Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Sömürgecilik - Sömürgecilik Nedir? Sömürgecilik Hakkında - Sömürgecilik Tanımı

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Sömürgecilik - Sömürgecilik Nedir? Sömürgecilik Hakkında - Sömürgecilik Tanımı

  Sponsorlu Bağlantı

  Sömürgecilik - Sömürgecilik Nedir? Sömürgecilik Hakkında - Sömürgecilik Tanımı


  SÖMÜRGECİLİĞİN TANIMI

  Sömürgecilik ansiklopedilerlerde; daha çok ekonomik, ticarî,
  siyasi ve dinî amaçlarla güçlü bir devletin diğer devlet veya toplumlar üzerinde
  maddî, manevî bir kontrol ve nüfuz kurmasi veya üstünlük sağlaması
  hareketi; olarak geçiyor. Osmanlıca da müstemlekecilik, Bati dillerinde ise
  koloniyalizm terimi ile karsilanmistir. Bir ülke vatandaşlarının başka bir
  ülkede kurdukları yerleşme birimlerine de koloni denmiştir. İnsan
  topluluklarının devlet seklinde de örgütlendikleri eski çağdan bu yana
  çesitli sömürgecilik uygulamalarina rastlamamiza ragmen, sömürgecilik
  haraketinin baslangiç tarihini belirlemede bir hayli zorlanıyoruz.
  Ihsan Süreyya Sirma; ya göre, kelime olarak olmasa bile vakıa olarak
  sömürü sistemi Adem (as.) oğlu Habil’in kardeşi Kabil tarafından
  öldürülmesinden buyana mevcuttur. Sirma’ya göre Kabil, kendisine ait
  olmayan bir hakki (kendi kız kardeşini), gasbetmek için kardeşi Habil’i
  sömürmek istedi, Habil de karşı durunca onu öldürdü. İşte bu katl
  olayından beri, sömürü, yada sömürü düzenleri varolagelmiş ve de rakip
  tanımadıkları için rakip olabilecekleri ihtimal dahilinde olanlarda hemen
  elimine edilerek bu tehlike bertaraf edilmiştir.
  Fenikeliler, Persler, Roma İmparatorluğu gibi devletler, yaşadıkları
  dönemde Akdeniz bölgesine ve Avrupa’ya koloniler kurarak sömürmüşler.
  Bunlardan en kapsamlı faaliyeti Roma İmparatorluğu yapmış ve gerek
  Avrupa’da gerekse Avrupa dışında egemenlikler kurmaya çalışmışlar. Nitekim
  Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte Avrupa’da değişik prenslikler
  ortaya çıkmış ve sömürgecilik hareketi başlatılmış.

  15. yy sonlarına doğru Asya’dan Avrupa’ya ulaşan kara yollarına
  müslümanlar, Akdeniz’de ise Cenevizler hakim olmuşlar. Avrupa’daki
  İmparatorluklar bundan rahatsızlık duyunca, Afrika ve Asya’ya ulaşmak
  isteyen maceraperest denizcilere büyük destekler vermeye başlamışlar.
  Keşifler çağı olarak adlandırılan bu dönem sömürgecilik hareketinde yeni
  bir asama ortaya koymuş. Portekiz ve İspanya kraliyetinin desteğiyle
  denizlerde ve karalarda terör estiren bu seyyahlar, bir yandan Afrika
  kıyılarına, oradan güney Asya’ya ve kısa zaman sonra da Amerika’ya
  ulaşarak, deniz kıyılarında koloniler kurdular.
  Geride bıraktığımız 20. yüzyıl, belaların, acıların, katliamların,
  sefaletin, büyük yıkımlar getiren savaş ve çatışmaların yüzyılıydı. Milyon-
  larca insan bir hiç uğruna, sapkın ideolojilere hizmet adına öldürüldü, kat-
  ledildi, açlığa ve ölüme terk edildi, bakımsız, evsiz barksız, korumasız
  bırakıldı. Milyonlarcası, hayvanlara bile reva görülmeyecek,insanlık
  dışı muamelelere maruz kaldı. Tüm bu acıların ve belaların altında ise
  hemen her zaman despotların ve diktatörlerin imzası oldu: Stalin, Lenin,
  Trotsky, Mao, Pol Pot, Hitler, Mussolini, Franco… Bu isimlerden kimi aynı
  ideolojiyi paylaşırken, kimi de birbirine ölümüne düşmandı.İdeolojilerinin
  birbirlerine karşı olması nedeniyle kitleleri çatışmaya sürüklediler,
  kardeşi kardeşe düşman ettiler, savaşlar çıkarttılar, bombalar attırdılar,
  arabaları, evleri,dükkanları yakıp yıktırdılar, mitingler düzenlettiler,
  ellerine silah vererek hiç acımadan gençleri, yaşlıları, kadınları, ço-
  cukları, erkekleri öldüresiye dövdürttüler,kurşuna dizdirdiler…,

  Sırf başka bir fikri savunuyor diye bir insanın yüzüne silah doğrultup,
  gözlerinin içine bakarak öldürebildiler, başını ayakları ile ezebilecek kadar,
  acımasızlaşabildiler, kadın, çocuk, yaşlı demeden insanları evlerinden,
  yurtlarından sürdüler....
