Sponsorlu Bağlantı

+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Konu: İskeletin Temel Kısımları Nelerdir

 1. #1
  ModeratoR
  Sponsorlu Bağlantı

  Yeni İskeletin Temel Kısımları Nelerdir

  Sponsorlu Bağlantı

  İskeletin Temel Kısımları Nelerdir

  İnsan İskeletinin Bölümleri Nelerdir  Kafatası


  Kemikler birbirine
  olabildiğince sıkı bağlanmışlardır. Aralarında da oynamaz eklemler vardır.
  Yalnız alt çene kemiğinde yarı oynar eklem vardır. Beyin bu kemikler içinde
  korunur.

  Gövde iskeleti Omurga ve
  göğüs kafesinden oluşur.

  Omurga

  Omur adı
  verilen 33 tane kısa kemikten oluşur. Omurganın içinden şerit halinde omurilik
  siniri geçer ki bu kanala omurilik kanalı denir. Bel kemiği olarak da
  isimlendirilen omurga beş bölümden meydana gelir ve otuzüç adet omur kemiğinden
  oluşur. Bu bölümler boyun'da 7 tane, sırt'a 12 tane, bel'de 5 tane, ve kuyruk
  sokumunda 4 tane kemik vardır. Sırt omurları, kaburgalar ve göğüs kemiğinden
  oluşur. Akciğerler ve kalp burada korunur.


  Üyeler
  Kol ve
  bacaklar gövdeye kemik köprüler ile bağlanmıştır. Aralarında tam oynar
  eklemlervardır.


  Kollarda
  Pazu,
  dirsek,ön kol,el bilek,el tarak ve parmak kemikleri vardır. Kollar gövdeye omuz
  kemeri ile bağlanmıştır. Omuz kemeri kürek ve köprücük kemiklerinden
  oluşur.


  Bacaklarda
  Uyluk, diz
  kapağı, baldır, kaval, ayak bilek, ayak tarağı, topuk ve parmak kemikleri
  vardır. Bacaklar gövdeye kalça kemeri ile bağlanır. Kalça kemeri, kalça kemiği
  ve uyluk kemiğinden oluşur.
  Gövde
  iskeletinin omurga dışındaki temel bölümleri, yukarıdan aşağıya doğru omuz
  kemeri, göğüs kafesi ve leğen olarak adlandırılır.

  İskelet
  insan ve
  hayvan vücudunun ke*mikten çatışıdır. Bu sert ve sağlam çatı, üzerini örten et,
  yağ ve deri gibi yumuşak dokulara destek olur, vücuda belirli bir biçim verir ve
  iç organları korur.

  Hayvanlar
  genel olarak omurgasızlar ve omurgalılar adıyla iki büyük gruba ayrılır. Böyle
  bir ayrımın, daha doğrusu omurgasızlar teriminin bilimsel sınıflandırmada yeri
  yok*tur. Ama sırtta boydan boya uzanan ve omurga denen kemik dizisinin yokluğunu
  belirttiği için anatomi açısından önem taşır. Omurgasız hayvanların bir
  bölümünde, örne*ğin denizanalarında vücuda destek olan ve biçim veren bir
  iskelet bulunmaz. Buna karşı*lık bazı omurgasızların iskeleti vardır, ama
  vücudun dışındadır. Midye, istiridye, salyan*goz gibi yumuşakçaların, yengeç,
  karides gibi kabukluların ve böceklerin vücudunu dıştan sararak içerideki
  yumuşak bölümleri koruyan az ya da çok sert kabuklan bu tür bir dış iskelettir.
  Bu sert kabuklu hayvanlar büyürken birkaç kez kabuk değiştirmek zorunda
  kalırlar; büyümeyi engelleyen eski dış iskelet atılır ve yerini daha geniş, yeni
  bir kabuk alır.

