 520
  A)ŞAHIS UNSURU:- en az 2 kişi -kural olarak gerçek yada tüzel kişi farketmez(istisnası var or.kollektif şrkt
  B)AKİT UNSURU :- İradelerin şirket kurma noktasında birleşmesi lazım -açık veya zımni irade olabilir -şirket akdin de karşılıklı ve birbirine zıt menfaat yoktur ; ortak menfaat vardır -kural olarak şekil şartı yoktur*Bir şirket ,TK da tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarına haiz değilse adi şirket olarak nitelendirilir.
  C)SERMAYE UNSURU:- şirketin kuruluşu ve işleyişi için gerekli olan ve ortaklar tarafından taahhüt edilen ve parayla ölçülebilen değerdir.-her ortak belli bir miktarda sermaye getirmek zorundadır.-zorunludur-şirketin amacına göre sermaye türü de değişebilir. -mamelek kavramından farklıdır.
  D)MÜŞTEREK AMAÇ UNSURU:-her ortak aynı amacı gütmelidir.-derneklerden farkı şirketin amacının iktisadi olmasıdır- kural olarak kazanca da zarara da beraber katılacaklardır istisna:şirkete sadece emeğini getiren taraf akitte hüküm bulunmak şartıyla zarara katılmaz.
  E)AFFECTİO SOCİETATİS UNSURU:-müşterek amaca ulaşabilmek için gayret ,özen ve çaba harcama anlamına gelmektedir.-tüm şirketlerde vardır ama oranları farklıdır.-hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz3)ŞİRKETLERİN TASNİFİA) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNUP BULUNMAMASINA GÖRE Tüzel kişiliği olanlar Tüzel kişiliği olmayanlarAdi şirket donatma iştirakı Ticaret şirketleri kooperatifler*Tüzel kişilik şirketi kurucularından bağımsız hale getirir; alacaklıya karşı birinci derecede sorumlu olan şirket tüzel kişiliğidir.B)ŞAHIS VEYA SERMAYE ŞİRKETİ OLMALARINA GÖRE
  1.ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ- Bu tip şirketlerde şahısların kimlikleri önem taşır.- Şirket akdi oybirliğiyle değiştirilir.- Ortaklardan birinin ölümü, iflası kısıtlanması şirketi sona erdirir.- Aksi kararlaştırılması mümkün olmakla beraber; ortakların gerek sermaye koyma gerek kar ve zarara katılma borçları eşittir.- Rekabet yasağı tüm ortaklar için geçerlidir.- Yönetim/denetim/temsil tüm ortaklar tarafından aynı ölçüde gerçekleştirilir. yani tüm ortaklar ayrı ayrı ve tek başlarına yapabilirler .
  2.SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ- Bu tür şirketlerde önemli olan ortakların kimlikleri yetenekleri değil, şirkete getirdikleri sermayedir.
  - Her ortağın kar ve zarara katılma hak ve yükümlülükleri sermaye paylarıyla orantılıdır.- Ortaklar şirkete getirdikleri sermaye pay ile söz sahibi olurlar.- Yönetim/denetim/ temsil kişiler tarafından değil organlar tarafından kullanılır.C)SERMAYE YAPILARINA GÖRE
  1SABİT SERMAYELİ ŞİRKETLER- Ortak taahhüt ettiği sermaye oranıyla sorumludur; yani 2ci dereceden sınırlı sorumludur- Şirketin sermayesi esas akitte belirtilmek zorundadır.- Sermayede yapılacak değişiklik esas akdi değiştirme zorunluluğunu doğurur.2DEĞİŞİR SERMAYLİ ŞİRKETLER- Ortak sınırsız sorumludur.- Şirket alacaklılarına karşı ortaklar sınırsız sorumludur.- Sermaye miktarı belirli olmayabilir. - Sermayenin önemi iç ilişkide kendini gösterir.3KAYITLI SERMAYELİ ŞİRKETLER- Halka açık AŞ. lerde vardır.- Esas sermayenin değiştirilebilmesi için GK ait olan bazı yetkilerin YK ya devri suretiyle bazı kolaylıklar getirilmiştir.D)ŞİRKETİN BORCU SEBEBİYLE ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNA GÖRE1.DOĞRUDAN DOĞRUYA-DOLAYLI SORUMLULUK- Muhim olan tüzel kişiktir. Or: adi şrt. Tüzel kişiliği yoktur dolayısıyla ortaklar direk olarak sorumludurlar2SINIRLI- SINIRSIZ SORUMLULUK- Şahıs şirketlerinde ortaklar şirket alacaklılarına karşı bütün malvarlıklarıyla yani sınırsız sorumludur- Sermaye şirketlerinde ortaklar ,alacaklılara karşı şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye kadarıyla sorumludurlar.3ADİ- MÜTESELSİL SORUMLULUK- Sermaye şirketlerinde adi şahıs şirketlerinde ise müteselsil sorumluluk esastır.ADİ ŞİRKET:- Tüzel kişiliği yoktur- Şahıs şirketidir.- Değişir sermayeli şirkettir.- Ortaklar şirket borçlarından dolayı birinci dereceden, sınırsız ve müteselsilin sorumludurANONİM ŞİRKET- Ticaret şirketidir.- Tüzel kişiliği vardır.- Sermaye şirketidir- Sabit sermaye şirketidir- Ortaklar şirket borçlarından dolayı 2 derece sınırlı adi şekilde sorumludur.I.GENEL OLARAK1.GİRİŞ* AO, özel borç ilişkilerindendir. BK 520 541* AO, hükümleri uygun düştüğü ölçüde ticaret ortaklıkları ve henüz tüzel kişilik kazanamamış dernekler hakkında da uygulanır.2.TANIM* 2 veya daha fazla kişinin emek ve/veya sermayelerini birleştirmek suretiyle , iktisadi bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan ortaklıktır.