Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Sosyoloji Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Sosyolojik Bakış Açısı Sosyoloji

 1. #1
  Mavi Admin
  Sponsorlu Bağlantı

  Sosyoloji Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Sosyolojik Bakış Açısı Sosyoloji

  Sponsorlu Bağlantı

  Sosyoloji Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Sosyolojik Bakış Açısı Sosyolojinin Doğuşu Sosyolojinin Gelişimi Sosyolojinin Kavramsal İçeriği Sosyolojinin Tarihçesi Sosyoloji Dalları Sosyolojiye Yakın Olan Diğer Sosyal Bilimler Sosyolojinin Amaçları Sosyolojinin Özellikleri
  SOSYOLOJİ NEDİR?
  Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel,sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir Bu sosyolojinin en genel düzeyde tanımlanmasıdır Sosyolojinin araştırma konusu toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgu ve olaylardır Toplumun yapısı, organizasyonu, değişimi, işleyişi, sosyolojinin ilgi alanı içine girer Toplumun yapısını keşfetme, toplumdaki grupları bir arada tutan veya onları birbirinden ayıran, uzaklaştıran güçlerin neler olduğunu ortaya koymak, toplumsal yaşamı değiştiren ve dönüştüren koşulları belirlemek, insanlar arası ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri ortaya koymak, sosyal davranışı toplumsal bağlam içerisinde açıklamak, sosyolojinin en temel amaçları arasında yer alır

  Yukarıda da ifade edildiği gibi toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgular (evlenmek, boşanmak, göç, kentleşme,suç,terör, spor,)sosyolojinin araştırma konusunu oluşturur Toplum sosyolojik açıdan sosyal bir gerçekliktir Ancak bu gerçeklik, fiziksel bir gerçeklik gibi doğrudan algılanan ve deneyimlenen bir gerçeklik değildir Sosyal gerçeklik insanlar arası ilişki ve etkileşimleri, grup yaşamını, gruplar arası ilişkileri, kültürü, sosyal kurumlar ve tüm bunların insanların sosyal davranışları üzerindeki etkilerini anlatan bir kavramdır Bu bağlamda sosyal gerçeklik sosyal davranışlarımızı şekillendiren sosyal bir güç olarak tanımlanabilir Örneğin; nasıl mevsimler faaliyetlerimizi, giysilerimizi ve yaşamla ilgili seçimlerimizi etkileyebiliyorsa , sosyal gerçeklikte sosyal davranışlarımızı biçimlendirir

  İçinde yaşadığımız toplumun ekonomik yapısı, aile düzeni, kültürü, yönetim biçimi, nüfusu, dini, ahlak anlayışı sosyal davranışlarımızı şekillendirir Örneğin; hangi partiye oy verdiğimiz, eş seçimimiz, yaptığımız meslek , boş zamanları değerlendirme biçimimiz ,…toplumsal koşullardan etkilenir

  İnsan davranışları üzerinde toplumsal koşulların etkili olması sosyal davranışın çözümlenmesinde, toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgu ve süreçlerin bilinmesini önemli bir hale getirmiştir Bu çerçevede sosyoloji daha özel olarak sosyal davranışı açıklamayı amaçlar Sosyal davranış toplumsal bir bağlamı içeren, diğer insanların davranışlarını içeren ve /veya çağrıştıran örgütlü insan eylemleri olarak tanımlanabilir Örneğin; bir fabrikada çalışan işçilerin veya bir okulda ders anlatan öğretmenlerin davranışları sosyal davranışlardır

  Sosyoloji, sosyal davranışı çözümlemek için sosyal davranışın bağlamını, yine en genel düzeyde toplumu ve onunla ilişkili olgu ve süreçleri dikkate almak durumundadır Sosyolojiye özgünlüğünü
  ve önemini kazandıran da budur Toplumsal çözümlemede toplumsal bakış açısını içermeyen bir sosyoloji anlayışı oldukça ek*****r Bu nedenle toplum ve toplumsal yaşam üzerinde biraz ayrıntılı durmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz

  Bilindiği gibi insanlar toplum içinde yaşayan sosyal varlıklardır Toplum halinde yaşamak insan için zorunlu, kaçınılmaz ve onun doğasıyla ilgili bir özelliktir İnsanların sosyal varlık olduğu; yani diğer insanlarla ilişki kurarak bir arada bulunması bir çok filozof ve sosyologun paylaştığı temel bir fikirdir