  Omurgalıların yeryüzünde beliren ilk ör*nekleri balıklardır. Bugün
  bile denizlerde, iskeleti kemikten değil kıkırdaktan oluşan bazı balıklar yaşar.
  Kemikli balıklar kadar evrimleşmemiş olan bu kıkırdaklı balıkların en
  tanınmışları köpekbalıkları, vatozlar ve fulyalardır.

  Milyonlarca yıllık evrim sürecinde bazı omurgalılar sudan ayrılarak
  karada yaşamaya başladılar. Bu yeni yaşam ortamına uyum sağlayabilmeleri,
  özellikle karada yer değişti*rip yiyecek arayabilmeleri için yapılarının
  değişmesi gerekiyordu. Böylece, ayak ya da ayağa benzer hareket organları
  gelişecek bi*çimde iskeletleri yavaş yavaş değişikliğe
  uğ*radı.

  Sonunda
  amfibyumlar, kuşlar, sürüngenler ve memeliler gibi değişik omurgalılar
  gelişir*ken, birbirinden çok farklı iskelet tipleri ortaya çıktı. Bacakları
  olmayan sürüngenlerin iskeletleri, hayvanın yerde sürünerek ilerle*mesine uygun
  bir biçim aldı; kuşlarınki uçma*ya elverişli bir yapıya dönüştü; memelilerden
  çoğununki de hayvanın dört ayak üzerinde yürümesini sağlayacak biçimde
  değişikliğe uğradı. Bu arada büyük insansımaymunlar (goril, şempanze, orangutan,
  gibon) ile insan gibi en gelişmiş memelilerin iskeleti, vücudu tam anlamıyla
  destekleyerek bu canlıların hemen hemen dik yürümelerine elverişli bir yapıya
  kavuştu.

  Fosil
  İskeletler

  Öldükten
  sonra gömülen bir insanın ya da üstü kendiliğinden toprakla örtülen bir hayvanın
  vücudu zamanla çürüyüp yok olur; ama iskeleti çok uzun yıllar hiç bozulmadan
  kalır. Eğer bu kemikler kayaçların arasına gömülür ve biçimini koruyacak biçimde
  taşlaşırsa, fosil denen bu kalıntılar*dan canlının yapısı üstüne pek çok bilgi
  edinilebilir. Bilim adamları, günümüzden 200 ile 65 milyon yıl önce yaşamış olan
  dinozorların (dev sürüngenlerin) fosilleş*miş iskeletlerini inceleyerek, bu
  sürüngenle*rin canlıyken neye benzediklerini, nasıl yürü*düklerini, hatta
  kemiklerinin kimyasal bileşi*mine bakarak neler yediklerini
  öğrenebilmişlerdir.

  İnsan
  İskeleti

  İnsan
  iskeletinde 200?den fazla kemik vardır. Grimsi beyaz renkte sert bir maddeden
  yapıl*mış olan kemikler gençlerde çok dayanıklıdır ve kolay kolay kırılmaz. Oysa
  yaşlıların ke*mikleri daha güçsüzdür ve kolayca kırılabilir. Bazı kemiklerin
  ortası oyuktur ve içi kemik iliği ya da yalnızca ilik denen yağlı bir maddeyle
  doludur.

  Kemiklerin
  sert ve bükülmez olmasına kar*şılık insanın inanılmaz bir hareket esnekliği
  vardır. Çünkü iskelet tek parça halinde değil*dir; genellikle eklemler ve
  bağlarla birbirine bağlanmış ayrı ayrı kemiklerden oluşur. Kafa*tasında olduğu
  gibi, birbirine komşu iki kemi*ği hiç hareket edemeyecek biçimde sıkı sıkıya
  birleştiren oynamaz eklemler dışında, iskelet*teki kemiklerin çoğu büyük bir
  hareket ser*bestliği veren oynar eklemlerle
  birleşmiştir.