* Tüzel kişiliği yoktur.3.UNSURLARI* Akit unsuru: birbirine uygun irade beyanları şart / açık ve zimni irade olabilir /akdin asli unsurları hakkında açık yada kapalı olarak ortak amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi ereği az-çok belirgin olmalıdır* Şahıs unsuru: 2 den fazla olmalı ayrıca kural olarak gerçek yada tüzel kişi olması fark etmez.* Katılma payları: kişisel emek ,ticari itibar,para, sinai haklar,taşınmaz hakları vs.* Müşterek gaye:erişilmesinde ortakların ortak yararları bulunan son hedeftir.* Affecti societatis: ortak amacın kar veya zararını paylaşmak ereğine yönelmesi gerekir.yani gayeye ulaşabilmek için çaba sarfedilir. II.TÜZEL KİŞİLİK* AO,da tüzel kişilik yoktur.* Dolayısıyla sorumluluk doğrudan doğruya ortaklara aittir.* tüzel kişiliği bulunmamasına rağmen ticaret unvanı kullanabilirler.III.GİZLİ ŞİRKET* burda mevcut bir ticari işletmeyi işleten ile maddi açıdan gerekli katkıyı sağlayan kişiler mevcuttur.fakat dış ilişkilerde sermayeyi getirenin herhangi bir özelliği yoktur.* Yani gizli ortak şirket ilişkisinde görülmemektedir.* Dış ilişkide gizli ortak sorumlu yada temsilci olamayacağına rağmen,iç ilişkide bunlar gizli ortak tarafından paylaşılabilinecektir.* Herhangi bir şirketin ortağı kendi payını şirket ortakları dışında başkasıyla paylaştığı zamanda gizli şirketten bahsedilir.IV.UYGULANACAK HÜKÜMLER* Gizli şirket hakkında BK520-541 hükümleri uygulanır* Ayrıca TK136-152 maddeleride AO için kullanılabilir.ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU1GENELAÇIKLAMA:* Kuruluşu oldukça kolaydır.2.ŞEKLİ* Şekle tabi tutulmamıştır. BK11 aktin sıhhati ,kanunda sarahat olmadıkça hiçbir kele tabi değidir.* Dolayısıyla tescil ve ilana da gerek yoktur .* Fakat ortaklar kendi aralarında şekil şartı koyabilirler bu halde şirketin kurulabilebilmesi için öngörülen şekil şartı gerçekleştirilmelidir. Aksi halde kurulmamış sayılır.* Ortakların şirket kurma noktasında irade beyanları uyuşuyorsa şirket kurulmuş sayılır.3.SERMAYESİ.* Müşterek amacın gerçekleştirilmesine elverişli olmak şartıyla kanuna kamu düzenine ahlaka adaba aykırı olmayan her türlü şey adi şirkete sermaye olarak getirilebilir.* Sermaye unsurunda dikkat edilecek husus: sermayenin fiilen getirilmesi değil onun taahhüt edilmesidir.
  4.KONUSU* Herhangi bir açık hüküm yoktur. O yüzden genel hükümlere bağlıdır.* Yani kanuna ahlaka adaba kamu düzenine ve şahsi haklara aykırı olmamak şartıyla istenilen her şey olabilir* Bunlara aykırı ise BK20 uyarınca butlan hükümleri uygulanır.ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ1GENEL AÇIKLAMA:* Bu konuda kanun genellikle tarafların iradelerine üstünlük tanımaktadır, dolayısıyla işleyişle ilgili olan hükümler düzenleyici niteliktedir.2ADİ ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİ.* Ortakların,kanunun kendilerine tanıdığı serbestiden yararlanarak,kendi aralarında geçerli olacak hükümleri belirlemeleri ifade edilir.A)sermaye taahhüt etme borcu* Sermaye: şirketin kuruluşu ve işleyişi için gerekli olan ve ortaklar tarafından taahhüt edilen ve parayla ölçülebilen değerdir.* Müşterek amacın gerçekleşmesi için gerekli olan vasıtalar sağlanmalıdır.* Sermaye payı aynı olmak zorunda değildir.* Hangi ortağın hangi oranda sermaye taahhüt ettiği şirket akdinde belirtilmelidir.* Eger belirtilmemişse bütün ortaklar eşit miktarda sermaye taahhüt ettiği kabul edilir.BK 521/1* Mal hak emek sermaye olarak taahhüt edilebilir mülkiyet yada kullanma hakkıda olabilir.* Mal:menkul ,taşınmaz olabilir. Bu malların kullanım hakkıdahi olabilir.* Mal dışında bazı hakalr:alacak , sinai haklar olabilir.* Emek:sermaye şirketlerinden farklı olarak emek de sermaye olarka getirilebilir...........* sadece emeğini sermaye olarak getiren ortak akte konulacak bir hükümle zarardan muaf tutulabilir.* Dış ilişki açısında sermaye türü öenmli değildir lakin; tüm ortaklar sınırsız sorumludurlar.* * Adi şirkette kural olarak elbirliği mülkiyeti hükümleri geçerlidir. Böylece ortakların şahsi alacaklıları, alacaklarını ortağın şirketteki tasfiye payından alabileceklerdir. Çünkü elbirliği mülkiyetinde ortakların payları birbirinden ayrılmış değildir.B)Kara katılma ve zararı paylaşma: 3 yöntemle belirlenir.* Öncelikle adi şirket esas aktinde bu konuda hüküm olup olmadğığna bakılır* *sadece zarara yada sadece kara ilişkin bir hüküm mevcut ise bu hüküm diğeri içinde geçerli olur* akitte belirtilmişse sadece emeğini sermaye olarak getiren kimse zarara katılmayabilir.