Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
8 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri Neler

 1. #1
  LaDy
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri Neler

  Sponsorlu Bağlantı

  Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri Nelerdir?

  Milli Cemiyetler

  Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Millî Cemiyetler, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Türkiye'nin galip devletler tarafından işgalini ve savaş yıllarında Anadolu'dan sürülen gayrimüslim halkın geri dönmesini önlemek amacıyla kurulan dernek ve topluluklara verilen ad. 1918 Ekim ayında iktidardan düşen İttihat ve Terakki hükümetinin yerel düzeydeki önderleri tarafından, Türkiye'nin hemen her bölgesinde 1919 yılının ilk aylarında kurulmuşlardır.
  Bu amaçla kurulan silahlı direniş gruplarına genellikle "Kuva-yı Milliye", sivil cemiyetlere ise "Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri" adı verilmiştir. Dağınık olarak örgütlenen Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde
  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) çatısı altında birleştirilmiş, 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi ARMHC temsilcilerinden oluşmuştur.

  • Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  • İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti
  • İstihlası Vatan Cemiyeti
  • Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi
  • Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti
  • Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  • Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Teşkilatları
  • Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  • Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
  • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  • Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti

 2. #2
  LaDy

  Standart Cevap: Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri

  Milli Cemiyetler

  Yurdun hemen her köşesinde genelde Müdafaa-i Hukuk adıyla kurulan millî cemiyetler, milliyetçilik ideolojisine dayalı olarak kurulmuşlardı. Millî Kurtuluş Mücadelesinini temel taşlarını oluşturan bu cemiyetin kuruluşu, Türk milletinin bağımsız ve onurlu bir millet olarak yaşama azminin bir ifadesiydi. Bununla beraber Millî Cemiyetler Wilson ilkelerinden etkilendiklerinden başlangıçta barışçı mücadele yöntemini benimsemişlerdi. Türklüğün meşru haklarının tanınacağı düşüncesiyle siyasî faaliyetlerde bulunmayı ve yayın yapmayı yeterli görmüşlerdi. Ancak Wilson ilkelirinin Türkler aleyhinde kullanılması, işgalci devletlerin haksız tutumu ve özellikle İzmir'in işgali bu tür mücadelenin yeterli olamayacağını göstermiş, millî cemiyetleri silahlı mücadele kararları almaya yöneltmişti. Bu cemiyetlerin bir diğer zaafı da bölgesel kurtuluşu çare olarak görmeleri ve aralarında bir koordinasyon olmayışıydı. Millî cemiyetler Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçerek kurtuluş meşalesini eline almasından sonra bu zaaflarından da kurtulmuşlar, yek-vücut hale gelerek topyekün kurtuluşa inanmışlardı. Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi 1 aralık 1918'de Müftü Mestan Efendi'nin başkanlığında kuruldu. Trakya'nın il, ilçe ve bucaklarına varıncaya kadar sistemli bir şekilde teşkilatlandırdı. Trakya dışında Adapazarı'nda bir şubesi açıldı. Kuruluş amacı Trakya'nın bütünlüğünü ve Osmanlı devletine bağlı kalmasını sağlamak, Trakya'nın Türk yurdu olduğunu anlatarak Türklerin haklarını savunmaktı. Cemiyet, İstanbul'da kurulmuş olan Trakya komitesi ile de işbirliği yapmış, Osmanlı devletinin parçalanması halinde Trakya'yı mümkün olursa Batı Tarkya ile birlikte bir bütün olarak Türk ve İslam topluluğu halinde kurtarmayı amaçlamıştı. Ancak bunun için İngiltere'nin, o olmazsa Fransa'nın yardımını sağlamayı düşünüyordu. Hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu.
  Cemiyet, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesinden sonra çalışmalarını millî amaçlara uygun olarak yürütmüştü. Sivas Kongresi'nden sonra faaliyet ve programını değiştirmekle birlikte temsil heyetinin isteğine uymak suretiyle Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını almış ve böylece Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir şubesi haline dönüşmüştür. Daha sonra Lüleburgaz (21 Mart-2 Nisan 1920) ve Edirne (9-13 Mayıs 1920) kongrelerini düzenlemiş, muhtemel bir Yunan istilasına karşı silahlı bir direniş kararı almıştı.
  Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimaline karşı İstanbul'da kuruldu. Türklüğün bölgesindeki haklarını savunmak amacıyla Le Pays adıyla Fransızca, Hâdisât adıyla Türkçe iki gazete çıkardı. İtilaf Devletlerinin İstanbul'daki temsilcilerine ve İtilaf başkanlarına muhtıralar verdiği gibi Avrupa'ya bir kurul göndermek amacıyla girişmde de bulunmuştu. Cemiyetin Erzurum şubesi, Kâzım Karabekir Paşa'nın himâyesinde önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul'daki merkezle bağlantısını keserek Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük etti. kongre sonrasında Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla çalışmalarını sürdürdü.