  Eklemlerin
  ve eklem bağlarının yanı sıra kaslar da vücudun hareketine yardımcı olur. Beyaz
  bir lif demetinden oluşan kirişler bir kasın ucunu kemiğe bağlayarak bu iki
  yapının birlikte hareket edebilmesini sağlar. Bazen de kas doğrudan doğruya
  kemiğin üstünü sara*rak ekleme destek olur. Omuz eklemini bir başlık gibi saran
  ve kol yukarıya kaldırıldığın*da omuz başındaki kabarıklığı dıştan farkedilen
  kasın durumu böyledir.

  Kısacası
  iskeletteki bütün kemikler değişik yapıdaki dokularla birbirine bağlanarak
  uyumlu bir bütün oluşturur. Kemikler arasın*daki bu bağlayıcı doku çoğu kez
  kıkırdaktan*dır; örneğin omurgadaki bütün omurların arasında disk denen birer
  kıkırdak parçası bulunur. Tıpkı bir tampon gibi iskeleti darbe*lere karşı
  koruyan da bu yapıdır.

  İnsan
  iskeleti üç temel bölümde incelenebi*lir:

  •Vücuda
  destek olan ve iç organları koru*yan gövde bölümü

  •Çok
  hafif, ama son derece sağlam bir kutu gibi beyni koruyan kafatası

  •Bütün
  iskeletin en hareketli bölümleri olan kollar ve bacaklar

  1.
  Gövde

  İskeletin
  temel ekseni olan omur*ga, omur denen 24 küçük kemiğin üst üste dizilmesiyle
  oluşmuştur. Omurların biçimi oldukça düzensizdir ve her birinin ortasında birer
  delik bulunur. Bu deliklerden, beyin ile vücudun öbür bölümleri arasındaki bilgi
  alış*verişini sağlayan omurilik geçer. Bu nedenle omurganın görevlerinden biri
  de sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omuriliği
  ko*rumaktır.

  Sırtın tam
  ortasında, küçük çıkıntılardan oluşan düğümlü bir çizgi boydan boya uzanır. Bu
  düğümler, omurların dışarıya doğru taşan çıkıntılarıdır; bu çıkıntılara
  bağlanmış olan kaslar omurganın eğilip bükülmesini sağlar. Omurga boynun içinden
  geçerek kafatasına bağlanır ve başa destek olur; ensede, boynun sırta bağlandığı
  yerde belirgin bir omur çıkın*tısı vardır. Omurganın alt ucunda ise, içe doğru
  kıvrılarak kasların arasına gömülmüş olan kuyruksokumu kemiği bulunur. Bu
  ke*mik, insanın ilk atalarında var olan ve evrim sürecinde körelen kuyruğun tek
  kalıntısıdır.

  Gövde
  iskeletinin omurga dışındaki temel bölümleri, yukarıdan aşağıya doğru omuz
  kemeri, göğüs kafesi ve leğen olarak adlandırı*lır. Köprücükkemiği ile
  kürekkemiğinden oluşan omuz kemeri kolların gövdeyle bağ*lantısını sağlar. Göğüs
  kafesi ise arkada omurgaya, önde göğüs kemiğine bağlanmış olan kaburgaların
  oluşturduğu kemikten bir kafes gibidir. Bu sağlam kafes, göğüs boşlu-ğundaki
  kalp ve akciğerler gibi organlar için çok korunaklı bir yapı oluşturur. İnsanda
  12 çift kaburga vardır. Dar, yassı ve yay gibi eğik olan bu kemiklerin yalnızca
  ilk yedi çifti kıkırdaklarla doğrudan göğüs kemiğine bağla*nır. Geri kalan beş
  çiftten üçü yedinci kabur*ga kemiğiyle birleşir; daha kısa olan son iki çiftin
  ucu ise serbesttir. Ama hepsinin sırtta omurlarla bağlantısı vardır.
  Kaburgaların kıkırdaksı eklemleri bu kemik kafesin genişle*mesine yardımcı
  olarak solunumu kolaylaş*tırır.