* Akitte bu konuyla ilgili herhangi bir hüküm yoksa sermaye payları ne olursa olsun ortak kara ve zarar eşit olarak katlanacaktır.C)Şirketin yönetimi1. genel açıklama:İç ilişkide yönetim = dış ilişkide temsil2. yöneticilerle şirket arasındaki ilişkinin hukuki niteliği: kural olarak vekalet hükümleri geçerlidir. Yani yetkisi olmadan yöneticilik yaparsa vekaletsiz iş görme hükümleri uygulanır3. yönetim yetkisinin kapsamı* Olağan işler:kural her ortak kendi başına şirketi yönetebilir bunun aksi akitle yada ortaklar kurulu ile yapılabilir.* Olağan işler her işe göre değişebilir.liste verilmesi zordur.* * şirkette yönetim yetkisi,genel kuruldan ayrılarak ortaklardan bir yada birkaçına verilmişse; olağan işler bakımından yönetici olmayan ortaklar yapılan bu işe karşı itiraz dahi edemezler.* Olağanüstü işler: de şirketi bağlayacak bir karar alınabilmesi için yönetici olsun olmasın tüm ortakların oybirliği gerekir. Ancak işin geçikmesi dolayısıyla şirket önemli ölçüde zarar ve tehlike ile karşılaşacaksa oybirliği şartı uygulanmaz.4. Yöneticinin hak ve yükümlülükleria)hakları:* Şirketi yönetmek * Ücret talep etmek* Masraflarını talep etmekb)yükümlülükleri* Özen ve ihtimama borcu* vekil gibi sorumluluk* verdikleri zararların tazmin ile giderilmesi* hesap vermek ve kar paylarını ortaklara dağıtmak* şirketin işlerin incelenmesine izin vermekD)Şirketin denetimi* bütün ortaklara emredici olarak inceleme hak ve görevi tanınmıştır.* Bu hakkın ortadan kaldırılmasını düzenleyen bir hüküm belirtilmesi mümkün değildir.yapılırsa geçersiz sayılır.* Affectio societatisin uzantısıdır.E)Rekabet yasağı* Bütün ortakların, şirketin amacına aykırı veya şirkete zarar verebilecek işleri gerek kendi gerek başkaları hesabına yapmaması demektir.* İhlali halinde;diğer ortaklar şu hakları talep edebilirler.* Uğranılan zarar ve ziyanın karşılanması* İşin adi şirket hesabına yapılmış sayılması* Yasağa uyulmaması halinde haklı sebep sayılırsa şirketin feshi gerekebilir.F)Ortaklar arasında değişiklik1. yeni ortağın girmesi:bütün ortakların rızasına bağlı.payın devri halindede bütün ortakların rızasına bağlı2. ortaklardan birinin şirketten çıkması:diğerlerin izni şart.(fesih hakkı verilebilir)3. ihraç:kural olarak mümkün değildir. Haklı sebep gösterilerek çıkarılabilir.3.ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİA.Şirketin temsili:3. kişilerle bir takım hukuki ilişkilere girmektir ve yöneticilik görevinin bir uzantısıdır.* Bütün ortak ayrı ayrı yönetim ve temsil yetkisine sahiptir.* Yapılan işlemin şirket adına yapıldığının bildirilmesi.B Ortakların sorumluluğu:kural olarak müteselsil birinci dereceden sınırsız sorumludur.Haksız fiilden kaynaklanan borçlarda ise , haksız fiili gerçekleştiren ortak veya yönetici sorumludur.haksız fiil; şirket adına yapılmışsa bu halde ortakların müteselsil sorumluluğu geçerlidir.
  ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİAmaç birliğinin ortadan kalkması(kendiliğinden)
  I.GENEL ACIKLAMA İradi olarak* Sona erme ile şirketin mameleki tasfiye edilir.* Şirketin işleyişi sırasında 3.kişilere karşı üstlenmiş olan taahhütlerin bulunması ve bu durumdayken şirketin sona ermesi halinde ortakların taahhütleri devam edecektir. BK 541II.SONA ERME SEBEBLERİA)Kendiliğinden sona erme sebepleri1. müşterek amacın elde edilmesi, veya elde edilmesinin imkansız hale gelmesi2. ortaklardan birinin ölümü3. ortağın tasfiye payının haczi,ortağın iflası veya kısıtlanması4. akitte belirtilen sürenin dolması; süre dolamsına rağmen şirket devam ediyorsa şirket artık süresiz hale gelmiş sayılır.B)İradi olarak sona erme sebepleri1. ortaklar iradesiyle:kural olarak ortak iradesiyle sona ermez.istisnaları:* Akitte tek taraflı fesih hakkının tanınmış olması* Şirketin belirsiz süreli olarak kurulmuş olması * Şirketin herhangi bir ortağın yaşamı boyunca geçerli olacağı hususu belirtilmişse* Son iki fıkrada belirtilen fesih taleplerinin iyiniyet ölçüleri içerisinde ve en az 6 ay önceden yapılması gerekir.* Ortakların istemeleri halinde her zaman şirketin feshine karar verilebilir2. Hakim iradesiyle:haklı sebep olarak belirtilen hallerde mahkeme tarafından gerçekten haklı bulunursa şirketin sona ermesi söz konusu olacaktır.III.ŞİRKETİN TASFİYESİ,A)Genel açıklama :şirketin sona ermesiyle şirket tasfiye sürecine girer.tasfiye işleminin bitmesiyle ortaklar arasindaki müşterek gaye ortadan kalkar. Ve ilişkisi sona erer.B)Tasfiye işlemini gerçekleştirecek olanlar* Ortaklar: bu durum olağanüstü bir durum olduğu için tüm ortaklar birlikte (yönetici olup olmama mühim değil)* Tasfiye memurları: akitle yada ortaklar kurulu kararıyla tasfiye memurları belirlenebilir.tasfiye memurlar ortak yada 3.kişi olabilir.