  İnsanın sosyal bir varlık oluşu , toplumun hem bir nedeni ve hem de bir sonucu olarak ortaya çıkar İnsanların yapısı ve mahiyeti (temel özelliği) onların bir arada yaşamasını gerektirmiş ve böylece toplum hayatı ortaya çıkmıştır Aynı zamanda toplum hayatı da insanları tarihsel süreç içerisinde değiştirmiş ve insanların toplumsal yaşamdan etkilenen ve hatta belirlenen varlıklar olması üzerinde etkili olmuştur Ancak burada önemli olan insan mı?, toplum mu?, ayrımı değil, insan ve toplum arasındaki etkileşimdir İnsan ve toplum bir bütünün iki önemli yüzü ve gerçekliğidir

  Toplum yapısı çeşitli türden grupları ve bu grupların organizasyonunu içerir Sosyolojik açıdan toplum en büyük, en karmaşık ve en gelişmiş sosyal gruptur Toplumu bir tür gruplar ağı veya organizasyonu şeklinde ele almak olanaklıdır Coser (1985:3)’a göre toplum, örgütlü insan grupları arasındaki etkileşim kalıplarına verdiğimiz bir isimdir Gruplar içinde ve gruplar arasındaki etkileşimin örüntülenmesi veya kalıplaşması toplumsal yaşamın düzenliliğini işaret eder Oldukça karmaşık toplumlar da bile sosyal yaşamın dikkatli bir gözlemi, toplumsal yaşamda kaos ve kargaşa yerine düzenliliğin olduğunu ortaya koyar Örneğin; sabahleyin evimizden ayrılıp işimize giderken genellikle içinde yaşadığımız sosyal dünyanın dünkü gibi olacağını umarız veya böyle bir beklenti içinde yaşarız Bu düşünüş toplumsal yaşamın öngörülebilirliğini de ifade eder Ancak, sosyal yaşamın bu düzenli yapısı onun şaşırtma, uyumsuzluk, gerilim ve sosyal gruplar arasındaki çeşitli türden anlaşmazlıkları içermemesi anlamına gelmez Sosyal yaşam bu ve benzeri süreçleri de içermesine rağmen tüm bu süreç ve oluşumlar belirli kural, ilke ve kalıplarla ortaya konur Örneğin;işçi ve işverenler arasındaki çatışmalar ve anlaşmazlıklar sendika, grev, lokavt toplu iş sözleşmesi gibi kurum ve örgütlenmelerle düzenlenmiştir Çatışmaların topluluğun istikrarını bozduğu durumlar genellikle bir değişim durumunu ifade eder Bu sürecin yöneldiği durum göreli de olsa yeni bir denge veya istikrardır

  Toplum kavramı sosyolojide merkezi bir kavramdır Sosyal grup boyutu kadar diğer boyut ve özellikleri de vardır Giddens (2002:621)’a göre bir toplum belirli bir toprak parçasında yaşayan , ortak bir politik otorite sistemine tabi olan ve çevrelerindeki çeşitli gruplardan (toplum) ayrı bir kimlikleri olduğunun farkında olan bir insan grubudur Giddens’ın bu tanımı açısından örneğin; Türk toplumu, İngiliz toplumu, Amerikan toplumu, bir toplumdur

  Toplum kavramının çözümlenmesinde kültür ve kurumlar da önemli bir yere sahiptir Kültür toplum yaşamının kurucu ögelerinden birisini oluşturur Toplumsal yaşamın çeşitli alanları kültürle bir yapıya bir düzene kavuşur Bauman (1998:163) kültürü “ yapay düzen kurma işi” olarak tanımlar Bu yapay düzen insanın toplum halinde yaşamasının zorunlu bir sonucu veya gereği olarak ortaya çıkar ve insan ilişkilerini düzenleme, insanların çeşitli türden ihtiyaçlarını karşılama işlevlerini yerine getirir Kültür, bu bağlamda insani; insana özgü ve toplumsal bir karaktere sahiptir Fichter (1990:120) kültürü “insan ürünü” olarak değerlendirir

  Sosyolojide kültür kavramı bir grubun (az yada çok geniş ) üyelerinin ortak edinimlerinin bütünü ifade eder Bu edinimler şeyleri algılamada, yapılanları değerlendirmede bilinç dışı ve sürekli referans işlemi görerek, davranışların yönlendirilmesinde etkili olurlar (Muchielli,1991:9)

