Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Muhasebede Kullanılan Belgeler

 1. #1
  AdministratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Muhasebede Kullanılan Belgeler

  Sponsorlu Bağlantı

  MUHASEBE KULLANILAN BELGELER

  1- 1- 1- 1- 1- Vergi usul kanunundan kaynaklanan belgeler
  a- Fatura
  b- Sevk irsaliyesi
  c- İrsaliyeli fatura
  d- Perakende satış vesikaları
  e- Gider pusulası
  f- Müstahsil makbuzu
  g- Serbest meslek makbuzu
  h- Ücret Bordrosu
  i- Taşıma irsaliyesi
  j- Yolcu listesi
  k- Günlük müşteri listesi
  2- Türk ticaret kanunundan kaynaklanan belgeler
  a- Kambiyo senetleri
  I- Çek
  II- Bono ( Emre Muharrer Senet )
  III- Poliçe
  3- İşletme içi işlemleri kanıtlayıcı belgeler
  a- a- a- a- a- Muhasebe Fişleri
  I- I- I- I- I- Kasa Tahsil fişi
  II- II- II- II- II- Kasa Tediye fişi
  III- III- III- III- III- Mahsup fişi
  1- Vergi usul kanundan kaynaklanan belgeler
  a- Fatura : Satılan emtia veya yapılan iş karşılığındamüşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
  Faturada bulunması zorunlu olan bilgiler:
  1- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
  2- Müşterinin adı varsa ticaret unvanı iş adresi vergi dairesi ve hesap numarası
  3- Malın veya işin nev’i miktarı ve tutarı.
  4- İrsaliye Tarih ve numarası.
  Faturanın nizamı

  1- Fatura birbirini takip eden sıra numaraları halindedir, Şube veya kısımları için ayrı fatura bastırılır.
  2- Faturalar en az bir asıl bir suret olarak düzenlenir. Birden fazla örnek için kaçıncı örnek olduğu işaretlenir.
  3- Fatura en geç sevk tarihinden itibaren 10 gün içinde tanzim edilir. Aksi halde hiç düzenlenmemiş sayılır.
  4- Faturayı düzenleyen müşterinin kimliğinden sorumludur.
  5- Faturanın üst kısmına basılan kaşe ve imza açık faturayı, alt kısmına vurulan kaşe ise kapalı faturayı ifade eder.
  Sevk İrsaliyesi : Mal Haraketini kontrol etmek amacıyla getirilen malın sevki anında mal ile birlikte bulunan bir belgedir.
  Sevk irsaliyesi fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturada yazılı olan bilgileri taşır. Üç nüsha halinde tanzim edilip İki nüshası mal ile birlikte bulunur bir nüshası işletmede kalır.

  İrsaliyeli Fatura : Malı satan mükellefler bu belgeyi en az üç örnek olarak düzenleceyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen belge hiç düzenlenmemiş sayılır.

  Perakende Satış Fişi : 76.000.000.- TL.lik haddi aşmayan satışlarda düzenlenen belgedir. Ayrıca bu belge yerine ödeme kaydedici cihaz fişide verilebilir.

  Gider Pusulası : Fatura düzenlemek, vermek ve istemek zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini belgelendirmeleri amacıyla kullanılan bir belgedir. Vergiden Muaf esnafa yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için gider pusulası düzenleyerek bu malı satana veya işi yapana imza ettirirler. Bu belge malı satan veya işi yapan tarafından verilmiş fatura yerine geçer. En az iki nüsha düzenlenir.
  Hizmetler için %10 Gelir Vergisi %10 fon payı kesilir, Mallar için %5 Gelir Vergisi %10 Fon Payı kesilir.

  Müstahsil Makbuzu : Küçük çiftçi ve vergiden muaf olan çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için düzenlenen ve fatura yerine geçen belgedir. En az İki nüsha düzenlerin.

  Serbest Meslek Makbuzu : Serbest Meslek Erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği bir bilgedir.

  Ücret Bordrosu : İşverenin işçilerine her ay Yasal kesintilerini ve ödedikleri ücretleri gösterir bordrodur.