  Geçtiğimiz yüzyılın belalar tablosu özetle böyledir. Karşıt fikirleri
  savunan birkaç ideoloji ve bu ideolojilerini savunmak uğruna insanlığı
  acıya ve kana boğan insanlar…. İnsanlığa karanlık günler yaşatan bu ide-
  olojilerin başında faşizm ve komünizm gelir. Bunlar birbirine düşman ve
  birbirini yok etmeye çalışan fikirler olarak görülür. Ne var ki, ortada son
  derece ilginç bir gerçek bulunmaktadır: Bu ideolojilerin hepsi tek bir
  fikri kaynaktan beslenmekte, o kaynaktan güç ve destek almakta ve o
  kaynak sayesinde kitleleri ikna ederek ,kendi saflarına çekebilmektedirler.
  Bu kaynak, ilk bakışta kesinlikle dikkat çekmemiş, bugüne kadar hep perde-
  nin arkasında kalmış, insanlara hep masum görünen yüzünü göstermiştir. İşte
  bu kaynak materyalist felsefe ve onun tabiata uyarlanmış hali olan DARWINİZM'dir


  AVRUPAÎ VAHŞETİN ADI: SÖMÜRGECİLİK
  Batının sömürü faaliyeti iki ana gruba ayrılarak incelenebilir. Bunlardan
  birincisini iç sömürü ikincisini ise dış sömürü olarak ifade edebiliriz. İç
  sömürü, Avrupa’nın bizatihi kendi insanına yönelik olarak gerçekleştirdiği
  sefaletleştirme ve ölüme terketme faaliyetidir. Genellikle dış dünyaya yönelik
  sömürü faaliyetlerinin gerçekleştirilemediği dönemlerde yoğunlukla
  uygulanmıştır. Kendilerinden başka yerlerin sömürgeleştirildiği dönemlerde ise
  bu tür sömürü azalmış yerini dış sömürüye bırakmıştır. Dış sömürü ise ya daimî
  sömürgeleştirme şeklinde tecelli etmiş ya da geçici, fırsatlara bağlı olarak
  uygulanmıştır. Zamanımızda ise bu tür doğrudan sömürgecilik faaliyetinin yerini,
  kültürel emperyalizm aracılığıyla gerçekleştirilen ve adına küreselleşme denilen
  yapılanma ile, dolaylı olarak gerçekleştirilen sömürgecilik almıştır.
  KENDİNİ YİYEN BATILI YA DA “HOMO HOMİNU LİPUS” ÇAĞI
  Batı tarihinde iç sömürünün yaygın olarak gözlendiği ve daha çok ön plâna çıkan
  dönem kölelik çağı olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu çağda dünyanın bir çok
  bölgesinde köleliğin görülmesine rağmen, batılı kendi tarihini aklaştırma ve
  şirin gösterme çabası içerisinde, köleliğin en yoğun olarak yaşandığı, birer
  şehir devletleri olan “Polis”leri demokrasinin beşiği olarak göstermiştir. Antik
  Yunan demokrasisi olarak ifade edilen bu dönem öylesine idealize edilmiş ve
  anlatılmıştır ki, ütopik devletlerdeki ilişkiler sistemini bile geride
  bırakmıştır. Halbuki söz konusu dönemde tam bir kölecilik uygulama ve zihniyeti
  hâkimdir. Dönemin filozofları da böyle bir ilişkiler sisteminin çerçevesini
  sunmakta ve fikrî temellerini ortaya koymaktadırlar. Nitekim efsaneleştirilmiş
  olanı bir tarafa bırakıp Antik Yunan demokrasisine baktığımızda, demokrasinin
  yaşandığı yer olarak kabul edilen Atina sitesinde, Platon ve Aristo gibi
  düşünürler, her insanı “insan” olarak kabul etmeyen kölelik rejimini korumakta,
  aristokrasiye doğru yönelmektedirler. Karl Popper’ın deyimiyle Platon “açık
  toplumun düşmanı” olarak ortaya çıkmaktadır. Düşüncede karşı olunan demokrasi
  uygulamada da kelime mânâsına dahi ters düşen bir biçimde azınlığın çoğunluk
  üzerindeki tahakkümü şeklindedir. Azınlık ki bunların dışında kalanların bir
  çoğu (köleler) insandan dahi sayılmamaktadır.
  Avrupa’da insana bağlı köleliğin sona ermesiyle birlikte bunun yerini toprağa
  bağlı kölelik (serflik) almıştır. Artık köle ancak toprakla birlikte alınıp
  satılabilen bir varlıktır ve her şeyiyle birlikte toprak sahibine bağlıdır.
  Feodal dönem olarak adlandırılan bu çağda, Avrupa defalarca kitleler halinde
  ölümlere sahne olmuştur. Böyle bir sömürü sisteminde artan nüfusu besleyemeyen
  sistem, nüfusun önemli bir kısmını ölüme terk etmek suretiyle üzerindeki
  ağırlığı atmıştır.