 3. #3
  LaDy

  Yeni Cevap: Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri

  MİLLİ KURULUŞLAR SİYASİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

  Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasî hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim.

  Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden bazıları ile daha İstanbul'da iken görüşmüştüm. Bunlar, Osmanlı Devleti'nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında, Trakya'yı, mümkün olursa, buna Batı Trakya'yı da ekleyerek ve bir bütün olarak İslâm ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacı gerçekleştirmek üzere ogün için akıllarına gelen tek çare, İngiltere'nin, bu mümkün olmazsa, Fransa'nın yardımını sağlamaktı. Bu maksatla bazı yabancı devlet adamları ile temas kurma ve görüşme imkânları da aramışlardı. Amaçlarının bir Trakya Cuınhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu.
  Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin kuruluş amacı da (tüzüklerinin 2. maddesi), Doğu illerinde oturan bütün halkın dinî ve siyasî haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak, bu illerdeki müslüman halkın tarihî ve millî haklarını gerektiğinde medeniyet dünyası karşısında savunmak, Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleri ile bunları işleyenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçluların sür'atle cezalandırılmalarını istemek. Yerli halk ile azınlıklar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek, savaş durumunun Doğu illerinde yarattığı yıkım ve yoksulluğa, hükûmet nezdinde teşebbüslerde bulunarak elden geldiğince çare aramaktan ibaretti.
  İstanbul'daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direktife uygun olarak, Erzurum şubesi, Doğu illerinde Türk'ün haklarını korumakla birlikte, Ermeni göçü sırasında görülen kötü davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını, Ermeni mallarının Rus istilâsına kadar korunduğunu, buna karşılık müslümanlara pek gaddarca davranıldığını; hattâ verilen emre aykırı olarak, göçten alıkonan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı yaptıkları kötülükleri, güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına duyurmaya ve Doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları hükümsüz bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor (Erzurum şubesinin basılı bildirisi )
  Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti'nin Erzurum şubesini ilk olarak kuran kimseler, Doğu illerinde yapılan propagandalar ile bunların hedeflerini, Türklük, Kürtlük - Ermenilik meselelerini bilim, teknik ve tarih açılarından inceleyip araştırdıktan sonra, ilerideki çalışmalarını şu üç noktada topluyorlar (Erzurum şubesinin basılı raporu) :
  1. Kesinlikle göç etmemek,
  2. Derhal ilmî, iktisadî ve dinî bakımlardan teşkilâtlanmak,
  3. Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek,
  Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin İstanbul'daki yönetim merkezinin, medenî ve ilmî yollara başvurarak maksada ulaşabileceği konusunda fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de bu yolda çalışmalar yapmaktan geri durmuyor. Doğu illerindeki müslüman unsurların haklarını savunmak üzere I.e Pays adında Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hâdisât gazetesinin çıkarma hakkını alıyor. Bir yandan da İstanbul'daki İtilâf Devletleri temsilcilerine ve İtilâf Devletleri Başbakanlarına muhtıra veriyor: Avrupa'ya bir hey'et gönderme teşebbüsünde bulunuyor.
  Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki, Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin kuruluşuna yol açan asıl sebep ve düşünce, Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihî haklar bakımından onlara öncelik tanınmasına çalışanların, ilmî ve tarihî belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmalarına ve bir de müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu iftirasının bir gerçekmiş gibi kabulüne bağlı olduğu düşüncesi ağır basıyor. İşte bundan dolayıdır ki, dernek, aynı gerekçeye dayanarak ve aynı yollardan yürüyerek tarihî ve millî hakları savunmaya çalışıyor.
  Karadeniz sahilindeki bölgelerde de bir Rum Pontus hükûmeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp onların yaşama ve var olma haklarını koruma gayesiyle, bazı kimseler Trabzon'da da ayrıca bir dernek kurmuşlardı.
  Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin amacı ve siyasî hedefi adından anlaşılmaktadır. Her halde merkezden ayrılmak gayesini güdüyor.

 4. #4
  LaDy

  Standart Cevap: Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri

  Millî Mücadeleye Yararlı Cemiyetler


  MİLLİ VARLIĞA YARARLI CEMİYETLER :

  1. Trakya ve Paşaeli ->Yunanlılar'a karşı İlk kurulan cemiyet.

  2.İzmir Müdafaa-i Hukuk ->Yunanlılar'a karşı Türkçülüğü savunanlar tarafın*dan kuruldu.
  3. Kilikyalılar Cemiyeti -> Ermeni*lere karşı. (Fransız desteğin*deki)
  4. Doğu illeri (Şark Vilayetleri) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ->Ermenilere karşı,

  İleride Erzurum Kongresinin toplanmasını sağlayacak.

  5.İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti ->Yunanlılara karşı Gençler tarafından kuruldu.
  6. Trabzon Mühafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti -> Pontus Rum'a karşı.
  7. İstanbul Milli Kongre Cemiyeti-> İtilaf Devletlerine karşı

  - Cemiyetlerin bölgesel özelliği vardır.