  Taşıma İrsaliyesi : Ücret Karşılığında taşıma yapanların düzenlediği belgedir. Malın cinsi, miktarı, alınan nakliye ücret tutarına ilişkin sütunlar ile malı gönderen ile alıcının kimlik bilgileri ve malın nereye ve kime gönderildiği, sürücünün adı soyadı ve kimlik bilgileri yer alır.

  Yolcu listeleri : Şehirler arası yolcu taşımalarında yolcu bileti kesmeye mecbur olan mükelleflerin düzenlediği bir belgedir. Taşıtın Plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati ile bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarları yer alır.

  Günlük Müşteri Listesi : Otel, Motel ve Pansiyon gibi konaklama yerlerinin odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak düzenledikleri belgelerdir.

  Belge düzenine uyulmamasının Cezaları : Verilmesi ve alınması icap eden Fatura, Gider Pusulası ve Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine her fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Makbuzu için 30.000.000.- TL den az olmamak üzere bu vesikalara yazılması gereken tutarın %10 nisbetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde bir belge nevine ilişkin olarak tesbit olunan özel usulsüzlük cezasının toplamı 15.000.000.000.- TL yi geçemez.
  Perakende satış vesikaları ile Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mecburiyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının, İrsaliye ve Yolcu listesini ayrıca taşıtta bulundurmadıklarının tesbiti halinde kullanmadıkları, bulundurmadıkları aslı ile örneklerinde farklı tutarlara yer verdikleri veya gerçek bedelin altında düzenledikleri her bir belge için 30.000.000.- TL lık özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bir takvim yılı her bir nevine ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının toplamı 15.000.000.000.- TL nı geçemez. 2. #2
  AdministratoR