  Nitekim nüfus artarsa veya azalırsa, her şey değişmektedir. Eğer insanlar daha
  kalabalık hale gelirlerse, üretim ve mübadelede artış meydana gelmekte;
  işlenmeden duran ormanlık, bataklık veya tepelik toprakların sınırında ekim
  alanlarının ilerlemesi; imalâtın ilerlemesi, köylerin ve bundan da sık olarak
  şehirlerin büyümesi gerçekleşmektedir. Ancak bunun yanında olumsuz etkileri de
  olmaktadır ki en önemlisi, artan miktarda bir aşırı insan yükü, toplumların
  beslenme imkânlarını aşmaktadır. Dolayısıyla salgınlar ve kıtlıklar (önce
  birincisi belirmekte, sonra da ikincisine refakat etmektedir), beslenecek
  boğazlarla, zor sağlanan iaşeler arasındaki iş gücü ile istihdam imkânları
  arasındaki dengeyi yeniden kurmaktadırlar. Çok büyük kalabalıktaki bu
  ayarlamalar, eski rejim yüzyıllarının güçlü hattını meydana getirmektedirler. Bu
  dalgalanmalar, Batıda; 1100-1350 arasında uzun bir nüfus artışı, 1450-1650
  arasında bir başkası ve 1750’den itibaren artık gerileme içermeyen bir diğer
  yenisi olarak görülmektedir.2
  Her nüfus gerilemesi belli sayıda meseleleri çözmekte, basınçları yok etmekte,
  hayatta kalanları ayrıcalıklı hale getirmektedir. Bu, ayağı kırılan atın
  öldürülmesi gibi bir ilâçtır, ama gene de bir ilâçtır. XIV. yüzyılın ortasındaki
  Kara Veba’dan ve onu izleyen ve onun darbelerini daha da ağırlaştıran
  salgınlardan sonra, miraslar birkaç kişinin ellerinde yoğunlaşmıştır. Yalnızca
  iyi topraklar işlenmiş (daha az zahmetle, daha çok verim), hayatta kalanların,
  hayat standardı ve gerçek ücretleri yükselmiştir. Böylece Batıda 1350-1450
  arasında, köylünün ataerkil ailesiyle birlikte, boş bir ülkenin efendisi olacağı
  bir yüzyıl başlamıştır; vahşi ağaç ve hayvanlar, eskinin müreffeh kırlarını
  işgal etmiş durumdadırlar. Fakat insanlar kısa bir süre sonra yeniden çoğalacak,
  vahşi hayvan ve bitkilerin ondan aldıklarını yeniden fethedecek, tarlaları
  taşlardan temizleyecek, ağaç ve makilerin köklerini sökeceklerdir ve bizzat bu
  ilerleme onların omuzlarına çökecek, sefaletini yeniden yaratacaktır. 1560 veya
  1580’den itibaren İspanya, İtalya ve muhtemelen tüm Batı’da olduğu gibi,
  Fransa’da da nüfus yeniden çok fazla hale gelmiştir. Monoton tarih yeniden
  başlamış ve kum saati tersine dönmüştür.3
  Ancak ayağı kırılan atın öldürülmesi gibi bir çare olarak ifade edilen,
  insanların ölüme terk edilmeleri son derece acı ve vahşet dolu sahnelerle
  gerçekleştiği gibi ayak kendiliğinden kırılmamış, sömürenler tarafından bu
  insanlar böyle bir akıbete sürüklenmişlerdir. Nitekim bu sahnelerden biri, bu
  hususta bize vahşetin boyutlarını yeterince göstermektedir:
  “Şiddetli yağışlardan ötürü ve tarlalardaki ürünlerin güçlükle kaldırılabilmesi,
  çoğu yerde de yok olup gitmesi yüzünden, buğday ve tuz kıtlığı yaşandı.
  İnsanların sağlığı bozulmaya başladı ve sakatlıklar oluştu. Her gün o kadar çok
  insan ölüyordu ki, ortalık kokudan geçilmez oldu...
  İrlanda’da acı günler 1318’e değin sürdü ve alabildiğine şiddetlendi, çünkü halk
  kilise avlularındaki mezarlardan ölüleri çıkarıp yediler... Polonya ve Sibirya
  gibi Slav ülkelerinde kıtlık ve ölümler 1319 yılında bile kol geziyor ve
  yamyamlığın hâlâ gündemde olduğu söyleniyor. Anne-babalar çocuklarını, çocuklar
  anne-babalarını öldürdüler ve idam edilmiş suçluların cesetleri sehpalardan
  kapışıldı”4 Bu sahneleri göz önünde bulundurduğumuzda Thomas Hobbes’un “homa
  hominu lipus” yani “insan insanın kurdudur” sözünün niçin söylendiği
  anlaşılmakta -her ne kadar kurt leş yemese de- bu ifadenin Avrupalı için ne
  kadar doğru olduğu görülmektedir.
  Yine bu dönemde kıtlığın boyutlarını ve aç kalanların nasıl ölüme terk
  edildiklerini göstermesi bakımından şu hadise zikredilmeye değerdir.