  Gövde
  iskeletinin alt bölümündeki leğen denen kemik yapı da hem bacakların omur*gayla
  bağlantısını sağlar, hem de karın boşluğundaki organları korur. Bacakları bir
  köprü gibi omurgaya bağladığı için kalça kemeri denen bu yapı birkaç kemikten
  oluşur. Önde ve yanlarda kalça, oturga ve çatı kemikleri*nin, arkada sağrı
  kemiğinin sınırladığı bu yapının biçimi gerçekten de bir leğeni andırır.
  Doktorlar leğen kemiklerinin yapısına baka*rak bir iskeletin kadına mı, yoksa
  erkeğe mi ait olduğunu söyleyebilirler. Çünkü kadınla*rın leğen kemikleri ve
  aradaki leğen boşluğu bir erkeğinkinden daha geniştir. Doğum sıra*sında leğen
  kemikleri biraz daha açılarak bebeğin çıkışını
  kolaylaştırır.

  2.
  Kafatası

  İskeletin
  beyni koruyan ve yüzün kemik yapısını oluşturan bölümüne kafatası denir. İnsan
  doğduğu zaman kafatasındaki kemikler henüz gelişmesini tamamlamamış*tır. Bu
  yüzden bebeklerin kafatasındaki ke*miklerin arasında, yalnızca deri ve ince bir
  zarla örtülü olan bir açıklık vardır. Bıngıldak denen bu açıklık, ancak kemikler
  gelişmesini tamamlayıp kafatası gerçek boyutlarına ulaş*tığında
  kapanır.

  Parmağınızı üstçenenizin üstüne koyup ağ*zınızı açarsanız üstçenenin
  oynamadığını, yal*nızca altçenenin hareket ettiğini fark edebilir*siniz. Çünkü
  üstçene doğrudan kafatasına bağlı olan sabit bir parçadır; oysa altçene
  kafatasına hareketli bir eklemle bağlanmıştır.

  3.
  Kollar ve Bacaklar

  Kollardan
  her biri üç uzun kemikten yapılmıştır. Kolun dirseğin üstünde kalan bölümünde
  üstkol kemiği, altındaki bölümünde ise döner kemik ile dirsek kemiği yer alır.
  Üstkol kemiğinin ucu yuvar*laktır ve arkada, üçgen biçiminde düz ve yassı bir
  kemik olan kürekkemiğine bağlanır. Bu bağlantı yerinin önünde de omuz
  kemerleri*nin öbür parçası olan köprücükkemiği
  bu*lunur.

  Üstkol
  kemiğinin alt ucu ise dışta döner kemikle, içte dirsek kemiğiyle eklemlenmiştir.
  Kolun alt bölümündeki bu kemiklerin ucunda sekiz bilek kemiği, el ayasını
  oluştu*ran beş tarak kemiği ve en uçta küçük parmak kemikleri
  bulunur.

  Bacak ve
  ayaklardaki kemiklerin yerleşme düzeni de kol ve el kemiklerininki gibidir.
  Bacağın dizin yukarısındaki üst bölümünde (uylukta) yer alan uylukkemiği vücudun
  ağır*lığını taşıdığı için bütün iskeletin en uzun ve en güçlü kemiğidir. Bu
  kemiğin üst ucu top gibi yuvarlaktır ve kalça kemiğindeki çukur yuvaya oturarak
  çok hareketli bir eklem oluşturur. Alt ucu ise diz eklemiyle kamışkemiğine ve
  kavalkemiğine bağlanır. Bacakların birbirine bakan iç yanındaki kavalkemiği
  dış*taki kamışkemiğinden daha kalındır. Dizin altındaki bu iki kemiğin alt
  ucunda sırayla ayak bileği, tarak ve parmak kemikleri
  bu*lunur.

  İskelet
  için en yararlı şey düzenli hareket ve egzersiz yapmaktır. Çünkü hareketsiz
  kalan kaslar zayıflar ve birbirine eklemlenen kemik*leri doğal konumunda
  tutamaz. Böylece ke*miklerin biçimi bozulur, eklemler şişer, duruş bozuklukları,
  sırt ve bel ağrıları başlar.

