Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Hikayeci Tarih Yazıcılığının Özellikleri Nelerdir? İlk Temsilcisi Kimdir

 1. #1
  Junior Member
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni Hikayeci Tarih Yazıcılığının Özellikleri Nelerdir? İlk Temsilcisi Kimdir

  Sponsorlu Bağlantı

  hikayeci tarih çeşidinin özellikleri nelerdir? temsilcileri ve kurucusu kimdir? :) 2. #2
  ModeratoR

  Icon14 Cevap: Hikayeci Tarih Yazıcılığının Özellikleri Nelerdir? İlk Temsilcisi Kimdir

  Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih

  Bu tarz ilk olarak eski Yunan’da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ağızdan ağza dolaşan hatıralar şairler tarafından nazım tarzında söylenmekte ve bunlara “epos” adı verilmekteyken, Logograflar tarafından hikâyeleştirilerek nesre çevrilmişler ve arşivlerdeki malzemenin de ilavesiyle içlerine birtakım gerçekler de karışmıştır. Fakat yine de, Strabon’un ifadesiyle bunlar “epos” olmaktan kurtulamamışlardır. Logografların eserleri ne edebi, ne de tarihi eserlerdir. Sadece ilmi araştırma yolunu açan “basit kronikler”dir.(Tarih Yazıcılığı Nedir?)

  “Tarihin Babası” adıyla bilinen Herodotos her ne kadar Logografların yolundan gitmişse de, insanı merkez haline getirmiş olması ve kavrayış üstünlüğüyle onlardan ayrılır. Herodotos da hikâyeci tarih tarzını kullanmıştır. Fakat olayları peş peşe sıralamakla kalmamış, onları bir düzen içinde nakletmiş ve bir kompozisyon örneği vermiştir. Eserinde az da olsa siyasi görüşler vardır. Tenkit düşüncesine sahip olmamakla birlikte, gördükleri ile duydukları arasında bir ayrım yapmıştır.  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 3. #3
  Kayıtsız Üye
  Guest

  Icon14 Cevap: Hikayeci Tarih Yazıcılığının Özellikleri Nelerdir? İlk Temsilcisi Kimdir

  teşekkürler

 4. #4
  Kayıtsız Üye
  Guest

  Standart Cevap: Hikayeci Tarih Yazıcılığının Özellikleri Nelerdir? İlk Temsilcisi Kimdir

  tarih yazıcılığının özellikleri ve temsilcileri

 5. #5
  ModeratoR

  Standart Cevap: Hikayeci Tarih Yazıcılığının Özellikleri Nelerdir? İlk Temsilcisi Kimdir