* Mahkeme kararıyla belirlenenler ortaklar yada tasfiye memurları yapmamışsa mahkeme memur seçer.C)Tasfiye işlemleri1.DIŞ tasfiye: 3. kişilerin Adi şirketlerle olan bağlarının ortadan kaldırılmasına yönelik aşamaya denir* Önce aktifler paraya çevrilir.* 3.kişilerdeki alacaklar tahsil edilir.* Elde edilen para tasfiye masrafları ve 3. kişilere olan borçlar için harcanaktır.2.İÇ tasfiye :* Dış tasfiye aşamasında şirket borçları tamamen ödenmiş ve elde para kalmışsa iç tasfiyeye geçilir* Bütün aktiflerin ve malların paraya çevrilmiş olması dolayısıyla bakiye para öncelikle ortakların getirmiş oldukları sermaye paylarının iadesi için kullanılır.* Ortaklardan biri bir şeyin mülkiyetini sermaye olarak koymuşsa; o şeyi tasfiye sırasında aynen geri alamaz.ortak o “şeye”sermaye olarak konulurken ne tutarda değer biçilmişse ; o değeri isteyebilir.konulan şeye değer biçilmemişse o şeyin o tarihteki değeri tayin edilir.,o değer istenir.* Ortak ortaklığa borç vermişse ; bu konudaki talebi ortak olarak değil alacaklı olarak söz konusu olacaktır.yani ortaklığın borçları ödenirken ödenecektir.a)kar elde edilmişse ortakların getirmiş oldukları sermaye paylarının ödenmesinden sonra tasfiye yapanların elinde hala para kalmışsa kar elde edilmiş sayılır.bu durumda 3 ihtimal vardır* Şirket akdine bakılır: karın nasıl paylaşılacağı hususunda akitte herhangi bir hüküm varsa o uygulanır. Fakat akde konulan karın paylaşılması ile ilgili husus aşırı dengesizliğe yol açmamalıdır yanı aslan payı şartı geçersizdir.* Akitte hüküm yoksa kar eşit olarak paylaşılacaktır.* Sadece kar yada sadece zarar hakkında hüküm konulmuşsa aynı hüküm diğeri içinde geçerli olacaktır.b)zarar edilmişse :tüm aktifler paraya çevrilmesine rağmen halen ödenmeyen borçlar varsa şirket zarardadır* Şahıs şirketi olduğu için ortaklar katlanmak zorundadır.* Ödenmeyen borçlar ortakların şahsi malvarlıklarıyla karşılanılır.IV)ZAMANAŞIMI,* Bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arsında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davalar ile bir şirketin müdürleri,temsilcileri murakıplarıyla şirket ve ortaklar arasındaki davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidirler.I.TANIMI: Kollektif şrt. 2 veya daha çok gerçek kişi tarafından bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklarının tümünün sorumluluğu sınırsız olan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketidir.* Ticari işletme işletilmesi: mesela esnaf işletmesi olmaz* Ticaret unvanı kullanılması:tüm ortakların yada sadece bırının adı soyadıyla şirketin nevini gösterir ibare ör: Ahmet KILINÇ turizmcilik kolektif şirketi* Gerçek kişi ortaklardan oluşması* Ortakların sınırsız sorumlu olması/2 dereceden/3.kişiler acısından aksi geçersiz* Tüzel kişiliğe sahipII.KURULUŞUA.Şirket akdi* Yazılı bir akit olmalı* Bu yazılı akdin 3 kişiler bakımından da geçerli olabilmesi için tescil ve ilan edilmesi lazım gelir* Akdin muhtevası:* Ortakların kimliği , ikametgahı ve tabiiyeti* Şirketin kollektif şirket olduğu rtakların sınırsız sorumlu olduğu belirtilse yeterlidir* Şirketin ticaret unvanı ve merkezi* Şirketin faaliyet konusu: konu şirketin ehliyetini belirtir;konu dışına çıkıldığı vakit ehliyette ortadan kalkar. Ayrıca yöneticilerin yönetim ve temsil yetkilerinin sınırını da konu oluşturur.,* Taahhüt edilen sermayenin miktarı ve niteliği: emek de dahil her türlü değer sermaye olarak şirkete getirilebilir.* Ortaklarının şirket akitinin altındaki imzalarının noterce onaylanması* Tescil ile tüzel kişilik kazanılır.ilan şirketi 3 kişilere duyurur.B.Kuruluştan doğan sorumluluk:* Akit yazılı ama zorunlu şartlar eksik ise adi şirket* akit yazılı ama tescil işlemi yapılmamışsa iç ilişkide kolektif şirketdış ilişkide adi şirket (çünkü tescil işlemi sadece 3 kişiler için yapılır.)KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİI.Genel olarak:adi şirkete benzer. Ortaklar tacir değildirler.tacir şirket tüzel kişiliğidir.ama vergi mükellefi şirket değil ortaklardır; ayrıca ortağın iflası da mümkündür.II.İÇ İLİŞKİ:TK 159 emredici hükümlere aykırı olmayan her türlü düzenleme geçerlidir.1.sermaye koyma borcu: * mal ve emek sermaye olarak konulabilir.* Önemli olan bunların taahhüt edilmesidir.* Paradan başka bir değer sermaye olarak getirilmişse bunun para karşılığı akitte belirtilmelidir.2.kara ve zarara katılma:* Ortaklar faaliyet sonunda çıkan olumlu olumsuz sonuçlara katılmak zorundadırlar dolayısıyla da şirket bilançosu çıkartılmalıdır.

