Sponsorlu Bağlantı

1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: Siyaset Bilimi hakkında bilgi-Siyasal Bilimler Bölümleri Çalışma alanları Hakkında

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Siyaset Bilimi hakkında bilgi-Siyasal Bilimler Bölümleri Çalışma alanları Hakkında

  Sponsorlu Bağlantı

  Siyaset Bilimi hakkında bilgi-Siyasal Bilimler Bölümleri Çalışma alanları Hakkında  Siyaset bilimi, konusu itibariyle siyaset felsefesiyle çakışmakla birlikte, olması gerekenden çok var olanın saptanması ve açıklanmasıyla uğraşır. Ama öbür sosyal bilim dalları gibi çağdaş siyaset  S iyasal kurum, yapı, süreç ve ilişkileri sistemli bir biçimde inceleyen sosyal bilim dalı. Kökenleri Aristoteles'e kadar inmekle birlikte çağdaş anlamda siyaset biliminin gelişimi doğa bilimlerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle sosyal bilimlerin ortaya çıktığı Aristoteles MÖ 384 - MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok etkileyen en önemli iki kişiden biri olarak düşünülür.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  19. yüzyıla dayanır.

  Siyaset bilimi, konusu itibariyle 19. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  siyaset felsefesiyle çakışmakla birlikte, olması gerekenden çok var olanın saptanması ve açıklanmasıyla uğraşır. Ama öbür Siyaset felsefesi, siyasal düşünceye ilişkin kavram ve tanıtlamaları kapsayan felsefe dalı. Çağdaş siyaset biliminin kapsamına giren siyasal ve yönetsel örgütlenmeye ilişkin betimleyici açıklamalardan farklı olarak, tarihsel ortamı ve değer yargılarını da yansıtan kuramsal bir nitelik taşır. Ana sorunu, iktidarın insanın varlığını sürdürmesini ve yaşamının niteliğini yükseltmesini sağlayacak biçimde kullanılması ya da sınır-landınlmasıdır.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  sosyal bilim dalları gibi çağdaş siyaset biliminin de başlangıçta temel ilkesini oluşturan olguculuk günümüzde çeşitli eleştirilere hedef olmuş, siyaset bilimcilerin nesnellik ve değer yargısından kaçınma kaygılarının, var olan sistemlerin sorgulanmaksızm meşrulaştmlmalan ve korunmaları için kullanıldığı öne sürülmüştür.

  Siyaset bilimi başlangıcından bu yana başta (Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr. Positivisme, Al. Positivismus, İng. Positivism, İt. Positivismo) İnsan için olumlu ve yapıcı olanın sadece olguları gözlemleyerek betimlemek olduğunu ileri süren öğreti...
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  sosyoloji, Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt üyeliğinin insanlar üzerindeki etkilerini inceler, insan toplumunun temel niteliğiyle, sürekliliğine ve değişimine yol açan çeşitli süreçlerle ilgilenir.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  psikoloji, Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  sosyal psikoloji,
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  antropoloji ve Antropoloji (Latince : anthropologia "insan bilimi"), insanla ilgilenen birçok bilim dalından biri. Genellikle fiziksel ve kültürel antropoloji olarak ikiye ayrılır. Dünyadaki çeşitli insan topluluklarının doğalcı yaklaşımla betimlenmesi ve yorumlanması olarak tanımlanabilir, ama ne konusu ne de araştırma yöntemleri kendine özgüdür. Tarihten farklılığı, antropolojinin toplumlar, kurumlar, inanç ya da geleneklere ilişkin tarih araştırmalarını dışlamasından değil, belgelere dayanmak yerine insanla
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  ekonomi olmak üzere öteki sosyal bilim dallarıyla ve normatif bir bilim olan hukukla yakın ilişki içinde oldu. Çağdaş siyaset biliminin kurucularından ütopyacı sosyalist Henri de SaintSimon EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  1813'te ahlak ve siyasetin "pozitif bilimler olabileceğini ileri sürdü. İnsanların inançlarını yönlendirme gücü olan disiplinler öznel dayanmalıydı. Saint Simon ve olguculuğun dayanmalıydı. Saint Simon ve Olguculuğun kurucusu
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Auguste Comte 1798 – 1857 yılları arasında yaşamış olan, pozitivizmin kurucusu Fransız filozofu. Temel eserleri: Course de Philosophie Positive Pozitif Felsefe Ders*leri, Systeme de politique positive Pozitif Politik Sistem.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  1822'de birlikte yayımladıkları Plan de travaıuc nfcessaires pour rioreanlser la sociiti'de (Toplumu Yeniden Örgütlemek İçin Gerekli Çalışmaların Planı) siyasetin sosyal fiziğe dönüşeceğini ve sosyal fiziğin amacının da gelişmenin değişmez yasalarını ortaya çıkarmak olduğu görüşünü savundular. İnsanın zihinsel gelişiminin
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  dinsel ye Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu anlamda bir "tanrı" biçiminde tasarımlanması zorunlu değildir; bu tür bir "tanrı" kavramını bütünüyle ya da büyük ölçüde dışlayan dinler de vardır. Dolayısıyla din kavramı, insanın Tanrı'yla ya da tanrılarla ilişkisinden çok
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  metafizik aşamalardan geçerek en yetkin aşama olan olgusal aşamaya ulaştığını öne süren Comte, bu gelişmenin sosyal fizik biliminin, daha sonraki adıyla sosyolojinin konusunu oluşturduğunu vurguladı. Siyaset bilimi ile sosyoloji arasındaki yakın ilişki böylelikle Comte ve olguculuk yoluyla kuruldu.