  “..... Kıtlık durumunda, onun için kente göç etmekten, orada olabildiğince
  yığılmaktan, sokaklarda dilenmekten, tıpkı Venedik veya Amiens’de XVI. yüzyılda
  bile olduğu gibi orada ölmekten başka bir çözüm yoktur. Kentler bir süre sonra,
  yalnızca yakın çevrelerinin ihtiyaç içindeki insanlarının olayı olmayıp, aynı
  zamanda da bazen çok uzaklardan gelen gerçek fakir ordularını harekete geçiren
  bu istilâlara karşı kendilerini korumak zorunda kalmışlardır. Troyes kenti
  1573’te, kırsal alanında ve kendi sokaklarında, paçavralar içinde, bit ve
  pireyle kaplı, aç “estrangers”, yabancıların zuhur ettiğini görmüştür. Bunlara
  buralarda ancak 24 saat ikamet izni verilmiştir. Fakat burjuvalar kısa bir süre
  sonra, bizzat kentteki ve yakınlardaki kırsal alanlardaki sefiller arasında bir
  halk ayaklanması tehlikesinden kaygılanmışlar, adı geçen Troyes kentinin
  zenginleri ve yöneticileri bu durumdan kurtulmak için toplantı yapmışlardır. Bu
  toplantının kararı, bunları kent dışına atmak yönünde olmuştur. Bunu yapabilmek
  için, oldukça bol miktarda ekmek pişirtmek, bunları dağıtmak üzere fakirleri
  kapılardan birinin önüne toplamak gerekecektir. Onlara sır vermeden, herbirine
  ekmeğini ve bir miktar parayı dağıtırken, bunlar bu kapıdan dışarı
  çıkarılacaklardır, sonra en sonuncusu da çıkınca, kapı kapatılacak ve surların
  üstünden onlara hayatlarını kazanmak üzere Allah’a başka bir yerde gitmeleri ve
  Troyes’a gelecek hasattan önce dönmemeleri söylenecektir. Yapılan iş de bu
  olmuştur. Dağıtımdan sonra Troyes kentinden kovulan fakirler iyice korkuya
  kapılmışlardır...
  Burjuva vahşeti XVI. yüzyılın sonuyla birlikte, ondan da fazlası XVII. yüzyılda
  ölçüsüz bir şekilde ağırlaşacaktır. Sorun: fakirleri zarar veremez duruma
  getirmek. Paris’te ezelden beri hasta ve sakatlar hastanelere sevkedilmekte,
  sağlamlar ise, ikişer ikişer zincire vurulmuş olarak ağır ve iğrenç bir iş olan,
  kentin çukurlarının temizlenmesine yollanmaktadırlar. İngiltere’de kraliçe
  Elizabeth’in saltanatının sonundan itibaren poor laws ortaya çıkmaktadır, bunlar
  fiilî olarak fakirlere karşı yasalardır....”5
  Bütün bu süreç içerisinde Hıristiyan Avrupa önce kendi kendini sömürgeleştirme
  işini tamamlamıştır. Dinî sınırlarını gelecek beş yüzyıl için saptamıştır.
  Yakalamış olduğu ilk fırsatta kendi içindeki “öteki”lere kefen giydirmeyi
  seçmiştir. Nitekim Müslümanların durumu 1494’ten itibaren bozulmaya başlamıştır.
  1499 yazında Granada nüfusunun ezici çoğunluğunun hâlâ Müslüman olduğunu ve
  “elches”in -1491 anlaşmalarının güvenceler verdiği, Müslüman olmuş
  Hıristiyanlar- burada hâlâ serbestçe yaşadıklarını fark eden katolik krallar,
  sadık dostları Talevera’yı görevden almışlar ve yerine Cisneros’u
  geçirmişlerdir, o da Müslüman çocukları vaftiz ettirmiştir.6 Bununla da
  kalınmamış büyük bir çoğunluğu katledilmiştir. Nitekim, X. yüzyılda
  İspanyolların büyük bir çoğunluğu Müslümanken, 1600’de, İspanya nüfusunun sekiz
  milyon olduğu tarihte, Hıristiyanlaştırmaya karşı direnişi sürdüren
  Müslümanların yalnızca sekiz yüz bin dolayında olduğu sanılmaktadır. Bunlardan
  yaklaşık altı yüz bini Kuzey Afrika’ya gönderilmek üzere yurtlarından kovulmuş,
  dört yüz elli bin kadarı kötü yolculuk şartlarında hayatını kaybetmiş ve
  bunların servetlerine el konulmuştur.7 Bu süreç içerisinde yapılan katliamlar
  sadece Müslümanlar üzerine olmamıştır. Benzeri vahşete Yahudiler de maruz
  kalmıştır. Şu satırlar mevcut durumu çarpıcı bir şekilde dile getirmektedir:
  “İsrail oğullarının İspanya’daki sayıları, ihtişamlarının yağmalandığı yılda üç
  yüz bindi; ve malları ile gayrimenkul ve menkul servetlerinin ve yaptıkları bol
  miktardaki hayrın değeri binlerce kere bin saf altından daha fazlaydı, bu
  zenginlikleri felâket günleri için saklıyorlardı ve bugün, sürgüne
  gönderilmemizden ve harap edilmemizden dört yıl sonra her şey acı bir şekilde
  sona erdi, çünkü onlardan yaklaşık on bin erkek, kadın ve çocuk kaldı; ve
  zenginliklerini ve doğdukları ülkeden kendi elleriyle getirdikleri her şeyi
  sürgün yerlerinde bitirdiler.”8
  Bu dönemde Yahudilere dünyanın hiçbir yerinde yaşama imkânı tanınmazken, onlara
  sadece Türklerin kucak açmaları oldukça dikkate değerdir. Zira Osmanlı ıstırap
  içerisindeki bu insanlara şefkat elini bir an bile tereddüt etmeden uzatmıştır.