  Kültürün insan davranışları için referans oluşturması toplumsal açıdan oldukça önemlidir Bir toplumda bireyler arası ilişkilerin düzenlenerek toplum hayatının meydana geldiği bilinmektedir Kültür, sosyal kurumlarla çok sıkı bir ilişki içinde bulunur Sosyal kurumlarda temel olarak toplum içerisinde bireyler arasındaki sosyal ilişkileri düzenler Fichter (1990:123) kültür ve kurumlar arasındaki ayrımın daha çok analitik olduğunu söyleyerek kültürü toplumdaki kişilerin ortaklaşa paylaştıkları toplam kurumların bileşkesi olarak tanımlar Aynı sosyologa göre , kurum kültürün en geniş parçasını oluşturur Kültürün en küçük ve indirgenemez temel oluşturucusu yürürlükteki davranış örüntüsüdür Sosyal rol, statü ve etkileşim formları ise sosyal kurumların oluşturucuları olarak değerlendirilir Kültür bünyesinde bir topluma veya gruba ait temel değer, norm ve davranış kalıplarını içerir Bir toplumun kültürü onun inançları, ahlakı , sanatı , hukuku, dili, gelenek, görenek örf ve adetlerden oluşan karmaşık bir bütündür Sosyal kurumlar ise düzenlenmiş, tesis edilmiş veya yapılanmış davranış örüntüleri ve bunlardan oluşan sosyal bütünlerdir

  İnsanlar toplumsal yaşam içerisinde gereksinimlerini karşılamak için diğer insanlarla sosyal ilişkilere girerler Çünkü, insanlar gereksinimlerini tek başlarına karşılayamazlar Örneğin; beslenmek, giyinmek,evlenmek,güvenlik, sevgi gibi gereksinimlerimiz tek başımıza karşılayamadığımız , diğer insanlarla ilişkiyi içeren sosyal boyutlu ihtiyaçlarımızdır

  Sosyal ilişki ve etkileşimin toplum hayatı için en temel önemi grup oluşumunu, grup yaşamını ve bu yaşamla ilgili yapıları; kalıpları ortaya çıkarmasıdır Sosyal ilişki ve etkileşimin bu bağlamda içinde yaşadığımız karmaşık modern toplum da dahil, bütün sosyal oluşum ve yapıları ortaya çıkaran temel bir toplumsal süreçtir (Erjem,2004)
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de! 2. #2
  Mavi Admin

  Cevap: Sosyoloji Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Sosyolojik Bakış Açısı Sosyoloji

  SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISI
  Sosyolojik bakış açısı sosyolojini toplumsal olaylara nasıl yaklaştığını, nasıl incelendiğini, sosyolojinin olayları incelemesini diğer sosyal bilimlerden nasıl farklı olduğuyla ilgilidir Daha öncede ifade edildiği gibi sosyoloji toplumsal bağlam içerisinde sosyal davranışı inceler Sosyal davranış bireylerin bir anlam ifade eden ve diğer insanlarla ilişkili davranışlarıdır Sosyal davranış sosyal ilişki ve etkileşim sonucu oluşur Sosyoloji sosyal davranışı açıklamak için kendine özgü bir bakış açısı geliştirmiştir Bu bakış açısı belli temel öncüllere dayalıdır Bunları şöyle ifade edebiliriz:
  ·İnsanlar sosyal varlıklardır
  ·Sosyal davranış öğrenilir
  ·Toplum insanların ait olduğu en geniş gruptur
  ·İnsanlar tek boyutlu değildir Bu nedenle sosyal davranışta çok boyutludur
  ·Birey davranışlarındaki ilişki toplamı açısından incelenir
  * Sosyal davranışın nedeni toplumsaldır

  Sosyolojik bakış açısıyla bir olayı incelemeyi şöyle ortaya koyabiliriz Örneğin Mehmet’in işsiz oluşu

  AÇIKLAMALAR:

  Psikolojik( Bireyci): insanlar tembel , aptal oldukları veya beceriksiz oldukları için işsiz kalırlar Mehmet’te bu özelliklere sahip oldukları için işsizdir
  Sosyolojik açıklama: işsizlik toplumdaki eşitsizliğin, dengesizliğin sonucu olarak ortay çıkar Eşitsizlik kişinin meslek edinmesini, eğitimini olumsuz etkiler Ayrıca eşitsizlik sonucu toplumun kaynakları da akılcı kullanılıp yatırımlara dönüştürülemez Mehmet’in işsizliği bu nedenle daha çok toplumsaldır İşsizlik problemi toplumsal düzenlemeler sonucu çözülebilir ( Erjem ,2004)

  SOSYOLOJİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

  Toplumla ilgili fikir ve düşünceler insanlık tarihi kadar eskidir Ancak toplumu ve toplumsal olayları bilimsel olarak araştırıp, incelemeyi oldukça yeni bir gelişme olarak değerlendirebiliriz Bu bağlamda sosyoloji ikiyüzyıllık bir geçmişe sahip bir bilim dalıdır Sosyoloji 19yy’da, özellikle Batı Avrupa toplumlarında meydana gelen önemli siyasi, sosyal , ekonomik ve entelektüel gelişme ve değişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır Batı Avrupa toplumlarında meydana gelen büyük değişimler modern toplum denilen bir toplum biçimini ortaya çıkarmıştır Modern toplum, eski topluma ait birbirinden kopuk toplulukların bütünleşmesini, gelenek ve dinden kopmayı, bireyleşmeyi, rasyonelleşmeyi, kentleşmeyi, eşitsizliği kapsayan bir dizi süreçle ortaya çıkmıştır Bu karmaşık toplumu incelemek sosyolojinin konusu haline gelmiştir Modern toplumu oluşturan olaylar şunlardır:

  1Ulus devletin yükselişi
  2Endüstrileşme
  3Kapitalizmin yükselişi
  4Sosyalist ülkelerin ortaya çıkışı
  5Temsili demokrasinin doğuşu
  6Bilim ve teknolojideki gelişmeler
  7Kentleşme
  8Kitle iletişim araçlarının gelişimi ve çeşitlenmesi
  9Rönesans
  10Aydınlanma
  11Fransız ve Amerikan devrimleridir

  Sosyoloji kelimesi Fransız sosyologu ve tarih felsefecisi A COMTE tarafından icat edilmiştir Comte sosyal olayları doğa bilimleri modelinde kurmayı amaçlayan bir sosyoloji kurmak istemiş, ancak bunu başaramamıştır Daha sonra Comte’u takip eden Fransız sosyologu E Durkheim, sosyolojinin konusu, yöntemi ve akademik yaşamda yer alması konusunda önemli çalışmalar yaparak sosyolojinin gerçek olarak kurulmasını sağlamıştır Daha sonraki gelişmeler sosyolojinin bütün dünyada giderek daha çok yayılmasına neden olmuştur Sosyolojiye önemli katkı sağlayan başlıca düşünürler E Durkheim , K Marks, M Weber, V Pareto,GSimmel,W Mills ve T Parsons’dur Türkiye’de sosyolojinin kurucusu ise Ziya Gökalp’dir
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 3. #3
  Mavi Admin

  Cevap: Sosyoloji Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Sosyolojik Bakış Açısı Sosyoloji

  Kavramsal İçeriği

  Sosyoloji; “Toplum Bilimi” veya “sosyal olayların bilimi” ya da “sosyal örgütlenme ve sosyal değişimler bilimi” olarak da bilinmektedir
  Aslında sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular), insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen pozitif bir sosyal bilim dalıdır Bir başka ifadeyle, sosyoloji, bir takım varsayımlardan çok; var olan gerçekleri ortaya koymaya çalışan, sosyal gerçeğe eğilen bir ilimdir
  Geniş anlamıyla sosyoloji, insanların birbirleriyle kurdukları sosyal münasebetleri, sosyal gruplar, kurumlar ve örgütler arasındaki münasebetleri, toplu eylem, toplu direniş gibi topluluk ve fert davranışlarını, değişik düzeylerde bütün sosyal etkileşim biçimlerini, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme temayüllerini belirli bir yöntem dahilinde inceleyen, sosyal gerçekleri ve süreçleri sistematik ve bilimsel olarak mercek altına alan bir bilim dalıdır
  Sosyoloji, hem insan davranışının yüz yüze etkileşim bağlamlarını (Mikro-Sosyoloji), hem de çok sayıdaki ve büyük ölçekli grupların, örgütlerin veya sosyal sistemlerin (Makro-Sosyoloji) özelliklerini inceler
  Sosyoloji, fertten ziyâde toplumun aynasıdır İnsanın, sosyal diye vasıflandırabileceğimiz bütün davranışları, sosyolojinin ilgi alanına girmektedir Her ne kadar insan ruhuna pek yakın olan ilgi alanlarını, değerleri ve duyguları ihtiva eden sorunları ele alıyorsa da, sosyoloji, bir şeyin iyiliği veya kötülüğü, uygunluğu veya uygunsuzluğu gibi hususlarda yargıda bulunmaktan uzak durmaya, yani tarafsız kalmaya gayret etmektedir