  İskelet Sistemi
  Kemiklerden meydana gelen, vücuda şeklini veren, iç organları koruyan
  ve kaslara tutunma yeri olan yapıya iskelet adı verilir.

  İskelet
  sistemi vücudu destekleyen, dış uyaranlara karşı direncini sağlayan dokular
  bütünüdür.

  Yerçekimine karşı gelerek kasların da yardımı ile vücudun hareketini
  sağlar, organları korur. İnsanlarda iskelet 206 kemikten
  oluşur.

  Kemik
  sürekli değişen ve pek çok fonksiyonu olan vücut dokusudur. Bütün kemikler bir
  araya gelerek iskeleti oluşturur.

  İskeleti
  oluşturan kemikler genel olarak dört grupta incelenir.

  •Uzun
  kemikler

  •Kısa
  kemikler

  •Yassı
  kemikler

  •Düzensiz
  Kemik Yapısı
  Yapısında
  inorganik madde bulunan tek dokudur. Dıştaki sert katman büyük oranda kollajen
  proteinlerden ve hidroksiapatitten oluşur.

  Kollajen
  teller gerilmeye karşı direnç sağlar. Kalsiyum ve diğer minerallerden oluşan
  hidroksipatit, vücudun kalsiyum deposudur ve kemiğin sağlamlığından sorumludur.
  Kemiğin organik yapısında kalsiyum ve fosforun yanı sıra kalsiyum sülfat,
  sülfat, sodyum ve magnezyum bulunur. Vücutta bulunan kalsiyumun(yaklaşık 1 kg) %
  99’ u kemikte bulunur.

  Yetersiz
  kalsiyum ve fosfor alımı kemiğin sağlamlığının azalmasına, kolay kırılabilir
  olmasına ve bazı kemik hastalıklarının oluşmasına sebep
  olur.

  Kemiğin
  içinde bulunan kemik iliğinin yumuşak ve gözenekli bir yapısı vardır; burada kan
  hücrelerinin üretildiği hücreler bulunur. Damarlar kemiklerin içinden geçer ve
  etrafı sinirlerle çevrilmiştir.

  Kemik Dokusu Tipleri
  Kompakt
  kemik dokusu: kemiklerin oldukça sert olan en dış tabakasıdır.

  Spongioz
  kemik dokusu: kısa ve uzun kemiklerin metyafiz ve epifizlerinin iç kısımları ve
  yassı kemiklerin iç yüzeylerinde bulunur.

  İskeleti
  oluşturan kemikler 4 grupta incelenir. Bunlar:

  •Baş
  kemikleri

  •Omurga
  kemikleri

  •Göğüs
  kemikleri

  •Aalt ve
  üst taraf kemikleri

  A. Baş
  Kemikleri (Ossa cranii)

  Baş
  kemiklerinin en temel fonksiyonu hayati önemi olan beyni korumaktır. Kafatası
  kemikleri baş ve yüz kemikleri olmak üzere 2 kısımda
  incelenir.

  1.
  Baş Kemikleri

  Oksipital
  kemik (artkafa kemiği): Kafatasının alt ve arka kısmında bulunur.

  Sphenoid
  kemiği (temel kemik): Kafatasının tabanında bulunan kemiktir.

  Frontal
  kemik (alın kemiği): Kafatasının ön yüzünde ve göz yuvalarının (orbita) üst
  bölümünde yer almıştır.

  Parietal
  kemik (yan kafa, çeper kemiği): Kafa boşluğunun yan bölümlerini kaplayan, geniş
  yüzeyli bir çift kemiktir.

  Temporal
  kemik (şakak kemiği): Parietal, sphenoid ve occipital kemikler arasında yer alan
  bir çift kemiktir. Bu kemiklerin iç tarafında işitme ve denge organları
  bulunur.

  Etmoid
  kemik (kalbur kemiği): Sfenoid kemiğin önünde ve frontal kemiğin arkasında arda
  bulunan kemiktir.