  Tarih Yazıcılığının
  Gelişimi: İnsanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere
  aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları
  yazılı hâle getirmişlerdir. Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök Türklerde
  kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, Ruslarda kronikler tarih yazıcılığına
  örnek gösterilebilir. İnsanların olayları kaydetme ihtiyacı tarih yazıcılığını
  ortaya çıkarmıştır. Ancak tarih yazıcılığı insanların ihtiyaçlarına,
  beklentilerine, dönemin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerine göre
  değişiklik göstermiştir. Bunun sonucunda farklı tarih yazım ve kuramları ortaya
  çıkmıştır. Bunun temel sebebi, insanların zaman içerisinde düşünce ve
  ihtiyaçlarında meydana gelen değişikliklerdir.
  HİKÂYECİ TARİH
  YAZICILIĞI: İlk olarak Eski Yunanda MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Heredotos
  (Heredot) yazdığı Tarih (Historia) bu türün ilk örneğidir. Bu tür tarih
  yazıcılığında hikâye ve efsanelerle dolu bilgiler nakledilir. Genellikle yer ve
  zamandan bahsedilmekle birlikte sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde çok durulmaz.
  Ancak Heredot, olayları peşpeşe sıralamakla kalmayıp onları bir düzen içerisinde
  aktarmıştır. XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyası tarihçiliğinde bu
  tarzda kaleme alınan eserler vardır.
  ÖĞRETİCİ TARİH
  YAZICILIĞI: Öğretici tarzda eser veren tarihçiler, mensup oldukları toplumu
  harekete geçirerek millî birlik ve ahlakî değerleri geliştirmeyi istemişlerdir.
  Bu tarz tarih yazıcılığında f topluma fayda sağlamak amaçlanır. Bu tarzın ilk
  temsilcisi Thukydides (Tukidides)'tir. Büyük yenilgileri takip eden zamanlarda
  ya da toplumun fikir yönünden birlik içinde olmadığı dönemlerde bu eserler ilgi
  çekmiştir. Özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de XIX. yüzyıla kadar bu tarih
  yazıcılığı devam etmiştir.
  ARAŞTIRICI TARİH
  YAZICILIĞI: Araştırıcı tarih yazımı yüzyılda doğmuştur. Bu tarz tarih
  yazıcılığında tarihî olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış, dönemin toplumsal,
  ekonomik, siyasi, dinî, kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Bu tür
  tarih yazıcılığında tarih olaylar kaynaklara dayalı olarak araştırılır ve
  başvurulan kaynaklar oluşturulan eserde dipnot olarak belirtilir. Ayrıca
  eserlerde araştırıcı tarih yazıcılığında olayların gelişimi, yeri, zamanı, sebep
  ve sonuçları ve bunlar arasındaki ilişkiler bir bütün olarak
  değerlendirilmiştir.
  Anlatılanlara göre
  güneş yılını ilk keşfedenler ve onu on ikiye taksim edenler Mısırlılardır.
  Mısırlılar bu bilgiyi yıldızlardan öğrendiler. Bana kalırsa Mısırlılar seneyi,
  Yunanlılardan daha doğru hesap ediyorlar. Çünkü Yunanlılar, seneye birer ay
  katarlar. Mısırlılarsa her seneyi otuzar günlük aylara taksim ederler ve her
  seneye beş gün katarlar, bu suretle mevsimler, aynı zamanla tevali ederler.
  Bundan başka Mısırlılar herkesten önce, on iki ilahın isimlerini kullandıklarını
  ve Yunanlıların bunları Mısırlılardan aldıklarını, Mısırlıların herkesten önce
  mezbahlar inşa ettiklerini, ilahlar için heykeller ve mabedler yaptıklarını,
  taşlar üzerinde hayvan resimleri yaptıklarını söylüyorlar. Sonra kâhinler Mısır
  üzerinde hüküm süren ilk adamın Men olduğunu, o sırada Teb ülkesi müstesna olmak
  üzere, bütün Mısır'ın bataklık olduğunu, Moeris Gölü'nden başka hiçbir yerin su
  üzerinde görülmediğini söylüyorlar. Burası denizden nehir boyunca yedi günlük
  bir mesafedir.
  George Rawlinson,
  Herodot Tarihi (Tercüme), 141.
  Söylendiğine göre
  hastalık, ilk önce Habeşistan'da başlamış, sonra Mısır'a Libya'ya ve kraliyet
  arazisinin büyük bir kısmına da yayılmıştı. Bu hastalık, Atinalıların şehrine de
  birdenbire girdi. Zenginlerde olduğu kadar, önceden hiçbir şeyi olmayıp ölenin
  mallarını alan kimselerde ani değişmeler görüldü. İnsanlar hoşça vakit
  geçirmenin zevk ve sefa etmenin gerekliliğini anladılar. Hayat da mal da fani
  kabul edildi. Sonra hiç kimse hiç bir şey için sıkıntı çekmeye meyletmedi. Çünkü
  hiç kimse istediğini elde edinceye kadar bu dünyadan gitmeyeceğini kesin olarak
  biliyordu. Hoş ve aynı zamanda her yönden kârlı olan şey iyi ve faydalı göründü.
  Artık ne Allah korkusu ne de kanunlar, insanları yollarından döndüremedi. Hiç