  Böyle bir yardımın önemini kavramak bakımından, bu insanların başka yerlerde
  nasıl bir karşılama merasimine tabi kaldıklarını bilmek gerekir. İşte bunlardan
  sadece birisini zikretmek, sanırız yeterli olacaktır:
  Provence yakınlarında, yanında açlıktan ölen yaşlı babasının bulunduğu bir
  Yahudi var, bu kişi lokma ekmek dileniyor, bu yabancı toprakta kimse bunu ona
  vermeyi istemiyordu. Bunun üzerine bu adam yaşlıyı yeniden canlandırmak üzere en
  büyük oğlunu ekmek karşılığında satmaya gitti, ama babasının yanına döndüğünde
  onun cesedinden başkasını bulamadı. Üstünü başını parçaladı ve oğlunu geri almak
  için fırıncıya gitti, ama fırıncı çocuğu ona geri vermek istemedi. İç parçalayan
  çığlıklar attı ve acı gözyaşları döktü, yardımına kimse gelmedi”9
  Yaşanan ıstırap dolu sahneler, sadece bu yüzyıllara ait değildir. Oldukça yakın
  sayılabilecek tarihlerde bile bu ve benzeri sahneleri görmek mümkündür. Nitekim
  1780’lı yıllardaki Paris, hiç de geçmişi aratmamaktadır:
  “Paris’te 1780’lı yılların ötesinde, her yıl ortalama 20.000 kişi ölmektedir.
  Bunların 4000’i hayatlarını hastahanede bitirmektedir; “kaba bezlerin içine
  dikilen” bu ölüler Clamart’ta sönmemiş kireçle sulanan ortak bir çukurun içine
  karmakarışık bir şekilde gömülmektedirler. Gerçekte, her gece sürüklenen ve
  Hotel-Diev’den ölüleri güneye doğru taşıyan el arabasından daha ürpertici ne
  vardır?” “Çamura bulanmış bir papaz, bir çan, bir haç”, fakirlerin gerçek
  konvoyu budur. Hastane “Tanrının Evi? Burada her şey sert ve kötüdür”; 5000 ve
  6000 hasta için 1.200 yatak: Yeni gelen, ölen birinin veya bir cesedin yanında
  yanyana yatırılacaktır.
  Ve hayat, henüz başlangıcında daha cömert değildir. Zira Paris 1780’e doğru
  30.000 kadar doğumdan 7-8.000 kadar terkedilmiş çocuk kaydetmektedir. Bu
  çocukları hastaneye bırakmak bir meslekti, adam bunları sırtında “içine üç tane
  alabilecek örtülü bir kutuda” taşımaktadır. Çocuklar kutunun içinde kundaklanmış
  olarak ayaktadırlar, yukarıdan nefes almaktadırlar. Taşıyıcı kutusunu açtığında
  çoğunlukla bunlardan birini ölü bulmaktadır; yolculuğunu diğer ikisiyle
  tamamlamaktadır ve elindekilerden kurtulmak için sabırsızlanmaktadır ve hemen
  ekmek parası olan işine yeniden başlamak üzere geri dönmektedir.”10
  Bu ve benzeri sahnelerin daha nicelerini tarihin sayfaları arasında hiç de
  zorluk çekmeden bulabilmek mümkündür. Ancak Avrupalı sadece kendi
  içerisindekileri değil, dış dünyadaki “öteki”leri de katletmekten bir lahza
  olsun çekinmemiştir.

  DIŞARIDA ARANAN SÖMÜRGE YA DA “KATLİAM ÇAĞI”
  Evvelâ, Haçlı seferleri yoluyla Doğunun gizemli hazinelerine ulaşmak isteyen
  Avrupalıya kapıyı Türkler kapatınca, kendilerine aksi istikamette, çok daha
  uzaklarda, âdeta Türklerden kaçarcasına sömürülecek yerler araştırdılar. Başka
  bir ifadeyle, Avrupa’nın içerisine hapsolmuş bulunan Batılı’nın yeni bir çıkış
  bulması gerekiyordu. Zira, Osmanlı’nın Akdeniz’e olan hâkimiyeti ve
  karayollarını tutmuş oması, tutulan çıkışlar dışında bir yol bulmayı
  gerektirmiştir ki, bu sebeple Ümit Burnu dolaşıldı ve ekmek kadar ihtiyaçları
  olduğu Amerika yeniden keşfedildi. İşte denizaşırı bu yerler sömürünün en
  dehşetli boyutu ile yaşandığı yerlerdi.
  Yeni yerlerin keşfi, kapitalist gelişme doğrultusunda siyasî ortamı hazırladı.
  16. yüzyıla gelindiğinde, feodalizm ve malikane sisteminin egemenliği sona
  ermiştir. Merkezî monarşiler yeni yeni ortaya çıkıyordu. Dahası, denizaşırı
  pazarlar tek bir hükümdarın denetiminde değildi ve Papalık’ın denizaşırı
  pazarlara el koyma çabaları Protestan Reformasyonu’nu körüklemekten başka bir
  işe yaramadı. Kısacası, bir yetki boşluğu vardı ve yükselen tüccar sınıfı bu
  boşluğu enerjik bir biçimde değerlendirerek denizaşırı pazarlarda kapitalist bir
  gelişim süreci başlattı. Hattâ, bu gözü açık ve para canlısı tüccar sınıfının
  can çekişen Avrupa Feodalizminin içine sızmasının, eski düzene vurulan son darbe
  olduğu da söylenebilir. Artık “burjuva”nın egemenliğini sürdüreceği devrin
  temelleri atılmaktaydı.11 İşte bu egemenliğin sağlanması sürecinde yaşanan
  vahşetler ve soykırımlar bugünkü “medeniyet!”in neler pahasına sağlandığını bize
  göstermektedir.