 2. #2
  AdministratoR

  Standart Cevap: Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında

  1. ortaklar tarafından belirlenmiş ise* akit ile belirlenmiş ise o uygulanır fakat aslan payı yasaktır uygulanmaz.* Paylaştırıcı ile belirlenmiş ise o belirler2. kanunda belirlenmiş olma* kar ve zarar taksimine dair olan karar hakkaniyete aykırı olursa eğer ; mahkemece iptal edilir. Bu halde kar ve zarara ortaklar eşit olarak katılırılar* ayrıca bu konuyla ilgili hiçbir hüküm yoksa da eşit olarak katılırılar.3.yönetim:* hem hak hem de görevdir.(affectio socieatisin uzantısıdır)* iç ilişkideki yönetim= dış ilişkideki temsil* yönetici ancak olağan işleri yapmaya yetkilidir;olağanüstü işler tüm ortakların katılımı ve oybirliğiyle yerine getirilir.* Yönetim şekli:Adi şirketteki gibidir :her ortak ayrı ayrı yönetme yetkisine sahiptira)yönetim yetkisinin bir ortağa verilmesi:aa)akitle verilmişse : adeta tek söz sahibi gibidir.* Diğer ortakların yapılan işlemlere itiraz etme hakları dahi yoktur. Bunun istisnaları vardır tabiki bunlar hile, ağır kusur ,kast* Yönetici dışında kalan ortaklar aralarında anlaşarak yöneticinin yetkilerini sınırlandıramazlar. Çünkü yetki şirket akdiyle verilmiştir ve sadece onunla sınırlandırılabilir. Haklı sebep varsa mahkemeyle sınırlandırma yapılabılır.* Yönetici dışında kalan ortaklar yöneticiyi azledemezler.bb)ortaklar kurulu kararıyla verilebilir..b)yönetim yetkisinin birkaç ortağa verilmesi* Olağan işlere yönetici olmayan ortak karışamaz.* Kural: her yönetici tek başına ayrı ayrı yönetebilir.aksi akitle düzenlenebilir.* Yöneticinin yaptığı işleme ancak diğer yöneticiler itiraz edebilir.yönetici olmayanların böyle bir itiraz hakları dahi yoktur.c)yönetim yetkisinin ortak dışında bir başkasına bırakılması* Bu halde ticari mümessil sıfatına haiz şirket müdürü seçilir. 4)denetim:* emredicidir her ortağın denetleme hakkı ve görevi vardır akitle yada ortaklar kurulu kararıyla kaldırılamaz.5)rekabet yasağı(TK172/I)*şirketler hukukunda rekabet yasağı hususu şahıs şirketlerinde tüm ortaklar için ;sermaye şirketlerinde ise yöneticiler için geçerlidir.Ortak diğer ortakların rızası olmaksızın;* rekabet yasağı kapsamına giren bir işi kendi hesabına başkası hesabına yapamayacağı gibi* ayni nevi ticari işi yapan başka şirkete sınırsız sorumlu olarak katılamaz* aynı nevi işi yapan şirkete de yönetici olarak katılmaz.- Rekabet yasağının ihlali sonucunda;(rekabet yasağı kapsamına giren faaliyete izin –izin oybirliğiyle verilmelidir-verilmemiş olması ve şirketin istemesi şartıyla)* zararların tazmini* tazminat talep edilemiyorsa o işin şirket adına yapılmış sayılması* kendi adına değil 3 kişi adına yapılmışsa elde edeceği menfaatin şirkete verilmesi* yukarıdaki 3 hal dışında bir de eğer yapılan bu faaliyet haklı sebep teşkil ediyorsa şirketin feshini istemek-zamanaşımı * rekabet yasağını öğrendikten sonra 3ay ve her halde fiil ve işlemin yapılmasından itibaren 1yıllık zamanaşımına tabi olur..III.DIŞ İLİŞKİA)Temsil* iç ilişkideki yöneticiler dış ilişkide temsilci sıfatına kazanabilirler. Fakat yönetici ve temsilci aynı kişi olmak zorunda değildir.* Münhasır temsil için görevlendirilen kimseler yoksa yönetici olarak seçilenler aynı zamanda temsilci sıfatına da haiz olurlar.* Temsil yetkisinin kapsamı:şirketin amacına dahil olan her türlü iş ve hukuki işlemi şirket adına yapmak oluşturmaktadır.yani şirketin konusudur* Temsil yetkisinin sınırlandırılması: pasif temsil yetkisi açısından bir sınırlandırma getirilemez. Şirketin konusu dahildeki hususlarda bir sınırlandırma yapılamaz. Demek oluyor ki;ticari mümessil gibi sınırlanabilir yani1. birlikte temsil::ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş olması şartıyla;kolektif şirketi temsil edebilmesi için birden fazla kimsenin imzasının birlikte aranması mümkündür.2. şube ile sınırlandırma:şube işleriyle sınırlandırılması mümkündür ama tescil ve ilan şarttır.B)Kolektif şirkette sorumluluk1. şirketin sorumluluğu: tüzel kişiliği olması hasebiyle birinci derece sorumludur aynı zamanda şahıs şirketi olması sebebiyle ortaklarında sorumluluğu vardır* şirket alacaklılarına karşı sorumluluk: alacaklılara karşı esas sorumlu şirket tüzel kişiliğidir lakin şirketin tüzel kişiliği vardır(şirket tacirdir)* ortakların şahsi alacaklılarına karşı sorumluluk:şirketteki pay da ortağın şahsi malvarlığı olduğu için , takip pay dolayısıyla şirkete yönetilebilecektir....../..... şirketin sorumluluğu takibe maruz kalan ortağın payı kadar olacaktır...../..... ortağın şahsi alacaklısı ortağın kar payı yada tasfiye payı üzerinde takip yapabilir fakat öncelikle kar payına yönelmelidir..../.....kar payı yoksa şirketin feshi istenip tasfiye payına yönelinir.2. Şirket borcundan dolayı ortağın sorumluluğu: ortak 2.derecen /sınırsız/ve müteselsilin sorumludur.a)bazen şirket sona ermeden de ortağın şahsi malvarlığıyla şirket alacaklısı tatmin edilebilir.bu haller;* Alacaklı birinci derecede sorumluluğun şartları gerçekleşmeden ortakların malları üzerinde ihtiyati haciz koydurtabilirler* İflas müessesesi kural olarak tacirler için geçerlidir. Ama kolektif şirket ortakları her ne kadar tacir olmasalar da iflasa tabidirler.b)ortakların birinci dereceden sorumlu olmaları* Şirkete karşı yapılan takibin semeresiz kalması ör:şirketin haczi kabil malının bulunmaması,şirketin aciz vesikasının bulunması bv.* Şirketin sona ermesi3 sorumluluğun hukuki niteliği: * ortakların sorumluluğu sınırsız ve müteselsilindir.aksinin kararlaştırılması * aksinin kararlaştırılması 3 kişiler açısından anlam ifade etmez sadece ortakların kendi iç ilişkilerini ilgilendirir.IV KOLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİSona erme sebebinin gerçekleşmesiyle şirket tasfiye aşamasına geçer.şirketin tüzel kişiliği devam eder sadece yetki / amaç sınırlanır / değişir.