  Sosyolojinin Tarihçesi
  Sosyal olaylar, her ne kadar insanlık tarihi ile başlatılmakta ise de, hadiselere sosyolojik yaklaşım tarzı, daha çok 18 ve 19 yüzyıllarda ortaya çıkmıştır
  Sosyoloji terimi, ilk kez bir sosyolog olmaktan ziyâde bir bilim felsefecisi olan Fransız, August Comte (1798-1857) tarafından kullanılmış ve İngiliz, Herbert Spencer (1820-1903) tarafından da geniş kitlelere tanıtılmıştır
  Ancak, sosyolojinin ilk temel esaslarını, ilmî yöntemlerle ortaya seren ilk bilim adamı belki de İbni Haldun ‘dur (1332-1406) Prof Dr W Barthold’a göre İbni Haldun, tarih felsefesinin en mümtaz simalarından birisi olduğu kadar, sosyolojinin ilk büyük kurucusudur Sosyal kanunları, tarihî hadiselerden çıkaran İbni Haldun, cihan tarihinde, büyük devlet ve medeniyetlerin kuruluşunda, göçebe unsura yer verdiği, bunların medeni halk içerisinde yaşayıp milliyetlerini kaybettikleri hakkındaki fikirleri bugün bile geçerlidir Ayrıca, sosyal psikoloji, sosyal ekonomi, tarih felsefesi, etnografya, sosyal coğrafya, sosyal felsefe, kentleşme, sosyal antropoloji gibi sosyal bilim dallarına ait sosyal teorileri, ciddî mânâda ancak 19 asırda kavranabilmiş ve bir çok Avrupalı bilim adamının çalışmalarına temel dayanak vazifesi görmüştür

  Sosyoloji Dalları
  Sosyolojinin gelişmesiyle, toplumlara ve topluluklara yönelik yapılan ilmî çalışmalar sonucunda bir çok sosyolojik disiplin ortaya çıkmıştır Bunlardan en önemlileri aşağıda sıralanmıştır:
  • Ahlâk Sosyolojisi
  • Askeri Sosyoloji
  • Beden Sosyolojisi
  • Bilgi Sosyolojisi
  • Bilim Sosyolojisi
  • Çalışma (Endüstriyel) Sosyolojisi
  • Din Sosyolojisi
  • Eğitim Sosyolojisi
  • Folk Sosyolojisi
  • Gender Sosyolojisi
  • Hukuk Sosyolojisi
  • İktisat Sosyolojisi
  • İnsan Ekolojisi ve Demografi
  • Kent (Şehir) Sosyolojisi
  • Köy (Kırsal) Sosyolojisi
  • Kurumlar Sosyolojisi
  • Küçük Gruplar Sosyolojisi
  • Kültür Sosyolojisi
  • Medikal Sosyoloji
  • Natüralist Sosyoloji
  • Sağlık Sosyolojisi
  • Sanat Sosyolojisi
  • Sanayi Sosyolojisi
  • Siyaset Sosyolojisi
  • Sosyal Psikoloji
  • Sosyolojik Teori
  • Tarih Sosyolojisi
  • Tatbikî Sosyoloji
  • Vergi Sosyolojisi

  Sosyolojiye Yakın Olan Diğer Sosyal Bilimler

  Sosyoloji ile çok yakından bağlantılı olan en önemli bilim dalı Sosyal Antropolojidir
  Sosyal hayatı, kültürleri, yazının icadından önceki devirlerden başlayarak, bugüne kadarki gelişmeleri inceleyen sosyal antropoloji, dinî, siyasî, iktisadî ve sosyal kurumların yapılarını ve folklorik hususiyetlerini inceler
  Sosyal antropoloji ayrıca etnoloji (kültürel antropoloji) ile psikoloji (psikolojik-kültürel antropoloji) arasındaki münasebetleri, mukayeseli olarak araştırır
  Sosyal Antropoloji, altı kola ayrılmaktadır:
  • Kültürel Antropoloji (Kültür Antropolojisi veya Etnoloji)
  • Etnografya
  • Arkeoloj
  • Folklor (Halk Bilimi)
  • Dil (Filoloji)
  • Psikoloji Antropolojisi (Psikolojik-Kültürel Antropoloji)