  Avrupa’nın 15. yüzyılda başlayan dünyayı sömürgeleştirme süreci, Portekizli
  Prens Gemici Henrique ile başlar. Kısa bir askerî sefer dışında gemiye hiç ayak
  basmamış olan bu adam, soylu bir prens olarak otoritesi, İsa Mezhebinin Ulu
  Efendisi olarak da gelirini, bilinmeyen karanlık okyanusu Atlantik’i ve
  Afrika’nın batı kıyılarının keşfini yönetmek için kullandı. Portekiz’in güney
  ucundaki tek liman kenti Sapres’te bulunan karargâhından sayısız sefer başlattı.
  Bu seferler sırasında, geçmişte astronom Ptolemais’un yaydığı bir efsaneyi, batı
  yönünde çok uzaklara yelken açan gemilerin dünyanın kenarından aşağı düşeceği,
  güney yönünde iyice uzaklara seyir etmeyi göze alanların ise güneşin dik
  ışınlarıyla kızaracağı efsanesini yıktı.12
  Batılıların Amerika kıtasını tamamıyla sömürgeleştirmeye çabaları, bütünüyle
  neredeyse boş bir toprağı işgal etme meselesi değildi, çünkü bu hadiseyle
  oldukça gelişmiş durumdaki Meksika ve Peru’nun Aztek ve İnka kültürleri de yok
  oldu. Kızılderili ırkının katliamı ise, Batılıların tarihin sayfalarına
  attıkları yeni kara lekelerdi. Elbette bu onların yapmış oldukları ne ilk ne de
  son katliamdı. Zira, bu katliamların arkasında kendisinden başkasını insan
  olarak görmemek yatmaktadır. Bu zihniyetlerini, coğrafî bilgilerini içeren ve
  aslında zihniyetlerinin bir haritası olan, çizmiş oldukları coğrafî haritada
  görmek mümkündür.
  “Yeryüzü burada suyla çevrelenmiş, merkezinde Kudüs ve Avrupa’nın yan yana
  oldukları, yassı bir tepsi gibi gösterilmektedir. Daha uzakta, halkı köpek başlı
  maymunlar, tekerlek ayaklılar ve tekayaklar olan kavurucu ve canavarca bir ülke
  vardır. Son olarak da bütün bunların çevresinde sudan bir halka vardır. Kıta
  tarih’in ne olacağını haber veren simgesel görüş: Avrupa Yeni Kudüs’tür.
  Avrupalılar insan, diğerleri canavardır.”13
  İşte bu çerçevede modern anlamdaki sömürgeleştirme 1492’de başlamıştır.
  Hıristiyan Avrupa geri kalanını belirleyip, ardından adlandırdıktan sonra ele
  geçirmektedir. Bu çerçevede Amerika’ya akın akın gidişte önemli rolü olan şey
  ”altın”dır. Nitekim, Colombus, 1492’de şöyle haykırıyordu: “Altın harika bir
  şey! Ona sahip olan istediği her şeyin efendisidir! Altın sayesinde ruhlara
  Cennetin kapıları bile açılabilir...” Ancak Kolomb’un hayatı yaptıklarının
  diyetini ödeyerek son bulmuştur: “Kolomb hayatının sonlarına doğru Yeni dünyanın
  kıyılarında her gün biraz daha çıldırarak dolaşıp durdu. Gemisinin küpeştesi
  üzerinde asileri astığı bir darağacı bulunuyordu. Onu o kadar sık kullandı ki
  bir ara kendisini zincirleyip Cadiz’e geri götürmek zorunda kaldılar. Son
  seferinde tayfaları uçsuz bucaksız kıyılarda Ganj nehrininin ağzını arayan
  kaptanlarının eklem iltihahından iki büklüm olmuş bir bedenle ve darma dağınık
  saçlarının perdesi altından bakan çılgın gözlerle güvertede toplayarak
  dolaşmasını korkuyla seyrettiler Hindistan’da olduklarını yadsıyanları asmakla
  tehdit etti. Gemiler dolusu köle ve altın eşya gönderdi. “Ey muhteşem altın”
  diye yazdı Kolomb. “Altını alan, her istediğini satın almasını sağlayan bir
  hazineye sahip olur. Onunla dünyaya istediklerini kabul ettirir, hattâ ruhunun
  cennete girmesini bile sağlar” diyordu. Sonunda yoksulluk içinde öldü.”14
  Gerçekten de baharat olmadığı için, altın bu yeni toprakların keşfedilmesini
  meşru kılan yegâne şeydir. 1492’den itibaren Kızılderililerin üzerinde fark
  edilen ve onlardan çalınan altın, izleyen yolculukların masraflarının
  karşılanmasına, baharat satın alınmasına, hükümetlerin denetlenmesine,
  bakanların ve piskoposların istenildiği gibi çalıştırılmasına tek başına imkân
  sağlayacaktır. Ondan giderek daha fazla gerekmektedir. Bir yüzyıldan fazla bir
  süre boyunca, gümüşle birlikte Amerika’nın yegâne ihraç kalemi olacaktır. Yeni