  2.
  Yüz kemikleri

  Maxilla (
  üst çene kemiği): Hareketsiz olan çene kemiğidir. Ağız boşluğunun üstünde, göz
  çukurunun altında bulunur.

  Os
  lacrimale (gözyaşı kemiği): İnce bir kemik olup, göz çukurunun iç duvarının ön
  parçasını oluşturur.

  Os
  palatinum (damak kemiği): Burun boşluklarının arkasında yer alır.

  Os nasale
  (nazal kemik, burun kemiği): Ortada bir çizgi boyunca bağlanmıştır. Üst çene
  kemiğinin alın çıkıntıları arasında ve dört köşeli yassı bir kemik olup burun
  sırtının iskeletini yapar.

  Os
  zygomaticum (elmacık kemiği): Göz çukurlarının dış alt kısımlarında
  bulunur.

  Mandibula
  (alt çene kemiği): Yüz kemiklerinin en büyüğüdür. Çiğneme fonksiyonu ile

  sindirim sistemine yardımcı olur.

  Os
  hyoideum (dil kemiği): Dil kökünün aşağısında ve gırtlağın üst kısmında yer
  alır.

  Vomer
  (sapan kemiği): Burun boşluklarını birbirinden ayıran kemiğin arka ve alt
  parçasını yapan, ince dikdörtgen şeklindeki kemiktir.

  B.
  Omurga

  Vücudun
  dorsalinde (arkada, sırtta) omurlardan meydana gelmiş, vücudun ağırlığını
  taşıyan ve destekleyen iskelet bölümüdür. Boşluğunda sinir sisteminin önemli bir
  parçası olan omurilik (medulla spinalis) koruma altına alınmıştır. Omurgayı
  meydana getiren omurların sayısı 33 tanedir. Bu sayı erginde
  26’dır.

  Omurga beş
  bölümde incelenir.

  •Boyun
  bölgesi (servikal) omurları: Boyun bölgesi 7 omurdan meydana gelmiştir.

  •Göğüs
  (torasik) omurları: Göğüs omurları 12 tanedir.

  •Bel
  (lumbar) omurları: Bel omurları 5 tanedir. Vücut ağırlığının taşınmasında önemli
  role sahiptir. Diğer omurlara göre daha büyük ve enine çıkıntılara sahiptirler.

  •Kuyruk
  sokumu (sakral) omurları: Çocukta 5 ayrı omur, ergenlikte birleşerek tek omur
  haline gelir.

  •Kuyruk
  (koksik) omurları: Sayısı 3-5 arasında değişen kuyruk omurları erginde tek kemik
  haline gelir.

  C. Göğüs
  İskeleti (Toraks)

  Göğüs
  iskeleti, kaburgalar (costae) ve göğüs kemiği (sternum) olmak üzere iki kısımda
  incelenir.

  Omurga
  dışında göğüste 25 tane kemik bulunur. Bunlardan 12 çifti kaburga bir tanesi ise
  göğüs kemiğidir.

  Sternum
  önde ve yassıdır. Kaburgalar sağ ve solda 12’şer tanedir. Kaburgaların hepsi
  arkada omurga ile bağlantılıdır. Önde ise kaburgaların ilk 7 çifti sternuma
  bağlanır. 8, 9, ve 10. çift kaburgalar 7, çifte bağlanır. 11. ve 12. çiftlerin
  uçları boştadır.

  Kaburgaların sternuma birleştiği yerde kıkırdak doku yer alır. Bu
  sayede göğüs kafesi elastikiyet kazanır.

  D.
  Alt ve Üst Taraf Kemikleri

  1. Üst
  Taraf Kemikleri

  Köprücük
  kemiği (clavicula): Sternum ve kürek kemiği ile eklem yapar. 15-17 cm
  uzunluğunda, 2-3 cm genişliğinde ve herhengi bir travmada kolay kırılabilir bir
  kemiktir.