 3. #3
  AdministratoR

  Standart Cevap: Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında

  A.Şirketin kendiliğinden sona ermesi1. şirket amacının gerçekleşmesi2. şirket amacının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi3. ortaklardan birinin ölümü; mirasçılar ilgi hükme dikkat et TK1954. ortaklardan birinin iflası; diğer ortaklar aksi kararlaştırılmamışsa müflisi ortaklıktan çıkarılabilirler.5. ortaklardan birinin kısıtlanması6. süreli şirketlerde sürenin dolması7. şirketin iflası8. sermayenin 2/3 kaybedilmesi; oybirliğiyle şirketin devamı sağlanabilirB)İradi sona erme sebepleria)ortak iradesiyle (6 ay önceden feshi ihbar yapılarak)1. şirketin belirsiz süreli olarak kurulması2. şirketin ortaklardan birinin hayatı boyunca geçerli olarak kurulmuş olması3. bir ortağa tek taraflı fesih hakkı verilmesib)mahkeme iradesiyle1. ortakların talebiyle(haklı sebep varlığı halinde2. Ortağın şahsi alacaklısının talebi* Alacaklı alacağını ortağın şahsi malvarlığından yada şirketteki kar payından;elde edememişse* Sürenin dolması üzerine şirket uzatılmış ise şahsi alacaklı mahkemeye başvurabilir.V KOLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ* Sona erme sebeplerinden herhangi birinin gerçekleşmesiyle şirket tasfiye sürecine girer.* Tüzel kişilik devam eder ;ama şirketin amacı konusu değişir sınırlanır* Ortaklığın yönetim ve temsil yetkileri tasfiye memurlarına bırakılır* Tasfiye memurları - akitle yoksa -ortaklar kurulu kararıyla yoksa -mahkeme kararıyla yoksa -tüm ortaklardır.* Tasfiye işlemleri aynı adi şirketteki gibidir. Adi şirket Kolektif şirketGaye : her türlü iktisadi amaç ticari işletme işletmeOrtaklar : gerçek /tüzel kişi olabilir sadece gerçek kişiler olabilirKişilik : tüzel kişiliği yoktur tüzel kişiliği vardırSorumluluk : ortaklar sınırsız müteselsilin,doğrudan dolaylı sınırsız müteselsilinŞekil şart : yok yazılı akit noter onayı tescil ve ilanI.TANIM:Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvan altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir ve birkaçının sorumluluğunun sınırsız ve diğer ortakların sorumluluğu muayyen bir sermaye ile sınırlı olan şirkete denir.Komantide sınırsız komanditer sınırlıII.KURULUŞU:kolektif şirkete atıf yapılmıştır. – yazılı akit – tescil ilan - aktin içeriği – imza noterIII.İÇ İLİŞKİ:* Yönetim hakkı komantide ortağındır. Komantider ortağın sadece olağanüstü işlerde oy hakkı vardır* Kar /zararda komanditer ortak getirdiği sermaye kadar sorumludur.* Denetim hakkı kural olarak komantide ortağın elindedir.* Komantide ortak rekabet yasağına tabi olmasına rağmen komanditer ortak tabi değildir.IV.DIŞ İLİŞKİ* Temsil yetkisi kural olarak komantide ortağa aittir.V.SONA ERME* Kolektif şirkete atıf yapılmıştır.* Tasfiye aşaması da kolektif şirket gibidir yani adi şirket gibidir.GENEL OLARAKA.TANIMI: AŞ, bir unvana sahip ,esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul olan,ayrıca kuruluşta en az 5 kişiden oluşan ortakların sorumluluğunun,taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlı olan şirkettir.B.UNSURLARI:1. Ticaret unvanı:* Şirketin konusu* Ve şirketin Nevi’ni göstermelidir2. sermaye ve özellikleri* esas sermaye: sermaye esas akitte belirtilmelidir......../......ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluklarının azami sınırını teşkil eder....../...... sermaye değişikliği =akit değişikliği* muayyen sermaye:taahhüt edilen sermaye toplamıdır..../.... kuruluşun gerçekleşebilmesi için öngörülen asgari miktarın(2002/mart 50milyar)ortaklar tarafından taahhüt edilmeli* paylara bölünmüş sermaye:* her ortağın oy hakkı temsil ettiği temsil ettiği paya göre belirlenir.(imtiyazlı pay ile oydan yoksun pay istisnaları hariç)* GK. Alınacak kararların görüşülmesi sırasında önemli olan ortak sayısı değil pay sayısıdır.*

 4. #4
  AdministratoR

  Standart Cevap: Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında

  Her pay için 1 hisse senedi çıkarılmak zorunda değildir.* Nama yada hamiline yazılı pay olması mümkündür.* Oy hakkı paya,pay ise hisse senedine bağlıdır.* Kar payı/tasfiye payı =sermaye payıdır.3. Tüzel kişiliğinin bulunması:şirket esas akdinin ticaret siciline tescil edilmesiyle AŞ hak ve yetkilerini kullanmaya başlar4. şirketin bütün malvarlığıyla sorumlu olması:şirket alacaklısına karşı sorumluluğun sınırını şirketin tüm malvarlığı oluşturur.... fakat esas sermaye ile malvarlığı birbirinden farklı iki kavramdır* esas sermayertakların sorumluluğunu tespit etmeye yarar ve akitle belirtildiği için sabittir* malvarlığı :sürekli değişir.şirketin performansına göre değişir5. Ortakların sınırlı sorumlu olması:* ortaklar sadece getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludurlar* taahhüt edilen sermaye,şirkete getirilmiş ise ortağın sorumluluğu ortadan kalkar.6. her türlü iktisadi amaç ve konuda faaliyet gösterebilme* şirketin asıl amacı ortaklara kar payı dağıtmaktır bu yüzden de iktisadi faaliyette bulunmak zorundadır.* Bu amaca ulaşabilmek için şirketin faaliyet alanları esas akitte belirtilmek zorundadır;çünkü şirketin ve şirket organlarının ehliyeti, şirketin konusudur.konu dışına çıkılırsa,ehliyet kalmamış sayılır ve yapılan işlem bağlayıcı olmaz.* İktisadi olmak, kanuna,kamu düzenine,ahlaka ve adaba aykırı olmamak şartıyla her türlü şey şirketin konusunu teşkil edebilir.ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞUI.GENEL AÇIKLAMA* Ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulur* Taahhüt edilen sermaye payı niteliğine göre ise nakdi ve mevsuf şekilde kurulur* AŞ.nin kurulabilmesi için sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınmalıdır.ANİ kuruluş : esas aktin hazırlanması----imzaların noterce onaylanması----STBakanlığından izin----tescil ve ilanTEDRİCİ kuruluş:esas aktin hazırlanması--- imzaların noterce onaylanması---STBakanlığı izin alınması---halka müracaat---kuruluş genel kurul yapılması---tescil ve ilanII.KURULUŞ ŞEKİLLERİA)ANİ KURULUŞ1. Esas akdin hazırlanması* Şekli : yazılı akit olmalı-esas akit şirketin anayasasıdır..../... akdin imzalanması yükümlülüğü sadece kuruculara aittir,şirkete sonradan katılacakların böyle bir yükümlülüğü yoktur.* Noter tasdiki:kurucuların imzalarının noterce onaylanması gerekir* Kurucu sayısı: en az 5 kişi tarafından kurulabilir.* Akdin muhtevası:akdi kural olarak kurucular hazırlar,GK. Değiştirir* Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer:unvan Türkçe kelimelerden oluşmalıdır ,unvan faaliyet konusu gösterecek şekilde tespit edilmelidir,gerçeğe kamu düzenine aykırı olmamalıdır,kanuna göre merkezin şehri belirtilmiş olsa kafi.* Şirketin konusu ve amacı :ehliyetin sınırını tespit edebilmek için gereklidir. Amaç genel ifadelerle belirtilebilir ama konu açık olarak ifade edilmelidir.esas akitte yazılacak konular ticaret unvanında gösterilen konularla sınırlıdır.* Sermaye türü ve miktarı :esas sermaye mi yoksa kayıtlı sermaye mi belirtilmelidir.her ortağın ismi ve taahhüt ettiği miktarda esas akitte belirtilmelidir..../.... mevsuf kuruluşta katılma paylarının türleri,bunlara biçilen değer* Pay adeti ve her payın itibari değeri :şirket sermayesinin kaç paya bölündüğü ve her payın kaç liralık sermayeyi temsil ettiği belirtilmelidir. Bu değer onun itibari değeridir* Sermaye payının ödenme şekli ve şartları :taahhüt edilmesi kafi olan sermayenin şirkete ne zaman getirileceği belirtilmelidir....../.....tebliğe göre ¼ ünü 3 ayda ,tamamını ise 3 yılda getirmelidir...../.....şirket,içerisinde taşınmaz mülkiyeti şirkete sermaye payı olarak getirme taahhüdünü içeren esas akde dayanak gösterip;tek taraflı talepte bulunarak tapu da tescilin yapılamasını isteyebilir.

 5. #5
  AdministratoR

  Standart Cevap: Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında

  Yönetici denetçilerin seçim usulleri hakları yetkileri ve görevleri :ilk yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirtilmek zorundadırlar.../...kural olarak şirketin borç altına girebilmesi için en a z 2 YK. Üyesinin imzası yeterlidir.bunun aksi belirtilmek isteniyorsa akde yazılmalı.* GK.toplantılarının yapılmasına ilişkin şekil ve şartlar: zorunlu unsur değildir* Şirkete ait ilanların ne şekilde yapılacağı:* Süreli şirketin süresi :belirli süre isteniyorsa bu belirtilmelidir.* Para dışındaki sermayenin değeri :bilirkişi tarafından ölçülüp akte yazılmalıdır.* Kuruculara YK.üyelerine ve diğer şahıslara sağlanacak özel menfaatler: zorunlu değildir.menfaat sağlanmak isteniyorsa mutlaka belirtilmelidir.2. Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınması* Bakanlık hukuki ve iktisadi inceleme yapar* İzin verilmezse idari yargı yoluna başvurulur.(genelde bakanlık izin verir)3. Ticaret siciline tescil ve ilan:* Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilir.böylece tüzel kişilik kazanılır.Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan edilir.