  bir tipten insanların bu kıtaya hücum etmelerini tahrik edecektir; bunlar artık
  denizciler ya da hayâlperestler değil de, servet avcılarıdır. Artık tüccarlar
  değil de çok basit olarak hırsızlardır. 1950’de tapınaklardan çalınan ve
  madenlerden veya nehirlerden çıkartılan toplam altın miktarı otuz ile otuz beş
  ton arasındadır; bu toplama işlemi adalardaki on binlerce Kızılderili’nin
  hayatına mal olmuştur.Öyle ki meselâ Guaxaca madeninde çalışma şartları
  öylesine öldürücüdür ki, madenin çevresinde, çapı iki kilometrelik bir alanda,
  iskeletlerin ve cesetlerin üzerinde yürümek gerekmektedir.16 İşte Koca Akif’in
  “Tek dişi kalmış canavar” şeklinde ifade ettiği medeniyet, bunun gibi
  milyonlarca insanların kemiklerinin üzerine bina edilmiştir. Bu öyle bir yok
  ediş tufanıdır ki, bu tufandan bütün canlılar etkilenmiştir. Katliamın boyutları
  hakikaten korkunç seviyelerde görülmektedir. Zira, insan, hayvan, ağaç vs. canlı
  namına ne varsa, hepsi yok edilmişti. Bu yok edilişin ıstırabını derinden
  hisseden “Kara Geyik” adlı Kızılderili’nin yürek yangınının alevi dudak
  arasından şöyle çıkmaktadır:
  “O zaman kaç kişinin öldüğünü anlayamamıştım. Şimdi kocamışlığımın şu yüksek
  tepesinden gerilere baktığımda, yerde birbirleri üzerinde yığılı duran
  boğazlanmış kadınları ve çocukları, hâlâ o genç gözlerimle görebiliyorum. Ve
  orada, o kanlı çamurun içinde bir şeyin daha öldüğünü ve o kar fırtınasına
  gömüldüğünü görebiliyorum. Evet, bir halkın düşü öldü orada. Güzel bir düştü
  evet... sonra bir ulusun umudu kırılıp paramparça oldu. Artık yeryüzünün merkezi
  yok, ölüp gitti kutsal ağaç.”
  Bütün bu katliamlarda din de bir araç olarak kullanılmıştır. 1511 yılında Hatuey
  adlı bir Kızılderili reisi Küba’da küçük çaplı bir direnme hareketi oluşturma
  suçuyla tutuklanmış ve yakılarak idama mahkûm edilmişti. Hıristiyan
  hayırseverliğinin bir örneği olarak da, kendisine sonunda cennete gidebilmek
  için Hıristiyanlığı kabul etmesi salık verilmişti. Hatuey beyaz adamların halen
  cennette olup olmadıklarını sordu ve kendisine bu olasılık konusunda garanti
  verilince de şöyle dedi: “Öyleyse ben Hıristiyan olmayacağım; çünkü insanların
  bu denli zalim oldukları bir yere, bir daha ayak basmaya hiç niyetim yok.”18
  Avrupalı bütün bu katliamları yaparken bir başka şekilde, yaptıklarını
  meşrulaştırma yoluna gitmiştir. Vahşetlerini üzerlerine saldıkları bu insanları,
  aynadaki kendi görüntülerine bakıp “vahşi” olarak nitelendirerek haklı
  olduklarını düşündüler. Bu hususta Duwarmish Kızılderililerinin reisi Seattle
  tarafından Amerikan Başkanı Franklin Pierce’ye ithafen yazılan mektupta, “vahşi”
  olarak nitelendirilen bu insanların vahşetten ne kadar uzak oldukları ve kimin
  böyle bir nitelendirmeyi bihakkın temsil ettiği açık bir şekilde
  anlaşılmaktadır:
  “Sizin şehirlerinizi anlamıyorum. oralarda sessizlik yok ki... Yaprakların
  seslerini, böceklerin vızıltılarını, kuşların ötüşünü ve kurbağaların
  şarkılarını dinleyebileceğiniz yerler yok ki oralarda. Bir Kızılderiliyim ve
  anlamıyorum. Ben, gölü yalayarak gelen rüzgârın sesini, öğlen yağmurunun
  temizliğini ve taze çam yapraklarının kokusunu severim. Hava bizim için
  kıymetlidir. Her şey aynı solunumdan pay alır ve hava tüm canlılar tarafından
  ortak kullanılır. Bu yüzden onu kirletmeyin. Demir at (lokomotif), öldürüp
  çürümeye bıraktığınız binlerce bufalodan nasıl kıymetli olabilir? Nasıl?
  anlayamıyorum. Hayvanlar, insanları bıraksa, insanlar ruhlarının yalnızlığından
  ölmez mi? Toprak bizim anamızdır ve toprağa tükürülmez. Toprak insana değil,
  insan toprağa aittir; insan hayat dokusunun içindeki bir liftir sadece.”19
  Katliamı en derin şekilde yaşayan bir diğer önemli kitle de zencilerdir.