  Kürek
  kemiği (scapula): Üçgen şekilli yassı iki kemiktir. Ön ve arka olmak üzere iki
  yüzü vardır. Ön yüzde omur kaslarının bağlandığı noktalar
  vardır.

  Kol yada
  pazu kemiği (humerus): Vücudun üst kısmına ait en uzun kemiktir. Üstte kürek
  kemiği, altta ise önkol kemikleri ile eklem yapar.

  Dirsek
  kemiği (ulna):Üst ucu kalın, alt ucu incedir.

  Radius
  (önkol kemiği): Önkolun dış yan tarafında bulunan kemiktir. Ulnaya paralel
  uzanır fakat daha kısadır.

  El
  kemikleri: Toplam 27 kemikten oluşur. El bilek kemikleri [8], el tarak kemikleri
  (5) ve el parmak kemikleri (14) olmak üzere 3 grupta incelenir.

  2. Alt
  taraf kemikleri

  Kalça
  kemiği (os coxae): Kalça kemiği kanadı (os ilii), oturga kemiği (os ischii) ve
  çatı kemiğinin (os pubis) ergenlik çağında birleşmesi ile
  oluşur.

  Leğen
  kemiği (pelvis): Arkada sakrum ve koksik, yanlarda ise kalça kemiklerinin
  aralarında eklemleşmesinden meydana gelir. geniş olan üst parçasına pelvis major
  (büyük pelvis), alt parçasına ise pelvis minör (küçük pelvis)
  denir.

  Pelvis
  çapları önemlidir. Çünkü doğum sırasında uterus ve karın kaslarının kasılması
  sonucu aşağıya itilen çocuğun dışarıya çıkabilmesi için önce küçük pelvisten
  geçmesi gerekir.erkek pelvisi ile kadın pelvisi arasında farklılıklar vardır.
  Kadın pelvisi daha geniş, yüksekliği daha az, sakrum daha kısa ve
  geniştir.

  Uyluk
  kemiği, femur (os femoris): İskeletin en uzun, en kalın ve en sağlam kemiği olup
  kalça kemiği ve tibia ile eklem yapar.

  Diz kapağı
  kemiği (Patella): Tabanı yukarda olan bir üçgen gibidir. Ön yüzü deri altından
  hissedilir.

  Kaval
  kemiği (tibia): Vücudun en uzun ikinci kemiğidir. Tibianın üst ucu alt uca göre
  daha incedir. İnce fakat çok sağlam bir kemiktir.

  Baldır,
  kamış kemiği (fibula): Yaklaşık olarak tibia ile aynı boyda fakat daha ince olan
  bacak kemiğidir.

  Ayak
  kemikleri: Toplam 26 tanedirler. Ayak kemikleri iki sıra halinde dizilmişlerdir.
  Arka sırada iki büyük kemik olan eklem kemikleri (talus),ve topuk kemiği
  bulunur. Ayak tarak kemikleri eldeki gibi 5 tanedirler fakat daha uzundurlar.
  Ayak parmak kemikleri eldeki gibi 14 tanedir.

  E.
  Eklemler

  İskeleti
  oluşturan kemikleri birbirine bağlayan anatomik oluşumlardır.

  Eklemlerde
  iki kemiğin uç noktaları, yumuşak, yoğun, koruyucu ve sürtünmeyi azaltıcı görev
  üstlenen kıkırdakla kaplıdır. Eklem kıkırdağı 2-5 mm kalınlığındadır. Kemik
  yüzeylerini örten eklem kıkırdağının özelliklerinden biri sürtünme katsayısının
  çok düşük olmasıdır; bu sayede iki yüzey rahatlıkla birbirleri üzerinde kayar.
  Diğer özelliği baskıya karşı dayanıklılığıdır. Ne kan damarları ne de sinir
  uçları kıkırdağa girmez. Kıkırdak, sinir ucu içermemesi nedeni ile ağrıya
  duyarsızdır.