  * İleride Sivas Kongresinde tek çatı altında birleşecek. Anadolu ve Rumeli diye.
  Dış güçlere karşı ilk direnme güneyde Fransız'lara karşı kendiliğinden oluşmuştur. (Ada*na, Dörtyol, Çukurova Antep, Urfa ve Maraş'ta)
  Kurtuluş savaşımızın ilk cephesi de İzmir'in işgalinden sonra Yunanlılar'a karşı Batı Cephesi'dir.
  İlk düzenli askeri birlik Doğuda Kâzım Karabekir'in birlikleridir. (15. Kolordu, Ermenilere karşı)

 5. #5
  LaDy

  Standart Cevap: Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri

  MİLLİ CEMİYETLER

  1-Trakya Paşaeli Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-Mavri Mira Cemiyetinin Trakya’ya yönelik olarak yürüttüğü bölücü faaliyetlere karşı kurulmuştur.
  2-İstanbul ve boğazların işgal edilmesi bu cemiyetle Anadolu’nun bağlantısını kesmiştir.
  3-Bu cemiyet Osmanlı Devleti’nin yıkılması halin-de Trakya’da bir cumhuriyet kurmayı planlamaktadır.
  4-Edirne Kongresini düzenlemiştir.

  2-İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-Ege Bölgesinde Yunanlıların bölücü faaliyetlerine karşı çalıştı.
  2-2-9 Mart 1919 tarihinde İzmir’de Müdafa-i Hukuk Kongresini düzenledi.

  3-Kilikyalılar Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-Adana ve civarının Ermeni ve Fransızlara karşı bütünlüğünü korumak için kuruldu

  4-Redd-i İlhak Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-İzmir’in işgaline tepki olarak kuruldu
  2-Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenleyerek Ege Bölgesini örgütledi
  3-Kuvay-ı Milliyeyi harekete geçirerek silahlı direniş başlattı.

  5-Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-Orta ve Doğu Karadeniz’deki Rum ve Ermeni faaliyetlerine karşı kuruldu.
  2-Erzurum Kongresinin toplanmasına yardımcı ol-du.
  3-Erzurum Kongresinde Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşti.

  6-Milli Kongre Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-İstanbul’da kuruldu
  2-İlk defa kuvay-ı milliye tabirini kullandı
  3-Milli mücadele için birleşmeyi savundu
  4-Genelde basın yayın yoluyla propagandayı ilke edindi.
  5-16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaliyle bu cemiyet dağıldı.

  7-Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti:
  Özellikleri:
  1-Doğu Anadolu’nun Ermenilere karşı bütünlüğünü korumak için kuruldu.
  2-XV. kolordunun Erzurum’da dağılmamış halde olması bu cemiyeti daha da etkin hale getirdi.
  3-Erzurum Kongresini düzenledi
  4-Le Pays gazetesini çıkardı
  5-Cemiyet; Türkleri azınlıklara göre daha güçlü tutmak için şu kararları aldı:
  a-İşgallere karşı direnilecektir.
  b-Basın yayın yoluyla propaganda yapılacaktır
  c-Bölge dışına göç edilmeyecektir.
  d-Bilim, iktisat ve din teşkilatları kurulacaktır.

  Milli Cemiyetlerin Özellikleri:
  1-Türk halkının Mondros Mütarekesine ilk tepkisidir.
  2-Basın yayın faaliyetlerinin elverişli olmasından, elçiliklerin varlığından ve merkez durumunda olmasından dolayı İstanbul’u merkez edindiler
  3-Milli mücadeleye örgütsel zemin hazırladılar
  4-Halk arasında milli bilinci uyandırdılar
  5-İşgalleri ve azınlıkların bölücü faaliyetlerini önlemeye çalıştılar
  6-Bölgesel niteliklidirler
  7-Mustafa Kemal gibi birleştirici bir liderden yoksun oluşları en büyük eksiklikleridir.
  8-İstanbul hükümetine, bağlı olmadıkları gibi; karşı da değillerdir.
  9-Sivas kongresinden önceki en büyük eksiklikleri tek elden idare edilmemeleridir.
  10-Türkçülük duyguları ile kurulmuşlardır.
  11-Genellikle ittihatçılar tarafından kurulmuşlardır.
  12-Programları bölgesel kurtuluşa yöneliktir. Bütünü kapsayan plan ve programları yoktur.
  13-Önce basın yayın yoluyla propagandayı ilke edindiyseler de; kanlı işgallerin başlamasıyla silahlı mücadeleyi başlattılar.
  14-Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Cemiyeti adı altında birleştiler


+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Cemiyetlerin Faaliyetlerini İşgal Eden Ve Bu İşgale Karşı Yapılan Mücadeleleri Neler


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.10.12, 23:50
 2. Ülkemizi İşgal Eden Devletler Hangileridir?
  By LaDyRoSe in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.11, 01:08
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.05.11, 03:28
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.03.11, 23:39
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.01.11, 12:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.