  kimse yaptığı suç ve kötülükten dolayı bir davanın açılmasını gerekli
  görmüyordu. Çünkü suçluların, davanın bitmesine ya da suçun cezasının
  çekilmesine kadar geçecek sürede yaşayacağını bilemiyordu. Aksine bu cezadan çok
  daha büyüğünün artık başlarında dolaştığını ve bunun azabına uğramadan önce
  hayattan biraz daha zevk almak gerektiğine inanıyordu.
  Thukydides,
  Peloponnesoslularia Atinalıların Savaşı, s.31-32-35-36'dan
  yararlanılmıştır.
  Tarihteki en eski
  Türk devleti Hunlar kabul edilmekle beraber, MÖ 1050-247 yılları arasında Çin'de
  kurulmuş olan Chou Devleti'nin Türklerle alakalı olabileceği çeşitli deliller
  gösterilerek ispat edilmeye çalışılmıştır. Hun adınınMÖ1000 yıllarının başında
  ortaya çıktığı ileri sürülmüş olmasına rağmen, Hun birliğinin teşekkülü MÖ IV.
  asırdan itibaren başlamakta ve ilk defa kaynaklarda MÖ 318 yılında yapılan bir
  andlaşma vesilesiyle zikredilmektedir. Daha sonra Hunların Asya'nın en güçlü
  devleti hâline geldiğini ve Çinlilerin, Türklere karşı Çin Seddi'ni yapmak
  zorunda kaldıklarını görüyoruz. Çin'i korumak amacıyla oluşturulan bu engelin
  inşasında on binlerce insan çalıştırıldı. Pek çoğu ağır şartlara dayanamayarak
  öldü ve oralara gömüldü. Ama yine de binlerce kilometre uzunluğundaki bu duvar
  Türklerin üzerinden atlamasına m ni olamadı. Bununla beraber bazı ilim adamları
  bu durumun Türklerin lehine olduğunu savunmaktadır. Çin Seddi'nin
  birleştirilmesiyle Türk ve akraba toplulukların birbirlerine daha sıkı bir
  şekilde sarıldıkları görülmüştür .
  Saadettin Gömeç, Türk
  KültürününAna Hatları, s.319.
  Eski Yunanlılarda MÖ
  V. yüzyılda Heredotos ile başlayan tarih yazıcılığı Thukydides ile devam
  etmiştir. İslam tarih yazıcılığı, VII. yüzyılda olayların hikayeci anlatım
  tarzıyla nakledilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. IX.yüzyılda yaşamış olan
  Taberi, İslam tarih yazıcılığını hikayeci bir anlatımdan kurtarırken eserlerini
  çeşitli kaynaklardan yararlanarak yazmıştır. XV. yüzyılda İbn Haldun konularını
  tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır. XVII ve XVIII. yüzyıldaki olayları
  aktarmak amacıyla ansiklopedik tarzda eserler yazılmıştır. XIX. yüzyılda genel
  tarih, milletler ve ülkeler tarihi, dinler ve medeniyetler tarihi, düşünce ve
  felsefe tarihleri yazılmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında ise tarih anlayışı,
  eleştiriden uzak, "kilise tarihi" şeklinde bir gelişim göstermiştir. Orta Çağda
  tarih yazıcılığına eleştirel yöntemi kazandıran Rönesans düşünürleridir. XVIII.
  yüzyılda tarihi yazmak için sadece belgenin derlenmesinin yeterli olmayacağı
  anlaşılmıştır. Bu dönemde tarihçinin geçmişe daha geniş açıdan bakması gerektiği
  ortaya çıkmıştır. Bu anlayış Alman Tarih Okulunun kurulmasında önemli rol
  oynamıştır. XVIII. yüzyılda tarihçiler bir yandan kaynakları araştırmayı
  sürdürürken bir yandan da çeşitli tarih felsefelerinden ve çeşitli düşünce
  akımlarından esinlenmişlerdir. XVIII. yüzyılda Voltaire (Volter) o zamana kadar
  din ve siyaseti konu alan tarih anlayışını geliştirerek uygarlığın genel
  tarihini yazmıştır. XIX. yüzyıl ve sonrasında onun açtığı yoldan devam eden
  tarihçiler, değişik alanlarda çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar Toplum
  Bilimleri Yüksek Araştırma Okulunun ve İtalyan Mikro Tarih Okulunun açılmasını
  sağlamıştır. XX. yüzyılda biyografi çalışmaları, gazeteciliğe ve sosyolojiye
  dayanan yeni tarih anlayışı ,ABD ve İngiltere'de sanayi kuruluşlarına yönelik
  "İş Dünyası Tarihi" gibi yeni yaklaşımlar ortaya
  çıkmıştır.


  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ

 • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  Hikayeci Tarih Yazıcılığının Özellikleri Nelerdir? İlk Temsilcisi Kimdir


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.03.11, 21:22
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.01.11, 15:24
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.03.10, 18:09
 4. Tarih 19. yy test- soruları/Tarih Soru Bankası-Tarih Testleri
  By ѕυρєяisi in forum Osmanlı Tarihi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.01.09, 18:40
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.01.09, 15:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.