  Komşu
  eklem yüzleri arasındaki büyüklük ve şekil farklılığı fazla ise bu yüzlerin
  birbirine uyumunu sağlayan iki eklem yüzü arasına sokulan menisküs ve disküs
  denen oluşumlar bulunur.

  Menisküsler, eklem yüzlerinin yan kısımlarında bulunur ve eklem
  yüzlerini büyütürler. Ayrıca dokuların elastikiyeti sayesinde ve hareket
  sırasında basıncın etkisi ile eklem yüzlerinin şekil ve durumlarını
  değiştirirler.

  Diskuslar,
  şekil ve durum değiştirme yeteneği daha fazla olan ve çeşitli hareketlerin
  meydana gelmesini sağlayan oluşumlardır.

  Eklemlerin
  diğer parçaları stabilizasyonu ve sürekli kullanımdan oluşabilecek aşınmanın
  azaltılmasını sağlar.

  Eklemlerde
  ayrıca eklem kapsülünü oluşturan ince ve yumuşak bir zar (sinoviyal zar)
  mevcuttur. Sinoviyal dokuda bulunan hücreler eklem kapsülünü dolduran bir sıvı
  (sinoviyal sıvı) üretirler. Sinoviyal sıvı, proteinler, elektrolitler ve
  glukozdan oluşan karmaşık, çok özelleşmiş bir sıvıdır. Eklem daha hızlı hareket
  ettikçe daha akışkan hale gelen bir yağ gibidir Bu sıvı sürtünmeyi azaltır,
  kayganlık sağlar, eklem yüzeylerinin hareketini
  kolaylaştırır.

  Eklem
  bağları (ligamentler) eklemleri sarar ve kemikleri birbirine bağlar. Bu bağlar
  belirli yönlere harekete imkan sağlayarak, eklemlerin stabilize olmasına yardım
  eder.

  Bursalar,
  hareket sisteminin komşu yapıları arasında tampon işlevi gören içi sıvı dolu
  keselerdir. Bursalar, hareket sırasında birbirine sürtünen dokuların
  yıpranmasını önlerler. Bir eklemi oluşturan yapılar hareketi kolaylaştırmak için
  birlikte çalışırlar.

  Eklemler
  fonksiyonlarına göre 3 sınıfta incelenir:

  •Oynamaz
  eklemler: Kafatası kemikleri arasında bulunan ve sutura adı verilen eklemler bu
  türdendir. Bu tip eklemler yoğun bir fibröz doku kitlesi ile birleştiklerinden,
  bazen fibröz eklemler adını da alırlar.

  •Yarı
  oynar eklemler: Bu tip eklemlerde hareket önemsiz seviyededir. Omurga kemikleri
  arasındaki eklemler bu tipe en belirgin örnektir. Kemikler arasındaki yarı
  gevşek eklem bir miktar harekete izin verir.

  •Oynar
  eklemler: Tam oynar eklemlerdir (sinoviyal eklemler). Eller, ayaklar, kollar ve
  bacaklarda bulunurlar. Farklı anatomik tipleri vardır. Hepsinde bir eklem
  boşluğu, bunu örten bir sinoviyal zar ve bu boşluğun içinde sinoviyal sıvı
  mevcuttur. Tüm hareketli eklemler sinoviyal eklemler adını da alırlar.  Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın, ölüme erken sevgiye geç,
  Yine gecikmişim bağışla sevgilim, sevgiye on kala ölüme beş..

  )̲̅ζø̸√̸£ ч̸ø̸µ • Konuyu değerlendir: Bu konuyu beğendiniz mi?

  İskeletin Temel Kısımları Nelerdir


  Değerlendirme: Toplam 0 oy almıştır, ortalama Değerlendirmesi puandır.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04.03.13, 08:22
 2. İskeletin Temel Kısımları
  By yıldızsude in forum Soru Cevap
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.09.12, 12:50
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.10.11, 19:58
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.09.11, 01:08
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.04.11, 21:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2 ©2011, Crawlability, Inc.