  Comte'a göre sosyal süreçlerin incelenmesinde başlıca yöntemler gözlem, deney ve soyutlamaydı. Devlet yaşamında ortaya çıkan değişimler siyasal deney olarak kabul edilebilirdi. Etimoloji ve Tarihçe Metafizik terimini ilk olarak Aristo'nun eserlerini kendine göre düzenleyen Yunan Peripatetik filozof Rodos'lu Andronicus'un, MÖ 70 civarında Roma'da kullandığı sanılıyor. Onun düzenlemesine göre, asıl adı İlk Felsefe veya Teoloji olan risale, Fizik risalesinden sonra gelmekteydi. Böylece de, İlk Felsefe meta (ta) physica, ya da fiziği izleyen, olarak biline geldi ve zamanla kısaltılarak metafizik oldu.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  19. yüzyılda devlet konusundaki çalışmalar siyaset biliminde daha nesnel yöntemler kullanılmasına ve sonradan birçok yeni disiplinin de katkılarının sağlanmasına yol açtı. Siyaset biliminin insan davranışını inceleyen bir bilim dalı olması, aynı konuyla ilgilenen öbür bilim dallarından etkilenmesi sonucunu yarattı. Organik yaklaşım, yani devlet yapısı ile insan vücudu ya da kişiliği arasında koşutluk kurma çabalan 19. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Platon ve Salisbury'li John örneklerinde olduğu gibi çok eskilere dayanıyordu. 19. yüzyılda organik yaklaşımla olgucu yöntemler bir arada varlığını sürdürdü.

  Siyaset bilimine doğrudan bir katkısı olmamakla birlikte Platon M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşa*mış olan ve düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yunan filozofu. 20 yaşında Sokrates'le karşılaşınca felsefeye yönelmiş ve hocasının ölümüne kadar (M.Ö. 399) sekiz yıl boyunca öğrencisi olmuştur; hocası ölünce, diğer öğrencilerle birlikte Megara'ya gitmiş ama burada uzun süre kalmayarak önce Mısır'a, oradan da ythagorasçıların etkili oldukları Sicilya ve Güney İtalya'ya geçmiştir.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Vilfredo Pareto bu disiplinin gelişimini iki yönden etkiledi. Pareto'nun Vilfredo Frederico Damaso Pareto, İtalyan iktisatçısı ve sosyoloğu. Fizik ve matematik öğrenimi gördükten sonra 1869'da Torino Teknik Üniversitesi'nde fizik doktorası aldı.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  psikolojik sosyolojisi, siyaset bilimi ile psikoloji arasında 20. yüzyılda yakın bağlar kurulmasının temellerini attı. Gene Pareto'nun toplumu sürekli dengeye ulaşmaya çalışan bir sistem olarak ele alan görüşü özellikle 20. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  II. Dünya Savaşı sonrası siyaset bilimi kuramlarını etkiledi.


  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Hukuk da tarihsel olarak siyaset bilimiyle yakın etkileşim içinde oldu. Hukuk, belirli bir toplumda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu düzen. Yazılı olsun olmasın, hukuk kurallannı öteki toplumsal kurallardan ayıran en önemli özellik devletin yaptırım gücüyle desteklenmiş olmasıdır.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  16. yüzyılda 16. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Fransız siyaset felsefecisi
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Jean Bodin'in devlet ve hukuk arasında yakın ilişki kurarak geliştirdiği egemenlik kuramı, devlet üzerine çok sayıda hukuksal kuramın, özellikle de 19. yüzyıl 1530-1596 yılları arasında ya*şamış Fransız iktisatçısı ve politik filozofu. Temel eserleri: Methodus ad Facilem Histo*riarum Cognitonem Tarihi Kolay Kavra*manın Yöntemi; Six Livres de la Republi*que Cumhuriyet Üzerine Altı Kitap
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Alman hukukçularınca geliştirilen Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  federasyon ve Federasyon Alm. Bundesstaat; Föderation f, Fr. Fédération f, İng. Federation. İki veya daha fazla devletin ortak ve fakat sınırlı olmayan hayati menfaatlerini sağlamak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen bir devletler topluluğu.