  Sömürgecilik faaliyetinde, zencilerin hayatta kalmasına, ancak onlara ihtiyaç
  duyulduğu müddetçe müsaade edilmiştir. Aksi takdirde öldürülmüşlerdir. Meselâ,
  yerli insanların işbirliğine ve emeğine ihtiyaç duyulmadığı avcılık gibi
  yerlerde öldürülmüşlerdir. Bu uygulamalarda, biyolojik ya da kültürel hor görme
  aracılığıyla da haklı olduklarını ilân etmişlerdir. Bu süreçte zenciler egzotik
  bir faunanın parçası olarak ele alınmışlardır. Öyle ki onlar, eğlence sağlayan
  fakat hiçbir tehdit oluşturmayan bir oyun parkının tabiî malzemeleridir.20 Ancak
  köle ticareti esnasında zencilerin ödediği fatura hayli ağırdır. Amerika’daki
  yerlilerin yok olma durumuna gelmiş olmalarıyla birlikte başlayan ve yüz
  yıllarca süren köle ticaretinin ne kadar insan hayatına mal olduğu kesin
  rakamlarla tespit edilemiyor. Muhafazakâr tahminler Amerika’ya sağ salim varan
  köle sayısının 10 milyon civarında olduğundan yola çıkıyorlar. Atlantik
  üzerindeki sevkiyat sırasında ölüm oranı % 20 dolayındaydı. Afrika’nın içinde,
  kıyı şeridine varmadan önce öldürülen insanların sayısı ise bilinmiyor. En fazla
  kazanç sağlayan, 15 ile 25 yaş arası erkek ve kadınlarla yürütülen ticaretti. Bu
  insanları ele geçirmek için çoğu kez köylerin diğer sakinleri soğukkanlı bir
  şekilde öldürülüyordu. On binlerce insan, iç kesimlerden sahil şeridine doğru
  zoraki yürüyüş konvoylarında can vermekteydi. Tarla ve sürülerinin sürekli
  tehdit altında kalması veya yok edilmesi sebebiyle açlıktan ölenlerin sayısı da
  cabası. Böylelikle 100 milyon kadar insan köle ticaretinin kurbanı olmuş
  olabilir.21
  Böylece “uygarlık” kölecilik aracılığıyla “gelişme”ye, katliam yoluyla
  yerleşmeye başlamaktadır. Bu durum bazı kurtuluş mücadelelerine rağmen, hemen
  her yerde geriye döndürülemez nitelikte olacaktır. Tarih tiranlardan
  kurtulduğunu, ama dillerinden kurtulunamadığını, onların askerlerinden
  kurtulunduğunu, ama mallarından kurtulunamadığını öğretmektedir.”22 Şekil
  değişmekle birlikte, sömürü devam etmektedir.
  SON SÖZ
  Batı’nın yüzyıllardır farklı kıyafetlere bürünerek devam eden sömürü ve
  katliamları, basit ve özür diledikleri için geçiştirilecek bir olgu değildir.
  Temelindeki felsefî desteği ve uygulamaları ile bir bütün olarak
  değerlendirildiğinde, görülmektedir ki, geçmişte olan ve bugün yaşanan boyutları
  ile yarın da tahmin edilebilmektedir. Önceleri “köle”leri, arkasından
  “serf”leri, daha sonra “Kızılderili”leri, bunların soyu tükenince kara talihli
  “zenci”leri, derisini yüzecek kendisinden olmayan insan kalmayınca da “mavi
  yakalılar”ı (işçiler), şimdi de “teneke yakalılar”ı (teknolojik ürünleri ya da
  robotları) kendilerine köle olarak seçtiler. Çıkardıkları sun’î savaşlarla
  katliam arzularını da sürekli olarak yineleyen Avrupalı, kendisine her gün yeni
  bir kurban aramakta, gözüne kestirdiği kurbanını ya yok etmekte ya da kendine
  bağlamaya diğer bir ifadeyle mahkûm etmeye çalışmaktadır.
  Önce Haçlı seferleri ile sonra dünya savaşında bütün gücü ile saldırmasına
  rağmen emeline ulaşamayan, Kızılderililere ya da zencilere reva gördüğünü
  Türklere yönelik olarak gerçekleştiremeyen, kendi vahşetinin derinliğine batmış
  olan Batı, kısa fasılalarla, kendi vahşetini âdeta örtmek istercesine, Türklere
  yönelik soykırım iddialarında bulunmaktadır. Ancak beyhude yere kendi vahşetine
  ortak aramaktadır. Çünkü, Türk milletinin tarih sayfaları ak ve paktır. Yapılan
  ithamlarla asla leke tutmamıştır. Bundan sonra da tutmayacaktır. Zira, bilimsel
  çevrelerce, küçücük bir katliam bulabilmek için yapılan araştırmalar, hep
  Türkler lehine sonuçlanmış, katledilmiş Ermeni aranırken, Ermeniler tarafından
  katledilmiş olan Türklerin toplu mezarlarına rastlanmıştır. Bilimsel çevrelerde
  delillerle boşa çıkmış olan sözde Ermeni soykırımı iddiası, siyasî çevrelerde
  dile getirilmeye başlanmıştır. Ancak bu çabalar da yeni değildir. Lozan’dan beri
  devam eden bir süreçtir. Bu çabaları ilmî delilleriyle birlikte reddederken ilme
  film karıştıranlara, ilmî cevaplara ilâve olarak diyoruz ki, “Türk’ün gerek
  ilmî, gerek siyasî gerekse askerî olarak eli kolu bağlı değildir.” • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sömürgecilik - Sömürgecilik Nedir? Sömürgecilik Hakkında - Sömürgecilik Tanımı


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.11.10, 19:16
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.10.10, 22:52
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.10.10, 04:15
 4. PIC Nedir? PIC Hakkında PIC Bilgi PIC Tanımı
  By YıLKı in forum Elektronik Hobi Araçları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.10.09, 14:47
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.01.09, 19:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.