  B)TEDRİCİ KURULUŞ
  (uygulamada fazla rastlanmaz;özellikle halka arz kısmı ani kuruştan fark oluşturur)1.Esas aktin hazırlanması* Şekli : yazılı olmalıdır,bütün ortakların akti imzalamaları şart değildir;kurucuların imzaları yeterlidir. Ayrıca kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.* Esas aktin muhtevası:* Ani kuruşla aynı olan hususlar* Şirketin ticaret unvanı ve merkezin bulunduğu yer* Konu amaç* Sermaye türü ve miktarı* Pay adeti ve itibari değeri* Sermaye payının ödenme şekli ve şartları(sadece kurucu ortakların taahhütleri için* GK.toplatısının yapılmasına ilişkin şekil ve şartlar* Şirkete ait ilanların ne şekilde yapılacağı* Süreli kurulmuş ise şirketin süresi* Ani kuruluştan farklı olan hususlar* Sermaye taahhüdü :sermayenin tamamı kurucular tarafından taahhüt edilmez;%10 kısmı temin edilmeli,ödenmelidir. Halka açılma aşamasında 3.kişilerin para dışında sermaye getirmeleri mümkün değildir.* Şirketin yönetici ve deneticilerin seçim usulü,hakları yetkileri ve görevleri:ilk YK.üyeleri esas akitle belirtilmek zorunda değildir,çünkü kuruluş GK.da seçilebilir.2.STB. İzin alınması3.Halka müracaat edilmesi* Kurucular tarafında taahhüt edilmeyen sermaye payların 3. kişiler tarafından satın alınması sağlanmak amacıyla yapılır.* Halka başvurmadan önce SPK.ya başvurmak gerekmektedir;böylece ihraç edilecek senetler kayda alınır* Ortak olmak isteyen ,payların karşılığının tamamını ve nakit olarak yatırmak zorundadır;bir başka deyişle ayın karşılığı sermaye taahhüdü halka arz aşamasında geçerli değildir.* Ayrıca SPK. Satılamayan payların pay sahipleri,kurucular veya aracı kurumlar tarafından alınacağı taahhüdünü ister.* Satış işlemi sonucu SPK.ya bildirilir.4.Kuruluş genel kurul toplantısının yapılması* Tüzel kişilik kazanılmadan yapılan bu toplantıda;hisse senetlerinin tümünün satıldığı GK.kararıyla onaylanır;seçilmemişse YK.üyeleri ve denetçiler seçilir.* Toplantı nisabıara olarak taahhüt edilen sermayenin en az 1/2dir.ancak ayın sermayeye değer biçmek için bilirkişi seçimi gerçekleştirilecek ise gündemin bu maddesine ilişkin olmak üzere toplantı nisabı 2/3 dür. ...../......ayın sermaye payları kuruluş GK.da toplantı nisabında dikkate alınmaz* Karar nisabı:mevcut oyların çoğunluğudur.yani toplantı nisabından farklı olarak ister ayın ister nakit sermaye taahhüt edilsin bütün ortakların oy hakkı vardır.* Oyda imtiyaz hakkı;kuruluş GK.da yoktur yani her pay =1 oy* TK294; gerçekleşecek olursa ikinci kuruluş GK. Yapılmalıdır.5.ticaret siciline tescil ve ilan* Sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.* Ticaret sicili gazetesinde de ilan edilir.
  III.KURUŞDAN ÖNCE YAPILAN İŞLEMLER*
  Kuruluş işleminin başlamasından itibaren ve tüzel kişilik kazanılıncaya kadar kurucular arasında adi şirket ilişkisi vardır.* Bu adi şirketin amacı;AŞ kurmaktır. Akdi ise AŞ akdidir.* Tüzel kişilik kazanılıncaya kadar şirket adına yapılan işlemlerin sorumluluğu kuruculardadır. Tüzel kişilik kazanıldıktan sonra 3 ay içerisinde şirket kabul ederse sorumluluk şirkete geçer.
  IV.KURULUŞ İŞLEMLERİNDE EKSİKLİK BULUNMASI
  Yokluk:yokluk ve butlana yol açabilecek eksikliklerin bulunması durumunda herhangi süreye bağlı kalınmaksızın yokluğun tespiti istenebilecek veya butlan davası açılabilecektir.B)Fesih :STB. Feshi gerektiren sebeplerin çıkmasıyla fesih davası açabilecektir.
  V.ŞİRKETİN KURULAMAMASI*
  Bu halde adi şirketin varlığından bahsedilir fakat AŞ.kurmak amacında olan adi şirketimiz amacına ulaşamadığı için adi şirketin de infisahı gerekir.(BK535/I)* Yapılan masraf ve şirket kurmak için girilen taahhütler doğrudan kurucular üzerine kalacaktır.
  VI.KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUKA
  Hukuki sorumluluk*
  Kuruluş işlemleri dolayısıyla düzenlenen ve kullanılan belgelerin doğru olmaması* Eğer sermaye tamamıyla taahhüt edilmemiş yada yasal olarak ödenmesi gereken kısım ödenmemiş olmasına rağmen bu yükümlülüklerin yerine getirilmiş gibi gösterilmesi* Para dışı sermaye getirilmesi sırasında bunların değerinde hile yapılmış olması* Yukarıdaki 3 halde zarar gören pay sahipleri ve şirket alacaklıları sorumlu olan kimselerin tümü aleyhine sorumluluk davası açılabilecektir.* Hükmolunacak tazminat şirkete verilecektir.* 2-5 yıllık zamanaşımına tabidir.B)Cezai sorumluluk:gerçeğe aykırı belge düzenlemek TCK da suç olarak düzenlenmişse cezai sorumlulukları da var
  ANONİM ŞİRKETİN İŞLEYİŞİI.GENEL AÇIKLAMA*
  ortak sayısının çok olması,ortakların sorumluluğun sınırlı olması çoğu ortağın birbirini tanımaması sebebiyle AŞ organlar tarafından yönetilir.* 3 adet zorun organ vardır : denetçiler,yönetim kurulu,genel kurul* YK sürekli organ niteliğindedir.GK ise lüzum olduğu vakit işlev görür.
  II.ORGANLAR ARASI İLİŞKİ*
  Genel kurul:karar organıdır;şirket esas aktini değiştirmek gibi önemli kararları alır.* Yönetim kurulu:şirket yönetimi ve 3. kişilere karşı temsil işlevi vardır* Denetçi :denetim organıdır.
  YÖNETİM KURULUI.GENEL AÇIKLAMA*
  Yasal ve zorunlu organ olup bulunmaması sona erme sebebidir.* Yönetim ve temsil organıdır* Sürekli organdır* Kurul organdır en az 3 kişiden oluşmalıdır;üst limit yoktur

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Şirket Ve Şirket Türleri Nelerdir-Şirket Çeşitleri Hakkında


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.04.12, 16:03
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.06.11, 02:36
 3. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.11.10, 13:53
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.10.09, 13:10
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.09.09, 16:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.