Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Sağlık Bakanlığı’nın Görevi Nedir? - Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

 1. #1
  Administrator
  Sponsorlu Bağlantı

  Standart Sağlık Bakanlığı’nın Görevi Nedir? - Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantı

  Sağlık Bakanlığı’nın Görevi Nedir? - Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

  Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
  b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
  c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
  d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
  e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,
  f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
  g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
  h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
  i) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)
  j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
  k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
  l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 2. #2
  fhthtg
  Guest

  Icon13 Cevap: Sağlık Bakanlığı’nın Görevi Nedir? - Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

  Sağlık Bakanlığı’nın Görevi

 3. #3
  ModeratoR

  Standart Cevap: Sağlık Bakanlığı’nın Görevi Nedir? - Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

  SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(MÜLGA)  ***02/11/2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) S.R.G. de yayımlanan 11/10/2011 tarih ve 663 sayılı KHK'nın 58/14 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

  BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

  AMAÇ:

  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

  GÖREV:

  Madde 2 - Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:

  a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,

  b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,

  c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,

  d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,

  e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,

  f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,

  g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

  h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,

  i) (Mülga bent: 24/01/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/03/1991-3703/19 md.)

  j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,

  k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,

  l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

  TEŞKİLAT:

  Madde 3 - Sağlık Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

  İKİNCİ KISIM: BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

  MERKEZ TEŞKİLATI:

  [ Madde 4 ]

  BİRİNCİ BÖLÜM: BAKANLIK MAKAMI

  BAKAN:

  Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

  MÜSTEŞAR:

  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

  MÜSTEŞAR YARDIMCILARI:

  Madde 7 - Bakanlıkta ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

  İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

  ANA HİZMET BİRİMLERİ :

  Madde 8 - Sağlık Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

  a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

  b) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

  c) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,

  d) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,

  e) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü.

  f) Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı,

  g) Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı,

  h) Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,

  ı) ( Değişik bent: 14/04/1989 - KHK - 367/11 md.) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

  i ) (Ek bent: 14/04/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek: 14/03/1991-3703/21 md.) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

  j) (Ek bent: 03/06/2007 - KHK - 5683/1 md. ; Ek: 09/06/2007-26547 1.md.) İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

  k) (Ek bent: 03/06/2007 - KHK - 5683/1 md. ; Ek: 09/06/2007-26547 1.md.) Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı,

  TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

  Madde 9 - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) (Değişik bent: 08/06/1984 - KHK - 210/1 md.) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iştirakini temin etmek,

  b) Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklık hizmetlerini yürütmek,

  c) (Değişik bent: 08/06/1984 - KHK - 210/1 md.) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak,

  d) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,

  e) İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile içmeceler tesisi, mezbaha inşaatı, mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli işleri ve lağım ve mecralar tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek amillerle mücadele etmek,

  f) Zehirli ve uyuşturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan sağlığında kullanılan her cins serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,

  g) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık ocaklarının yataklı tedavi kurumları ile işbirliğini düzenlemek,

  h) Sanatlarını serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplarının hizmetlerinin ve işlerlerinin sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarifelerini tesbit etmek,

  i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

  TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

  Madde 10 - Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

  a) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, mali, idari ve teknik her türlü işlemlerini düzenlemek, takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları kapatmak.

  b) Milli Savunma Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara, ait yataklı tedavi kurumlarına açılış ruhsatı vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tesbit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,

  c) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezi ve istasyonları açmak, açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak,

  d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

  İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

  Madde 11 - İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

  a) Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imalini, ithalini ve piyasaya arz şekillerini izne bağlamak, ilaçların kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve sürekli bir şekilde halka ulaşmasını sağlamak, bu amaçla gerekli kontrolleri yapmak,

  b) (Değişik bent: 08/06/1984 - KHK - 210/2 md.) Farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım ve depolama üniteleri ile eczanelerin açılış ve çalışmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli denetimleri yapmak,

  c) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithal, imal, ihraç ve yurtiçi tüketiminin esaslarını tesbit etmek ve denetlemek,

  d) Türk farmakopesi (Kodeksi) ile değişiklik ve eklerinin yürürlüğe girmesini sağlamak,

  e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

  SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

  Madde 12 - (Değişik madde: 26/01/2006-5450 S.K./15.mad)

  Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Sağlık insan gücü plânlaması yapmak, nicel ve nitel olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

  b) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

  c) Personel eğitim plânını hazırlamak, eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek.

  d) Halkın sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve koordine etmek.

  e) Bakanlığın yayın faaliyetlerinin esaslarını belirlemek ve koordinasyonunu sağlamak.

  f) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını belirlemek.

  g) Bakanlıkça verilen benzer görevleri yapmak.

  ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

  Madde 13 - Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Ana Çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile ilgili hedefleri belirlemek, bu hedefler doğrultusunda çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

  b) Annenin ve çocuğun beden ve ruh sağlığının korunmasını ve evli kadınların doğum öncesi ve sonraki bakımlarını sağlamak,

  c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

  SITMA SAVAŞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

  Madde 14 - Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Sıtma mücadelesi hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan ve programların, politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,

  b) Sıtma hastalığının önlenmesine katkı sağlamak amacı ile milletlerarası ve yurt içindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

  c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

  VEREM SAVAŞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

  Madde 15 - Verem Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Verem savaşı hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere, hizmetin gerektirdiği plan, program ve politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,

  b) Ülkemizde veremin yayılmasına karşı koruyucu her türlü tedbiri almak, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmalarını sağlamak,

  c) Fertlerin, organize toplulukların, hasta ve çevresinin eğitimini yapmak,

  d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

  KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

  Madde 16 - Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,

  b) Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle savaşta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgilere, araştırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve uygulatmak,

  c) Kanserle savaş için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,

  d) Kanserle savaş alanında hizmet veren veya çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ve gönüllü kuruluşlarca açılacak sağlık tesis ve kuruluşlarının tespit edilecek standartlar içinde açılışlarına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek,

  e) Kanserle savaş hizmetlerine halkın gönüllü iştiraki ve yardımını sağlamak, bu konuda gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve imkanlar ölçüsünde bunlara yardımda bulunmak ve yol göstermek,

  f) Kanserle savaşta görev alacak personelin yetiştirilmesi konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,

  g) Kanserle savaş konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek,

  h) Bakanlıkca verilen diğer görevleri yapmak.

  DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

  Madde 17 - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır:

  a) Birleşmiş Milletler ve milletlerarası diğer çeşitli kuruluşlar ile Bakanlık arasında sağlık alanında yapılacak anlaşmalar ile ilgili çalışmaları düzenlemek,

  b) Dış ilişkilerin gereği olarak kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek, dış burs ve kurslara araç, gereç ve teknik yardımları sağlamak,

  c) (Değişik bent: 14/04/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek: 14/03/1991-3703/21 md.) Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,

  AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

  Madde 17/A - (Ek madde: 14/04/1989 - KHK - 367/11 md.; Ek madde: 14/03/1991 - 3703/21 md.)

  Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.

  İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Madde 17/B - (Ek madde : 03/06/2007 - 5683 S.K/2.mad)

  İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) İnşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.

  b) Mimari proje çalışmalarını yürütmek.

  c) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

  d) (Değişik bent: 06/04/2011-6225 S.K. 14. Mad.) Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisleri, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak; bunların bedelini, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden, döner sermaye gelirlerinden, Sağlık Bakanlığına tahsisli veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazları üzerindeki yapılarla birlikte devrederek ödemek.

  (Ek fıkra: 06/04/2011-6225 S.K. 14. Mad.) Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.

  (Ek fıkra: 06/04/2011-6225 S.K. 14. Mad.) Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan binalardan, Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından fonksiyonellik ve/veya onarım-tadilat maliyeti açısından yapılan değerlendirme sonucunda yıkımının uygun olduğuna karar verilen binalar yıkılabilir. Yıkım kararı verecek komisyonun teşkili ile çalışma esas ve usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

  KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

  Madde 17/C - ( Ek madde : 03/06/2007 - 5683 S.K/3.mad )

  Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanununun ek 7 nci maddesiyle öngörülen iş ve işlemleri yapar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

  DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ:

  Madde 18 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 210/4 md.)

  Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

  b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

  c) Hukuk Müşavirliği,

  d) Bakanlık Müşavirleri,

  e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

  TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

  Madde 19 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

  a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

  b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

  c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

  Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usulleri tüzükle düzenlenir.

  ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI:

  Madde 20 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 210/5 md.;Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

  HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

  Madde 21 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

  a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

  b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

  c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

  d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

  e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

  BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ:

  Madde 22 - Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz (30) bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

  Bakanlık Müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.

  BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ:

  Madde 22/A - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK - 210/6 md.)

  Sağlık Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  YARDIMCI BİRİMLER:

  Madde 23 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 210/7 md.)

  Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.

  a) Personel Genel Müdürlüğü,

  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

  c) Savunma Sekreterliği,

  d) Özel Kalem Müdürlüğü.

  PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

  Madde 24 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

  b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

  c) Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunlarla ilgili işleri izlemek,

  d) (Mülga bend: 26/01/2006-5450 S.K./16.mad)

  e) (Mülga bend: 26/01/2006-5450 S.K./16.mad)

  f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

  KOMPTROLÖRLÜK DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

  Madde 25 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

  Madde 26 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 210/8 md.)

  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

  c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

  e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

  f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

  g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

  h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

  ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

  j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

  k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

  Madde 27 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  SAVUNMA SEKRETERLİĞİ:

  Madde 28 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

  Madde 29 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

  b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

  c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

  d) Bakanca verilen diğer görevleri yapmak.

  BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜREKLİ KURULLAR

  SÜREKLİ KURUL:

  Madde 30 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 210/9 md.)

  Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek Sağlık Şurası'dır.

  Madde 31 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 210/10 md.)

  Bakanlıkça verilecek önemli sağlık konuları hakkında görüş bildirmek ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adli konularda görüş vermek üzere (11) üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulmuştur.

  Şura üyeleri Sağlık Bakanınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir.

  Bakanlık Müsteşarı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürleri ile I. Hukuk Müşaviri Kurulun tabii üyeleridir.

  Seçim yolu ile Şura üyesi olanların görev süresi bir yıldır.

  (Değişik fıkra: 28/03/2007-5614 S.K./5.mad) Bakanlık, ülkenin sağlık ile ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Şûra'ya bağlı olarak danışma kurulları ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adlî konularda dosyaları inceleyip Şûra'ya sunmak üzere ihtisas komisyonları oluşturabilir. Kurul ve Komisyon Başkanları, Sağlık Şûrası toplantılarına tabiî üye olarak katılır. Kurul üyelerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur hakkı ödenir.

  Yüksek Sağlık Şurası yılda en az bir kere toplanır. Bakanlık lüzum gördüğü hallerde Şura'yı toplantıya çağırabilir.

  (Değişik fıkra: 28/03/2007-5614 S.K./5.mad) Şûra'nın, danışma kurullarının ve ihtisas komisyonlarının çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit edilir.

  Şura ile ilgili sair hususlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yeralan hükümlere göre yürütülür.

  Madde 32 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  Madde 33 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  Madde 34 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  Madde 35 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  Madde 36 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  Madde 37 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 210/11 md.)

  ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞRA TEŞKİLATI, BAĞLI KURULUŞLAR

  TAŞRA TEŞKİLATI:

  Madde 38 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

  BAĞLI KURULUŞLAR:

  Madde 39 - Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

  a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

  b ) (Mülga bent: 24/01/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/03/1991-3703/19 md.)

  c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.

  DÖRDÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER

  YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

  Madde 40 - Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek, yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

  KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:

  Madde 41 - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

  Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

  MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU:

  Madde 42 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

  BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:

  Madde 43 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

  YETKİ DEVRİ:

  Madde 44 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devri amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

  BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  İSTATİSTİKİ BİLGİ TOPLAMA YETKİSİ:

  Madde 45 - Sağlık Bakanlığı yetki, görev ve hizmet alanına giren konularda, 13/06/1962 tarih ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun 26 ncı maddesine dayanarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumu ve kuruluşlar hariç olmak üzere diğer tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.

  ATAMA:

  Madde 46 - 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

  Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

  KADROLAR:

  [ Madde 47 ]

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

  [ Madde 48 ]

  [ Ek Madde 1 ]

  [ Ek Madde 2 ]

  [ Ek Madde 3 ]

  [ Ek Madde 4 ]

  [ Ek Madde 5 ]

  [ Ek Madde 6 ]

  [ Ek Madde 7 ]

  [ Ek Madde 8 ]

  GEÇİCİ HÜKÜMLER

  [ Geçici Madde 1 ]

  [ Geçici Madde 2 ]

  [ Geçici Madde 3 ]

  [ Geçici Madde 4 ]

  [ Geçici Madde 5 ]

  [ Geçici Madde 6 ]

  [ Geçici Madde 7 ]

  [ Geçici Madde 8 ]

  [ Geçici Madde 9 ]

  [ Geçici Madde 10 ]

  [ Geçici Madde 11 ]
  [ Madde 50 ]


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 4. #4
  cialis pills
  Guest

  Standart buy cialis online cialiswithdapoxetine.com


 5. #5
  cialis dosage
  Guest

  Standart cialis pills cialiswithdapoxetine.com

  <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a> cialis price

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Sağlık Bakanlığı’nın Görevi Nedir? - Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.10.10, 22:41
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.10.10, 22:39
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.10.10, 03:22
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.10.10, 03:20
 5. Sağlık Bakanlığı’ndan Diyet Uyarısı
  By CaDı KıZ in forum Diyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.06.08, 21:07

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.