  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 4. #4
  Mavi Admin

  Cevap: Sosyoloji Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Sosyolojik Bakış Açısı Sosyoloji

  Sosyolojinin Amaçları


  - Toplumları, içinde bulundukları yere ve zamana göre, nesnel ve somut koşullarıyla anlamak
  - Toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak
  - Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak
  - Mevcut toplumsal verilere dayanarak ileride ortaya çıkacak olaylarla ilgili öngörüde bulunmak

  Sosyolojinin Özellikleri
  Sosyoloji, tek tek bireylerin sorunlarıyla değil, toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgilenir Örneğin sosyoloji, ilk bakışta bireysel bir sorun olarak algılanan “intihar” olayının toplumsal boyutuyla ilgilenir E Durkheim, “İntihar” adlı çalışmasında, savaş dönemlerinde intihar olaylarının azaldığını, toplumda kuralsızlık halinin yaşandığı ekonomik kriz dönemlerinde ise intihar olaylarının arttığını göstermiştir

  Sosyolog, toplumsal olayları kendi değer ve beğenilerinin etkisi altında kalmadan nesnel (objektif) olarak inceler Durkheim’ın deyişiyle sosyolog, toplumsal olayları “bir eşya gibi” ele alır

  Sosyoloji, olanı olduğu gibi inceler Ahlak, hukuk, din gibi bireylerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin kurallar koymaz Bu anlamda, sosyoloji kural koyucu yani normatif değildir Örneğin, sosyoloji yardım etmeme davranışını iyi ya da kötü olarak değerlendirmez

  Sosyoloji doğa bilimleri gibi deneysel bir bilim değildir Çünkü, sürekli değişim halinde olan toplumsal olayları ve toplumsal çevreyi laboratuar koşullarında gözlemlemek ve yönlendirmek olanaklı değildir

  Sosyoloji, toplumsal kurumların (aile, din, eğitim, devlet, hukuk) yapılarında ve işlevlerinde meydana gelen değişmeleri, tarihsel evrim süreci içerisinde inceler Örneğin, Cumhuriyet devrimiyle beraber din kurumunun işlevinde meydana gelen değişmeler sosyolojinin alanına girer
  Sosyoloji, toplumsal olguların nedenlerini bireylerde değil diğer toplumsal olgularda arar Örneğin, köyden kente göç olgusunu inceleyen bir sosyolog, bu olguyu bireysel tercihlerle açıklamaz Göçün nedenini tarımda traktörün kullanılmasına, sulu tarımın yapılmamasına, miras yoluyla toprakların parçalanması vb gibi diğer toplumsal olgulara bağlar

  Sosyoloji, toplumsal yapıyı bir bütün halinde inceler Diğer toplumsal bilimler toplumsal yaşamın farklı yönlerini ayrı ayrı incelerler Örneğin, sosyal antropolog kültürel yapıyı; ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini; tarih, geçmişte olup bitenlerin nedenlerini belgelere dayanarak saptamaya çalışır Sosyoloji ise, toplumsal yapı içerisinde yer alan kültürel öğeleri, ekonomik ilişkileri, tarihsel geçmişi, coğrafi konumu bilmek zorundadır Bu yüzden de sosyologlar sürekli olarak diğer toplumsal bilimlere başvurma gereksinimi duyarlar
  Eğer bir gün
  dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa,
  Rabb'ine dönüp "benim büyük bir derdim var" deme!

  Derdine dönüp "BENİM ÇOK BÜYÜK BİR RABB'İM VAR!" de!

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sosyoloji Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Sosyolojik Bakış Açısı Sosyoloji


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.10.10, 02:48
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.10.10, 01:23
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.10.10, 23:19
 4. Sosyoloji Sosyoloji Sözlüğü A Dan Z Ye Sosyoloji Sözlüğü
  By Sword_of_HeLL in forum Psikoloji & Sosyoloji & Felsefe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.10.09, 20:30
 5. Tüketim toplumu Sosyoloji hakkında bilgiler
  By ѕυρєяisi in forum Psikoloji & Sosyoloji & Felsefe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.05.09, 21:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.