  Federasyon devlet şekli, konfederasyon devlet şeklinin ulaştığı son merhaledir. Bugün federasyon olan Amerika,Almanya ve İsviçre bir zamanlar konfederasyon devlet topluluğuydu.

  Federasyonda, konfederasyonun aksine olara
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  imparatorluk kuramlarının öncüsü oldu.

  Devleti hukuksal kuramlarla açıklama eğilimi Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

  İmparatorluk sözcüğü, Latince imperare (buyurmak, komuta etmek) -in+parare (tedarik etmek, donatmak)- kökünden gelir.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  Fransa'da uzun süre egemen oldu; siyaset, Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da ülke. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  hukuk fakültelerinde genel kamu hukuku ve anayasa hukuku olarak okutuldu. Bununla birlikte Leon Duguit'nin hukuk kurallarını olgucu sosyolojik açıdan ele alarak devletin sınırlandırılması konusunu işlemesi ve Maurice Hauriou'nun kurumlar kuramı gibi daha geniş perspektifli yaklaşımlar da ortaya çıktı. 1960'lardan başlayarak bir yandan klasik anayasa hukuku siyaset biliminin konu ve yöntemlerine açılırken, öbür yandan da siyaset bilimi daha çok siyasal sosyoloji adı altında bağımsızlaşmaya başladı.


  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  ABD'de ise siyaset bilimi daha çok 20. yüzyılda olgucuampirik çizgide gelişti. Arthur Bentley'nin yüzyılın başında ilk işaretlerini verdiği "bütünsel" yaklaşım ABD Amerika Birleşik Devletleri'nin kısaltması.
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  1930'larda ve
  ...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.
  1950'lerde etkisini göstermeye başladı. 1920'lerde Chicago okulu olarak bilinen gıabun siyaset bilimi ve psikoloji ilişkisini vurgulamasıyla güç olgusunun ampirik düzeyde temel alınması, Amerikan siyaset Müminin yönünü büyük ölçüde belirledi. Bu niceliksel ve davranışsal yaklaşım ABD dışında aynı derecede etkili olmadı.

  Davranışsal yaklaşımın en önemli varsayımlarından biri siyasetin bir süreç olduğuydu. Buradan hareketle David Easton tarafından geliştirilen sistem kavramına göre siyaset biliminin öznesi psikolojik birey ya da sosyolojik grup değil, geniş anlamda bir toplumsal sistemin parçası olan ve ampirik olarak ele alınan siyasal sistemdi. Siyasal olguları öngörülebilir kategoriler haline getirmek amacına yönelik olarak sistem kuramı büyük ölçüde istatistik yöntemleri kullanarak çeşitli çizgilerde gelişti. Kökenleri ve kuramsal gelişimi farklı olmakla birlikte çıkar grupları, seçkinler ve siyasal partiler de giderek sistem yaklaşımı çerçevesinde ele alınan konular oldu. Kamuoyu ve seçmen davranışı araştırmaları da bu çerçevede yer aldı.

  20. yüzyılın ikinci yansında değer yargılarından arınmış nesnel siyaset bilimi yaratma iddiası, 1960'lann sonunda "bilimselci"liği reddeden siyaset bilimcilerce gittikçe artan bir eleştiriye uğradı. Farklı açılardan, kendiliğindenlik ve insani değerlerin determinizm kalıbına sokulmasını reddeden bu eleştiriler, olgucu ve ampirik siyasal bilimin mutlaka akılcı ve öngörülebilir olması gerekmeyen karmaşık toplumsal yapıya akılcılık atfetmesi üzerinde yoğunlaştı.

  Siyaset biliminde geliştirilen değişik teknik, yöntem ve yaklaşımlar, konunun iktidar, hükümet, siyasal süreç, siyasal karar mekanizmaları ve üretilen politikalar temel başlıklarının farklı varsayımlarla ele alınarak farklı sonuçlara varılmasına yol açtı. Yaratıcı araştırmalara olanak sağlamakla birlikte disiplinin kimlik arayışını hâlâ sürdürdüğünü gösteren bu durum, bütüncül bir siyaset kuramı ve ortak bir görüş oluşturabilmek için henüz vaktin erken olduğunu göstermektedir.

  Çalışma Alanları

  Karşılaştırmalı Siyaset/
  Siyasal Kuramlar/
  Uluslararası İlişkiler /
  Siyasal Ekonomi/
  Toplum Yönetimi/
  Siyasal Psikoloji/
  Siyaset Felsefesi /
  İdeoloji Teorisi

  İlgili bilgi başlıkları • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Siyaset Bilimi hakkında bilgi-Siyasal Bilimler Bölümleri Çalışma alanları Hakkında


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.09.11, 01:30
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.05.11, 17:04
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.05.11, 16:56
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.10.10, 23:23
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.08, 18:28

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.