  Standart Cevap: Muhasebede Kullanılan Belgeler

  MUHASEBE BELGELERİ

  ACCOUNTING SYSTEM
  ALACAK DEKONTU
  ALACAK SENETLERİ
  ALACAKLAR YARDIMCI DEFTERİ
  AMORTİSMAN DEFTERİ
  AYRINTILI BİLANÇO (AKTİF)
  AYRINTILI BİLANÇO (PASİF)
  AYRINTILI GELİR TABLOSU
  BALANCE SHEET CURRENT ASSETS (BİLANÇO)
  BALANCE SHEET FIXED ASSETS (BİLANÇO)
  BALANCE SHEET CURRENT LIABILITIES (BİLANÇO)
  BALANCE SHEET LONG TERM LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY (BİLANÇO)
  BANK ACCOUNT
  BANK CİRO CREDIT
  BANKA HESAP KARTI
  BENZİN FATURASI
  BILL OF EXCHANGE
  BİLANÇO (TÜRKÇE)
  BİLANÇO (İNGİLİZCE)
  BİLGİSAYARLI YEVMİYE DEFTERİ
  CASH RECEIPTS JOURNAL (FLOW CHART)
  CASH DISBURSEMENT JOURNAL (FLOW CHART)
  BOND CERTIFICATE (TAHVİL)
  BORÇ DEKONTU
  BORÇ SENEDİ
  CASH BOOK (DEBIT AND CREDIT SIDES)
  CASH BOOK
  CHEQUE
  COMMON STOCK (HİSSESENEDİ)
  COMPUTERIZED ACCOUNTING SYSTEM
  CREDIT NOTE
  ÇEK
  ÇEK SENET DEFTERİ ÇIKIŞ SAYFASI
  ÇEK SENET DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI
  ÇEŞİTLİ GELİRLER DEFTERİ
  ÇEŞİTLİ GİDERLER DEFTERİ
  DEFTER TASDİK FORMU
  DEFTER TASDİK BİLGİLERİ
  DEFTERİ KEBİR SOL SAYFA
  DEFTERİ KEBİR SAĞ SAYFA
  DEKONT
  DOĞALGAZ FATURASI
  ELEKTRİK FATURASI
  ENVANTER DEFTERİ
  ENVANTER LİSTESİ
  FATURA
  FIFO MALİYET TABLOSU
  FON AKIM TABLOSU (TÜRKÇE)
  FON AKIM TABLOSU (İNGİLİZCE)
  GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
  GELİR TABLOSU (TÜRKÇE)
  GELİR TABLOSU (İNGİLİZCE)
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖN YÜZÜ
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ARKA YÜZÜ
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 1.SAYFA
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 2.SAYFA
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 3.SAYFA
  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 4.SAYFA
  GELİR VERGİSİ KİRA BEYANNAMESİ ÖN YÜZÜ
  GELİR VERGİSİ KİRA BEYANNAMESİ ARKA YÜZÜ
  GENEL GEÇİCİ MİZAN
  GENEL KESİN MİZAN
  GİDER PUSULASI
  HESAP PLANI (TÜRKÇE)
  HESAP PLANI (İNGİLİZCE)
  HAYAT STANDARDI ÖNYÜZ
  HAYAT STANDARDI İKİNCİ SAYFA
  HAYAT STANDARDI ÜÇÜNCÜ SAYFA
  HAYAT STANDARDI ARKA YÜZ
  HİSSESENEDİ
  INVOICE
  İRSALİYE
  İŞLETME DEFTERİ GELİR SAYFASI
  İŞLETME DEFTERİ GİDER SAYFASI
  KAMBİYO SENETLERİ DEFTERİ (giriş)
  KAMBİYO SENETLERİ DEFTERİ (çıkış)
  KAR DAĞITIM TABLOSU
  KAR VE ZARAR CETVELİ
  KASA DEFTERİ
  KASA ÖDEME FİŞİ
  KASA TAHSİL FİŞİ
  KDV BEYANNAMESİ ÖN YÜZÜ
  KDV BEYANNAMESİ ARKA YÜZÜ
  KİRA MAKBUZU
  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖN YÜZÜ
  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 2.SAYFA
  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 3.SAYFA
  KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 4.SAYFA
  LIFO MALİYET TABLOSU
  MAHSUP FİŞİ
  MİZAN
  MUHTASAR BEYANNAME ÖN YÜZÜ
  MUHTASAR BEYANNAME ARKA YÜZÜ
  MÜSTAHSİL MAKBUZU
  NAKİT AKIM TABLOSU (TÜRKÇE)
  NAKIT AKIM TABLOSU (İNGİLİZCE)
  NET İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU
  ORTALAMA MALİYET TABLOSU
  ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
  PAYROLL SHEET
  PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
  PETTY CASH BOOK
  PETTY CASH VOUCHER
  POLİÇE
  PURCHASE ORDER
  PURCHASES JOURNAL
  PURCHASES JOURNAL (INCLUDED VAT)
  PURCHASES JOURNAL (FLOW CHART)
  RECEIPT
  RETURNS INWARDS JOURNAL
  RETURNS OUTWARDS JOURNAL
  SALES JOURNAL
  SALES JOURNAL (INCLUDED VAT)
  SALES JOURNAL (FLOW CHART)
  SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (TÜRKÇE)
  SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (İNGİLİZCE)
  SENET
  SERBEST MESLEK MAKBUZU
  SEVK İRSALİYESİ
  SOSYAL SİGORTA BİLDİRGESİ (AYLIK)
  SOSYAL SİGORTA BİLDİRGESİ (DÖRT AYLIK)
  STOCK CERTIFICATE (HİSSE SENEDİ)
  STOK KARTI (HAMMADDE)
  STOK KARTI (TİCARİ MAL)
  STATEMENT
  SU FATURASI
  TAHSİL FİŞİ
  TAHSİLAT MAKBUZU
  TAHVİL
  TAŞIMA İRSALİYESİ
  TEDİYE FİŞİ
  TELEFON FATURASI
  TELEFON FATURASI (CEP)
  TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ TABLOSU
  TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ TABLOSU (ÖRNEK)
  TRIAL BALANCE
  ÜCRET BORDROSU
  VERGİ KARNESİ
  YEVMİYE DEFTERİ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Muhasebede Kullanılan Belgeler


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. İhracatta Kullanılan Uluslararası Belgeler Nelerdir
  By MaqiwoL in forum Bunları Biliyor musunuz?
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.12.12, 21:38
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.04.11, 23:05
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.09.10, 22:39
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.09.09, 22:51
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.09.09, 22:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.